Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Coedwig Dyfi (Foel Friog), ger Machynlleth

Coetir eithaf diarffordd gyda safle picnic wrth ochr yr afon a thaith cerdded gyda golygfeydd godidog

Golwg ar Ben y Bryn

Beth sydd yma

Cŵn
Parcio
Picnic
Llwybr cerdded

Croeso

Safle picnic dymunol gyda llwybrau drwy’r goedwig a llwybrau rhedeg.

Lleolir Foel Friog ymysg tirwedd ryfeddol Coedwig Dyfi, ger pentref Aberllefenni, ac mae’n hawdd dod o hyd iddo o’r A487.

Mae’r safle picnic deniadol ger yr afon, a cheir llwybr cerdded cylchol ag arwyddbyst i gopa Pen y Bryn.

Yn ystod diwedd y ddeunawfed ganrif, cyflogwyd llawer iawn o bobl leol yn y chwareli llechi, ond pan ddechreuodd y

chwareli gau yn yr 20fed ganrif, plannwyd y bryniau gan y Comisiwn Coedwigaeth.

Mae’r coed wedi trawsnewid y wlad, ond os craffwch chi, fe allwch chi weld adfeilion adeiladau’r chwarel.

Llwybr cerdded

Mae gan y llwybr cerdded arwyddbyst ac mae’n cychwyn o faes parcio Foel Friog.

Llwybr Pen y Bryn

2 milltir, 3.2 km, anodd

Mae Llwybr Pen y Bryn yn mynd i fyny llwybr serth drwy’r coed cyn ymuno â thrac y goedwig.

Mae’n pasio heibio i adfeilion tai ffermydd ac olion chwareli, gan gynnig golygfeydd ardderchog.

Mae’n disgyn drwy goedwig dderw hynafol, ac yn dychwelyd i’r maes parcio ar hyd llwybr ceffyl drwy’r dyffryn.

Ymweld â Choedwig Dyfi

Mae Foel Friog yng Nghoedwig Dyfi.

Mae Coedwig Dyfi’n gorwedd yn bennaf i’r gogledd o Afon Dyfi rhwng tref Dolgellau i’r gogledd a Machynlleth i’r de.

Mae copaon ysgithrog yn codi’n uchel dros y llechweddau coediog gyda hen adfeilion a thomenni gwastraff llechi yma ac acw.

Gwelir trenau stêm yn pwffian ar hyd y llethrau, bellach yn cludo ymwelwyr ond yn wreiddiol byddent wedi cludo llechi o’r chwareli i’r arfordir.

Yn ogystal â Foel Friog mae llwybrau ag arwyddbyst yn Nant Gwernol a Tan y Coed.

Lawrlwythwch ein taflen Coedwig Dyfi.

Cau a dargyfeirio

Sylwch:

  • Weithiau, rhaid inni gau neu ddargyfeirio llwybrau er eich diogelwch tra byddwn yn mynd i’r afael â gwaith cynnal a chadw neu weithrediadau coedwig
  • O dro i dro, efallai y bydd yn rhaid inni gau safle mewn tywydd eithafol, fel gwyntoedd cryfion neu eira a rhew, oherwydd y perygl posibl i ymwelwyr a staff
  • Cofiwch ddilyn unrhyw gyfarwyddiadau a welwch ar y safle, a gwnewch yn siŵr eich bod yn dilyn unrhyw arwyddion dargyfeirio dros dro sydd mewn grym

Sut i gyrraedd yma

Mae Foel Friog ar hyd ffordd fach gul gydag arwyddion am Aberllefenni oddi ar yr A487 rhwng Dolgellau a Machynlleth.

Gallwch barcio yno am ddim.

Lawrlwythwch fap lleoliad.

Cyfarwyddiadau o Ddolgellau

Cymrwch yr A487 i gyfeiriad Machynlleth ac, ychydig ar ôl Canolfan Grefft Corris, trowch yn siarp i’r chwith wrth yr arwydd am Aberllefenni. Mae safle picnic Foel Friog ddwy filltir i lawr y ffordd hon ar y chwith, ac yn syth cyn cyrraedd yr arwydd am bentref Aberllefenni.

Cyfarwyddiadau o Fachynlleth

Cymrwch yr A487 i gyfeiriad Dolgellau ac, ychydig ar ôl tafarn Braich Goch, trowch i’r dde wrth yr arwydd am Aberllefenni. Mae safle picnic Foel Friog ddwy filltir i lawr y ffordd hon ar y dde, ac yn syth cyn cyrraedd yr arwydd am bentref Aberllefenni.

Map Arolwg Ordnans

Mae Foel Friog ar fap Arolwg Ordnans (AR) OL 23 neu 215.

Y cyfeirnod grid OS yw SH 769 092.

Trafnidiaeth gyhoeddus

Mae'r orsaf drên agosaf ym Machynlleth.

Am fanylion trafnidiaeth gyhoeddus ewch i wefan Traveline Cymru.

Manylion cyswllt

Ffôn: 0300 065 3000

E-bost: ymholiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Lawrlwythiadau

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Taflen Coedwig Dyfi PDF [2.8 MB]

Mannau eraill yng Canolbarth Cymru

Archwilio mwy

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.