Parc Coedwig Gwydir - Ty’n Llwyn, ger Betws-y-coed

Beth sydd yma

Croeso

Mae llwybr cerdded yn dechcrau o faes parcio Ty'n Llwyn i raeadr enwog o'r enw Rhaeadr Ewynnol.

Mae Llwybr Rhaeadr Ewynnol yn arwain drwy goetir i olygfan dros y rhaeadr - cewch olygfa fendigedig o’r ochr hon i’r afon felly peidiwch ag anghofio’ch camera.

Mae Ty’n Llwyn yn fan gwych i fwynhau picnic â golygfa wrth un o'r byrddau o amgylch y maes parcio.

Llwybr cerdded

Mae arwyddbyst ar y llwybr cerdded o’r dechrau i’r diwedd.

Chwiliwch am y panel gwybodaeth ar ddechrau’r llwybr.

Dysgwch beth yw ystyr graddau’r llwybrau cerdded.  

Llwybr Rhaeadr Ewynnol

 • Gradd: Anodd
 • Pellter: 2¼ milltir/3.6 cilomedr
 • Amser: 2½ awr
 • Gwybodaeth am y llwybr: Mae’r llwybr cylchol hwn yn bennaf ar lwybrau cul, garw, serth o lai na 70 cm mewn mannau, sy’n arw ac anwastad dan droed, lle gallwch ddisgwyl llaid, creigiau a gwreiddiau coed. Mae nifer o risiau ar y llwybr a mainc wrth y rhaeadr lle gallwch orffwys ac edmygu’r olygfa.

O’r maes parcio, dilynwch y llwybr sy’n disgyn drwy’r coetir a daw sŵn yr afon yn uwch wrth ichi agosáu at Raeadr Ewynnol a’r olygfan.

Yna mae'r llwybr yn ymdroelli i fyny drwy'r coed a brigiadau creigiog i olygfan arall â golygfa i Foel Siabod a Phedol yr Wyddfa ar ddiwrnod clir.

Gwybodaeth hygyrchedd

Mae’r cyfleusterau yn Nhy'n Llwyn ar gyfer ymwelwyr ag anableddau yn cynnwys:

 • lleoedd parcio ar gyfer deiliaid Bathodyn Glas
 • llwybrau yn arwain o’r lleoedd parcio ar gyfer deiliaid Bathodyn Glas i’r byrddau picnic hygyrch, ar gyfer cadeiriau olwyn. Ceir golygfeydd hyfryd o’r byrddau picnic hygyrch

Parc Coedwig Gwydir

Mae Mainc Lifio ym Mharc Coedwig Gwydir.

Lleolir Parc Coedwig Gwydir yng nghanol Parc Cenedlaethol Eryri ac mae'n amgylchynu pentref Betws-y-coed.

Gwaith cloddio plwm a sinc oedd prif nodwedd yr ardal ac mae gwaddol hen dai peiriant, tomenni sbwriel a chronfeydd dŵr yn nodweddiadol o'r goedwig a geir heddiw.

Mae sawl un o'r mwyngloddiau pwysicaf wedi cael eu hadfer yn rhannol a'u gwneud yn ddiogel i ymwelwyr.

Mae llwybrau ag arwyddbyst yn dechrau o Fetws-y-coed a sawl feysydd parcio eraill Cyfoeth Naturiol Cymru:

 • Betws-y-coed - llwybrau cerdded heddychlon drwy'r goedwig ymhell o fwrlwm twristiaid
 • Cae'n y Coed - ardal bicnic hawdd dod o hyd iddi a llwybr cerdded gyda golygfeydd panoramig o'r mynyddoedd
 • Mwynglawdd Cyffty - llwybr byr trwy rai o hen waith plwm
 • Dolwyddelan - llwybr cerdded ar hyd ffordd Rufeinig a llwybr beicio gyda golygfeydd o'r mynyddoedd cyfagos
 • Hafna - llwybr cerdded drwy adfeilion hen waith plwm a llwybr beicio mynydd gradd coch
 • Llyn Crafnant - llwybrau cerdded o amgylch y llyn a llwybr hygyrch ar hyd glan yr afon
 • Llyn Geirionydd - ardal picnic gyda llwybr cerdded heibio i ddau lyn prydferth
 • Llyn Sarnau - safle picnic â llwybr cerdded i ddau lyn trawiadol
 • Mainc Lifio - dau lwybr beicio mynydd gradd coch a llwybr cerdded hanesyddol

Coedwig Genedlaethol Cymru

Mae Parc Coedwig Gwydir yn ffurfio rhan o Goedwig Genedlaethol Cymru.

Bydd y Goedwig Genedlaethol yn:

 • creu ardaloedd o goetir newydd
 • gwella coetiroedd sy’n bodoli eisoes
 • adfer coetiroedd hynafol unigryw Cymru.

Ymhen amser bydd yn ffurfio rhwydwaith ecolegol cysylltiedig a fydd yn rhedeg ar hyd a lled Cymru ac yn dod â buddiannau cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol.

I gael rhagor o wybodaeth am Goedwig Genedlaethol Cymru​, ewch i wefan Llywodraeth Cymru.

Cau a dargyfeirio

 • Weithiau bydd angen inni gau neu ddargyfeirio llwybrau er mwyn eich diogelwch chi tra byddwn yn gwneud gwaith cynnal a chadw neu weithgareddau eraill.
 • Efallai y bydd yn rhaid inni gau safle yn ystod tywydd eithafol, megis gwyntoedd cryfion neu rew ac eira, oherwydd y risg o anafiadau i ymwelwyr neu staff.
 • Dylech bob amser ddilyn unrhyw gyfarwyddiadau ar y safle ac unrhyw arwyddion dargyfeirio dros dro.

Sut i gyrraedd yma

Lleoliad

Mae Tŷ’n Llwyn 3½ milltir i'r gorllewin o Fetws-y-coed.

Mae yn Sir Conwy.

Map Arolwg Ordnans

Mae Tŷ’n Llwyn ar fap Arolwg Ordnans (AO) OL 17.

Cyfeirnod grid yr AO yw SH 765 583.

Cyfarwyddiadau

Ewch ar yr A5 o Fetws-y-coed tuag at Gapel Curig.

Ewch heibio i faes parcio Gae’n y Coed a throwch i’r dde i’r is-ffordd gul yn union cyn y Tŷ Hyll.

Mae’r maes parcio bach milltir i fyny’r ffordd hon, ar y dde.

Trafnidiaeth gyhoeddus

Y prif orsaf rheilffyrdd agosaf yw Betws-y-coed.

Er mwyn cael manylion cludiant cyhoeddus ewch i wefan Traveline Cymru.

Parcio

Mae parcio’n ddi-dâl.

Ni chaniateir parcio dros nos.

Manylion cyswllt

Nid oes staff yn y lleoliad hwn.

Cysylltwch â’n tîm cwsmeriaid gydag unrhyw ymholiadau cyffredinol yn ystod oriau swyddfa o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Mannau eraill yng Gogledd Orllewin Cymru

Diweddarwyd ddiwethaf