Coed Pen-y-Bedd, ger Llanelli

Coetir bach ger arfordir Sir Gaerfyrddin

Beth sydd yma

Diweddariad Coronafeirws

 

Mae'r maes parcio a'r llwybr ar agor yma.

 

Ymweld â’n safleoedd yn ddiogel

 

Rydym yn gweithio'n galed i ddarparu profiad diogel a chroesawgar wrth i'n safleoedd ailagor.

 

Cymerwch gyfrifoldeb personol am eich diogelwch, gan gymryd camau ychwanegol i baratoi cyn eich ymweliad a chan gadw at y mesurau diogelwch sydd ar waith.

 

Rydym wedi newid y llwybr arferol yn achos rhai o'n llwybrau er mwyn eich helpu i gynnal y pellter priodol oddi wrth eraill - dilynwch yr arwyddion ar y safle.

 

Gweler ein cyngor ar sut i gynllunio ymweliad diogel a’i fwynhau.

Croeso

Mae gan y coetir yma , sy’n hawdd dod o hyd iddo, ardal picnic mawr glaswelltog a llwybr cerdded byr ag arwyddion drwy’r coed.

Mae’r goedwig wedi’i leoli ychydig tu allan i Barc Gwledig Pen-bre, sy’n boblogaidd ac yn cynnig amrywiaeth o weithgareddau hamdden.  Ceir mynediad  i draeth hir tywodlyd Cefn Sidan  o’r parc gwledig ac mae’n cael ei ffinio gan Goedwig Pen-bre.

Roedd yr ardal unwaith yn safle ffatri Ordnans Brenhinol a ddaeth i ben yn y 1960au ac mae’r llwybr cerdded drwy Goedwig Pen-y-Bedd yn mynd i heibio i ychydig olion diwydiannol.

Heddiw mae Coed Pen-y-Bedd yn gartref i Ymddiriedolaeth Cadwraeth Pen-bre sy’n cyflawni nifer o dasgau ymarferol yng Nghoedwig Pen-bre ac yn Pen-y-Bedd. 

Llwybr cerdded

Mae arwyddbyst ar y llwybr cerdded o’r dechrau i’r diwedd.

Chwiliwch am y panel gwybodaeth ar ddechrau’r llwybr.

Dysgwch beth yw ystyr graddau’r llwybrau cerdded.

Llwybr Pen-y-Bedd

  • Gradd: Hawdd
  • Pellter: 1¼ milltir/2 cilomedr
  • Amser: 1 awr

Mae Llwybr Pen-y-Bedd yn dilyn llwybrau tywodlyd drwy’r coed pinwydd Corsica. Ceir meinciau ar hyd y ffordd a man gwylio gyda deciau pren sy’n edrych dros un o’r pyllau. Mae rhan o’r llwybr yn dilyn hen linell rheilffordd a oedd unwaith yn gwasanaethu’r ffatri  Ordnans Brenhinol, a gellir cael ambell gipolwg o goed pinwydd Coedwig Pen-bre, ar draws y caeau.

Parc Gwledig Pen-bre

Mae Coed Pen-y-Bedd wedi’i leoli ychydig tu allan i Barc Gwledig Pen-bre, sy’n boblogaidd ac yn cynnig amrywiaeth o weithgareddau hamdden.

Ceir mynediad i draeth hir tywodlyd Cefn Sidan o’r parc gwledig ac mae’n cael ei ffinio gan Goedwig Pen-bre lle gallwch ddilyn ein llwybr cerdded Pinwydd a Sieliau.

Am fwy o wybodaeth ewch i wefan Parc Gwledig Pen-bre.

Sut i gyrraedd

Lleoliad

Lleolir Coedwig Pen-y-Bedd 6 milltir i’r gorllewin o Lanelli.  

Map Arolwg Ordnans

Mae Coed Pen-y-Bedd ar fap Arolwg Ordnans (AR) 164 neu 178.

Y cyfeirnod grid Arolwg Ordnans yw SN 419 013.

Cyfarwyddiadau

Dilynwch yr arwyddion twristiaeth brown a gwyn, ar hyd Heol Ffatri, o’r A484 rhwng Caerfyrddin a Llanelli, i gyrraedd Parc Gwledig  Pen-bre. 

Mae’r fynedfa i’r maes parcio ar y dde, dros y bont ar ôl gadael yr A484.

Trafnidiaeth gyhoeddus

Y prif orsaf/oedd rheilffyrdd agosaf yw Pen-bre a Phorth Tywyn.

I gael manylion trafnidiaeth gyhoeddus ewch i wefan Traveline Cymru.

Maes parcio

Mae parcio’n ddi-dâl..

Cau a dargyfeirio

  • Weithiau bydd angen inni gau neu ddargyfeirio llwybrau er mwyn eich diogelwch chi tra byddwn yn gwneud gwaith cynnal a chadw neu weithgareddau eraill.
  • Efallai y bydd yn rhaid inni gau safle yn ystod tywydd eithafol, megis gwyntoedd cryfion neu rew ac eira, oherwydd y risg o anafiadau i ymwelwyr neu staff.
  • Dylech bob amser ddilyn unrhyw gyfarwyddiadau ar y safle ac unrhyw arwyddion dargyfeirio dros dro.

Manylion cyswllt

0300 065 3000

ymholiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Archwilio mwy