Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Coed Llangwyfan, ger Dinbych

Llwybrau cerdded â golygfeydd gwych o fryngaerau yn ogystal â llwybr ceffylau sy’n cael ei ddefnyddio’n aml gan farchogion a beicwyr

Ochr mynydd mewn coedwig

Beth sydd yma

Cŵn
Mynediad i’r mynydd
Parcio
Llwybr cerdded

Trosolwg

Mae Coed Llangwyfan ar dir sy’n codi’n serth iawn o’r nant yn y gwaelod i lethrau uchel Bryniau Clwyd ger Penycloddiau.

Mae tri llwybr cerdded yn cychwyn o’r coed; mae dau yn arwain i fryngaerau ac mae golygfeydd gwych ar y tri llwybr.

Mae yna hefyd lwybr ceffyl sy’n mynd drwy’r coetir, ac mae hwn yn cael ei ddefnyddio’n aml gan farchogion a beicwyr.

Mae llwybr hir Clawdd Offa’n mynd drwy ran uchaf Coed Llangwyfan.

Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Bryniau Clwyd

Mae Coed Llangwyfan yn Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Bryniau Clwyd (AHNE) ger yr Wyddgrug.

Ardaloedd gwledig yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon sydd wedi’u dynodi’n ardaloedd cadwraeth oherwydd gwerth arbennig eu tirwedd yw AHNE.

Prif bwrpas y dynodiad AHNE yw gwarchod a gwella harddwch naturiol yr ardal, heddiw ac ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.

Dim ond wyth AHNE sydd yng Nghymru, ac mae Bryniau Clwyd yn un ohonyn nhw.

Coetiroedd a choedwigoedd ym Mryniau Clwyd

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru’n gofalu am nifer o goetiroedd a choedwigoedd yn AHNE Bryniau Clwyd.

Yn y coedwigoedd a’r coetiroedd hyn y mae mannau cychwyn y llwybrau cerdded ag arwyddbyst, a’r llwybrau ceffylau ag arwyddbyst ar gyfer pobl sy’n beicio neu’n marchogaeth ceffylau. Mae golygfeydd gwych o’r llwybrau hyn:

  • Coed Moel Famau – y man cychwyn ar gyfer llwybrau drwy’r goedwig i ben Moel Famau, y copa uchaf yn y gadwyn o fryniau sy’n ffurfio Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Bryniau Clwyd
  • Bwlch Pen Barras – golygfeydd gwych o Ddyffryn Clwyd o’r maes parcio sy’n fan cychwyn i bedwar llwybr cerdded, gan gynnwys un i ben Moel Famau
  • Coed Llangwyfan – llwybrau cerdded â golygfeydd gwych o fryngaerau yn ogystal â llwybr ceffylau sy’n cael ei ddefnyddio’n aml gan farchogion a beicwyr (gweler isod)
  • Coed Nercwys - mae rhwydwaith ffyrdd da yn caniatáu mynediad ar droed, ar gefn ceffyl neu ar feic drwy’r coetir conwydd hwn

Mae yna hefyd ddau lwybr cerdded ar dir sy’n cael ei reoli gan Cyfoeth Naturiol Cymru sy’n cychwyn o Barc Gwledig Loggerheads. Mae Parc Gwledig Loggerheads yn cael ei redeg gan Wasanaeth Cefn Gwlad Sir Ddinbych ac mae’n lle delfrydol i ddarganfod mwy am AHNE Bryniau Clwyd.

Mae Llwybr Cenedlaethol Clawdd Offa yn ymestyn drwy AHNE Bryniau Clwyd.

Llwybrau cerdded

Mae arwyddbyst ar bob un o’r llwybrau cerdded ac maen nhw’n cychwyn o’r maes parcio Coed Llangwyfan.

Cylchdaith Penycloddiau

milltir, 4 cilometr

Mae Cylchdaith Penycloddiau’n mynd drwy’r goedwig ac yna’n dringo’n raddol i gopa agored Penycloddiau lle mae bryngaer fawr o’r Oes Haearn a golygfeydd gwych. Mae’r llwybr yn ôl yn mynd o amgylch y rhagfuriau isaf.

Cylchdaith Coed Llangwyfan

2 filltir, 3 cilometr

Mae Cylchdaith Coed Llangwyfan yn disgyn yn raddol drwy’r goedwig, gan fynd heibio cynefinoedd amrywiol a gwahanol rywogaethau o goed ar y ffordd.

Cylchdaith Moel Arthur

milltir, 4 cilometr

Mae Cylchdaith Moel Arthur yn dilyn llwybr serth i gopa Moel Arthur. Yno mae bryngaer amlwg a adeiladwyd tua 2,500 o flynyddoedd yn ôl yn yr Oes Haearn ac mae’r golygfeydd oddi yno’n anhygoel. Mae’r daith yn ôl yn mynd o amgylch godre’r bryniau.

Taflen cerdded

Lawrlwytho’r taflen cerdded am fwy o wybodaeth.

Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy leaflet

Sut i gyrraedd yma

Lawrlwythwch fap o’r lleoliad.

Mae Coed Llangwyfan bedair milltir i’r dwyrain o Ddinbych.

Parcio am ddim.

Cyfarwyddiadau

O’r gylchfan ar yr A525 i’r de o Ddinbych, dilynwch yr is-ffordd sydd â Llandyrnog ar yr arwydd. Ewch yn syth ymlaen yn y gylchfan nesaf ar draws y B5429. Trowch i’r chwith yn y gyffordd nesaf. Dilynwch y ffordd hon i ben yr allt a bydd maes parcio Coed Llangwyfan ar y chwith.

Y cyfeirnod grid OS yw SJ 138 667.

Cludiant cyhoeddus

Mae’r orsaf reilffordd agosaf ym Mwcle.

I gael manylion am gludiant cyhoeddus ewch i www.cymraeg.traveline.cymru

Cau a dargyfeirio

Sylwch:

  • Weithiau, rhaid inni gau neu ddargyfeirio llwybrau er eich diogelwch tra byddwn yn mynd i’r afael â gwaith cynnal a chadw neu weithrediadau coedwig
  • O dro i dro, efallai y bydd yn rhaid inni gau safle mewn tywydd eithafol, fel gwyntoedd cryfion neu eira a rhew, oherwydd y perygl posibl i ymwelwyr a staff
  • Cofiwch ddilyn unrhyw gyfarwyddiadau a welwch ar y safle, a gwnewch yn siŵr eich bod yn dilyn unrhyw arwyddion dargyfeirio dros dro sydd mewn grym

Darganfod mwy

Manylion cysylltu

Ffôn: 0300 065 3000

Ebost: ymholiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Coedwigoedd Bryniau Clwyd Map lleoliad PDF [112.9 KB]

Archwilio mwy

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.