Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Llyn Geirionnydd, ger Llanrwst

Yr unig lyn yn Eryri ar gyfer cychod modur a sgïo ar y dŵr

Llyn Geirionnydd

Beth sydd yma

Newid babanod
Cŵn
Parcio
Parcio (hygyrch)
Picnic
Toiledau
Llwybr cerdded
Oherwydd gwaith peirianyddol sy’n parhau ar sawl cronfa ddŵr ym Mharc Coedwig Gwydir, mae mwy o draffig trwm ar rai o ffyrdd y goedwig.

Trosolwg

Parc Coedwig Gwydir

Lleolir Parc Coedwig Gwydir yng nghanol Parc Cenedlaethol Eryri.

Ers Oes Fictoria, mae cenedlaethau o ymwelwyr wedi cerdded ar hyd y llwybrau coetir ac wedi pysgota yn nyfroedd clir yr afonydd yma.

Heddiw, mae llwybrau cerdded ag arwyddbyst yn galluogi ymwelwyr i ddarganfod y dirwedd hon o lynnoedd, coedwigoedd a mynyddoedd a dysgu am ei hanes mwyngloddio.

Ceir llwybr beicio mynydd hefyd (sydd wedi'i raddio'n goch gan ei fod ond yn addas i feicwyr medrus), gardd goedwig a llwybr cerdded ag arwyddbyst i Raeadrau enwog y Wennol.

Hanes Coedwig Gwydir

Rhwng 1850 a 1919, gwaith cloddio plwm a sinc oedd prif nodwedd yr ardal. Mae gwaddol hen dai peiriant, tomenni sbwriel a chronfeydd dŵr yn nodweddiadol o'r goedwig a geir heddiw.

Cafodd bron pob llyn yn y goedwig ei greu i wasanaethu'r mwyngloddiau.

Mae sawl un o'r mwyngloddiau pwysicaf wedi cael eu hadfer yn rhannol a'u gwneud yn ddiogel i ymwelwyr.

Heddiw, wrth i chi ddarganfod bryncynnau, llynnoedd a phorfeydd coediog ucheldirol, bydd yn anodd i chi ddychmygu mai tirwedd ddiwydiannol adfeiledig oedd yr ardal hon ers talwm.

Ymweld â Pharc Coedwig Gwydir

Mae Parc Coedwig Gwydir yn cwmpasu ardal sy'n fwy na 72 cilomedr sgwâr (28 milltir sgwâr) ac mae'n amgylchynu pentref Betws-y-Coed.

Mae llwybrau cerdded ag arwyddbyst yn dechrau o'r rhannau canlynol o Barc Coedwig Gwydir:

Llwybr y Marin, llwybr beicio mynydd gradd coch â dringfeydd mawr a disgyniadau trac unigol yn unig, yn dechrau o Fainc Lifio.

Llyn Geirionnydd

Mae Llyn Geirionnydd yn dri chwarter milltir o hyd. Dywedir mai dyma oedd cartref y bardd Taliesin o'r 6ed ganrif.

Yn y 1870au, roedd hon yn dirwedd ddiwydiannol ddiffaith - yn wir, mae'r maes parcio ar domen sbwriel ger mynedfa hen waith plwm.

Hwn yw'r unig lyn ym Mharc Cenedlaethol Eryri lle caniateir cychod modur a sgïo ar y dŵr.

Cau a dargyfeirio

Sylwch:

  • Weithiau, rhaid inni gau neu ddargyfeirio llwybrau er eich diogelwch tra byddwn yn mynd i’r afael â gwaith cynnal a chadw neu weithrediadau coedwig
  • O dro i dro, efallai y bydd yn rhaid inni gau safle mewn tywydd eithafol, fel gwyntoedd cryfion neu eira a rhew, oherwydd y perygl posibl i ymwelwyr a staff
  • Cofiwch ddilyn unrhyw gyfarwyddiadau a welwch ar y safle, a gwnewch yn siŵr eich bod yn dilyn unrhyw arwyddion dargyfeirio dros dro sydd mewn grym

Llwybr cerdded

Ceir arwyddbyst ar hyd y llwybr cerdded ac mae'n dechrau o'r maes parcio.

Mae gan Lwybr Cerdded Geirionnydd i Grafnant arwyddbyst i Lyn Crafnant sydd gerllaw lle gellir cerdded o amgylch y gronfa ddŵr hon.

Mae un o Lwybrau Trefriw, cyfres o naw llwybr cerdded ag arwyddbyst o bentref Trefriw, yn arwain I Lyn Geirionydd.

Llwybr Geirionnydd i Grafnant

2.6 milltir, 4.4 cilomedr

Mae'r llwybr hwn yn mynd heibio i ddau lyn prydferth Geirionnydd a Chrafnant. Mae'r llwybr yn mynd i gyfeiriad deheuol Llyn Geirionnydd lle ceir golygfeydd gwych o'r llyn cyfan. Yna mae'n disgyn yn serth drwy'r goedwig gysgodol i olygfa ysblennydd dros Lyn Crafnant ac ochr arall y dyffryn.

Oriau agor

Mae'r toiledau ar agor drwy'r amser.

Sut i gyrraedd

Mae Llyn Geirionnydd bedair milltir i'r gorllewin o Lanrwst oddi ar y B5106.

Mae'r maes parcio am ddim.

Cyfarwyddiadau

Cymerwch y B5106 o Gonwy neu Fetws-y-Coed i Drefriw, yna dilynwch yr arwyddion i Lyn Geirionnydd.

Map Arolwg Ordnans

Mae Llyn Geirionnydd ar fap Arolwg Ordnans (AR) Ol 17.

Cyfeirnod grid yr AO yw SH 763 604.

Trafnidiaeth gyhoeddus

Yr orsaf drên agosaf yw Llanrwst.

Am fanylion trafnidiaeth gyhoeddus ewch i www.cymraeg.traveline.cymru

Manylion cyswllt

Ffôn: 0300 065 3000

E-bost: ymholiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Lawrlwythiadau

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.