Coedwig Mynwar, ger Hwlffordd

Taith gerdded heddychlon drwy’r goedwig a golygfeydd o Aber Cleddau

Beth sydd yma

Diweddariad Coronafeirws

 

Mae'r maes parcio a'r llwybr ar agor yma.

 

Ymweld â’n safleoedd yn ddiogel

 

Rydym yn gweithio'n galed i ddarparu profiad diogel a chroesawgar wrth i'n safleoedd ailagor.

 

Cymerwch gyfrifoldeb personol am eich diogelwch, gan gymryd camau ychwanegol i baratoi cyn eich ymweliad a chan gadw at y mesurau diogelwch sydd ar waith.

 

Rydym wedi newid y llwybr arferol yn achos rhai o'n llwybrau er mwyn eich helpu i gynnal y pellter priodol oddi wrth eraill - dilynwch yr arwyddion ar y safle.

 

Gweler ein cyngor ar sut i gynllunio ymweliad diogel a’i fwynhau.

Croeso

Mae Coedwig Mynwar wedi’i leoli ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Penfro, ac mae’n hawdd dod o hyd iddi oddi ar yr A40.

Mae Mynwar Ynghyd â Choedwig Canaston  sydd gerllaw, wedi bod yn  goedwig drwchus ers canrifoedd.

Fe ddenodd yr argaeledd parod hwn o bren ddiwydiannau lleol i ymsefydlu yn yr ardal. Defnyddiwyd coed derw ar gyfer adeiladu llongau  ac fe gynhyrchwyd golosg o’r pren fel tanwydd ar gyfer y ffowndri haearn ym melin Blackpool gerllaw.

Roedd y diwydiannau hyn wedi dirywio erbyn y 19eg  ganrif ac yn ystod yr 20fed ganrif, fe blannwyd coed conwydd yn y mannau hynny  arferai fod yn goetir collddail.

Bywyd gwyllt yng Nghoedwig Mynwar

Afon CleddauMae Mynwar ger pen uchaf adran llanw Dwyrain Afon Cleddau. Mae’r cylch llanw ‘n arwain at amrywiadau mawr mewn halwynedd dŵr sy’n darparu cynefin amrywiol i fywyd gwyllt. 

Mae yna adar glan dŵr fel crëyr glas a hefyd mae’n le gwych i weld adar y coetir gan gynnwys y titwod cynffon-hir, cnocellau brith fwyaf a’r dringwyr bach.

Yn y Gwanwyn, mae ymylon llwybrau’r goedwig yn wledd o flodau melyn llachar, llygad Ebrill a gwyn prydferth blodau’r gwynt ac mae clystyrau o glychau’r gog o dan y coed.

Ym misoedd yr Hydref, mae lliwiau llathredig y coed derw coch a’r ffawydd yn y coetiroedd yn olygfa ysblennydd.

Llwybr cerdded

Pobl yn ardal picnicMae gan y llwybrau cerdded arwyddbyst ac yn cychwyn o’r maes parcio.

Llwybr Mynwar

1½ milltir/2.5 cilomedr, hawdd

Mae’r daith gerdded gylchol gydag arwyddion yn cychwyn o’r maes parcio ac yn arwain at yr olygfan sydd â mainc dros Aber Cleddau.

Ar hyd y llwybr mae yna ardal bicnic anffurfiol gyda meinciau pren wedi’u cerfio o foncyffion coed.

Cau a dargyfeirio

Sylwch:

  • Weithiau, rhaid inni gau neu ddargyfeirio llwybrau er eich diogelwch tra byddwn yn mynd i’r afael â gwaith cynnal a chadw neu weithrediadau coedwig
  • O dro i dro, efallai y bydd yn rhaid inni gau safle mewn tywydd eithafol, fel gwyntoedd cryfion neu eira a rhew, oherwydd y perygl posibl i ymwelwyr a staff
  • Cofiwch ddilyn unrhyw gyfarwyddiadau a welwch ar y safle, a gwnewch yn siŵr eich bod yn dilyn unrhyw arwyddion dargyfeirio dros dro sydd mewn grym

Sut i gyrraedd yma

Mae Coedwig Mynwar wedi’i leoli oddi ar yr A4075, pum milltir i’r gorllewin o Arberth.

Cyfarwyddiadau

Trowch  oddi ar yr A40  i’r A4075 tuag at Ddinbych-y-pysgod. Ewch ar y ffordd gyntaf ar y dde tuag at Felin Blackpool. Dilynwch y ffordd heibio i’r felin ac mae maes parcio Coed Mynwar ar y dde.

Map Arolwg Ordnans

Mae Coetir Gogerddan ar fap Arolwg Ordnans (AR) OL 36.

Y cyfeirnod grid AO yw SN 058 142.

Manylion cyswllt

Ffôn: 0300 065 3000

E-bost: ymholiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Lawrlwythiadau

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Archwilio mwy