Parc Coedwig Gwydir - Dolwyddelan, ger Betws-y-coed

Beth sydd yma

Mae gwaith torri coed yn cael ei wneud yn y coetir hwn. Ni fydd y llwybrau ar gau ond efallai y gofynnir i chi stopio ac aros nes ei bod yn ddiogel i chi fynd ymlaen.

 

Dilynwch yr holl arwyddion a chyfarwyddiadau.

Croeso

Mae pentref Dolwyddelan ym mhen deheuol Parc Coedwig Gwydir.

Tyfodd yn gymuned fawr pan oedd y chwareli llechi cyfagos yn eu hanterth.

Erbyn heddiw mae'n cynnig cyfle i ymwelwyr ymlwybro i fannau diarffordd ym Mharc Cenedlaethol Eryri.

Mae golygfeydd gwych o ben y dyffryn ac i gyfeiriad mynydd Moel Siabod i’w gweld ar hyd y llwybr cerdded hwn sydd wedi’i gyfeirbwyntio - mae'r llwybr yn dilyn rhan o’r ffordd Rufeinig a elwir ‘Sarn Helen’ a ddefnyddiwyd gan lengoedd o filwyr Rhufeinig wrth orymdeithio rhwng y gaer yng Nghaerhun a'u gwersyll mawr yn Nhrawsfynydd.

Mae gan y llwybr beicio byr hefyd olygfeydd gwych o'r mynyddoedd o amgylch.

Mae safle picnic ger y bont droed dros yr afon, hanner ffordd ar hyd y llwybr cerdded.

Llwybr cerdded

Mae arwyddbyst ar y llwybr cerdded o’r dechrau i’r diwedd.

Chwiliwch am y panel gwybodaeth ar ddechrau’r llwybr.

Dysgwch beth yw ystyr graddau’r llwybrau cerdded.

Taith Penamnen

 • Gradd: Hawdd
 • Pellter: 2 milltir/3.4 cilomedr
 • Amser: 1½ awr
 • Gwybodaeth am y llwybr: Mae'r llwybr cerdded cychwyn o'r maes parcio yng ngorsaf reilffordd Dolwyddelan. Mae’r llwybr hwn yn bennaf yn dilyn ffordd goedwig lydan a lôn darmac gul, sydd wedi’u cysylltu gan lwybr llydan ag arwyneb da lle mae’n croesi’r afon ar bont droed. Ger y bont, mae dau fwrdd picnic sydd â golygfeydd o’r mynyddoedd.

Mwynhewch olygfa wych o ben y dyffryn ac i gyfeiriad Moel Siabod.

Mae’r llwybr yn dringo’n raddol drwy'r pentref ac i fyny ffordd goediog ac fe welwch y cwm yn agor o'ch blaen.

O ben y bont gallwch edmygu golygfeydd geirwon Carreg Alltrem, sy’n boblogaidd gyda dringwyr.

Byddwch yn dychwelyd i Ddolwyddelan ar hyd y ffordd Rufeinig ‘Sarn Helen’.

Mae ffordd yn mynd heibio adfeilion Tai Penamnen - mae yna banel dehongli. Mae’r ty gwreiddiol, oedd yn perthyn i deulu’r Wynniaid o Gastell Gwydir, yn bodoli ers y bymthegfed ganrif o leiaf.

Llwybr beicio

Mae arwyddbyst i’w cael ar bob un o’n llwybrau beicio mynydd o’r dechrau i’r diwedd ac maent wedi’u graddio’n ôl eu hanhawster.

Ceir panel gwybodaeth ar ddechrau’r llwybr – dylech ei ddarllen cyn cychwyn ar eich taith.

Llwybr Beicio Penamnen

 • Gradd: Ffordd coedwig a thebyg
 • Pellter: 5 milltir/8.1 cilomedr
 • Amser: 1-2 awr
 • Dringo: 164 metr/538 troed
 • Gwybodaeth am y llwybr: Dringfa ar ffyrdd coedwig at ben y cwm ac yn ôl gyda safle picnic ar lan yr afon ar y ordd. Cymerwch ofal ar y llwybr serth yn ôl i lawr i’r pentref a chadwch lygad am draffig ar y ffordd darmac.

Mwynhewch olygfeydd godidog o'r dyffryn a mynyddoedd o amgylch.

Parc Coedwig Gwydir

Mae Dolwyddelan ym Mharc Coedwig Gwydir.

Lleolir Parc Coedwig Gwydir yng nghanol Parc Cenedlaethol Eryri ac mae'n amgylchynu pentref Betws-y-coed.

Gwaith cloddio plwm a sinc oedd prif nodwedd yr ardal ac mae gwaddol hen dai peiriant, tomenni sbwriel a chronfeydd dŵr yn nodweddiadol o'r goedwig a geir heddiw.

Mae sawl un o'r mwyngloddiau pwysicaf wedi cael eu hadfer yn rhannol a'u gwneud yn ddiogel i ymwelwyr.

Mae llwybrau ag arwyddbyst yn dechrau o Fetws-y-coed a sawl feysydd parcio eraill Cyfoeth Naturiol Cymru:

 • Betws-y-coed - llwybrau cerdded heddychlon drwy'r goedwig ymhell o fwrlwm twristiaid
 • Cae'n y Coed - ardal bicnic hawdd dod o hyd iddi a llwybr cerdded gyda golygfeydd panoramig o'r mynyddoedd
 • Mwynglawdd Cyffty - llwybr byr trwy rai o hen waith plwm
 • Hafna - llwybr cerdded drwy adfeilion hen waith plwm a llwybr beicio mynydd gradd coch
 • Llyn Crafnant - llwybrau cerdded o amgylch y llyn a llwybr hygyrch ar hyd glan yr afon
 • Llyn Geirionydd - ardal picnic gyda llwybr cerdded heibio i ddau lyn prydferth
 • Llyn Sarnau - safle picnic â llwybr cerdded i ddau lyn trawiadol
 • Penmachno - llwybrau beicio mynydd anghysbell gyda golygfeydd ysblennydd
 • Mainc Lifio - dau lwybr beicio mynydd gradd coch a llwybr cerdded hanesyddol
 • Ty’n Llwyn – llwybr cerdded i raeadr enwog Ewynnol

Parc Cenedlaethol Eryri

Mae Dolwyddelan wedi’i leoli ym Mharc Cenedlaethol Eryri.

Eryri yw’r Parc Cenedlaethol mwyaf yng Nghymru ac mae’n gartref i drefi a phentrefi hardd a’r mynydd uchaf yng Nghymru.

Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri sy’n gofalu amdano.

I gael mwy o wybodaeth am ymweld ag Eryri, ewch i wefan Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri.

Coedwig Genedlaethol Cymru

Mae Parc Coedwig Gwydir yn rhan o Goedwig Genedlaethol Cymru.

Bydd y Goedwig Genedlaethol yn:

 • creu ardaloedd o goetir newydd
 • gwella coetiroedd presennol
 • adfer coetiroedd hynafol unigryw Cymru

Bydd yn ffurfio rhwydwaith ecolegol cydgysylltiedig a fydd yn rhedeg ledled Cymru, gan gynnig buddion cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol.

Bydd rhannau o’r rhwydwaith yn y pen draw yn ffurfio llwybr a fydd yn rhedeg ar hyd a lled Cymru, felly bydd modd i unrhyw un ei gyrraedd ble bynnag maen nhw’n byw.

I gael rhagor o wybodaeth ewch i wefan Coedwig Genedlaethol Cymru.

Ymweld yn ddiogel

Rydyn ni eich eisiau chi i ddychwelyd adref yn ddiogel ar ôl eich ymweliad yma.

Rydych yn gyfrifol am eich diogelwch eich hun yn ogystal â diogelwch unrhyw blant ac anifeiliaid sydd gyda chi yn ystod eich ymweliad.

Am gyngor ac awgrymiadau i'ch helpu i gynllunio'ch ymweliad, ewch i dudalen Ymweld â'n lleoedd yn ddiogel.

Newidiadau i lwybrau

Gweler brig y dudalen we hon i gael manylion unrhyw gynlluniau i gau'r llwybrau neu unrhyw newidiadau eraill iddynt yma.

Er mwyn eich diogelwch, dilynwch gyfarwyddiadau'r staff ac arwyddion bob amser gan gynnwys y rhai ar gyfer dargyfeirio neu gau llwybrau.

Mae'n bosibl y bydd angen i ni ddargyfeirio neu gau llwybrau wrth i ni wneud gwaith cynnal a chadw neu gynnal gweithrediadau eraill ac mae'n bosibl y bydd angen i ni gau cyfleusterau ymwelwyr eraill dros dro.

Mewn tywydd eithafol, mae'n bosibl y byddwn yn cau cyfleusterau ar fyr rybudd oherwydd y risg o anafiadau i ymwelwyr a staff.

Sut i gyrraedd yma

Mae Dolwyddelan 6 milltir i'r de-orllewin o Fetws-y-coed.

Cod post

Y cod post yw LL25 0SZ.

Sylwer: efallai na fydd y cod post hwn yn eich arwain at y maes parcio os byddwch yn defnyddio sat nav neu ap llywio.

Rydym yn awgrymu eich bod yn dilyn y cyfarwyddiadau isod neu’n defnyddio’r Google map ar y dudalen hon lle ceir pin ar safle’r maes parcio.

Cyfarwyddiadau

Cymerwch yr A470 o Fetws-y-coed i gyfeiriad Blaenau Ffestiniog.

Ar ôl tua 6 milltir trowch i'r chwith wrth ymyl y siop i mewn i bentref Dolwyddelan.

Ewch ymlaen ar hyd y ffordd hon ac yna trowch i'r chwith i faes parcio gorsaf reilffordd Dolwyddelan lle mae'r llwybr cerdded yn dechrau.

What3Words

Edrychwch ar y lle hwn ar wefan What3Words.

Arolwg Ordnans

Y cyfeirnod grid Arolwg Ordnans ar gyfer dechrau'r llwybr cerdded yw SH 737 521 (Explorer Map OL 18).

Cludiant cyhoeddus

Y prif orsaf reilffordd agosaf yw Dolwyddelan.

Er mwyn cael manylion ynghylch cludiant cyhoeddus, ewch i wefan Traveline Cymru.

Parcio

Mae'r llwybr cerdded yn cychwyn o'r maes parcio yng ngorsaf reilffordd Dolwyddelan.

Rheolir y maes parcio hwn gan y gymuned leol a rhaid talu tâl parcio.

Manylion cyswllt

Nid oes staff yn y lleoliad hwn.

Cysylltwch â’n tîm cwsmeriaid gydag unrhyw ymholiadau cyffredinol yn ystod oriau swyddfa o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Mannau eraill yng Gogledd Orllewin Cymru

Diweddarwyd ddiwethaf