Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Coed Nercwys, ger yr Wyddgrug

Coetir yn llawn hanes gyda llwybr ar gyfer cerddwyr a beicwyr

Dyn a menyw yn cerdded yng nghoedwig

Beth sydd yma

Cŵn
Marchogaeth
Beicio mynydd
Parcio
Llwybr cerdded

Gwybodaeth am y coronafirws

 

Mae holl feysydd parcio, ardaloedd chwarae a blociau toiledau Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) ar gau o 23 Mawrth 2020.

 

Mae’r llwybrau beicio mynydd ar gau. Bydd dim gwaith cynnal a chadw ar ein llwybrau beicio mynydd am gyfnod amhenodol.


Er mwyn cael rhagor o wybodaeth gweler ein prif dudalen ar y coronafirws.

Croeso

Mae Coed Nercwys yn un o nifer o goetiroedd â llwybrau ag arwyddbyst yn Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol (AHNE) Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy.

Ar yr olwg gyntaf, mae'n goetir conifferaidd digon di-nod ond wrth ddilyn y daith fe ddewch ar draws rhai o'r olion hanesyddol sy'n dangos sut roedd pobl yn arfer byw a gweithio yma.

Mae'r coetir hefyd yn darparu cynefin ardderchog ar gyfer bywyd gwyllt - cadwch lygad am adar fel bwncathod, drywod eurben a thitwod penddu.

Mae'r llyn bach o'r enw Llyn Ochin wedi sychu ond mae'r ardal gorslyd hon bellach yn denu gweision y neidr a madfallod, ac mae planhigion fel plu'r gweunydd yn ffynnu yma.

Mae plac llech ger mynedfa'r maes parcio sy'n coffáu Coed Derw'r Mileniwm a blannwyd yma gan y gymuned leol.

Llwybr cerdded

Cerddwyr ar olygfaMae'r llwybr cerdded yn dechrau o'r maes parcio.

Gall cerddwyr, beicwyr a marchogion ddefnyddio'r llwybr.

Mae ganddo fynegbyst fel bod cerddwyr yn ei ddilyn glocwedd a beicwyr a marchogion yn ei ddilyn yn wrthglocwedd.

Llwybr Coed Nercwys

2¾ milltir/4.4 cilometr, cymedrol

Mae'r llwybr cerdded yn mynd trwy'r clwydi haearn yn y maes parcio ar drac llydan cyn mynd ymlaen i lwybr drwy'r goedwig.

Mae'n dilyn llwybr cylchol o amgylch rhai o'r nodweddion treftadaeth sydd wedi eu cuddio yng nghanol y coed.

Cadwch lygad allan am adfeilion adeiladau mwynglawdd plwm o'r 19 ganrif, adfeilion bwthyn bugail gyda dôl furiog lawn blodau gwyllt yn yr haf a pherllan newydd ei hailblannu.

Tua diwedd y llwybr cerdded, mae yna olygfan gyda charnedd o  gerrig a philer triongli lle ceir golygfeydd panoramig i Dŵr y Jiwbilî ar ben Moel Famau ac Aber Afon Dyfrdwy.

Llwybr beicio a marchogaeth

Gall beicwyr a marchogion ddefnyddio Llwybr Beicio Coed Nercwys.

Mae ganddo fynegbyst fel bod beicwyr a marchogion yn ei ddilyn yn wrthglocwedd a cherddwyr yn ei ddilyn glocwedd.

Cau a dargyfeirio

Sylwch:

  • Weithiau, rhaid inni gau neu ddargyfeirio llwybrau er eich diogelwch tra byddwn yn mynd i’r afael â gwaith cynnal a chadw neu weithrediadau coedwig
  • O dro i dro, efallai y bydd yn rhaid inni gau safle mewn tywydd eithafol, fel gwyntoedd cryfion neu eira a rhew, oherwydd y perygl posibl i ymwelwyr a staff
  • Cofiwch ddilyn unrhyw gyfarwyddiadau a welwch ar y safle, a gwnewch yn siŵr eich bod yn dilyn unrhyw arwyddion dargyfeirio dros dro sydd mewn grym

Sut i gyrraedd yma

Mae Coed Nercwys 4 milltir i'r de-orllewin o'r Wyddgrug.

Mae parcio am ddim.

Lawrlwythwch fap o’r lleoliad.

Cyfarwyddiadau

Ewch i'r de o'r Wyddgrug, gan ddilyn yr arwyddion am Nercwys. Ewch ymlaen trwy Nercwys ac ar yr ail groesffordd, trowch i'r chwith i Ffordd Cae Newydd. Ar ôl tua ¾ milltir cymerwch y troad cyntaf i'r dde a pharhau am 250m ac mae'r maes parcio ar y chwith.

Map Arolwg Ordnans

Mae Coed Nercwys ar fap Arolwg Ordnans (AR) 265.

Y cyfeirnod grid OS yw SJ 218 592.

Cludiant cyhoeddus

Mae’r orsaf reilffordd agosaf ym Mwcle. I gael manylion am gludiant cyhoeddus ewch i wefan Traveline Cymru.

Manylion cysylltu

Ffôn: 0300 065 3000

Ebost: ymholiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Lawrlwythiadau

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.