Coedwig Brechfa – meysydd parcio Keepers a Gwarallt, ger Caerfyrddin

Dau dro byr drwy'r goedwig

Beth sydd yma

Mae’r safle hwn a’r cyfleusterau ymwelwyr ar agor - rhagor o fanylion ar gael ar y we-dudalen hon.

 

Diweddariad coronafeirws

 

Mae Llywodraeth Cymru yn gweithredu cyfnod atal byr (‘toriad tân’) cenedlaethol o ran y coronafeirws o 6pm ddydd Gwener 23 Hydref tan ddydd Llun 9 Tachwedd.

 

Mae cyfyngiadau’r cyfnod atal byr yn cymryd lle’r cyfyngiadau lleol a oedd mewn grym mewn rhai rhannau o'r wlad. Maent yn berthnasol i bawb sy'n byw neu'n teithio yng Nghymru.

 

Mae ein safleoedd a mwyafrif ein cyfleusterau ymwelwyr yn dal ar agor yn ystod y cyfnod atal hwn, ond cynghorir pobl i aros gartref ac ymweld â safleoedd yn yr ardal leol yn unig i wneud ymarfer corff.

 

Ymweld â'ch safle lleol yn ddiogel

 

Rydym wedi newid ychydig ar rai o’n llwybrau arferol er mwyn eich helpu i allu cadw at ymbellhau cymdeithasol - dilynwch arwyddion ar y safle.

 

Mae angen ichi wisgo masg wrth fynd i mewn i un o'n hadeiladau.

 

Gallwch gofrestru drwy ap y GIG wrth fynd i mewn i un o'n hadeiladau – sganio'r cod QR ar boster Covid-19 y GIG ar y safle.

 

Croeso

Coedwig Brechfa yw’r enw modern ar ran o Goedwig hynafol Glyn Cothi.

Roedd Coedwig Glyn Cothi’n cael ei rhedeg am ganrifoedd gan bobl leol i ddarparu deunyddiau adeiladu, gwahanol gynhyrchion a thir pori.

Ym 1283, ar ôl i Gymru gael ei gorchfygu’n derfynol gan Edward I, daeth Glyn Cothi’n Goedwig Frenhinol dan weinyddiaeth Cyfraith y Fforest am ganrifoedd lawer.

Ers y dyddiau hynny mae coedwig dra gwahanol wedi tyfu. Yn hanner cyntaf yr 20fed ganrif, ailblannwyd Coedwig Brechfa’n goed conwydd gan y Comisiwn Coedwigaeth i hybu cronfa bren Prydain ar ôl y defnydd trwm o bren yn y Rhyfel Mawr.

Ymweld â Choedwig Brechfa

Heddiw mae Coedwig Brechfa’n gorchuddio tua 6500 hectar ac yn cael ei rhedeg gan Cyfoeth Naturiol Cymru er budd pobl, bywyd gwyllt ac i gynhyrchu pren.

Y meysydd parcio yn Keepers a Gwarallt yw’r man cychwyn ar gyfer dau lwybr cerdded byr gydag arwyddbyst.

Mae Coed Abergorlech a Choed Allt Byrgwm hefyd yn fan cychwyn ar gyfer mwy o lwybrau cerdded a thri llwybr beicio mynydd yng Nghoedwig Brechfa.

Llwybrau cerdded

Mae gan y llwybrau cerdded arwyddbyst ac yn cychwyn o’r meysydd parcio.

Llwybr Keepers o faes parcio Keepers

1.5 milltir, 2.5 km

Nid yw’r llwybr dymunol hwn drwy’r coed byth yn bell o ddŵr ac mae’n croesi amryw o bontydd.

Llwybr Gwarallt o faes parcio Gwarallt

0.25 milltir, 450 metr

Grŵp cymunedol lleol, Pobl y Fforest, a greodd y llwybr byr ond dymunol hwn gydag arian gan Gomisiwn Coedwigaeth Cymru.

Gwybodaeth am hygyrchedd

Dyluniwyd Llwybr Gwarallt ar gyfer cadeiriau olwyn ond mae’n golygu dringo’n raddol am 100 troedfedd / 30 metr. Mae’n 0.25 milltir / 450 metr o hyd ac yn cychwyn o faes parcio Gwarallt.

Sut i gyrraedd yma

Lleoliad

Gallwch gyrraedd meysydd parcio Keepers a Gwarallt o’r A40.

Maen yn Sir Gaerfyrddin.

Mae parcio am ddim yn y meysydd parcio hyn.

Lawrlwythwch fap o’r lleoliad.

Cyfarwyddiadau

Cymrwch yr A40 o Landeilo tuag at Gaerfyrddin ac, ym Mhontargothi, trowch i’r dde ar y B4310 i gyfeiriad pentref Brechfa. Ym Mrechfa trowch i’r chwith wrth Swyddfa’r Post ac mae’r ddau faes parcio ar hyd y ffordd hon, tua 600 metr ar wahân.

Y cyfeirnod grid OS ar gyfer maes parcio Keepers yw SN 523 319.

Y cyfeirnod grid OS ar gyfer maes parcio Gwarallt yw SN 520 322.

Trafnidiaeth gyhoeddus

Mae’r orsaf drên agosaf yng Nghaerfyrddin. Am fanylion trafnidiaeth gyhoeddus ewch i www.cymraeg.traveline.cymru

Cau a dargyfeirio

Sylwch:

  • Weithiau, rhaid inni gau neu ddargyfeirio llwybrau er eich diogelwch tra byddwn yn mynd i’r afael â gwaith cynnal a chadw neu weithrediadau coedwig
  • O dro i dro, efallai y bydd yn rhaid inni gau safle mewn tywydd eithafol, fel gwyntoedd cryfion neu eira a rhew, oherwydd y perygl posibl i ymwelwyr a staff
  • Cofiwch ddilyn unrhyw gyfarwyddiadau a welwch ar y safle, a gwnewch yn siŵr eich bod yn dilyn unrhyw arwyddion dargyfeirio dros dro sydd mewn grym

Manylion cyswllt

Ffôn: 0300 065 3000

E-bost: ymholiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig