Parc Coedwig Gwydir - Mwynglawdd Cyffty, ger Betws-y-coed

Llwybr byr trwy rai o hen waith plwm

Beth sydd yma

Diweddariad coronafeirws

 

Mae ein safleoedd a’r rhan helaeth o’n cyfleusterau i ymwelwyr ar agor ond, o dan y cyfyngiadau coronafeirws presennol yng Nghymru, bwriedir i’r rhain gael eu defnyddio gan bobl sy’n byw yn lleol yn unig.

 

Fe’ch cynghorir – yn unol â rheoliadau Llywodraeth Cymru – i beidio â gyrru i unrhyw un o’n safleoedd i wneud ymarfer corff, oni bai fod gennych reswm dilys, megis cyflwr iechyd neu broblemau symudedd.

 

Rydym wedi newid ychydig ar rai o’n llwybrau arferol er mwyn eich helpu i allu cadw at ymbellhau cymdeithasol - dilynwch arwyddion ar y safle.

 

Croeso

Ar un cyfnod, mwyngloddio plwm a sinc oedd y prif weithgarwch ym Mharc Coedwig Gwydir, sydd bellach wedi’i leoli yng nghalon Parc Cenedlaethol Eryri.

Mae’r diwydiant bellach wedi hen ddiflannu, ond mae adfeilion amryw o’r gweithfeydd wedi’u hadfer yn rhannol a’u gwneud yn ddiogel ar gyfer ymwelwyr.

Gallwch gerdded trwy rai o hen waith plwm Cyffty ar y llwybr byr hwn.

Llwybr Cerdded

Mae arwyddion i’w dilyn ar hyd y llwybr cerdded, ac mae’n cychwyn o gilfan (Cyfeirnod Grid OS SH 772 589).

Llwybr Mwynglawdd Cyffty

Pellter: ¼ milltir/0.5 cilomedr

Gradd: Cymedrol

Uchafbwyntiau: Dychmygwch seiniau a gweithgaredd y diwydiant oedd unwaith yn ffynnu yma. Cerddwch dros y siafft cloddfa dan orchudd ym mhen pellaf y llwybr ac edrych i lawr rhwng eich traed i’r tywyllwch. Mae nifer o baneli dehongli.

Disgrifiad: Llwybr gwastad ydyw ar y cyfan, yn amrywio o 50cm i 1m o led, ag arwyneb o garreg arw naturiol a nifer o risiau byrion yn cysylltu’r hen dai peiriant, cafnau olwyn a siafftiau cloddfa. Arhoswch ar y llwybr cyfeirbwyntiau.

Mwy o wybodaeth: Canllaw cerdded

Lawrlwythwch fwy o wybodaeth ar gyfer Llwybr Mwynglawdd Cyffty (canllaw cerdded)

Ymweld â Pharc Coedwig Gwydir

Mae Mwynglawdd Cyffty ym Mharc Coedwig Gwydir.

Lleolir Parc Coedwig Gwydir yng nghanol Parc Cenedlaethol Eryri ac mae'n amgylchynu pentref Betws-y-Coed.

Gwaith cloddio plwm a sinc oedd prif nodwedd yr ardal ac mae gwaddol hen dai peiriant, tomenni sbwriel a chronfeydd dŵr yn nodweddiadol o'r goedwig a geir heddiw.

Mae sawl un o'r mwyngloddiau pwysicaf wedi cael eu hadfer yn rhannol a'u gwneud yn ddiogel i ymwelwyr.

Yn ogystal â’r llwybrau o Fetws-y-coed mae llwybrau cerdded ag arwyddbyst yn dechrau o feysydd parcio eraill Cyfoeth Naturiol Cymru.

Mae llwybrau beicio mynydd gradd coch, Gwydir Mawr a Gwydir Bach, yn dechrau o Fainc Lifio neu Hafna.

Cau a dargyfeirio

  • Weithiau, rhaid inni gau neu ddargyfeirio llwybrau er eich diogelwch tra byddwn yn mynd i’r afael â gwaith cynnal a chadw neu weithrediadau coedwig
  • O dro i dro, efallai y bydd yn rhaid inni gau safle mewn tywydd eithafol, fel gwyntoedd cryfion neu eira a rhew, oherwydd y perygl posibl i ymwelwyr a staff
  • Cofiwch ddilyn unrhyw gyfarwyddiadau a welwch ar y safle, a gwnewch yn siŵr eich bod yn dilyn unrhyw arwyddion dargyfeirio dros dro sydd mewn grym

Sut i gyrraedd

Lleoliad

Mae Gwaith Plwm Cyffty 3 milltir i’r gogledd-orllewin o Fetws-y-coed.

Mae yn Sir Conwy.

Mae’r llwybr cerdded yn dechrau o gilfan ar isffordd.

Cyfarwyddiadau

O’r B5106 wrth Gastell Gwydir: dilynwch yr isffordd i’r goedwig, gan ddilyn arwyddion am  Geirionydd. Mae’r gilfan ar ddechrau llwybr gerdded Gwaith Plwm Cyffty ar y chwith, ar ôl pasio maes parcio Llyn Sarnau.

O’r A5 wrth Dŷ Hyll: dilynwch yr isffordd i’r goedwig. Mae’r gilfan ar ddechrau llwybr gerdded Gwaith Plwm Cyffty ar y dde, ar ôl maes parcio Tŷ'n Llwyn.

Map Arolwg Ordnans

Mae Mwynglawdd Cyffty ar fap Arolwg Ordnans (AR) OL 17.

Y cyfeirnod grid OS ar gyfer man dechrau’r llwybr yw SH 772 589.

Trafnidiaeth gyhoeddus

Yr orsaf drên agosaf yw Betws-y-Coed.

Am fanylion trafnidiaeth gyhoeddus ewch i wefan Traveline Cymru

Manylion cyswllt

Ffôn: 0300 065 3000

E-bost: ymholiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Lawrlwythiadau 

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Mannau eraill yng Gogledd Orllewin Cymru