Coedwig Brechfa – Byrgwm, ger Caerfyrddin

Beth sydd yma

Mae llwybr beicio mynydd y Gigfran wedi’i ddargyfeirio oherwydd gwaith cynaeafu coed.

 

Dilynwch yr holl gyfarwyddiadau ac arwyddion dargyfeirio ar y safle.

Croeso

Maes parcio Byrgwm, sydd nid nepell o bentref Brechfa, yw’r man cychwyn ar gyfer y llwybrau beicio mynydd drwy Goedwig Brechfa.

Gall beicwyr oddi ar y ffordd dibrofiad gael cyflwyniad i feicio mynydd ar Lwybr Derwen sy’n llifo drwy’r coetir derw.

Dyluniwyd Llwybr y Gigfran, sy’n llwybr gradd goch, gan ddau feiciwr mynydd adnabyddus a bydd yn rhoi prawf ar sgiliau beicwyr profiadol.

Mae’r llwybr cerdded yn mynd heibio tyddyn adfeiliedig, sef un o’r nifer o adfeilion yng Nghoedwig Brechfa.

Mae gan y coetir goed Ffynidwydd Douglas anferth ac os ydych chi’n hoff o blanhigion, cadwch lygad allan am wibredyn, marchredyn llydan a llus.

Mae toiledau symudol yn y maes parcio.

Llwybr cerdded

Mae arwyddbyst ar y llwybr cerdded o’r dechrau i’r diwedd.

Chwiliwch am y panel gwybodaeth ar ddechrau’r llwybr.

Dysgwch beth yw ystyr graddau’r llwybrau cerdded.

Llwybr Byrgwm

 • Gradd: Cymedrol
 • Pellter: 4¼ milltir/6.8 cilomedr
 • Amser: 2½ awr
 • Gwybodaeth am y llwybr:Mae angen bod yn rhesymol o ffit. Gall llwybrau fod yn llithrig pan fyddant yn wlyb. Cadwch lygad am feiciau mynydd, gan eu bod yn rhannu rhannau o ffyrdd y goedwig.

Mae’r daith hon yn cynnwys golygfeydd o Gwm Cothi, coetiroedd agored gyda ­ynidwydd Douglas enfawr, mannau tywyllach dan orchudd o fwsogl, lle ceir pyrwydd Norwy a thyddyn gwag.

Yn fuan mae golygfeydd o Gwm Cothi’n agor ar y dde a’i dirlun o ­ermydd a choedydd.

Ar ôl ychydig yn llai na milltir byddwch yn troi i’r chwith i ddilyn llwybrau coetir deniadol.

""

Llwybrau beicio mynydd

Mae arwyddbyst i’w cael ar bob un o’n llwybrau beicio mynydd o’r dechrau i’r diwedd ac maent wedi’u graddio’n ôl eu hanhawster.

Ceir panel gwybodaeth ar ddechrau’r llwybr – dylech ei ddarllen cyn cychwyn ar eich taith.

Llwybr Derwen

 • Gradd: Gwyrdd (hawdd)
 • Pellter: 9.7 km

Yn nodweddiadol, mae llwybrau gwyrdd ar hyd ­ffyrdd coedwig neu lwybrau thynnu camlas – ond ddim yng Nghoedwig Brechfa! Y bwriad oedd creu llwybr oedd yn denu’r beiciwr ac yn mwyhau eich synhwyrau gan roi gwir flas o feicio oddi ar y ­ordd.

Wedi’i enwi ar ôl y coetir derw mae’n troelli drwodd yn ddiymdrech, mae llwybr y Dderwen yn rhoi cyflwyniad unigryw o fyd beicio mynydd i’r beiciwr oddi ar y ffordd dibrofiad.

Yn glynu’n isel at ochrau’r dyffryn, mae’r llwybr yn dechrau’n hamddenol gyda dringfa gyson a disgynfeydd hwyliog. Wrth wau drwy’r goedwig byddwch yn dod ar draws golygfeydd hyfryd a thirwedd lyfn.

Ar ôl un tro yn unig byddwch wedi cael eich hudo ac efallai yn meddwl am roi tro ar yr estyniad glas.

""

Llwybr Derwen (estyniad)

 • Gradd: Glas (cymedrol)
 • Pellter: 3.9 km (estyniad i’r Llwybr Derwen gwyrdd)

Mae’r estyniad i’r llwybr gwyrdd yn dringo llethr fwy serth cyn mynd ar ddisgyniad cyflymach hirach fydd yn gwneud i’ch calon bwmpio wrth i chi floeddio’r holl ffordd i lawr i waelod y dyffryn.

Yn ogystal mae’r llwybr hwn yn gam ar y ffordd i’r llwybr Gorlech coch mwy technegol sydd yn cychwyn o’n maes parcio yn Abergorlech.

Llwybr y Gigfran

 • Gradd: Du (anodd iawn)
 • Pellter: 19.1 cilomedr

Yn addas i feicwyr hyfedr yn unig, mae’r llwybr yn cymysgu llwybrau unigol, cul, mwy traddodiadol y coetir â disgyniadau serth nodweddiadol Brechfa: llwybr cyflym, tonnog sy’n ysgubo rhwng coed ac yn llifo’n ddolennog i mewn i droedyrdd a dros neidiau.

Mae’r llwybr hwn yn mynd â chi allan i gorneli mwy diddorol y goedwig ac yn creu reid sy’n cynnwys amgylchedd unigryw’r goedwig, o ordoeau mwsoglyd brawychus i Bont Northshore ysblennydd sydd wedi ei chreu o ffynidwydd Douglas.

Ddyluniwyd y llwybr gan Rowan Sorrell a Brian Rumble, a byddwch wedi rhoi eich holl sgiliau ar brawf ar y llwybr hon.

""

Coedwig Brechfa

Coedwig Brechfa yw’r enw modern ar ran o Goedwig hynafol Glyn Cothi.

Roedd Coedwig Glyn Cothi’n cael ei rhedeg am ganrifoedd gan bobl leol i ddarparu deunyddiau adeiladu, gwahanol gynhyrchion a thir pori.

Ym 1283, ar ôl i Gymru gael ei gorchfygu’n derfynol gan Edward I, daeth Glyn Cothi’n Goedwig Frenhinol dan weinyddiaeth Cyfraith y Fforest am ganrifoedd lawer.

Ers y dyddiau hynny mae coedwig dra gwahanol wedi tyfu. Yn hanner cyntaf yr 20fed ganrif, ailblannwyd Coedwig Brechfa’n goed conwydd gan y Comisiwn Coedwigaeth i hybu cronfa bren Prydain ar ôl y defnydd trwm o bren yn y Rhyfel Mawr.

Heddiw mae Coedwig Brechfa’n gorchuddio tua 6500 hectar ac yn cael ei rhedeg gan Cyfoeth Naturiol Cymru er budd pobl, bywyd gwyllt ac i gynhyrchu pren, ac yn fwy diweddar er mwyn cynhyrchu ynni gwynt.

Meysydd parcio eraill yng Nghoedwig Brechfa

""

Mae llwybrau cerdded a beicio mynydd o'r meysydd parcio Cyfoeth Naturiol Cymru eraill hyn yng Nghoedwig Brechfa:

 • Abergorlech - llwybrau drwy’r coed, llwybr beicio mynydd ac arboretwm go wahanol
 • Gwarallt - taith gerdded fer hawdd drwy goetir ffawydd
 • Keepers - dewis o lwybr glan yr afon neu daith gerdded hir heibio tyrbinau gwynt enfawr
 • Tower - taith gerdded drwy'r goedwig gyda golygfeydd o'r dyffryn a mynediad i'r llwybr heibio i dyrbinau gwynt

Coedwig Genedlaethol Cymru

Mae Coedwig Brechfa yn rhan o Goedwig Genedlaethol Cymru.

Bydd y Goedwig Genedlaethol yn:

 • creu ardaloedd o goetir newydd
 • gwella coetiroedd presennol
 • adfer coetiroedd hynafol unigryw Cymru

Bydd yn ffurfio rhwydwaith ecolegol cydgysylltiedig a fydd yn rhedeg ledled Cymru, gan gynnig buddion cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol.

Bydd rhannau o’r rhwydwaith yn y pen draw yn ffurfio llwybr a fydd yn rhedeg ar hyd a lled Cymru, felly bydd modd i unrhyw un ei gyrraedd ble bynnag maen nhw’n byw.

I gael rhagor o wybodaeth ewch i wefan Coedwig Genedlaethol Cymru.

Ymweld yn ddiogel

Rydyn ni eich eisiau chi i ddychwelyd adref yn ddiogel ar ôl eich ymweliad yma.

Rydych yn gyfrifol am eich diogelwch eich hun yn ogystal â diogelwch unrhyw blant ac anifeiliaid sydd gyda chi yn ystod eich ymweliad.

Am gyngor ac awgrymiadau i'ch helpu i gynllunio'ch ymweliad, ewch i dudalen Ymweld â'n lleoedd yn ddiogel.

Amseroedd agor

Darllenwch y wybodaeth ar frig y dudalen we hon i ganfod a oes newidiadau i'r amserau agor.

Mae toiledau symudol yn agored bob amser.

Newidiadau i gyfleusterau ymwelwyr

Gweler brig y dudalen we hon i gael manylion unrhyw gynlluniau i gau cyfleusterau neu unrhyw newidiadau eraill i gyfleusterau ymwelwyr yma.

Er mwyn eich diogelwch, dilynwch gyfarwyddiadau'r staff ac arwyddion bob amser gan gynnwys y rhai ar gyfer dargyfeirio neu gau llwybrau.

Mae'n bosibl y bydd angen i ni ddargyfeirio neu gau llwybrau wrth i ni wneud gwaith cynnal a chadw neu gynnal gweithrediadau eraill ac mae'n bosibl y bydd angen i ni gau cyfleusterau ymwelwyr eraill dros dro.

Mewn tywydd eithafol, mae'n bosibl y byddwn yn cau cyfleusterau ar fyr rybudd oherwydd y risg o anafiadau i ymwelwyr a staff.

Sut i gyrraedd yma

Mae Byrgwm 2 filltir i’r gogledd-ddwyrain o bentref Brechfa.

Cod post

Y cod post yw SA32 7RD.

Sylwer: efallai na fydd y cod post hwn yn eich arwain at y maes parcio os byddwch yn defnyddio sat nav neu ap llywio.

Rydym yn awgrymu eich bod yn dilyn y cyfarwyddiadau isod neu’n defnyddio’r Google map ar y dudalen hon lle ceir pin ar safle’r maes parcio.

Cyfarwyddiadau

Cymerwch yr A40 o Gaerfyrddin i gyfeiriad Llandeilo.

Ar ôl 4 milltir, ym mhentref Nantgaredig, trowch i'r chwith ar y B4310 tuag at bentref Brechfa.

Ewch ymlaen trwy bentref Brechfa ac ar ôl ¾ milltir mae'r maes parcio ar y chwith.

What3Words

Edrychwch ar y lle hwn ar wefan What3Words.

Arolwg Ordnans

Y cyfeirnod grid Arolwg Ordnans ar gyfer y maes parcio yw SN 545 315 (Explorer Map 186).

Cludiant cyhoeddus

Y prif orsaf reilffordd agosaf yw Caerfyrddin.

Er mwyn cael manylion ynghylch cludiant cyhoeddus, ewch i wefan Traveline Cymru.

Parcio

Mae’r maes parcio yn rhad ac am ddim.

Ni chaniateir parcio dros nos.

Manylion cyswllt

Nid oes staff yn y lleoliad hwn.

Cysylltwch â’n tîm cwsmeriaid gydag unrhyw ymholiadau cyffredinol yn ystod oriau swyddfa o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Mannau eraill yng De Orllewin Cymru

Diweddarwyd ddiwethaf