Hawlfraint

Mae rhan fwyaf y deunydd ar y safle hwn yn destun diogelwch hawlfraint CNC. Gall rhai dogfennau fod yn destun diogelwch hawlfraint y Goron. Cedwir pob hawl

Gallwch ddefnyddio ac ail-ddefnyddio’r wybodaeth ar ein gwefan (ond nid y logos) yn ddi-dâl mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, o dan delerau’r Drwydded Llywodraeth Agored.

Rhaid i chi atgynhyrchu ein deunydd yn gywir ac ni ddylech ei ddefnyddio mewn unrhyw gyd-destun camarweiniol.

Gallwch weld y drwydded ar y wefan National Archive neu drwy e-bostio psi@nationalarchives.gsi.gov.uk.

Nid yw’r caniatâd i atgynhyrchu deunydd hawlfraint CNC neu’r Goron yn ymestyn i unrhyw ddeunydd ar y safle hwn y nodir ei fod yn hawlfraint trydydd parti.

Ein logo

Mae cyfyngiadau ar ddefnyddio ein logo ac ni ddylai unigolion na sefydliadau eraill ei ddefnyddio heb ein caniatâd.

I ofyn am ganiatâd i ddefnyddio ein logo, e-bostiwch ni yn ymholiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk