Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Canolfan Ymwelwyr Parc Coed y Brenin

Llwybrau beicio mynydd o'r radd flaenaf, llwybrau cerdded i'r teulu, a llwybrau rhedeg at ddant pawb ac ar gyfer pob lefel o ffitrwydd

Teulu'n cerdded yng Nghoed y Brenin

Beth sydd yma

Llwybr Hygyrch
Newid babanod
Barbeciw
Llogi beiciau
Lle golchi beiciau
Caffi
Cŵn
Beicio mynydd
Cyfeiriannu
Parcio (hygyrch)
Parcio (codir tâl)
Picnic
Ardal Chwarae
Rhedeg
Siop
Cawod
Toiledau
Canolfan ymwelwyr
Llwybr cerdded

Mae un darn o llwybr yr hanner marathon ar gau oherwydd gwaith atgyweirio. Dilynwch y dargyfeiriadau ar y safle.

 

Sarn Helen Hir - Gofal – Gwneir gwaith cludo coed wrth ochr y llwybr. Dilynwch bob arwydd a phob cyfarwyddyd gan y swyddogion.

Trosolwg

 

Gold Award 2018Daeth Coed y Brenin yn enwog yn y 1990au fel canolfan beicio mynydd bwrpasol gyntaf Prydain. 

Heddiw, mae beicwyr mynydd yn dal i gyfrif am tua hanner yr ymwelwyr yma. Cânt eu denu gan yr wyth llwybr beicio mynydd pwrpasol, ardal sgiliau a siop feiciau. 

Mae'r ganolfan ymwelwyr hefyd yn croesawu llawer o ymwelwyr eraill sy'n dod i fwynhau gweithgareddau fel cerdded, llwybr-redeg, cyfeiriadu a geogelcio. 

Mae digon i blant hefyd, gyda thair ardal chwarae yn cynnwys ardal "chwarae rhydd" lle gallant wneud cuddfannau a nentydd argae. 

Mae Canolfan Ymwelwyr Parc Coed y Brenin wedi ennill gwobr aur. Dyfarnwyd y wobr gan Croeso Cymru am atyniadau sy’n gwneud ymdrech fawr i roi profiad pleserus a chofiadwy i’w hymwelwyr. 

Caffi 

undefined / undefined 

Mae gan y caffi yng Nghanolfan Ymwelwyr Parc Coed y Brenin olygfeydd ysblennydd dros y dyffryn a'r coetir, p'un a ydych yn dewis eistedd y tu mewn neu'r tu allan ar y balconi mawr. 

Mae'n gweini bwyd poeth ac oer - gan gynnwys byrgyr cig carw enwog Coed y Brenin - dewis o goffi a diodydd eraill, cacennau a phrydau arbennig sy'n newid bob dydd. 

Mae dewisiadau llysieuol a fegan ar gael ond, os oes gennych unrhyw anghenion deietegol, trafodwch hwy gyda staff y caffi. 

Er mwyn annog ymweliadau "mwy gwyrdd" rydym yn cynnig gostyngiad o 10% i unrhyw un sy'n teithio i Ganolfan Ymwelwyr Coed y Brenin ar drafnidiaeth gyhoeddus. Dangoswch eich tocyn dilys i staff y caffi. 

Mae llawer o’n cacennau yn cael eu gwneud yn ein cegin ni'n hunain, ac mae ein byrgyrs cig carw yn dod o Goedwig Coed y Brenin ei hun. 

Lle bynnag bo modd, rydym yn ceisio prynu cynnyrch Masnach Deg fel ein coffi, a gaiff ei wneud gan staff sydd wedi'u hyfforddi'n faristas. 

Mae ein Ceidwad Bywyd Gwyllt a Chadwraeth yn rheoli'r boblogaeth ddanas er mwyn sicrhau bod y coed yn y goedwig yn gallu tyfu'n naturiol heb i geirw eu cnoi'n ormodol. 

Mae hyn yn cynhyrchu digon o gig carw a baratoir gan gigydd yn y Bala ac a gaiff ei werthu yma yn ein caffi. 

Mae hyn yn golygu bod ein byrgyrs yn isel iawn mewn "milltiroedd bwyd" a, chan fod cig carw yn isel mewn colesterol o gymharu â mathau eraill o gig coch, mae'n ddewis iachach. 

Safleoedd picnic a barbiciws 

Ceir nifer o fyrddau picnic o amgylch y prif feysydd parcio ym Mharc Coed y Brenin yn ogystal â llawer mwy ar y llwybrau cerdded ag arwyddbyst. 

Mae gan rai o'r byrddau picnic fframiau metel i ddal barbiciws a waredir wedyn.

Hefyd ceir plinthau barbiciw carreg ar safleoedd picnic Glasdir a Thŷ'n y Groes. 

Gwnewch yn siŵr fod pob tân yn cael ei ddiffodd a'i dacluso ar ôl gorffen. 

Darganfod gweddill Parc Coed y Brenin 

undefined / undefinedYn ogystal â'r nifer enfawr o lwybrau sy'n dechrau o'r ganolfan ymwelwyr, ceir llwybrau cerdded ag arwyddbyst o'r meysydd parcio hyn ym Mharc Coed y Brenin: 

 • Cae’n y Coed – dechrau'r Llwybr Folcanig garw 
 • Tyddyn Gwladys – safle picnic wrth afon droellog Mawddach a phorth i'r llwybr Rhaeadrau a Gwaith Aur 
 • Pandy – dewis o lwybrau drwy goed o bob cwr o'r byd yn ardd y goedwig, y mae un yn addas ar gyfer pob gallu
 • Glasdir – safle picnic â barbiciw wrth ymyl afon hyfryd Las a'r prif faes parcio ar gyfer llwybrau cerdded Glasdir 
 • Pont Llam yr Ewig – maes parcio bach iawn i ymwelwyr anabl yn unig er mwyn ymuno â'r llwybr pob gallu i Waith Copr Glasdir
 • Tŷ'n y Groes– ardal bicnic glan-yr-afon (â thoiledau) a'r porth i lwybr glan-yr-afon pob gallu a llwybr mynydd garw â golygfeydd gwych dros Eryri  

Gwybodaeth i ymwelwyr anabl

Mae'r cyfleusterau i ymwelwyr anabl yng Nghanolfan Ymwelwyr Parc Coed y Brenin yn cynnwys: 

 • Mannau parcio anabl o flaen prif fynedfa'r ganolfan ymwelwyr a drws nesaf i'r byrddau picnic yn y prif faes parcio
 • Lifft rhwng tri llawr y ganolfan ymwelwyr
 • Dolenni sain yn y caffi, ystafelloedd cynadledda a'r ddesg wybodaeth
 • Toiledau hygyrch
 • Llwybr cerdded pob gallu o'r ganolfan ymwelwyr
 • Llwybr beicio mynydd sy'n addas i feicwyr sy'n defnyddio beiciau y gellir eu haddasu i bob gallu 

Cyfleusterau i ymwelwyr anabl ar safleoedd eraill ym Mharc Coed y Brenin 

Yn ogystal â'r cyfleusterau yng Nghanolfan Ymwelwyr Parc Coed y Brenin, ceir Llwybrau pob gallu a mannau parcio anabl penodol yn y rhannau eraill hyn o barc y goedwig hefyd: 

 • Maes parcio Ty'n y Groes
 • Maes parcio Pandy
 • Maes parcio Pont Llam yr Ewig
 • Ceir toiledau hygyrch ym maes parcio Tŷ'n y Groes 

Beth sy'n digwydd? 

Gweler yr adran ddigwyddiadau

Cyfleusterau cynadledda 

Mae gan Ganolfan Ymwelwyr Parc Coed y Brenin gyfleusterau cynadledda ar gyfer hyd at 80 o gynadleddwyr. 

Mae'r rhain yn addas i amrywiaeth o gyfarfodydd busnes a digwyddiadau corfforaethol. 

Hefyd gellir eu llogi ar gyfer digwyddiadau cymdeithasol neu gan glybiau a chymdeithasau. 

Dysgwch fwy am nghyfleusterau cynadledda yng Ganolfan Ymwelwyr Parc Coed y Brenin

Mwynhau Coed y Brenin yn ddiogel 

Y Cod Cefn Gwlad 

Dysgwch am y Cod Cefn Gwlad a chodau eraill a wnaiff helpu ymwelwyr i barchu, gwarchod a mwynhau cefn gwlad. 

Gwybodaeth am dywydd garw 

Mae Parc Coed y Brenin yn lle hudolus pan fo'n aeaf a phan fo'n bwrw eira. 

Cymerwch y camau rhagofalus hyn er mwyn gwneud eich ymweliad yn fwy diogel ac yn fwy pleserus: 

 • Edrychwch ar y rhagolygon tywydd lleol a dilynwch unrhyw ganllawiau am deithio
 • Dilynwch y cyfarwyddiadau ar arwyddion ym mharc y goedwig neu'r rhai a roddir gan staff Cyfoeth Naturiol Cymru
 • Byddwch yn ofalus yn y maes parcio - adnoddau cyfyngedig sydd gennym i ddelio ag eira ac ia a dylech ddisgwyl fod yn gyrru ar arwynebau llithrig cyn gynted ag y byddwch yn gadael prif ffordd yr A470
 • Cofiwch wisgo dillad ac esgidiau addas
 • Dylech ddisgwyl i bob llwybr fod yn llithrig - nid ydym yn trin unrhyw lwybr o amgylch y ganolfan nac ym mharc y goedwig
 • Ewch ar lwybrau beicio mynydd yn ôl eich lefel o sgiliau, yr amodau a pha mor addas yw eich cyfarpar - mae'n debygol o fod yn llithrig, yn enwedig lle ceir ia o dan eira sydd ar lawr
 • Byddwch yn amyneddgar os oes rhaid i ni gynnig llai o wasanaeth yn y caffi neu'r ganolfan wybodaeth am na all staff ein cyrraedd
 • Cysylltwch â ni ymlaen llaw neu ewch i'n tudalen Facebook am y wybodaeth ddiweddaraf 

Noder, mewn tywydd eithafol, fel gwyntoedd cryfion neu ia ac eira, efallai y bydd angen i ni gau'r ganolfan ymwelwyr a'r maes parcio oherwydd y risg o anaf i ymwelwyr neu staff. 

Helpu i atal heintiau coed rhag lledu 

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn gofyn i ymwelwyr coetiroedd gymryd rhai camau syml er mwyn helpu i atal heintiau coed rhag lledu. 

Cau'r safle neu wyriadau 

Weithiau bydd angen i ni gau neu wyro llwybrau er eich diogelwch wrth i ni wneud gwaith cynnal a chadw neu weithio yn y goedwig. 

O bryd i'w gilydd, efallai y bydd angen i ni gau safle mewn tywydd eithafol, fel gwyntoedd cryfion neu ia ac eira, oherwydd y risg o anaf i ymwelwyr neu staff. 

Cofiwch ddilyn unrhyw gyfarwyddiadau sydd ar y safle bob amser a gwnewch yn siŵr eich bod yn dilyn unrhyw arwyddion gwyro dros dro. 

Rhoddir gwybodaeth am gau llwybrau ar y tudalennau cerdded, beicio mynydd, rhedeg a gweithgareddau eraill. 

Oriau agor 

Canolfan Ymwelwyr a Chaffi Parc Coed y Brenin 

Mae Canolfan Ymwelwyr a Chaffi Parc Coed y Brenin ar agor saith diwrnod yr wythnos, drwy gydol y flwyddyn (heblaw am Ddydd Nadolig, Dydd Gŵyl San Steffan a Dydd Blwyddwyn Newydd). 

Oriau agor dros yr haf (1 Ebrill - 4 Tachwedd) 

Dydd Llun i ddydd Sul 9.00yb - 5.00yp 

Oriau agor dros y gaeaf (5 Tachwedd - 31 Mawrth) 

Dydd Llun i ddydd Sul 9.30yb - 4.30yp 

Gwasanaeth gwybodaeth a'r siop 

Mae'r gwasanaeth gwybodaeth i ymwelwyr a'r siop anrhegion ar gael saith diwrnod yr wythnos, drwy gydol y flwyddyn (heblaw am Ddydd Nadolig, Dydd Gŵyl San Steffan a Ddydd Blwyddyn Newydd).

Oriau agor dros yr haf (1 Ebrill - 4 Tachwedd) 

Dydd Llun i ddydd Sul 9.30yb - 4.30yp 

Oriau agor dros y gaeaf (5 Tachwedd - 31 Mawrth) 

Dydd Llun i ddydd Sul 10.00yb - 4.00yp 

Beics Brenin - siop feiciau 

Ewch i wefan y siop feiciau am fanylion eu horiau agor. 

Ffôn: 01341 440728 

E-bost: mail@beicsbrenin.co.uk  

Run Coed y Brenin - siop redeg 

Ewch i wefan y siop redeg am fanylion eu horiau agor. 

Ffôn: 01341 440798 

E-bost: shop@runcoedybrenin.com 

Dod o hyd i ni 

Lawrlwythwch fap o’r lleoliad. 

Lleolir Canolfan Ymwelwyr Parc Coed y Brenin ar ochr ddwyreiniol yr A470, 8 milltir i'r gogledd o Ddolgellau. Mae ychydig i'r gogledd o Ganllwyd ac i'r de o Drawsfynydd, sef y pentrefi agosaf. 

Cyfarwyddiadau

Dilynwch yr arwyddion ar yr A470.

Ar gyfer dyfeisiau llywio lloeren, cod post Canolfan Ymwelwyr Parc Coed y Brenin yw LL40 2HZ (wrth agosáu at y ganolfan ymwelwyr, dilynwch yr arwyddion brown a pheidiwch â mynd ar hyd y ffordd lle nad oes ffordd drwodd).

Mae Canolfan Ymwelwyr Parc Coed y Brenin ar fap Arolwg Ordnans (AR) OL18.

Cyfeirnod grid yr AO yw SH 723 268.

Trafnidiaeth gyhoeddus

Mae'r gorsafoedd trên agosaf yn y Bermo (llinell Arfordir Cambria) a Blaenau Ffestiniog (llinell Blaenau Ffestiniog-Llandudno).

Mae bysiau rhif T2 (Dolgellau - Aberystwyth) a 35 (Blaenau Ffestiniog - Dolgellau) yn mynd heibio i'r fynedfa i'r maes parcio.

Am fanylion trafnidiaeth gyhoeddus ewch i wefan Traveline Cymru  

Parcio

Codir tâl am barcio yng nghanolfan ymwelwyr Coed y Brenin.

Rydym yn defnyddio’r incwm o daliadau parcio i helpu i ofalu am y ganolfan ymwelwyr a’r llwybrau cerdded, beicio mynydd a rhedeg ym mharc coedwig Coed y Brenin.

Beth yw’r prisiau am barcio?

Codir tâl arnoch am hyd yr amser yr ydych chi’n parcio.

Byddwch yn talu’r ffi parcio pan fyddwch yn barod i adael.

Dyma’r ffioedd:

 • £2 am 2 awr 
 • 40c am bob 20 munud ychwanegol
 • Y ffi uchaf yw £7 y dydd

Ni chaniateir parcio dro nos

Sut i dalu’r ffi am barcio

 • Mae’r camera ger mynedfa’r maes parcio yn darllen rhif cofrestru eich cerbyd pan fyddwch chi’n cyrraedd
 • Nid oes angen i chi brynu tocyn ar ôl i chi barcio eich cerbyd
 • Pan fyddwch chi’n barod i adael, ewch i un o’r gorsafoedd talu yn y maes parcio neu ger mynedfa’r ganolfan ymwelwyr
 • Nodwch rif cofrestru eich cerbyd yn yr orsaf dalu
 • Talwch y ffi a ddangosir gyda cherdyn neu ag arian parod

Parcio am ddim i drigolion lleol a deiliaid Bathodynnau Glas

Os ydych chi’n byw o fewn cod post LL40 neu LL41, neu bentrefi cyfagos Arthog, Cutiau, Cardeon, Corris neu Thal-y-llyn, nid oes rhaid i chi dalu am barcio eich car yng nghanolfan ymwelwyr Coed y Brenin.

Hefyd mae parcio ceir am ddim i ddeiliaid Bathodyn Glas.

Nodwch: mae angen i chi gofrestru i barcio am ddim drwy gyflwyno eich Bathodyn Glas neu lyfr log eich cerbyd (dogfen V5) yn ddesg groeso'r ganolfan ymwelwyr.

Tocyn tymor

Gallwch brynu tocyn tymor am £40 i dalu am barcio’ch car am 12 mis o dderbynfa’r ganolfan ymwelwyr.

Lawrlwytho ein hapiau 

Rydym wedi creu dau ap i'ch helpu i gynllunio a mwynhau eich ymweliad: 

 • Mae Wales NRW PlacesToGo Cymru yn dangos ble y gallwch fynd a beth y gallwch ei wneud yng nghoedwigoedd cyhoeddus Cymru ac yn y Gwarchodfeydd Natur Cenedlaethol a reolir gan Cyfoeth Naturiol Cymru
 • Mae Wales NRW PlaceTales Cymru yn cynnwys chwedlau a llwybrau sain ar gyfer llawer o'r coetiroedd a reolir gan Cyfoeth Naturiol Cymru.  Mae'r rhain yn cynnwys sawl chwedl wahanol ym Mharc Coed y Brenin:

Sut y gallwch lawrlwytho’r apiau.

Gan fod signal ffonau symudol yn gallu bod yn brin mewn ardaloedd gwledig, argymhellwn eich bod yn lawrlwytho'r apiau hyn cyn eich ymweliad.  

Cysylltu â ni 

Canolfan Ymwelwyr Coed y Brenin
Dolgefeiliau
Dolgellau
Gwynedd
LL40 2HZ 

Ffôn: 01341 440747 

E-bost: coedybrenin@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk 

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Taflen Coed y Brenin PDF [6.7 MB]

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.