Coed Pen-y-Bedd, ger Llanelli

Beth sydd yma

Croeso

Mae Coed Pen-y-Bedd yn lle gwych i fynd am dro hamddenol ac mae'n safle picnic poblogaidd ger arfordir Sir Gaerfyrddin.

Tir fferm oedd yr ardal hon ar un adeg, ger safle Ffatri Arfau’r Goron a gaewyd yn y 1960au.

Mae arwyddbyst ar y llwybr cerdded drwy’r coetir ac mae’n dilyn y rheilffordd nas defnyddir erbyn hyn.

Mae'r ardal bicnic welltog fawr wrth ymyl y maes parcio ac mae tair o feinciau picnic yno.

Mae'r coetir yn gartref i Ymddiriedolaeth Gadwraeth Pen-bre, sy'n cyflawni llawer o dasgau ymarferol yma ac yng nghoedwig gyfagos Pen-bre.

Ychydig i lawr y ffordd mae Parc Gwledig Pen-bre, sy'n cynnig amrywiaeth o weithgareddau hamdden.

Llwybr cerdded

Mae arwyddbyst ar y llwybr cerdded o’r dechrau i’r diwedd.

Chwiliwch am y panel gwybodaeth ar ddechrau’r llwybr.

Dysgwch beth yw ystyr graddau’r llwybrau cerdded.

Llwybr Pen-y-Bedd

  • Gradd: Hawdd
  • Pellter: 1½ milltir/2.2 cilomedr
  • Amser: 1 awr
  • Gwybodaeth am y llwybr: Llwybrau tywodlyd, llwybrau troed sy’n gul mewn mannau a darn byr o ffordd goedwig. Mae meinciau ar hyd y llwybr. 

Dilynwch y daith gerdded hamddenol hon ar lwybrau tywodlyd heibio coed pinwydd Corsica mawreddog i ardal wylio a wnaed o ddecin, sy’n edrych dros bwll.

Mae rhan o'r llwybr yn dilyn yr hen reilffordd a oedd ar un adeg yn gwasanaethu Ffatri Arfau’r Goron, a chewch gipolwg drwy’r coed dros gaeau a ffermdai.

Mae'r llwybr yn dychwelyd i'r maes parcio drwy goetir cymysg.

Taith Illtud Sant

Mae'r daith pellter hir hon, sy’n 64 milltir/103 cilomedr o ran hyd, yn mynd trwy Goed Pen-y-Bedd a gellir ymuno â hi o’r maes parcio.

Mae'n dechrau ym Mharc Gwledig Pen-bre ac yn mynd trwy ardaloedd gwledig dwyrain Sir Gaerfyrddin a Chastell-nedd Port Talbot gan ddod i ben ym Mharc Gwledig Margam, i'r de o Bort Talbot.

Sant Cymreig o flynyddoedd cynnar y chweched ganrif oedd Sant Illtud (neu Illtyd), a sefydlodd abaty ac ysgol gyntaf Prydain, o bosibl, yn Llanilltud Fawr.

I gael rhagor o wybodaeth am daith gerdded Sant Illtud, ewch i wefan Cymdeithas y Cerddwyr Pellter Hir.

Parc Gwledig Pen-bre

Mae Coed Pen-y-Bedd wedi’i leoli ychydig tu allan i Barc Gwledig Pen-bre, sy’n boblogaidd ac yn cynnig amrywiaeth o weithgareddau hamdden.

Ceir mynediad i draeth hir tywodlyd Cefn Sidan o’r parc gwledig ac mae’n cael ei ffinio gan Goedwig Pen-bre lle gallwch ddilyn ein llwybr cerdded Pinwydd a Sieliau.

Am fwy o wybodaeth am y parc gwledig ewch i wefan Parc Gwledig Pen-bre.

Coedwig Genedlaethol Cymru

Mae Coed Pen-y-Bedd yn rhan o Goedwig Genedlaethol Cymru.

Bydd y Goedwig Genedlaethol yn:

  • creu ardaloedd o goetir newydd
  • gwella coetiroedd presennol
  • adfer coetiroedd hynafol unigryw Cymru

Bydd yn ffurfio rhwydwaith ecolegol cydgysylltiedig a fydd yn rhedeg ledled Cymru, gan gynnig buddion cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol.

Bydd rhannau o’r rhwydwaith yn y pen draw yn ffurfio llwybr a fydd yn rhedeg ar hyd a lled Cymru, felly bydd modd i unrhyw un ei gyrraedd ble bynnag maen nhw’n byw.

I gael rhagor o wybodaeth ewch i wefan Coedwig Genedlaethol Cymru.

Ymweld yn ddiogel

Rydyn ni eich eisiau chi i ddychwelyd adref yn ddiogel ar ôl eich ymweliad yma.

Rydych yn gyfrifol am eich diogelwch eich hun yn ogystal â diogelwch unrhyw blant ac anifeiliaid sydd gyda chi yn ystod eich ymweliad.

Am gyngor ac awgrymiadau i'ch helpu i gynllunio'ch ymweliad, ewch i dudalen Ymweld â'n lleoedd yn ddiogel.

Newidiadau i gyfleusterau ymwelwyr

Gweler brig y dudalen we hon i gael manylion unrhyw gynlluniau i gau cyfleusterau neu unrhyw newidiadau eraill i gyfleusterau ymwelwyr yma.

Er mwyn eich diogelwch, dilynwch gyfarwyddiadau'r staff ac arwyddion bob amser gan gynnwys y rhai ar gyfer dargyfeirio neu gau llwybrau.

Mae'n bosibl y bydd angen i ni ddargyfeirio neu gau llwybrau wrth i ni wneud gwaith cynnal a chadw neu gynnal gweithrediadau eraill ac mae'n bosibl y bydd angen i ni gau cyfleusterau ymwelwyr eraill dros dro.

Mewn tywydd eithafol, mae'n bosibl y byddwn yn cau cyfleusterau ar fyr rybudd oherwydd y risg o anafiadau i ymwelwyr a staff.

Sut i gyrraedd yma

Mae Coedwig Pen-y-Bedd 7 milltir i’r gorllewin o Lanelli.

Cod post

Y cod post yw SA16 0DZ.

Sylwer: efallai na fydd y cod post hwn yn eich arwain at y maes parcio os byddwch yn defnyddio sat nav neu ap llywio.

Rydym yn awgrymu eich bod yn dilyn y cyfarwyddiadau isod neu’n defnyddio’r Google map ar y dudalen hon lle ceir pin ar safle’r maes parcio.

Cyfarwyddiadau

Dilynwch yr arwyddion twristiaeth brown a gwyn, ar hyd Heol Ffatri, o’r A484 rhwng Caerfyrddin a Llanelli, i gyrraedd Parc Gwledig  Pen-bre. 

Mae’r fynedfa i’r maes parcio ar y dde, dros y bont ar ôl gadael yr A484.

What3Words

Edrychwch ar y lle hwn ar wefan What3Words.

Arolwg Ordnans

Y cyfeirnod grid Arolwg Ordnans ar gyfer y maes parcio yw SN 419 013 (Explorer Map 164 neu 178).

Cludiant cyhoeddus

Y prif orsaf reilffordd agosaf yw Pen-bre a Phorth Tywyn.

Er mwyn cael manylion ynghylch cludiant cyhoeddus, ewch i wefan Traveline Cymru.

Parcio

Mae’r maes parcio yn rhad ac am ddim.

Gall y maes parcio fynd yn llawn ar adegau prysur.

Ni chaniateir parcio dros nos.

Manylion cyswllt

Nid oes staff yn y lleoliad hwn.

Cysylltwch â’n tîm cwsmeriaid gydag unrhyw ymholiadau cyffredinol yn ystod oriau swyddfa o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Mannau eraill yng De Orllewin Cymru

Diweddarwyd ddiwethaf