Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Llyn Sarnau, ger Betws-y-Coed

Safle picnic â llwybr cerdded i ddau lyn cudd

Golygfa tuag at Lyn Sarnau

Beth sydd yma

Cyfleusterau hygyrch
Cŵn
Parcio
Llwybr cerdded

Croeso

Mae Llyn Sarnau yn fan hyfryd i fwynhau picnic wrth un o'r byrddau o amgylch y maes parcio.

Mae'r llyn yn weddol bas ac felly mae'n aml yn sychu allan yn ystod yr haf.  

Er nad yw'n ddeniadol iawn efallai mewn tywydd brafiach, mae'n gartref pwysig i fywyd gwyllt sy'n hoff o wlyptiroedd.

Mae Llwybr Cerdded Llynnoedd y Goedwig yn mynd i ddau lyn arall, na ellir eu gweld o'r maes parcio.

Llwybr cerdded

Ceir arwyddbyst ar hyd y llwybr cerdded ac mae'n dechrau o'r maes parcio.

Llwybr y Llynnoedd

Pellter: 2½ milltir/4km

Gradd: Cymedrol

Uchafbwyntiau: Darganfod golygfeydd o fynyddoedd a dyffrynnoedd hardd, llynnoedd trawiadol a hen fwyngloddiau plwm segur. Gadewch y maes parcio a phwyllwch i werthfawrogi’r olygfa o’r meinciau. Byddwch yn cyrraedd llwybr sy’n mynd o gwmpas, wedyn i lawr canol llyn bychan. Troellwch drwy hen fwynglawdd uchel Hafna, a oedd yn ferw o ddiwydiant ar un adeg, yna parhewch ar hyd llwybr tonnog drwy’r goedwig, gan gynnwys golygfan ar ben ymyl clogwyn.

Disgrifiad o'r llwybr: Mae’r rhan fwyaf o’r llwybr hwn ar ffyrdd coedwig wedi’u cysylltu gan lwybrau cul garw o lai na 50cm o led mewn mannau, sy’n arw ac anwastad dan droed, a gallwch ddisgwyl mwd, creigiaua gwreiddiau coed. Mae tair mainc ar y llwybr, a bwrdd picnic yn y maes parcio sy’n addas i gadair olwyn.

Mwy o wybodaeth: cerdyn cerdded

Cau a dargyfeirio

Sylwch:

  • Weithiau, rhaid inni gau neu ddargyfeirio llwybrau er eich diogelwch tra byddwn yn mynd i’r afael â gwaith cynnal a chadw neu weithrediadau coedwig
  • O dro i dro, efallai y bydd yn rhaid inni gau safle mewn tywydd eithafol, fel gwyntoedd cryfion neu eira a rhew, oherwydd y perygl posibl i ymwelwyr a staff
  • Cofiwch ddilyn unrhyw gyfarwyddiadau a welwch ar y safle, a gwnewch yn siŵr eich bod yn dilyn unrhyw arwyddion dargyfeirio dros dro sydd mewn grym

Gwybodaeth hygyrchedd

  • lleoedd parcio pwrpasol ar gyfer deiliaid bathodyn glas
  • llwybrau yn arwain o’r lleoedd parcio ar gyfer deiliaid bathodyn glas i’r byrddau picnic hygyrch, ar gyfer cadeiriau olwyn. Ceir golygfeydd hyfryd o’r byrddau picnic hygyrch

Sut i gyrraedd

Mae Llyn Sarnau ddwy filltir i'r gorllewin o Lanrwst oddi ar y B5106.

Cyfeirnod grid yr AO yw SH 778 592.

Mae'r maes parcio am ddim.

Cyfarwyddiadau

O'r B5106 yng Nghastell Gwydir, cymerwch y ffordd fach i mewn i'r goedwig, ag arwydd i Eirionnydd. Mae maes parcio Llyn Sarnau ar y chwith, ar ôl maes parcio Hafna.

O'r A5 yn Nhŷ Hyll, cymerwch y ffordd fach i mewn i'r goedwig. Mae maes parcio Llyn Sarnau ar y dde, cyn cyrraedd maes parcio Hafna.

Trafnidiaeth gyhoeddus

Yr orsaf drên agosaf yw Llanrwst.

Am fanylion trafnidiaeth gyhoeddus ewch i wefan Traveline Cymru.

Parc Coedwig Gwydir

Lleolir Parc Coedwig Gwydir yng nghanol Parc Cenedlaethol Eryri.

Ers Oes Fictoria, mae cenedlaethau o ymwelwyr wedi cerdded ar hyd y llwybrau coetir ac wedi pysgota yn nyfroedd clir yr afonydd yma.

Heddiw, mae llwybrau cerdded ag arwyddbyst yn galluogi ymwelwyr i ddarganfod y dirwedd hon o lynnoedd, coedwigoedd a mynyddoedd a dysgu am ei hanes mwyngloddio.

Ceir llwybr beicio mynydd hefyd (sydd wedi'i raddio'n goch gan ei fod ond yn addas i feicwyr medrus), gardd goedwig a llwybr cerdded ag arwyddbyst i Raeadrau enwog y Wennol.

Hanes Coedwig Gwydir

Rhwng 1850 a 1919, gwaith cloddio plwm a sinc oedd prif nodwedd yr ardal. Mae gwaddol hen dai peiriant, tomenni sbwriel a chronfeydd dŵr yn nodweddiadol o'r goedwig a geir heddiw.

Cafodd bron pob llyn yn y goedwig ei greu i wasanaethu'r mwyngloddiau.

Mae sawl un o'r mwyngloddiau pwysicaf wedi cael eu hadfer yn rhannol a'u gwneud yn ddiogel i ymwelwyr.

Heddiw, wrth i chi ddarganfod bryncynnau, llynnoedd a phorfeydd coediog ucheldirol, bydd yn anodd i chi ddychmygu mai tirwedd ddiwydiannol adfeiledig oedd yr ardal hon ers talwm.

Ymweld â Pharc Coedwig Gwydir

Mae Parc Coedwig Gwydir yn cwmpasu ardal sy'n fwy na 72 cilomedr sgwâr (28 milltir sgwâr) ac mae'n amgylchynu pentref Betws-y-Coed.

Mae llwybrau cerdded ag arwyddbyst yn dechrau o'r rhannau canlynol o Barc Coedwig Gwydir:

Llwybr Gwydir Mawr, llwybr beicio mynydd gradd coch â dringfeydd mawr a disgyniadau trac unigol yn unig, yn dechrau o Fainc Lifio.

Darganfod mwy

Manylion cyswllt

Ffôn: 0300 065 3000

E-bost: ymholiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Lawrlwythiadau

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Archwilio mwy

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.