Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Coed Nercwys, ger yr Wyddgrug

Mae rhwydwaith ffyrdd da yn caniatáu mynediad ar droed, ar gefn ceffyl neu ar feic drwy’r coetir conwydd hwn

Cerddwr y mhwynt tirongli Coed Nercwys

Beth sydd yma

Cŵn
Marchogaeth
Beicio mynydd
Parcio
Llwybr cerdded

Trosolwg

Coetir conwydd yw Coed Nercwys ac mae’n gynefin rhagorol i fywyd gwyllt – edrychwch am adar fel y bwncath, y dryw eurben a’r titw penddu.

Mae llawer o nodweddion treftadaeth yn y coetir, gan gynnwys carnedd gladdu o’r oes efydd, hen ffermydd, adeiladau mwyngloddiau a hen chwareli.

Mae yno hefyd lyn bychan - Llyn Ochyn - a phlannwyd Coed Deri’r Mileniwm gan bobl Nercwys.

Mae’r ardal yn gymharol wastad ac mae yna rwydwaith ffyrdd da sy’n caniatáu mynediad ar droed, ar gefn ceffyl neu ar feic drwy’r coetir.

Gallwch hurio pecynnau teulu Earthcache ym Mharc Gwledig Loggerheads.

Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Bryniau Clwyd

Mae Coed Nercwys yn Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Bryniau Clwyd (AHNE) ger yr Wyddgrug.

Ardaloedd gwledig yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon sydd wedi’u dynodi’n ardaloedd cadwraeth oherwydd gwerth arbennig eu tirwedd yw AHNE.

Prif bwrpas y dynodiad AHNE yw gwarchod a gwella harddwch naturiol yr ardal, heddiw ac ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.

Dim ond wyth AHNE sydd yng Nghymru, ac mae Bryniau Clwyd yn un ohonyn nhw.

Coetiroedd a choedwigoedd ym Mryniau Clwyd

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru’n gofalu am nifer o goetiroedd a choedwigoedd yn AHNE Bryniau Clwyd.

Yn y coedwigoedd a’r coetiroedd hyn y mae mannau cychwyn y llwybrau cerdded ag arwyddbyst, a’r llwybrau ceffylau ag arwyddbyst ar gyfer pobl sy’n beicio neu’n marchogaeth ceffylau. Mae golygfeydd gwych o’r llwybrau hyn:

  • Coed Moel Famau – y man cychwyn ar gyfer llwybrau drwy’r goedwig i ben Moel Famau, y copa uchaf yn y gadwyn o fryniau sy’n ffurfio Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Bryniau Clwyd
  • Bwlch Pen Barras – golygfeydd gwych o Ddyffryn Clwyd o’r maes parcio sy’n fan cychwyn i bedwar llwybr cerdded, gan gynnwys un i ben Moel Famau
  • Coed Llangwyfan – llwybrau cerdded â golygfeydd gwych o fryngaerau yn ogystal â llwybr ceffylau sy’n cael ei ddefnyddio’n aml gan farchogion a beicwyr
  • Coed Nercwys - mae rhwydwaith ffyrdd da yn caniatáu mynediad ar droed, ar gefn ceffyl neu ar feic drwy’r coetir conwydd hwn (gweler isod)

Mae yna hefyd ddau lwybr cerdded ar dir sy’n cael ei reoli gan Cyfoeth Naturiol Cymru sy’n cychwyn o Barc Gwledig Loggerheads. Mae Parc Gwledig Loggerheads yn cael ei redeg gan Wasanaeth Cefn Gwlad Sir Ddinbych ac mae’n lle delfrydol i ddarganfod mwy am AHNE Bryniau Clwyd.

Mae Llwybr Cenedlaethol Clawdd Offa yn ymestyn drwy AHNE Bryniau Clwyd.

Llwybrau cerdded

Mae arwyddbyst ar bob un o’r llwybrau cerdded ac maen nhw’n cychwyn o’r maes parcio Coed Nercwys.

Cylchdaith Coed Nercwys

3 milltir, 4.5 cilometr

Mae’r llwybr hwn drwy’r goedwig yn llawn nodweddion treftadaeth diddorol gan gynnwys adfeilion gwaith plwm, olion hen fwthyn bugail a chae bychan â wal o’i amgylch. Mae golygfannau arbennig lle gallwch fwynhau’r golygfeydd.

Llwybr Cyswllt Bryn Alun

milltir, 2.6 cilometr

Mae Llwybr Cyswllt Bryn Alun yn llwybr llinol i Fryn Alun lle mae’r calchbalmant mwyaf ond un yng Nghymru. Mae golygfan yno i chi allu edmygu’r olygfa.

Taflen cerdded

Lawrlwytho’r taflen cerdded am fwy o wybodaeth.

Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy leaflet

Llwybr beiciau mynydd

Gall beicwyr ddefnyddio Cylchdaith Coed Nercwys.

I gael gwybodaeth am lwybrau beiciau mynydd eraill yng Ngogledd Cymru, ewch i wefan Beicio Gogledd Cymru.

Sut i gyrraedd yma

Lawrlwythwch fap o’r lleoliad.

Mae Coed Nercwys dair milltir i’r de-ddwyrain o’r Wyddgrug.

Parcio am ddim.

Cyfarwyddiadau

Dilynwch yr A494 o’r Wyddgrug i Ruthun. Ym mhentref Gwernymynydd, trowch i Ffordd Glyndŵr (yn agos at dafarn yr Enfys) ac ewch tua’r de. Yn y groesffordd gyntaf, ewch yn syth ar draws i Ffordd Cae Newydd. Yng nghornel ogledd-ddwyreiniol Coed Nercwys mae llechen sy’n cofnodi plannu Coed Deri’r Mileniwm. Yn y fan hon, trowch i’r dde, a bydd y maes parcio ar y dde 150 metr yn nes ymlaen.

Y cyfeirnod grid OS yw SJ 218 593.

Cludiant cyhoeddus

Mae’r orsaf reilffordd agosaf ym Mwcle. I gael manylion am gludiant cyhoeddus ewch i www.cymraeg.traveline.cymru

Cau a dargyfeirio

Sylwch:

  • Weithiau, rhaid inni gau neu ddargyfeirio llwybrau er eich diogelwch tra byddwn yn mynd i’r afael â gwaith cynnal a chadw neu weithrediadau coedwig
  • O dro i dro, efallai y bydd yn rhaid inni gau safle mewn tywydd eithafol, fel gwyntoedd cryfion neu eira a rhew, oherwydd y perygl posibl i ymwelwyr a staff
  • Cofiwch ddilyn unrhyw gyfarwyddiadau a welwch ar y safle, a gwnewch yn siŵr eich bod yn dilyn unrhyw arwyddion dargyfeirio dros dro sydd mewn grym

Darganfod mwy

Manylion cysylltu

Ffôn: 0300 065 3000

Ebost: ymholiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Coedwigoedd Bryniau Clwyd Map lleoliad PDF [112.9 KB]

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.