Coedwig Brechfa – Byrgwm, ger Caerfyrddin

Coed gyda llwybr cerdded a llwybrau beicio mynydd i ddechreuwyr a beicwyr profiadol fel ei gilydd

Beth sydd yma

Mae'r maes parcio ar gau oherwydd gwaith coedwigaeth parhaus.

 

Mae'r holl lwybrau a'r toiledau ar gau.

Croeso

Coedwig Brechfa yw’r enw modern ar ran o Goedwig hynafol Glyn Cothi.

Roedd Coedwig Glyn Cothi’n cael ei rhedeg am ganrifoedd gan bobl leol i ddarparu deunyddiau adeiladu, gwahanol gynhyrchion a thir pori.

Ym 1283, ar ôl i Gymru gael ei gorchfygu’n derfynol gan Edward I, daeth Glyn Cothi’n Goedwig Frenhinol dan weinyddiaeth Cyfraith y Fforest am ganrifoedd lawer.

Ers y dyddiau hynny mae coedwig dra gwahanol wedi tyfu. Yn hanner cyntaf yr 20fed ganrif, ailblannwyd Coedwig Brechfa’n goed conwydd gan y Comisiwn Coedwigaeth i hybu cronfa bren Prydain ar ôl y defnydd trwm o bren yn y Rhyfel Mawr.

Ymweld â Choedwig Brechfa

Heddiw mae Coedwig Brechfa’n gorchuddio tua 6500 hectar ac yn cael ei rhedeg gan Cyfoeth Naturiol Cymru er budd pobl, bywyd gwyllt ac i gynhyrchu pren.

Mae llwybrau cerdded a beicio mynydd drwy’r ddwy goedlan yma yng Nghoedwig Brechfa:

Mae yma hefyd lwybrau cerdded eraill mewn llefydd eraill ym Mrechfa ac mae croeso i bobl fynd ar gefn ceffyl ar y ffyrdd coedwigaeth.

Byrgwm, Coedwig Brechfa

Mae gan y goedlan hon rai coed Ffynidwydd Douglas anferthol o fawr.

Mae gan y llwybr cerdded arwyddbyst ac mae’n pasio heibio i adfeilion hen dyddyn, un o nifer o adfeilion tebyg ar draws Coedwig Brechfa. Maent yn atgof ingol yr arferai mwy o bobl fyw oddi ar y tir yma unwaith.

Gall beicwyr mynydd o bob gallu fwynhau’r coed hefyd, oherwydd mae llwybr i ddechreuwyr a theuluoedd a llwybr du i feicwyr mwy profiadol.

Llwybr cerdded

Mae gan y llwybr cerdded arwyddbyst ac mae’n cychwyn o’r maes parcio.

Llwybr Byrgwm

4 milltir, 6.4 km, cymedrol

Mae’r tro hwn yn mynd drwy goedlan agored braf gyda choed ffynidwydd Douglas anferthol ynghyd ag ardaloedd mwsoglog mwy tywyll gyda choed sbriws Norwy. Mae’n pasio heibio i adfeilion hen dyddyn ac yn rhoi golygfeydd o Ddyffryn Cothi.

Llwybrau beicio mynydd

Mae gan y llwybrau beicio mynydd i gyd arwyddbyst ac yn cychwyn o’r maes parcio.

Lawrlwythwch y llwybrau cyn mynd.

Ewch i’n tudalen beicio mynydd am restr o’n holl lwybrau beicio mynydd a gwybodaeth am y gwahanol raddau i wneud yn siŵr eich bod yn dewis llwybr sy’n iawn i chi.

Gallwch hefyd ddarllen y wybodaeth sydd ar y safle cyn cychwyn ar eich taith feicio.

Llwybr Derwen

9.2 km, gradd gwyrdd

Fel arfer, mae llwybrau gwyrdd i gyd ar hyd ffyrdd coedwigaeth neu lwybrau ochr camlas – ond nid ym Mrechfa! Mae Llwybr Derwen wedi'i enwi ar ôl y goedwig dderw y mae’n rhedeg yn hamddenol drwyddi gan roi cyflwyniad unigryw i’r beiciwr mynydd dibrofiad i fyd beicio mynydd, gyda dringfeydd eithaf graddol a llwybrau goriwaered llawn hwyl.

Llwybr Derwen

4.2 km, gradd glas – estyniad i’r Llwybr Derwen gwyrdd

Estyniad i’r Llwybr Derwen gwyrdd yw hwn, a byddwch yn ymuno â fo hanner ffordd ar hyd y llwybr gwyrdd. Mae yna’n dringo llethr mwy serth cyn gollwng i lawr goriwaered hir a chyflym ac ailymuno â’r llwybr gwyrdd i ddychwelyd i’r maes parcio.

Llwybr y Gigfran

18.5 km, gradd du

Dyluniwyd Llwybr y Gigfran gan Rowan Sorrell a Brian Rumble, sy’n adnabyddus yn y byd beicio mynydd.

Nid yw’n addas ond ar gyfer beicwyr profiadol ac mae’n mynd â chi allan i rai o’r corneli mwyaf diddorol yn y goedwig. Mae’n cyfuno’r llwybrau cul, untrac mwy traddodiadol drwy’r coed â llwybrau goriwaered caregog a llwybrau troellog a chyflym rhwng coed ac allan i lwybrau ymyl a thros neidiau.

Amseroedd agor

Darllenwch y wybodaeth ar frig y dudalen hon i ganfod a oes newidiadau i'r amserau agor.

Portalŵs yw’r toiledau, sy’n agored bob amser.

Sut i gyrraedd yma

Lleoliad

Mae Allt Byrgwm ddwy filltir i’r gogledd-ddwyrain o bentref Brechfa ar y B4310.

Mae yn Sir Gaerfyrddin.

Lawrlwythwch fap o’r lleoliad.

Map Arolwg Ordnans

Mae Byrgwm ar fap Arolwg Ordnans (AR) 186.

Y cyfeirnod grid OS yw SN 544 315.

Trafnidiaeth gyhoeddus

Mae’r orsaf drên agosaf yng Nghaerfyrddin.

Am fanylion trafnidiaeth gyhoeddus ewch i www.cymraeg.traveline.cymru

Cyfarwyddiadau

O’r A40 rhwng Llandeilo a Chaerfyrddin, cymrwch y B4310 i gyfeiriad pentref Brechfa.

Maes parcio

Gallwch barcio yno am ddim.

Cau a dargyfeirio

Sylwch:

  • Weithiau, rhaid inni gau neu ddargyfeirio llwybrau er eich diogelwch tra byddwn yn mynd i’r afael â gwaith cynnal a chadw neu weithrediadau coedwig
  • O dro i dro, efallai y bydd yn rhaid inni gau safle mewn tywydd eithafol, fel gwyntoedd cryfion neu eira a rhew, oherwydd y perygl posibl i ymwelwyr a staff
  • Cofiwch ddilyn unrhyw gyfarwyddiadau a welwch ar y safle, a gwnewch yn siŵr eich bod yn dilyn unrhyw arwyddion dargyfeirio dros dro sydd mewn grym

Manylion cyswllt

Ffôn: 0300 065 3000

E-bost: ymholiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig