Coedwig Caeo, ger Llanymddyfri

Coetir tawel yr ucheldir gyda sawl llwybr wedi’u harwyddo

Beth sydd yma

Diweddariad Coronafeirws

 

Mae'r maes parcio a'r holl lwybrau ar agor yma.

 

Ymweld â’n safleoedd yn ddiogel

 

Rydym yn gweithio'n galed i ddarparu profiad diogel a chroesawgar wrth i'n safleoedd ailagor.

 

Cymerwch gyfrifoldeb personol am eich diogelwch, gan gymryd camau ychwanegol i baratoi cyn eich ymweliad a chan gadw at y mesurau diogelwch sydd ar waith.

 

Rydym wedi newid y llwybr arferol yn achos rhai o'n llwybrau er mwyn eich helpu i gynnal y pellter priodol oddi wrth eraill - dilynwch yr arwyddion ar y safle.

 

Gweler ein cyngor ar sut i gynllunio ymweliad diogel a’i fwynhau.

Croeso

Mae Coedwig Caio yn cynnwys nifer o goetiroedd sy’n ymestyn dros yr ucheldir, fry uwchben pentref hanesyddol Caio yn Sir Gaerfyrddin.

Plannwyd y goedwig gonifferaidd hon gan y Comisiwn Coedwigaeth ar weundir yn yr ugeinfed ganrif i gynhyrchu pren.

Mae nifer o deithiau cerdded cylchol wedi eu harwyddo o’r maes parcio a milltiroedd lawer o ffyrdd a llwybrau drwy’r goedwig.

Mae’r llecyn picnic bychan mewn llannerch, yn union dros yr afon o’r maes parcio.

Gerllaw mae ystâd Dolaucothi yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol lle ceir llwybrau cerdded a gwaith aur Rhufeinig sy’n agored i ymwelwyr.

Llwybrau cerdded

Dyn yn cerdded yng nghoedwigMae gan y llwybrau cerdded i gyd arwyddbyst ac yn cychwyn o’r maes parcio.

Rhodfa Pont Annell

1 milltir/1.6 km, hawdd

Mae’r llwybr dymunol hwn drwy’r goedwig yn croesi pont dros y nant at fwrdd picnic yn y llannerch.

Rhodfa Rhiw Goch

1¼ milltir/2 km, cymedrol

Mae’r daith hon yn dilyn llwybrau glaswelltog a ffyrdd y goedwig drwy amrywiaeth o goed.

Mae’n werth dringo at y sedd ar ben y bryn i fwynhau’r golygfeydd ysblennydd.

Rhodfa Glyn Annell

2½ milltir/4 km, hawdd

Mae’r llwybr hiraf sydd wedi’i arwyddo yn un hawdd a chymharol wastad ar hyd ffyrdd y goedwig

Llwybrau eraill

Ceir rhwydwaith o lwybrau o amgylch ystâd Dolaucothi gerllaw. Maent yn amrywio o ran hyd ac wedi eu graddio yn ôl côd lliwiau.

Mae’r llwybrau yn mynd â chi drwy’r coetir a heibio adfeilion y maenordy a’i diroedd.

Er mwyn cael rhagor o wybodaeth am ystâd Dolaucothi ewch i wefan yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol.

Cau a dargyfeirio

Sylwch:

  • Weithiau, rhaid inni gau neu ddargyfeirio llwybrau er eich diogelwch tra byddwn yn mynd i’r afael â gwaith cynnal a chadw neu weithrediadau coedwig
  • O dro i dro, efallai y bydd yn rhaid inni gau safle mewn tywydd eithafol, fel gwyntoedd cryfion neu eira a rhew, oherwydd y perygl posibl i ymwelwyr a staff
  • Cofiwch ddilyn unrhyw gyfarwyddiadau a welwch ar y safle, a gwnewch yn siŵr eich bod yn dilyn unrhyw arwyddion dargyfeirio dros dro sydd mewn grym

Sut i gyrraedd yma

Mae Coedwig Caeo naw milltir i’r gogledd-orllewin o Lanymddyfri.

Gallwch barcio yno am ddim.

Cyfarwyddiadau

Cymerwch yr A40 o Lanymddyfri i gyfeiriad Llandeilo. Yn Llanwrda, dilynwch ffordd A482 i gyfeiriad Llanbedr Pont Steffan. Ar ôl wyth milltir, trowch i’r dde a dilyn yr isffordd i Gaio. Ewch drwy bentref Caio, heibio’r eglwys ac yn eich blaen ar hyd ffordd ‘dim ffordd drwodd’. Cadwch i’r chwith a dilyn lôn goedwig i faes parcio Coedwig Caio.

Map Arolwg Ordnans

Mae Coedwig Caeo ar fap Arolwg Ordnans (AR) 186 neu 187.

Y cyfeirnod grid AR ar gyfer y maes parcio yw SN 679 405.

Trafnidiaeth gyhoeddus

Mae’r orsaf drên agosaf yn Llanymddyfri.

Am fanylion trafnidiaeth gyhoeddus ewch i wefan Traveline Cymru

Manylion cyswllt

Ffôn: 0300 065 3000

E-bost: ymholiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Lawrlwythiadau

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Archwilio mwy