Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Coedwig Dyfi (Foel Friog), ger Machynlleth

Coetir eithaf diarffordd gyda safle picnic wrth ochr yr afon a thaith cerdded gyda golygfeydd godidog

Beth sydd yma

Cŵn
Parcio (am ddim)
Ardal picnic
Llwybr cerdded

Diweddariad Coronafeirws

 

Mae'r maes parcio a'r llwybr ar agor yma.

 

Ymweld â’n safleoedd yn ddiogel

 

Rydym yn gweithio'n galed i ddarparu profiad diogel a chroesawgar wrth i'n safleoedd ailagor.

 

Cymerwch gyfrifoldeb personol am eich diogelwch, gan gymryd camau ychwanegol i baratoi cyn eich ymweliad a chan gadw at y mesurau diogelwch sydd ar waith.

 

Rydym wedi newid y llwybr arferol yn achos rhai o'n llwybrau er mwyn eich helpu i gynnal y pellter priodol oddi wrth eraill - dilynwch yr arwyddion ar y safle.

 

Gweler ein cyngor ar sut i gynllunio ymweliad diogel a’i fwynhau.

Croeso

Safle picnic dymunol gyda llwybrau drwy’r goedwig a llwybrau rhedeg.

Lleolir Foel Friog ymysg tirwedd ryfeddol Coedwig Dyfi, ger pentref Aberllefenni, ac mae’n hawdd dod o hyd iddo o’r A487.

Mae’r safle picnic deniadol ger yr afon, a cheir llwybr cerdded cylchol ag arwyddbyst i gopa Pen y Bryn.

Yn ystod diwedd y ddeunawfed ganrif, cyflogwyd llawer iawn o bobl leol yn y chwareli llechi, ond pan ddechreuodd y

chwareli gau yn yr 20fed ganrif, plannwyd y bryniau gan y Comisiwn Coedwigaeth.

Mae’r coed wedi trawsnewid y wlad, ond os craffwch chi, fe allwch chi weld adfeilion adeiladau’r chwarel.

Llwybr cerdded

Mae gan y llwybr cerdded arwyddbyst ac mae’n cychwyn o faes parcio Foel Friog.

Llwybr Pen y Bryn

2 filltir/3.2 cilomedr, anodd

Mae Llwybr Pen y Bryn yn mynd i fyny llwybr serth drwy’r coed cyn ymuno â thrac y goedwig.

Mae’n pasio heibio i adfeilion tai ffermydd ac olion chwareli, gan gynnig golygfeydd ardderchog.

Mae’n disgyn drwy goedwig dderw hynafol, ac yn dychwelyd i’r maes parcio ar hyd llwybr ceffyl drwy’r dyffryn.

Ymweld â Choedwig Dyfi

Mae Foel Friog yng Nghoedwig Dyfi.

Mae Coedwig Dyfi’n gorwedd yn bennaf i’r gogledd o Afon Dyfi rhwng tref Dolgellau i’r gogledd a Machynlleth i’r de.

Mae copaon ysgithrog yn codi’n uchel dros y llechweddau coediog gyda hen adfeilion a thomenni gwastraff llechi yma ac acw.

Gwelir trenau stêm yn pwffian ar hyd y llethrau, bellach yn cludo ymwelwyr ond yn wreiddiol byddent wedi cludo llechi o’r chwareli i’r arfordir.

Yn ogystal â Foel Friog mae llwybrau ag arwyddbyst yn Nant Gwernol a Tan y Coed.

Lawrlwythwch ein taflen Coedwig Dyfi.

Cau a dargyfeirio

Sylwch:

  • Weithiau, rhaid inni gau neu ddargyfeirio llwybrau er eich diogelwch tra byddwn yn mynd i’r afael â gwaith cynnal a chadw neu weithrediadau coedwig
  • O dro i dro, efallai y bydd yn rhaid inni gau safle mewn tywydd eithafol, fel gwyntoedd cryfion neu eira a rhew, oherwydd y perygl posibl i ymwelwyr a staff
  • Cofiwch ddilyn unrhyw gyfarwyddiadau a welwch ar y safle, a gwnewch yn siŵr eich bod yn dilyn unrhyw arwyddion dargyfeirio dros dro sydd mewn grym

Sut i gyrraedd yma

Mae Foel Friog ar hyd ffordd fach gul gydag arwyddion am Aberllefenni oddi ar yr A487 rhwng Dolgellau a Machynlleth.

Gallwch barcio yno am ddim.

Lawrlwythwch fap lleoliad.

Cyfarwyddiadau o Ddolgellau

Cymrwch yr A487 i gyfeiriad Machynlleth ac, ychydig ar ôl Canolfan Grefft Corris, trowch yn siarp i’r chwith wrth yr arwydd am Aberllefenni. Mae safle picnic Foel Friog ddwy filltir i lawr y ffordd hon ar y chwith, ac yn syth cyn cyrraedd yr arwydd am bentref Aberllefenni.

Cyfarwyddiadau o Fachynlleth

Cymrwch yr A487 i gyfeiriad Dolgellau ac, gyferbyn â thafarn Braich Goch, trowch i’r dde wrth yr arwydd am Aberllefenni. Mae safle picnic Foel Friog ddwy filltir i lawr y ffordd hon ar y dde, ac yn syth cyn cyrraedd yr arwydd am bentref Aberllefenni.

Map Arolwg Ordnans

Mae Foel Friog ar fap Arolwg Ordnans (AR) 215.

Y cyfeirnod grid OS yw SH 769 092.

Trafnidiaeth gyhoeddus

Mae'r orsaf drên agosaf ym Machynlleth.

Am fanylion trafnidiaeth gyhoeddus ewch i wefan Traveline Cymru.

Manylion cyswllt

Ffôn: 0300 065 3000

E-bost: ymholiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Lawrlwythiadau

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Taflen Coedwig Dyfi PDF [2.8 MB]

Mannau eraill yng Canolbarth Cymru

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.