Coedwig Dyfi - Tan y Coed, ger Machynlleth

Beth sydd yma

Croeso

Mae Tan y Coed yn goetir hawdd dod o hyd iddo, wedi’i leoli’n syth oddi ar yr A487.

Mae yn fan cychwyn ar gyfer taith cerdded i raeadr a llwybr darganfod anifeiliaid i blant.

Mae safle picnic dymunol gyda byrddau yng nghysgod coed anferth mewn ardal eang o laswellt yn y maes parcio.

Dechreuodd y Comisiwn Coedwigaeth blannu'r coed yn dilyn y Rhyfel Byd Cyntaf ar ôl i’r rhyfel ddisbyddu holl goed Prydain; parhaodd y plannu drwy’r Ail Ryfel Byd gyda Merched Byddin y Tir, a elwid yn “Timber Jills”, yn plannu’r coed.

Teulu ar fainc

Llwybrau cerdded

Mae arwyddbyst ar y llwybrau cerdded o’r dechrau i’r diwedd.

Chwiliwch am y panel gwybodaeth ar ddechrau’r llwybr.

Dysgwch beth yw ystyr graddau’r llwybrau cerdded.

Llwybr Darganfod Anifeiliaid

1 milltir/1.8 gilomedr; yr un llwybr â Llwybr Cwm Cadian, cymedrol

Brogfa ar Lwybr Pos Anifeiliaid

Mae’r daflen Llwybr Pos Anifeiliaid yn rhoi cliwiau i helpu plant i ddod o hyd i’r anifeiliaid sy’n cuddio yn y coed ar hyd Llwybr Cwm Cadian.

Mae taflenni ar gael o beiriant yn y maes parcio.

Llwybr Tan y Coed

1½ milltir/2.3 cilomedr, cymedrol

""

Mae’r tro cymedrol hwn yn dringo’n igam-ogam drwy goed conwydd ac yna drwy goetir ffawydd a derw mwy agored. Mae yna’n disgyn i lawr at yr afon ac yn dilyn yr afon a’i chenllif yn ôl i’r maes parcio.

Gwybodaeth am hygyrchedd

Mae’r cyfleusterau’n cynnwys:

  • toiledau hygyrch

Coedwig Dyfi

Mae Tan y Coed yng Nghoedwig Dyfi’n gorwedd yn bennaf i’r gogledd o Afon Dyfi rhwng tref Dolgellau i’r gogledd a Machynlleth i’r de.

Mae copaon ysgithrog yn codi’n uchel dros y llechweddau coediog gyda hen adfeilion a thomenni gwastraff llechi yma ac acw.

Gwelir trenau stêm yn pwffian ar hyd y llethrau, bellach yn cludo ymwelwyr ond yn wreiddiol byddent wedi cludo llechi o’r chwareli i’r arfordir.

Ceir llwybrau cerdded mewn dau goetir a reolir gan Cyfoeth Naturiol Cymru o fewn Coedwig Dyfi. Ewch i Nant Gwernol a Foel Friog am fwy o wybodaeth.

Coedwig Genedlaethol Cymru

Mae Coedwig Dyfi yn ffurfio rhan o Goedwig Genedlaethol Cymru.

Bydd y Goedwig Genedlaethol yn:

  • creu ardaloedd o goetir newydd
  • gwella coetiroedd sy’n bodoli eisoes
  • adfer coetiroedd hynafol unigryw Cymru.

Ymhen amser bydd yn ffurfio rhwydwaith ecolegol cysylltiedig a fydd yn rhedeg ar hyd a lled Cymru ac yn dod â buddiannau cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol.

I gael rhagor o wybodaeth am Goedwig Genedlaethol Cymru, ewch i wefan Llywodraeth Cymru.

Cau a dargyfeirio

Sylwch:

  • Weithiau, rhaid inni gau neu ddargyfeirio llwybrau er eich diogelwch tra byddwn yn mynd i’r afael â gwaith cynnal a chadw neu weithrediadau coedwig
  • O dro i dro, efallai y bydd yn rhaid inni gau safle mewn tywydd eithafol, fel gwyntoedd cryfion neu eira a rhew, oherwydd y perygl posibl i ymwelwyr a staff
  • Cofiwch ddilyn unrhyw gyfarwyddiadau a welwch ar y safle, a gwnewch yn siŵr eich bod yn dilyn unrhyw arwyddion dargyfeirio dros dro sydd mewn grym

Sut i gyrraedd yma

Lleoliad

Mae arwyddion ar gyfer maes parcio Tan y Coed oddi ar yr A487 rhwng Dolgellau a Machynlleth, i’r de o Gorris ac i’r gogledd o Bantperthog.

Mae yn Sir Gwynedd.

Map Arolwg Ordnans

Mae Tan y Coed ar fap OL 23 yr Arolwg Ordnans (OS).

Cyfeirnod grid yr OS yw SH 755 054.

Trafnidiaeth gyhoeddus

Mae'r orsaf drên agosaf ym Machynlleth.

Am fanylion trafnidiaeth gyhoeddus ewch i wefan Traveline Cymru.

Maes parcio

Gallwch barcio yno am ddim.

Ni chaniateir parcio dros nos.

Manylion cyswllt

Ffôn: 0300 065 3000

E-bost: ymholiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Taflen Coedwig Dyfi PDF [7.7 MB]

Mannau eraill yng Canolbarth Cymru

Diweddarwyd ddiwethaf