Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Llyn Geirionnydd, ger Llanrwst

Yr unig lyn yn Eryri ar gyfer cychod modur a sgïo ar y dŵr

Beth sydd yma

Cyfleusterau hygyrch
Newid babanod
Cŵn
Parcio
Parcio (hygyrch)
Picnic
Toiledau
Llwybr cerdded
RALI CAMBRIAN YNG NGHOEDWIG GWYDIR: 15FED-16EG CHWEFROR 2019 Y penwythnos hwn bydd Rali’r Cambrian yn cael ei gynnal mewn lleoliadau amrywiol, gan gynnwys Parc Goedwig Gwydir. Er diogelwch ymwelwyr a chystadleuwyr, bydd pob llwybr cerdded yn cael ei gau drwy gydol y rali, ac ni fydd mynediad i brif ffyrdd y Cyngor drwy’r goedwig, heblaw am fynediad i’r Rali. Bydd y goedwig ar gau'r penwythnos hwn, dros ddydd Gwener 15fed a dydd Sadwrn 16eg, gyda’r llwybrau a’r mynediad yn cael eu hail agor ar ddydd Sul 17eg. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra a achoswyd.

Trosolwg

Parc Coedwig Gwydir

Lleolir Parc Coedwig Gwydir yng nghanol Parc Cenedlaethol Eryri.

Ers Oes Fictoria, mae cenedlaethau o ymwelwyr wedi cerdded ar hyd y llwybrau coetir ac wedi pysgota yn nyfroedd clir yr afonydd yma.

Heddiw, mae llwybrau cerdded ag arwyddbyst yn galluogi ymwelwyr i ddarganfod y dirwedd hon o lynnoedd, coedwigoedd a mynyddoedd a dysgu am ei hanes mwyngloddio.

Ceir llwybr beicio mynydd hefyd (sydd wedi'i raddio'n goch gan ei fod ond yn addas i feicwyr medrus), gardd goedwig a llwybr cerdded ag arwyddbyst i Raeadrau enwog y Wennol.

Hanes Coedwig Gwydir

Rhwng 1850 a 1919, gwaith cloddio plwm a sinc oedd prif nodwedd yr ardal. Mae gwaddol hen dai peiriant, tomenni sbwriel a chronfeydd dŵr yn nodweddiadol o'r goedwig a geir heddiw.

Cafodd bron pob llyn yn y goedwig ei greu i wasanaethu'r mwyngloddiau.

Mae sawl un o'r mwyngloddiau pwysicaf wedi cael eu hadfer yn rhannol a'u gwneud yn ddiogel i ymwelwyr.

Heddiw, wrth i chi ddarganfod bryncynnau, llynnoedd a phorfeydd coediog ucheldirol, bydd yn anodd i chi ddychmygu mai tirwedd ddiwydiannol adfeiledig oedd yr ardal hon ers talwm.

Ymweld â Pharc Coedwig Gwydir

Mae Parc Coedwig Gwydir yn cwmpasu ardal sy'n fwy na 72 cilomedr sgwâr (28 milltir sgwâr) ac mae'n amgylchynu pentref Betws-y-Coed.

Mae llwybrau cerdded ag arwyddbyst yn dechrau o'r rhannau canlynol o Barc Coedwig Gwydir:

Llwybr y Marin, llwybr beicio mynydd gradd coch â dringfeydd mawr a disgyniadau trac unigol yn unig, yn dechrau o Fainc Lifio.

Llyn Geirionnydd

Mae Llyn Geirionnydd yn dri chwarter milltir o hyd. Dywedir mai dyma oedd cartref y bardd Taliesin o'r 6ed ganrif.

Yn y 1870au, roedd hon yn dirwedd ddiwydiannol ddiffaith - yn wir, mae'r maes parcio ar domen sbwriel ger mynedfa hen waith plwm.

Hwn yw'r unig lyn ym Mharc Cenedlaethol Eryri lle caniateir cychod modur a sgïo ar y dŵr.

Cau a dargyfeirio

Sylwch:

  • Weithiau, rhaid inni gau neu ddargyfeirio llwybrau er eich diogelwch tra byddwn yn mynd i’r afael â gwaith cynnal a chadw neu weithrediadau coedwig
  • O dro i dro, efallai y bydd yn rhaid inni gau safle mewn tywydd eithafol, fel gwyntoedd cryfion neu eira a rhew, oherwydd y perygl posibl i ymwelwyr a staff
  • Cofiwch ddilyn unrhyw gyfarwyddiadau a welwch ar y safle, a gwnewch yn siŵr eich bod yn dilyn unrhyw arwyddion dargyfeirio dros dro sydd mewn grym

Llwybr cerdded

Ceir arwyddbyst ar hyd y llwybr cerdded ac mae'n dechrau o'r maes parcio.

Mae gan Lwybr Cerdded Geirionnydd i Grafnant arwyddbyst i Lyn Crafnant sydd gerllaw lle gellir cerdded o amgylch y gronfa ddŵr hon.

Mae un o Lwybrau Trefriw, cyfres o naw llwybr cerdded ag arwyddbyst o bentref Trefriw, yn arwain I Lyn Geirionydd.

Llwybr Geirionnydd i Grafnant

2.6 milltir, 4.4 cilomedr

Llwybr Geirionnydd i Grafnant map

Mae'r llwybr hwn yn mynd heibio i ddau lyn prydferth Geirionnydd a Chrafnant. Mae'r llwybr yn mynd i gyfeiriad deheuol Llyn Geirionnydd lle ceir golygfeydd gwych o'r llyn cyfan. Yna mae'n disgyn yn serth drwy'r goedwig gysgodol i olygfa ysblennydd dros Lyn Crafnant ac ochr arall y dyffryn.

Lawrlwythwch mwy o wybodaeth am y Llwybr Geirionydd i Grafnant

Oriau agor

Mae'r toiledau ar agor drwy'r amser.

Sut i gyrraedd

Mae Llyn Geirionnydd bedair milltir i'r gorllewin o Lanrwst oddi ar y B5106.

Cyfeirnod grid yr AO yw SH 763 603.

Mae'r maes parcio am ddim.

Cyfarwyddiadau

Cymerwch y B5106 o Gonwy neu Fetws-y-Coed i Drefriw, yna dilynwch yr arwyddion i Lyn Geirionnydd.

Trafnidiaeth gyhoeddus

Yr orsaf drên agosaf yw Llanrwst.

Am fanylion trafnidiaeth gyhoeddus ewch i www.cymraeg.traveline.cymru

Darganfod mwy

Manylion cyswllt

Ffôn: 0300 065 3000

E-bost: ymholiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Llwybr Llyn Geirionydd Llwybr cerdded Geirionydd i Grafnant PDF [3.5 MB]

Archwilio mwy

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.