Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Hafna, ger Llanrwst

Llwybr cerdded heibio i hen fwyngloddiau Gwydir

Golygfa o lofa Hafna

Beth sydd yma

Cŵn
Beicio mynydd
Parcio
Llwybr cerdded

Trosolwg

Parc Coedwig Gwydir

Lleolir Parc Coedwig Gwydir yng nghanol Parc Cenedlaethol Eryri.

Ers Oes Fictoria, mae cenedlaethau o ymwelwyr wedi cerdded ar hyd y llwybrau coetir ac wedi pysgota yn nyfroedd clir yr afonydd yma.

Heddiw, mae llwybrau cerdded ag arwyddbyst yn galluogi ymwelwyr i ddarganfod y dirwedd hon o lynnoedd, coedwigoedd a mynyddoedd a dysgu am ei hanes mwyngloddio.

Ceir llwybr beicio mynydd hefyd (sydd wedi'i raddio'n goch gan ei fod ond yn addas i feicwyr medrus), gardd goedwig a llwybr cerdded ag arwyddbyst i Raeadrau enwog y Wennol.

Hanes Coedwig Gwydir

Rhwng 1850 a 1919, gwaith cloddio plwm a sinc oedd prif nodwedd yr ardal. Mae gwaddol hen dai peiriant, tomenni sbwriel a chronfeydd dŵr yn nodweddiadol o'r goedwig a geir heddiw.

Cafodd bron pob llyn yn y goedwig ei greu i wasanaethu'r mwyngloddiau.

Mae sawl un o'r mwyngloddiau pwysicaf wedi cael eu hadfer yn rhannol a'u gwneud yn ddiogel i ymwelwyr.

Heddiw, wrth i chi ddarganfod bryncynnau, llynnoedd a phorfeydd coediog ucheldirol, bydd yn anodd i chi ddychmygu mai tirwedd ddiwydiannol adfeiledig oedd yr ardal hon ers talwm.

Ymweld â Pharc Coedwig Gwydir

Mae Parc Coedwig Gwydir yn cwmpasu ardal sy'n fwy na 72 cilomedr sgwâr (28 milltir sgwâr) ac mae'n amgylchynu pentref Betws-y-Coed.

Mae llwybrau cerdded ag arwyddbyst yn dechrau o'r rhannau canlynol o Barc Coedwig Gwydir:

Llwybr y Marin, llwybr beicio mynydd gradd coch â dringfeydd mawr a disgyniadau trac unigol yn unig, yn dechrau o Fainc Lifio.

Hafna

Mae llechweddau Parc Coedwig Gwydir yn llawn twnelau a cheudyllau gwag lle gweithiodd cenedlaethau o fwyngloddwyr yn ddyfal i echdynnu plwm a sinc.

Lleolir maes parcio Hafna ger hen bwll plwm Hafna. Dyma fan cychwyn  lwybr cerdded ag arwyddbyst heibio i adfeilion y pwll a'r siafftiau caeedig.

Mae heddwch y coetir wedi amsugno'r hanes mwyngloddio hwn ond, wrth i chi edrych o gwmpas, gallwch ddychmygu'r diwydiant a fodolai flynyddoedd maith yn ôl ar y safleoedd hyn.

Cau a dargyfeirio

Sylwch:

  • Weithiau, rhaid inni gau neu ddargyfeirio llwybrau er eich diogelwch tra byddwn yn mynd i’r afael â gwaith cynnal a chadw neu weithrediadau coedwig
  • O dro i dro, efallai y bydd yn rhaid inni gau safle mewn tywydd eithafol, fel gwyntoedd cryfion neu eira a rhew, oherwydd y perygl posibl i ymwelwyr a staff
  • Cofiwch ddilyn unrhyw gyfarwyddiadau a welwch ar y safle, a gwnewch yn siŵr eich bod yn dilyn unrhyw arwyddion dargyfeirio dros dro sydd mewn grym

Llwybr cerdded

Ceir arwyddbyst ar hyd y llwybr cerdded ac mae yn dechrau o'r maes parcio.

Sylwch: Rydym wedi penderfynu cael gwared â’r Llwybr Golygfa Dyffryn Conwygan fod yr olygfa wrth yr olygfan a hysbysebir wedi cael ei chuddio’n llwyr gan goed.

Llwybr Mwynwyr Hafna

2¼ filltir, 3.6 chilomedr, cymedrol

Mae Llwybr Mwynwyr Hafna yn mynd heibio i sawl pwll gwahanol, sydd oll â'u hanes eu hunain. Ymlwybra drwy'r goedwig, gan fynd heibio i gloddiadau dwfn, siafftiau pwll caeedig a mynedfeydd twneli. Hefyd ceir olion melinau segur, lle cafodd y graig a echdynnwyd ei phrosesu.

Lawrlwythwch mwy o wybodaeth am y Mwynwyr Hafna

Llwybr Mwynwyr Hafna map

Llwybr beicio mynydd

Mae Llwybr Gwydir Mawr, 25km o hyd, wedi hen sefydlu fel llwybr beicio mynydd.

Ceir arwyddbyst ar hyd y llwybr beicio mynydd ac mae'n dechrau o faes parcio.

Ewch i'n tudalen beicio mynydd am restr o'n holl lwybrau beicio mynydd a gwybodaeth am raddau er mwyn sicrhau eich bod yn dewis y llwybr sy'n iawn i chi.

Hefyd, darllenwch y wybodaeth berthnasol am y safle cyn dechrau ar eich taith.

Llwybr Gwydir Mawr

25km, graddfa goch

Mae gan lwybr Gwydir Mawr ddringfeydd serth, llethrau serth ar i lawr a thrac sengl rhagorol. Mae’r rhan fwyaf o’r dringfeydd yn digwydd ar ffyrdd y goedwig a thraciau gan roi amser i chi werthfawrogi’r golygfeydd mynyddig. Mae’r llethrau i lawr ar hyd trac sengl sy’n amrywio o fod yn dynn iawn, technegol a chreigiog i fod yn agored a llifeiriol.

Sut i gyrraedd

Map o'r lleoliad

Mae Hafna 1.5 milltir i'r gorllewin o Lanrwst oddi ar y B5106.

Cyfeirnod grid yr AO yw SH 780 600.

Mae'r maes parcio am ddim.

Cyfarwyddiadau

O'r B5106 yng Nghastell Gwydir, cymerwch y ffordd fach i mewn i'r goedwig, ag arwydd i Eirionnydd. Mae maes parcio Hafna ar y dde.

O'r A5 yn Nhŷ Hyll, cymerwch y ffordd fach i mewn i'r goedwig. Mae maes parcio Hafna ar y chwith, ar ôl maes parcio Llyn Sarnau.

Trafnidiaeth gyhoeddus

Yr orsaf drên agosaf yw Llanrwst

Am fanylion trafnidiaeth gyhoeddus ewch i www.cymraeg.traveline.cymru

Darganfod mwy

Manylion cyswllt

Ffôn: 0300 065 3000

E-bost: ymholiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Llwybrau Hafna Llwybrau cerdded Hafna PDF [3.6 MB]

Archwilio mwy

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.