Parc Coedwig Coed y Brenin - Gardd y Goedwig, ger Dolgellau

Beth sydd yma

Croeso

Mae gardd y goedwig o fewn Parc Coedwig Coed y Brenin.

Mae’n gartref i goed o bob rhan o’r byd. Ceir yna ffeithiau diddorol am rai o’r coed hyn ar arwyddion arbennig yn yr ardd.

Ceir maes parcio bach ychwanegol at ddefnydd ymwelwyr anabl gyda mynediad i’r llwybr hygyrch.

Llwybrau cerdded

Mae’r llwybr cerdded hawdd ag arwyddion o brif faes parcio.

Mae’r llwybr hygyrch ag arwyddion o faes parcio at ddefnydd ymwelwyr anabl.

Llwybr Darganfod Gardd y Goedwig

 • Uchafbwyntiau: Dewch i brofi coed o bob cwr o’r byd a darganfod ffeithiau diddorol amdanynt.
 • Pellter: ½ milltir 0.6 cilomeder
 • Gradd: Hawdd
 • Disgrifiad y llwybr: O brif faes parcio dilynwch yr arwyddbyst gwyrdd i lawr i’r bont dros Afon Babi.

Ymwelwch â’r olygfan ac yna ewch ling-di-long ar hyd cyfres o lwybrau anffurfiol gan gadw llygad am y pyst gwybodaeth am y coed a’r storfeydd sain chwedloniaeth.

Croesir yr ardd blith draphlith â chyfres o lwybrau ffurfiol ac anffurfiol 1m o led, rhai’n serth ac anwastad.

Nid oes dim grisiau na chamfeydd.

Mwy o wybodaeth: cerdyn llwybr, pyst gwybodaeth am y coed a straeon sain (offer weindio)

Llwybr Hygyrch Gardd y Goedwig

 • Uchafbwyntiau: Dewch i brofi coed o bob cwr o’r byd a darganfod ffeithiau diddorol amdanynt.
 • Pellter: ¼ milltir, 300m
 • Gradd: Hygyrch
 • Disgrifiad y llwybr: Ar gyfer y llwybr hygyrch, dilynwch yr arwyddbyst glas o faes parcio hygyrch dros y bont a thrwy ran isaf gardd y goedwig.

Yn yr olygfan, sy’n edrych dros y rhaeadr, gwrandewch ar stori Pont Llam yr Ewig.

Mae’r daith hygyrch yn llwybr gwastad 2m o led ag arwyneb da sy’n addas ar gyfer cadeiriau olwyn gyda mannau gorffwys o leiaf bob 100m.

Nid oes dim grisiau na chamfeydd.

Mwy o wybodaeth: cerdyn llwybr, pyst gwybodaeth am y coed a straeon sain (offer weindio)

Gwybodaeth hygyrchedd

Mae maes parcio at ddefnydd ymwelwyr anabl yn unig.

Mae llwybr hygyrch Gardd y Goedwig yn cychwyn o faes parcio at ddefnydd ymwelwyr anabl.

Darganfod Parc Coedwig Coed y Brenin

Mae Parc Coed y Brenin yn cynnig profiad coetir cyflawn i ymwelwyr ym Mharc Cenedlaethol Eryri.

Ceir amrywiaeth o lwybrau ag arwyddbyst sydd at ddant pawb ac yn addas ar gyfer pob lefel o ffitrwydd ym mharc y goedwig. Yn eu plith mae llwybrau beicio mynydd, llwybrau i'r teulu, llwybrau rhedeg a llwybrau geogelcio a chyfeiriadu o'r radd flaenaf.

Yn ogystal â'r llwybrau cerdded sy'n dechrau yma yng Ngardd y Goedwig, dyma feysydd parcio gyda chyfleusterau ar gyfer ymwelwyr ym Mharc Coed y Brenin:

 • Canolfan Ymwelwyr Parc Coed y Brenin - y porth i barc y goedwig a'r man cychwyn ar gyfer amrywiaeth o lwybrau cerdded, rhedeg a beicio mynydd. Hefyd ceir caffi a siop feiciau
 • Pont Cae’n-y-coed – dechrau'r Llwybr Llosfygynydd garw
 • Tyddyn Gwladys – safle picnic wrth afon droellog Mawddach a phorth i'r llwybr Rhaeadrau a Gwaith Aur
 • Glasdir  - safle picnic gyda llwybr cerdded drwy’r hen gloddfa gopr a llwybr hygyrch i olygfan uwchben y gweithfeydd
 • Pont Ty'n-y-groes– ardal bicnic glan-yr-afon a'r porth i lwybr glan-yr-afon hygyrch a llwybr mynydd garw â golygfeydd gwych dros Eryri

Coedwig Genedlaethol Cymru

Mae Parc Coedwig Coed y Brenin yn rhan o Goedwig Genedlaethol Cymru.

Bydd y Goedwig Genedlaethol yn:

 • creu ardaloedd o goetir newydd
 • gwella coetiroedd presennol
 • adfer coetiroedd hynafol unigryw Cymru

Bydd yn ffurfio rhwydwaith ecolegol cydgysylltiedig a fydd yn rhedeg ledled Cymru, gan gynnig buddion cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol.

Bydd rhannau o’r rhwydwaith yn y pen draw yn ffurfio llwybr a fydd yn rhedeg ar hyd a lled Cymru, felly bydd modd i unrhyw un ei gyrraedd ble bynnag maen nhw’n byw.

I gael rhagor o wybodaeth ewch i wefan Coedwig Genedlaethol Cymru.

Ymweld yn ddiogel

Rydyn ni eich eisiau chi i ddychwelyd adref yn ddiogel ar ôl eich ymweliad yma.

Rydych yn gyfrifol am eich diogelwch eich hun yn ogystal â diogelwch unrhyw blant ac anifeiliaid sydd gyda chi yn ystod eich ymweliad.

Am gyngor ac awgrymiadau i'ch helpu i gynllunio'ch ymweliad, ewch i dudalen Ymweld â'n lleoedd yn ddiogel.

Newidiadau i gyfleusterau ymwelwyr

Gweler brig y dudalen we hon i gael manylion unrhyw gynlluniau i gau cyfleusterau neu unrhyw newidiadau eraill i gyfleusterau ymwelwyr yma.

Er mwyn eich diogelwch, dilynwch gyfarwyddiadau'r staff ac arwyddion bob amser gan gynnwys y rhai ar gyfer dargyfeirio neu gau llwybrau.

Mae'n bosibl y bydd angen i ni ddargyfeirio neu gau llwybrau wrth i ni wneud gwaith cynnal a chadw neu gynnal gweithrediadau eraill ac mae'n bosibl y bydd angen i ni gau cyfleusterau ymwelwyr eraill dros dro.

Mewn tywydd eithafol, mae'n bosibl y byddwn yn cau cyfleusterau ar fyr rybudd oherwydd y risg o anafiadau i ymwelwyr a staff.

Sut i gyrraedd

Lleoliad

Mae meysydd parcio Gardd y Goedwig oddi ar yr A470, ger pentref Ganllwyd.

Mae yn Sir Gwynedd.

Cyfeirnod grid mesydd parico yr AO yw SH 744 225.

Cyfarwyddiadau i meysydd parcio 

O'r de: Cymerwch yr A470 i'r gogledd o Ddolgellau. Tua 200 metr ar ôl mynd heibio i Westy Tŷ'n y Groes, trowch i'r dde gan ddilyn yr arwyddion twristiaeth brown i Dŷ'n y Groes. Dilynwch y ffordd darmac heibio i safle picnic Tŷ'n y Groes am ychydig dros gilomedr. Wrth groesffordd ychydig ar ôl maes parcio Glasdir trowch i'r chwith i fyny'r rhiw. Trowch i'r dde wrth y groesffordd nesaf a chroeswch bont fechan (Pont Llam yr Ewig). Mae maes parcio ymwelwyr anabl ar y chwith, ac mae prif faes parcio tua 150 metr i fyny’r rhiw, ar y chwith.

O'r gogledd: Cymerwch yr A470 i'r de tuag at Ddolgellau.  Ar ôl mynd drwy bentref Ganllwyd, trowch i'r chwith gan ddilyn yr arwyddion twristiaeth brown i Dŷ'n y Groes. Dilynwch y ffordd darmac heibio i safle picnic Tŷ'n y Groes am ychydig dros gilomedr. Wrth groesffordd ychydig ar ôl maes parcio Glasdir trowch i'r chwith i fyny'r rhiw. Trowch i'r dde wrth y groesffordd nesaf a chroeswch bont fechan (Pont Llam yr Ewig).Mae maes parcio ymwelwyr anabl ar y chwith, ac mae prif faes parcio tua 150 metr i fyny’r rhiw, ar y chwith.

Trafnidiaeth gyhoeddus

Mae'r gorsafoedd trên agosaf yn y Bermo (llinell Arfordir Cambria) a Blaenau Ffestiniog (llinell Blaenau Ffestiniog-Llandudno).

Am fanylion trafnidiaeth gyhoeddus ewch i wefan Traveline Cymru.

Maes parcio

Mae'r maes parcio am ddim.

Ni chaniateir parcio dros nos.

Manylion cyswllt

Canolfan Ymwelwyr Parc Coed y Brenin

01341 440747

coedybrenin@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Mannau eraill yng Gogledd Orllewin Cymru

Diweddarwyd ddiwethaf