Coedwig Caeo, ger Llanymddyfri

Coetir tawel yr ucheldir gyda sawl llwybr wedi’u harwyddo

Beth sydd yma

Mae’r safle hwn a’r cyfleusterau ymwelwyr ar agor - rhagor o fanylion ar gael ar y we-dudalen hon.

 

Diweddariad coronafeirws

 

Bydd Llywodraeth Cymru yn cyflwyno mesurau cenedlaethol o ddydd Llun 9 Tachwedd.

 

Maent yn berthnasol i bawb sy'n byw neu'n teithio yng Nghymru.

 

Mae ein safleoedd a mwyafrif ein cyfleusterau i ymwelwyr yn dal ar agor ond cynghorir pobl i osgoi teithiau nad ydynt yn hanfodol gymaint ag y bo modd.

 

Ymweld â'ch safle lleol yn ddiogel

 

Rydym wedi newid ychydig ar rai o’n llwybrau arferol er mwyn eich helpu i allu cadw at ymbellhau cymdeithasol - dilynwch arwyddion ar y safle.

 

Cofiwch wisgo mwgwd pan fyddwch yn mynd i mewn i un o’n hadeiladau.

 

Gallwch gofrestru drwy ap y GIG wrth fynd i mewn i un o'n hadeiladau – sganio'r cod QR ar boster Covid-19 y GIG ar y safle.

 

Croeso

Mae Coedwig Caio yn cynnwys nifer o goetiroedd sy’n ymestyn dros yr ucheldir, fry uwchben pentref hanesyddol Caio yn Sir Gaerfyrddin.

Plannwyd y goedwig gonifferaidd hon gan y Comisiwn Coedwigaeth ar weundir yn yr ugeinfed ganrif i gynhyrchu pren.

Mae nifer o deithiau cerdded cylchol wedi eu harwyddo o’r maes parcio a milltiroedd lawer o ffyrdd a llwybrau drwy’r goedwig.

Mae’r llecyn picnic bychan mewn llannerch, yn union dros yr afon o’r maes parcio.

Gerllaw mae ystâd Dolaucothi yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol lle ceir llwybrau cerdded a gwaith aur Rhufeinig sy’n agored i ymwelwyr.

Llwybrau cerdded

Dyn yn cerdded yng nghoedwig

Mae gan y llwybrau cerdded i gyd arwyddbyst ac yn cychwyn o’r maes parcio.

Rhodfa Pont Annell

1 milltir/1.6 km, hawdd

Mae’r llwybr dymunol hwn drwy’r goedwig yn croesi pont dros y nant at fwrdd picnic yn y llannerch.

Rhodfa Rhiw Goch

1¼ milltir/2 km, cymedrol

Mae’r daith hon yn dilyn llwybrau glaswelltog a ffyrdd y goedwig drwy amrywiaeth o goed.

Mae’n werth dringo at y sedd ar ben y bryn i fwynhau’r golygfeydd ysblennydd.

Rhodfa Glyn Annell

2½ milltir/4 km, hawdd

Mae’r llwybr hiraf sydd wedi’i arwyddo yn un hawdd a chymharol wastad ar hyd ffyrdd y goedwig

Llwybrau eraill

Ceir rhwydwaith o lwybrau o amgylch ystâd Dolaucothi gerllaw. Maent yn amrywio o ran hyd ac wedi eu graddio yn ôl côd lliwiau.

Mae’r llwybrau yn mynd â chi drwy’r coetir a heibio adfeilion y maenordy a’i diroedd.

Er mwyn cael rhagor o wybodaeth am ystâd Dolaucothi ewch i wefan yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol.

Cau a dargyfeirio

Sylwch:

  • Weithiau, rhaid inni gau neu ddargyfeirio llwybrau er eich diogelwch tra byddwn yn mynd i’r afael â gwaith cynnal a chadw neu weithrediadau coedwig
  • O dro i dro, efallai y bydd yn rhaid inni gau safle mewn tywydd eithafol, fel gwyntoedd cryfion neu eira a rhew, oherwydd y perygl posibl i ymwelwyr a staff
  • Cofiwch ddilyn unrhyw gyfarwyddiadau a welwch ar y safle, a gwnewch yn siŵr eich bod yn dilyn unrhyw arwyddion dargyfeirio dros dro sydd mewn grym

Sut i gyrraedd yma

Lleoliad

Mae Coedwig Caeo naw milltir i’r gogledd-orllewin o Lanymddyfri.

Mae yn Sir Gaerfyrddin.

Map Arolwg Ordnans

Mae Coedwig Caeo ar fap Arolwg Ordnans (AR) 186 neu 187.

Y cyfeirnod grid AR ar gyfer y maes parcio yw SN 679 405.

Cyfarwyddiadau

Cymerwch yr A40 o Lanymddyfri i gyfeiriad Llandeilo.

Yn Llanwrda, dilynwch ffordd A482 i gyfeiriad Llanbedr Pont Steffan.

Ar ôl wyth milltir, trowch i’r dde a dilyn yr isffordd i Gaio.

Ewch drwy bentref Caio, heibio’r eglwys ac yn eich blaen ar hyd ffordd ‘dim ffordd drwodd’.

Cadwch i’r chwith a dilyn lôn goedwig i faes parcio Coedwig Caio.

Trafnidiaeth gyhoeddus

Mae’r orsaf drên agosaf yn Llanymddyfri.

Am fanylion trafnidiaeth gyhoeddus ewch i wefan Traveline Cymru

Maes pario

Gallwch barcio yno am ddim.

Manylion cyswllt

Ffôn: 0300 065 3000

E-bost: ymholiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Lawrlwythiadau

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Archwilio mwy