Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Gwarchodfa Natur Genedlaethol Morfa Harlech, ger Harlech

Tirwedd arfordirol gyda system enfawr o dwyni tywod o bwysigrwydd rhyngwladol

Beth sydd yma

Cuddfan bywyd gwyllt
Parcio (codir tâl)
Toiledau

Diweddariad Coronafeirws

 

Mae'r maes parcio a'r gwarchodfa ar agor.

 

Mae'r maes parcio a'r toiledau yn cael eu rheoli gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri - gweler gwefan Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri am y wybodaeth ddiweddaraf am y cyfleusterau hyn.

 

Byddwn yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf ar y dudalen hon, felly cofiwch gadw golwg arni’n rheolaidd.

 

Ymweld â'n safleoedd yn ddiogel

 

Cymerwch gyfrifoldeb personol am eich diogelwch, os gwelwch yn dda, gan wneud paratoadau ychwanegol cyn eich ymweliad a chadw at y mesurau diogelwch sydd ar waith.

 

Rydym wedi newid trywydd arferol rhai o'n llwybrau er mwyn eich helpu i gadw pellter cymdeithasol – dilynwch yr arwyddion ar y safle, os gwelwch yn dda.

 

Gweld ein cynghorion ar sut i gynllunio ar gyfer ymweliad diogel.

Croeso

Gwarchodfa Natur Genedlaethol Morfa Harlech yw un o'r systemau twyni pwysicaf sy’n parhau i dyfu ym Mhrydain ac mae’n un o lond dwrn yn unig o systemau tebyg yng Nghymru.

Mae twyni fel y rhain gyda’u hardaloedd tywod noeth yn dod yn gynyddol brin.

Mae’r tirlun arfordirol trawiadol hwn yn un o’n trysorau naturiol cyfoethocaf ac yn gartref i ystod eang o blanhigion ac anifeiliaid, a’r cyfan wedi’u haddasu’n benodol i fywyd ar ymyl y môr.

Ynghyd â Gwarchodfa Natur Genedlaethol Morfa Dyffryn yn y De, mae'r ddwy warchodfa yn ffurfio ardal ddi-dor bron o dwyni tywod ar hyd yr arfordir.

Gwarchodfa Natur Genedlaethol

Mae Morfa Harlech yn Warchodfa Natur Genedlaethol.

Mae Gwarchodfeydd Natur Cenedlaethol yn lleoedd sydd â rhai o'r enghreifftiau gorau o gynefinoedd bywyd gwyllt a nodweddion daearegol.

Mae dros 70 o Warchodfeydd Natur Cenedlaethol yng Nghymru.

Dysgwch fwy am Warchodfeydd Natur Cenedlaethol.

Beth sydd i’w weld ym Morfa Harlech

Blodau gwyllt yn y twyniYn ystod y flwyddyn, mae'r dirwedd yn newid yng Ngwarchodfa Natur Genedlaethol Morfa Harlech.

Yn dibynnu ar ba adeg y byddwch yn ymweld â'r safle, rydych yn debygol o weld gwahanol enghreifftiau o fywyd gwyllt.

Parhewch i ddarllen i gael gwybod beth y gallwch ei weld yma yn ystod y tymhorau gwahanol.

Twyni tywod yn cefnogi ystod o flodau prin

Yn y gwanwyn a’r haf cadwch olwg am drilliw’r twyni, tegeirian bera neu hyd yn oed tegeirian y wenynen prin.

Efallai y byddwch chi’n ddigon ffodus i weld penigan y forwyn.

Yn yr hydref gellir gweld planhigion sy'n blodeuo'n hwyr yn y twyni, megis crwynllys yr hydref a phlanhigion troellig yr hydref. Cadwch olwg am ffwng unigryw yn tyfu yn y twyni hefyd!

Cartref i bryfed prin

Mae’r glaswelltiroedd twyni sych yn gartref i nifer o löynnod byw a gwyfynod, fel y gwyfyn bwrned chwe smotyn a’r glöynnod byw gleision cyffredin a’r coprau bach.

Mae pryfed eraill fel rhai o’n gwenyn turio prinnaf, a gwenyn meirch unig yn dibynnu ar dywod noeth ac efallai y gwelwch fadfall y tywod hefyd.

Cyfeillion pluog Morfa Harlech

Mae cwtiaid torchog yn nythu ar y traeth o Fawrth i Orfennaf – ceisiwch beidio a tharfu arnynt!

Mae adar fel yr ehedydd a chlochdar y cerrig yn magu yn y twyni, gyda phibyddion coesgoch a chornchwiglod yn defnyddio’r morfa heli.

Yn y gaeaf mae rhydyddion fel pïod y môr, pibyddion y mawn a phibyddion y tywod yn bwydo ar hyd y draethlin, ac mae amrywiaeth o hwyaid gwyllt yn defnyddio’r aberoedd a’r morfa heli.

Ymweld â Morfa Harlech

Menyw yn cerdded ar y traeth ar bwys y twyni

Mae llwybr cyhoeddus o faes parcio Min y Don at y traeth (trowch i’r dde ar hyd y traeth i gyrraedd y warchodfa.

Rydym wedi ffensio rhai rhannau o’r warchodfa i ganiatáu pori neu i ddiogelu planhigion twyni bregus.

Mae toiledau cyhoeddus ym maes parcio Min y Don, wedi eu rhedeg gan Gyngor Gwynedd.

Llwybr Arfordir Cymru

Mae Llwybr Arfordir Cymru yn mynd trwy Warchodfa Natur Genedlaethol Morfa Harlech.

Mae Llwybr Arfordir Cymru yn darparu llwybr cerdded parhaus o amgylch arfordir Cymru.

Ewch i wefan Llwybr Arfordir Cymru i ddarganfod mwy.

Cyfyngiadau tymhorol ar gŵn

Cadwch eich cŵn ar dennyn yn ystod tymor magu adar Mawrth – Gorffennaf; mae cwtiaid torchog yn nythu ar y traeth ac adar eraill yn y twyni ac ar y morfa hel.

Amseroedd agor

Mae’n bosibl y bydd toiledau’r traeth dan glo dros fisoedd y gaeaf.

Mae toiledau eraill gyferbyn â’r troad oddi ar y ffordd fawr i’r ffordd at y traeth.

Cau a dargyfeirio

Sylwch:

  • Weithiau, rhaid inni gau neu ddargyfeirio llwybrau er eich diogelwch tra byddwn yn mynd i’r afael â gwaith cynnal a chadw
  • O dro i dro, efallai y bydd yn rhaid inni gau safle mewn tywydd eithafol, fel gwyntoedd cryfion neu eira a rhew, oherwydd y perygl posibl i ymwelwyr a staff
  • Cofiwch ddilyn unrhyw gyfarwyddiadau a welwch ar y safle, a gwnewch yn siŵr eich bod yn dilyn unrhyw arwyddion dargyfeirio dros dro sydd mewn grym

Sut i gyrraedd yma

Mae Gwarchodfa Natur Genedlaethol Morfa Harlech yn llai na milltir i’r gorllewin o Harlech, oddi ar yr A496.

Lawrlwythwch fap o’r lleoliad.

Cyfarwyddiadau

O’r Bermo, ewch ar yr A496 i gyfeiriad Harlech. Pan ddowch i’r troad i’r dde ar gyfer pentref Harlech, arhoswch ar yr A496 (mae arwydd ar gyfer Maentwrog). Ewch dros y groesfan reilffordd a chymerwch y troad nesaf i’r chwith. Dilynwch yr is-ffordd hon (Ffordd Glan Môr) i’r maes parcio.

Cyngor Gwynedd sy’n rhedeg maes parcio Min y Don a rhaid talu am barcio.

Map Arolwg Ordnans

Mae Gwarchodfa Natur Genedlaethol Morfa Harlech ar fap Arolwg Ordnans (AR) OL 18.

Y cyfeirnod grid OS yw SH 574 316.

Trafnidiaeth gyhoeddus

Mae’r orsaf drên agosaf yn Harlech.

Mae gwasanaeth bws o’r de (Y Bermo a Dolgellau) ac o’r gogledd (Maentwrog) ar hyd yr A496. Mae safle bws ar ffin Ffordd Glan Mor.

Am fanylion trafnidiaeth gyhoeddus ewch i wefan Traveline Cymru.

Manylion cyswllt

Ffôn: 0300 065 3000

E-bost: ymholiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Lawrlwythiadau

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Mannau eraill yng Gogledd Orllewin Cymru

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.