Gwarchodfa Natur Genedlaethol Cors Bodeilio, Ynys Môn

Gwlypdir o bwys rhyngwladol sydd â chyfoeth o fywyd gwyllt

Beth sydd yma

Diweddariad coronafeirws

 

Mae ein safleoedd a’r rhan helaeth o’n cyfleusterau i ymwelwyr ar agor ond, o dan y cyfyngiadau coronafeirws presennol yng Nghymru, bwriedir i’r rhain gael eu defnyddio gan bobl sy’n byw yn lleol yn unig.

 

Fe’ch cynghorir – yn unol â rheoliadau Llywodraeth Cymru – i beidio â gyrru i unrhyw un o’n safleoedd i wneud ymarfer corff, oni bai fod gennych reswm dilys, megis cyflwr iechyd neu broblemau symudedd.

 

Rydym wedi newid ychydig ar rai o’n llwybrau arferol er mwyn eich helpu i allu cadw at ymbellhau cymdeithasol - dilynwch arwyddion ar y safle.

 

Croeso

Er gwaethaf ei enw, cors galchog yw Cors Bodeilio mewn gwirionedd.

Ar ôl East Anglia, mae mwy o gorsydd calchog yng Nghymru nag unman arall yn y DU.

Mae Cors Bodeilio yn un o’r tair cors galchog ar Ynys Môn sydd wedi cael eu henwi fel Gwarchodfeydd Natur Cenedlaethol.

Mae’n warchodfa natur ryngwladol bwysig oherwydd ei siglen unigryw (ardal wlypdir o blanhigion byw sy’n ffurfio mawn, heb orchudd coedwig).

Mae dŵr o’r creigiau calchfaen sy’n amgylchynu Corsydd Ynys Môn yn llawn mwynau, ac yn creu amodau perffaith ar gyfer amrywiaeth o blanhigion ac anifeiliaid prin

Dilynwch ein taith gerdded ag arwyddbyst dros y llwybr pren i'r gwlypdir i gael golygfeydd gwych a'r cyfle i weld y bywyd gwyllt ac arddangosfa o flodau gwyllt yn y gwanwyn a'r haf.

Llwybr cerdded

Mae’r llwybr cerdded wedi’i gyfeirbwyntio ac yn dechrau o faes parcio Cors Bodeilio. 

Llwybr Cors a Dolydd

1½ milltir/2.4 cilomedrau, hawdd

Dilynwch y llwybr wyneb gwastad i ymuno â'r llwybr pren.

Mae'r llwybr pren yn mynd â chi allan i'r gors ac mae ganddo olygfeydd da.

Gallwch barhau drwy'r warchodfa ar lwybr heb arwyneb - gall hyn fod yn fwdlyd ar ôl tywydd gwlyb.

Nodwch y gall ceffylau fod yn pori ar y warchodfa.

Gwarchodfeydd Natur Cenedlaethol Corsydd Ynys Môn

Cors Erddreiniog

Llefydd yw Gwarchodfeydd Natur Cenedlaethol sydd ag enghreifftiau gwych o gynefinoedd bywyd gwyllt a nodweddion daearyddol.

Mae dros 70 o Warchodfeydd Natur Cenedlaethol yng Nghymru.

Mae tair o’r corstiroedd ar Ynys Môn wedi cael eu henwi fel Gwarchodfeydd Natur Cenedlaethol:

  • Cors Erddreiniog (yr un fwyaf)
  • Cors Bodeilio
  • Cors Goch (a reolir gan Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru).

Darganfod mwy am Warchodfeydd Natur Cenedlaethol

Darganfod mwy am Brosiect LIFE Corsydd Môn a Llŷn

Uchafbwyntiau byd natur

Mae’r planhigion yng Nghors Bodeilio yn cefnogi ystod o drychfilod, sydd yna’n denu nifer fawr o adar y gwlyptir.

Safle rhagorol ar gyfer tegeirianau a blodau prin eraill

Tegeirian y clêr sy’n ennill y wobr fan hyn.  Mae’n degeirian prin eithriadol yng Nghymru - gyda math melyn hyd yn oed prinnach wedi’i ganfod yma.

Mae wyth tegeirian arall yma gan gynnwys tegeiria-y-gors culddail, tegeirian pêr y gors, caineirian a chaldrist y gors.

Ymhlith y rhywogaethau ffen nodweddiadol mae’r gorsfrwynen lem a’r hesgen ylfinfain  Mae planhigion eraill yn ffynnu yma megis y gorsfrwynen ddu, helygen Mair a’r frwynen flaendon.

Cors wych i fwystfilod bach

Rhaid mai’r seren yw’r gele feddyginiaethol brin - yr unig gele Brydeinig gyda dannedd a all frathu trwy groen dynol.

Yn ogystal ceir pryfed prin, chwilod dŵr, gwyfynod ac 19 math o löyn byw.

Yr hawsaf o’r cwbl i’w gweld yw’r gweision neidr a’r mursennod (9 rhywogaeth) sy’n hofran ac yn gwibio ar draws ddyfroedd agored y gors.

Gwelyau cors sy’n lleoedd gwych i adar

Mae’r warchodfa yn llawn bwrlwm yn y gwanwyn a’r haf gyda chân adar fel telor y cyrs a thelor yr hesg, bras y cyrs, y troellwr bach a chlochdar y cerrig - gallwch weld hyd at 130 o rywogaethau adar yma!  Hwyrach y gwelwch hefyd y gornchwiglen a’r gylfinir, neu hyd yn oed y gïach cyffredin.

Cau a dargyfeirio

  • Weithiau, rhaid inni gau neu ddargyfeirio llwybrau er eich diogelwch tra byddwn yn mynd i’r afael â gwaith cynnal a chadw
  • O dro i dro, efallai y bydd yn rhaid inni gau safle mewn tywydd eithafol, fel gwyntoedd cryfion neu eira a rhew, oherwydd y perygl posibl i ymwelwyr a staff 
  • Cofiwch ddilyn unrhyw gyfarwyddiadau a welwch ar y safle, a gwnewch yn siŵr eich bod yn dilyn unrhyw arwyddion dargyfeirio dros dro sydd mewn grym

Sut i gyrraedd yma

Lleoliad

Mae Cors Bodeilio 11 milltir i'r gogledd orllewin o Fangor.

Mae yn Sir Fôn.

Mae'r maes parcio yn rhad ac am ddim.

Cyfarwyddiadau

Dilynwch yr A4087 o Fangor, tuag at y Goetre. Ymunwch â'r A5 tuag at Bont Britannia. Ar ôl ½ milltir, cymerwch yr A5025 gan ddilyn yr arwyddion i XX. Parhewch am 5 milltir nes cyrraedd Pentraeth. Yn y pentref, cymerwch y chwith cyntaf ger y swyddfa bost a chwith eto tuag at yr ysgol. Dilynwch y ffordd gul hon am 1 ¼ milltir ac mae'r maes parcio ar y dde.

Map Arolwg Ordnans

Mae cors Bodeilio ar fap yr Arolwg Ordnans (OS) 263.

Cyfeirnod grid yr AO yw SH 506 773.

Trafnidiaeth gyhoeddus

Mae'r orsaf drên agosaf ym Mangor neu yn Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch (sef stop ar gais).

I gael manylion am drafnidiaeth gyhoeddus ewch i wefan Traveline Cymru.

Manylion cyswllt

Ffôn: 0300 065 3000 (Llun-Gwener, 9am-5pm)

E-bost: enquiries@naturalresourceswales.gov.uk

Lawrlwythiadau

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Mannau eraill yng Gogledd Orllewin Cymru