Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Coed Moel Famau, ger yr Wyddgrug

Cerddwch i fyny at Dŵr enwog y Jiwbilî neu ewch am dro o amgylch y coetir lle mae ardaloedd chwarae a gweithgareddau i blant

Teulu ar fainc picnic

Beth sydd yma

Llwybr Hygyrch
Cŵn
Marchogaeth
Beicio mynydd
Parcio (hygyrch)
Parcio (codir tâl)
Picnic
Ardal Chwarae
Toiledau
Llwybr cerdded

Croeso

Mae Coed Moel Famau yn goedwig fawr sydd wedi'i lleoli yn Ardal Harddwch Naturiol Eithriadol (AHNE) Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy.

Mae llwybrau cerdded i ben Moel Famau, sef y copa uchaf ym Mryniau Clwyd, yn cychwyn o'r maes parcio. 

Ar y copa ceir adfeilion Tŵr y Jiwbilî ac o'r fan hon mae un o'r golygfeydd mwyaf ysblennydd yng Nghymru. 

Adeiladwyd Tŵr y Jiwbilî, sydd i'w weld o bell am filltiroedd, ym 1810 ar gyfer jiwbilî aur Brenin Siôr III. 

Mae sawl taith gerdded gylchol arall, amrywiol eu hyd, yn cychwyn o faes parcio Coed Moel Famau ynghyd â llwybr beicio mynydd gradd las. 

Mae ardaloedd chwarae i blant yn frith o amgylch y coetir ger y maes parcio a gall ymwelwyr iau hefyd ddilyn Llwybr y Traciwr er mwyn darganfod mwy am yr anifeiliaid sy'n byw yn y coetir.

Llywbrau cerdded

 

Mae pob un o'r llwybrau cerdded wedi'u cyfeirnodi ac yn cychwyn o faes parcio Coed Moel Famau.

Lawrlwythwch ein taflen gerdded ‘Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy’.

Llwybr Hygyrch

¼ milltir/0.35 cilomedr, hygyrch

Mae'r daith gerdded hon ar hyd arwyneb gwastad yn cychwyn yn uniongyrchol o'r maes parcio ac yn arwain trwy goetir deniadol.

Llwybr Coedardd

⅓ milltir/0.6 cilomedr, hawdd

Mae'r llwybr byr hwn yn arwain trwy sawl math o goed brodorol Prydain.

Cylch Llarwydd

1½ milltir/2.4 cilomedr, hawdd

Mae'r daith hawdd hon yn arwain drwy'r coetir i olygfan.

Cylch Tŵr Jiwbilî

3½ milltir/5.8 cilomedr, cymedrol

Mae'r llwybr hwn yn dringo'n serth ond yn gyson trwy'r goedwig i Dŵr y Jiwbilî sy’n sefyll ar gopa Moel Famau.

Moel Famau - 554 metr (1,818 troedfedd) - yw'r copa uchaf ym Mryniau Clwyd ac o'r fan hon ceir golygfeydd ar draws Gogledd Cymru ac i gyfeiriad Gogledd Orllewin Lloegr.

Mae'r llwybr yn dychwelyd trwy gefn gwlad agored ar hyd Llwybr Cenedlaethol Clawdd Offa.

Llwybr aml-ddefnyddiwr (ar gyfer beicwyr mynydd a cherddwyr)

Cylch Mynydd Ffrith

7½ milltir/12.3 cilomedr, egnïol (cerddwyr)/gradd glas (cymedrol) (beicwyr mynydd)

Mae'r llwybr cyfeiriedig hwn ar gyfer cerddwyr a beicwyr yn ymdroelli trwy'r goedwig, gan ddringo'n gyson hyd at bwynt uchel ar gyrion y coed sy’n cynnig golygfeydd ysblennydd dros Lannau Merswy a thu hwnt.

Os gwelwch yn dda, dilynwch y cyfeirnodau a byddwch yn ymwybodol o bobl eraill sy'ndefnyddio'r llwybr hwn.

Gweler ein tudalen beicio mynydd am restr o'n holl lwybrau beicio mynydd a gwybodaeth am raddfeydd er mwyn sicrhau eich bod yn dewis llwybr sy'n addas i chi.

Gweithgareddau plant

Plant ym maes chwarae

Mannau chwarae

Mae'r ardaloedd chwarae wedi’u lleoli hwnt ac yma o amgylch y coetir i annog plant i archwilio.
Gallant:

 • dringo i mewn i'r Gedrwydden Gwsg enfawr
 • cropian trwy Nyth Gawraidd y Gwalch
 • swingio y tu mewn i Grud yr Adar
 • tasgu a phadlo yn y Llif Cerrig
 • cerdded ar flaenau’r traed ar draws y Bont Siglog

Gwnaed y nodweddion hyn o ddeunyddiau naturiol sy'n ymdoddi i amgylchedd y coetir.

Mae'r ardaloedd chwarae yn agos at y maes parcio ac yn addas ar gyfer plant rhwng 2 a 14 oed.

Llwybr Traciwr y Goedwig

Codwch daflen o'r maes parcio a dilynwch y llwybr byr, gwastad hwn (1 milltir/1.7 cilomedr).

Dyfalwch pa brint trac sy'n perthyn i ba anifail coetir ac yna ceisiwch ganfod cerfluniau’r anifeiliaid sydd wedi'u cuddio yn y coed.

Llwybr Rhifedd

Ar y Llwybr Rhifedd mae 12 o weithgareddau y gall athrawon eu defnyddio gyda'u disgyblion i ddatblygu sgiliau mathemateg mewn sefyllfaoedd ymarferol.

Llwybrau cerdded eraill gerllaw

Cylch Moel Fenlli

1¼ milltir/cilomedr, egnïol

Mae'r llwybr hwn yn ymestyn y tu hwnt i goetir Coed Moel Famau ac yn dringo'n serth i fryngaer yr Oes Haearn ar gopa Moel Fenlli.

Twr y Jiwbili

Copa Moel Famau

Yn ogystal â Chylchdaith Twr y Jiwbilî o faes parcio Coed Moel Famau, gallwch gerdded i gopa Moel Famau o'r maes parcio ym Mwlch Pen Barras.

Mae maes parcio Bwlch Pen Barras ychydig llai na milltir (1km) o faes parcio Coed Moel Famau.

Rheolir y maes parcio gan Gyngor Sir Dinbych a chodir tâl am barcio.

Llwybr Cenedlaethol Clawdd Offa

Mae Llwybr Cenedlaethol Clawdd Offa yn rhedeg ar hyd Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy sy’n AHNE

Mae'r llwybr pellter hir hwn yn croesi copa Moel Famau - cadwch lygad am y pyst cyfeirnodi hynod siâp mesen.

Cewch wybod mwy ar wefan Llwybr Cenedlaethol Clawdd Offa.

Teithiau cerdded mewn coetir

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn gofalu am sawl coetir ym Mryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy sy’n AHNE.

Mae gan rai o'r coetiroedd hyn feysydd parcio a llwybrau wedi'u cyfeirnodi ar gyfer cerddwyr.

Am ragor o wybodaeth, gweler Coed Llangwyfan a Choed Nercwys.

Parc Gwledig Loggerheads

Mae Parc Gwledig Loggerheads tua dwy filltir o faes parcio Coed Moel Famau.

Mae Llwybr Darganfod a throedffyrdd o amgylch y parc ac sy’n arwain i'r bryniau a'r cymoedd y tu hwnt.

Mae'r ganolfan ymwelwyr yn lle delfrydol i ddarganfod mwy am dirwedd arbennig Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy AHNE. Mae yna gaffi hefyd.

 • Os hoffech chi gerdded i Barc Gwledig Loggerheads o Goed Moel Famau, gallwch ddilyn llwybr unionlin Dolen Loggerheads o'r maes parcio (2½ milltir/4 cilomedr bob ffordd)
 • Mae Llwybr Cylchol Loggerheads – Moel Famau yn llwybr cerdded hirach rhwng Coed Moel Famau a Pharc Gwledig Loggerheads
 • Mae'r llwybr cylchol hwn yn 6 milltir/10 cilomedr o hyd ac yn ymlwybro trwy goedwigoedd a thros lethrau agored

Mae Parc Gwledig Loggerheads yn cael ei redeg gan Gyngor Sir Dinbych a chodir tâl am barcio.

Am fwy o wybodaeth ewch i wefan Parc Gwledig Loggerheads.

Gwybodaeth ynghylch hygyrchedd

Mae’r cyfleusterau’n cynnwys yng Nghoed Moel Fama:

 • llwybr hygyrch
 • parcio ar gyfer yr anabl
 • toiledau ar gyfer yr anabl

Amserau agor

Mae’r toiledau ym maes parcio Coed Moel Famau ar agor rhwng 8 y bore a 6 yr hwyr (Hydref hyd Mawrth) a rhwng 8 y bore a 9 yr hwyr (Ebrill hyd Medi).

Cau a dargyfeirio

Sylwch:

 • Weithiau, rhaid inni gau neu ddargyfeirio llwybrau er eich diogelwch tra byddwn yn mynd i’r afael â gwaith cynnal a chadw neu weithrediadau coedwig
 • O dro i dro, efallai y bydd yn rhaid inni gau safle mewn tywydd eithafol, fel gwyntoedd cryfion neu eira a rhew, oherwydd y perygl posibl i ymwelwyr a staff
 • Cofiwch ddilyn unrhyw gyfarwyddiadau a welwch ar y safle, a gwnewch yn siŵr eich bod yn dilyn unrhyw arwyddion dargyfeirio dros dro sydd mewn grym

Sut i gyrraedd yma

Lawrlwythwch y map lleoliad.

Mae Coed Moel Fama bump milltir i’r de-orllewin o’r Wyddgrug, a cheir arwydd ffordd ar yr A494.

Cyfarwyddiadau

O’r gogledd: ewch ar yr A494 o’r Wyddgrug tuag at Ruthun. Ar ôl mynedfa Parc Gweldig Loggerheads, ceir arwydd brown a gwyn i Barc Gwledig Moel Fama ar y dde. Mae maes parcio Coed Moel Fama ar yr ochr dde ar ôl milltir.

O’r de: ewch ar yr A494 o Ruthun tuag at Yr Wyddgrug. Ar ôl mynd trwy bentref Llanferres, trowch i’r chwith ar y gyffordd sy’n dangos arwydd brown a gwyn Parc Gwledig Moel Fama. Mae maes parcio Coed Moel Fama ar yr ochr dde ar ôl milltir.

Map Arolwg Ordnans

Mae Coed Moel Fama ar fap Arolwg Ordnans (AR) 265.

Cyfeirnod grid yr OS yw SJ 170 610.

Maes parcio

Mae’n costio £2 y dydd i barcio ym maes parcio Coed Moel Famau.

Mae angen ichi dalu’r ffi hon â’r arian cywir.

Trwydded parcio blynyddol

Gallwch brynu trwydded parcio blynyddol i’w ddefnyddio yn y tri maes parcio canlynol:

 • Coed Moel Fama
 • Bwlch Pen Barras
 • Parc Gwledig Loggerheads

Cost y drwydded am flwyddyn yw £30 ac mae’n ddilys yn flynyddol tan ddiwedd mis Mawrth.

Lawr lwythwch a chwblhewch y ffurflen i wneud cais am drwydded.  Yna postiwch y ffurflen ynghyd â siec yn daladwy i Cyfoeth Naturiol Cymru, i’r cyfeiriad ar y ffurflen.

Yna byddwch yn derbyn cerdyn allwedd i agor yr atalfa ym maes parcio Coed Moel Famau a phàs i’w arddangos yn eich car ym meysydd parcio Bwlch Pen Barras a Pharc Gwledig Loggerheads.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, ffoniwch 0300 065 3000 (yn ystod oriau swyddfa) neu e-bostiwch geraint.jones@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Trafnidiaeth gyhoeddus

Mae’r orsaf drenau agosaf ym Mwcle.

Am fanylion ynghylch trafnidiaeth gyhoeddus, ewch i wefan Traveline Cymru.

Manylion cyswllt

Ffôn: 0300 065 3000

Ebost: ymholiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Lawrlwythiadau

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.