Cronfa Ddŵr Alwen, ger Dinbych

Beth sydd yma

Mae dargyfeiriad yn weithredol ar lwybr cerdded Alwen oherwydd gwaith cynaeafu, dylai defnyddwyr y llwybr ddilyn yr holl arwyddion rhybudd a’r arwyddion dargyfeirio.

Croeso

Y peth cyntaf a welwch chi wrth gyrraedd maes parcio Alwen yw’r argae enfawr sy’n sefyll ar draws y gronfa ddŵr.

Yr argae yw’r man cychwyn ar gyfer llwybr saith milltir o hyd o amgylch cronfa ddŵr Alwen sy’n addas ar gyfer beicwyr a cherddwyr fel ei gilydd.

Mae’r llwybr yn arwain drwy goedwigoedd a gweundiroedd ac yn cynnwys golygfeydd eang dros y gronfa ddŵr.

Adeiladwyd y gronfa ddŵr a’r argae ar ddechrau’r 20fed ganrif er mwyn cyflenwi dŵr i borthladd Penbedw.

Mae’r coedwigoedd conwydd o amgylch y gronfa ddŵr yn rhan o Goedwig Hiraethog a chawsant eu plannu i adnewyddu cyflenwadau pren ar ôl y Rhyfel Byd Cyntaf.

Gall beicwyr a cherddwyr ddilyn llwybr cyswllt o gronfa ddŵr Alwen hyd at Lyn Brenig ble mae canolfan ymwelwyr i’w chael gyda chaffi a thoiledau.

Llwybr cerdded

Mae arwyddbyst ar y llwybr cerdded o’r dechrau i’r diwedd.

Chwiliwch am y panel gwybodaeth ar ddechrau’r llwybr.

Dysgwch beth yw ystyr graddau’r llwybrau cerdded.

Llwybr Alwen

  • Gradd: Cymedrol
  • Pellter: 6¾ milltir/10.9 cilomedr
  • Gwybodaeth am y llwybr: Mae’r llwybr cerdded wedi ei arwyddo’n glir ac yn cychwyn o faes parcio Alwen. Mae’n llwybr a rennir a gellir ei ddefnyddio gan gerddwyr a beicwyr. Dylid ei ddilyn yn null y cloc ar droed – gwyliwch am yr arwyddion.

Mae Llwybr Alwen yn rhedeg drwy goedwigoedd, gweundiroedd, ac ar hyd ymyl y dŵr ar lonydd ag wyneb iddynt a llwybrau coedwigaeth.

Ar hyd y daith mae golygfeydd amrywiol ar draws y gronfa ddŵr a thua mynyddoedd Eryri.

Mae paneli darluniedig ar hyd y llwybr yn cyflwyno bywyd gwyllt, diwylliant a llên gwerin tirwedd yr ucheldir.

Gwyliwch am fywyd gwyllt, o fodaod tinwen i grugieir duon, o’r gwcw i’r gylfingroes - efallai y byddech chi’n ddigon lwcus, hyd yn oed, i weld gwiwer goch neu walch y pysgod.

Dyn a menyw ar Lwybr Alwen

Llwybr beicio mynydd

Mae arwyddbyst i’w cael ar bob un o’n llwybrau beicio mynydd o’r dechrau i’r diwedd ac maent wedi’u graddio’n ôl eu hanhawster.

Ceir panel gwybodaeth ar ddechrau’r llwybr – dylech ei ddarllen cyn cychwyn ar eich taith.

Llwybr Alwen

  • Gradd: Glas (cymedrol)
  • Pellter: 10.9 cilomedr
  • Gwybodaeth am y llwybr: Mae’r llwybr beicio mynydd wedi ei arwyddo’n glir ac yn cychwyn o faes parcio Alwen. Mae’n llwybr a rennir a gellir ei ddefnyddio gan gerddwyr a beicwyr. Dylid ei ddilyn yn erbyn y cloc ar feic – gwyliwch am yr arwyddion.

Mae’r llwybr yn cysylltu lonydd drwy’r goedwig gyda rhannau ar ffurf llwybrau un lôn pwrpasol yn gweu i mewn ac allan o’r goedwig ac o gwmpas y gronfa ddŵr.

Mae ganddo gryn amrywiaeth o lwybr mor fyr gydag ychydig o goetir cysgodol a gweundir agored.

Mae’r esgyniad i fyny o’r bont dros y gronfa ddŵr yn flinderus ond mae gwthio’ch beic i fyny yn bosib.

Mae pwynt uchaf y llwybr y tu hwnt i’r bont yn agored iawn i’r gwynt a’r glaw a dylech baratoi ar gyfer unrhyw newid yn y tywydd.

Dylid dilyn y llwybr rhanedig yma yn erbyn y cloc gyda beic – gwyliwch am yr arwyddion ac ildiwch i gerddwyr.

Canolfan ymwelwyr Llyn Brenig

Mae’r fynedfa i faes parcio Llyn Brenig oddi ar y B4501, 1 filltir o’r fynedfa ar gyfer maes parcio Cyfoeth Naturiol Cymru.

Mae canolfan ymwelwyr Llyn Brenig wedi ei rheoli gan Ddŵr Cymru/Welsh Water.

Mae ganddi gaffi, toiledau, siop bysgota, parc chwarae a chyfleusterau llogi beic.

Mae Llwybr Brenig (9½ milltir/15 cilomedr) yn cychwyn o faes parcio’r ganolfan ymwelwyr ac yn gwneud ei ffordd o amgylch cronfa ddŵr Brenig – gall cerddwyr a beicwyr ddilyn y llwybr.

Gall beicwyr a cherddwyr ddilyn lôn gyswllt rhwng meysydd parcio cronfa ddŵr Alwen a Llyn Brenig.

Cafodd y gronfa Llyn Brenig ei hadeiladu yn yr 1970au ac mae’n cael ei defnyddio i reoli’r cyflenwad dŵr i Afon Dyfrdwy.

Mae hefyd yn un o’r prif bysgodfeydd plu yn y DU ac yn cynnal cystadlaethau rhyngwladol.

Mae tocynnau ar gyfer pysgota yng nghronfeydd Alwen a Brenig ar gael o’r ganolfan ymwelwyr.

Gweler gwefan Llyn Brenig am fwy o wybodaeth.

Dyn a phlentyn yn pysgota ar bwys Llyn Brenig

Cau a dargyfeirio

  • Weithiau, rhaid inni gau neu ddargyfeirio llwybrau er eich diogelwch tra byddwn yn mynd i’r afael â gwaith cynnal a chadw neu weithrediadau coedwig
  • O dro i dro, efallai y bydd yn rhaid inni gau safle mewn tywydd eithafol, fel gwyntoedd cryfion neu eira a rhew, oherwydd y perygl posibl i ymwelwyr a staff
  • Cofiwch ddilyn unrhyw gyfarwyddiadau a welwch ar y safle, a gwnewch yn siŵr eich bod yn dilyn unrhyw arwyddion dargyfeirio dros dro sydd mewn grym

Sut i gyrraedd yma

Lleoliad

Mae Alwen 11 milltir i’r de-orllewin o Ddinbych.

Mae'r safle hon yn ymestyn ar draws ffiniau sirol Bwrdeistref Sirol Conwy a Sir Ddinbych.

Cyfarwyddiadau

O’r de: dilynwch y B4501 o Gerrigydrudion tuag at Ddinbych, gan ddilyn yr arwyddion brown a gwyn hyd at Lyn Brenig. Wedi tair o filltiroedd, trowch i’r chwith i lawr llwybr caregog tuag at faes parcio Cyfoeth Naturiol Cymru.

O’r gogledd: dilynwch y B4501 o Ddinbych tuag at Gerrigydrudion. Wedi 11 o filltiroedd, ewch heibio i faes parcio canolfan ymwelwyr Dŵr Cymru/Welsh Water Llyn Brenig. Wedi 1 filltir, mae’r troad am faes parcio Alwen ar y dde. Dilynwch y llwybr caregog hwn tuag at faes parcio Cyfoeth Naturiol Cymru.

Cludiant cyhoeddus

Mae’r orsaf reilffordd agosaf yn y Rhyl.

I gael manylion am gludiant cyhoeddus ewch i wefan Traveline Cymru.

Maes parcio

Gweithredir y maes parcio ger Cronfa Ddŵr Alwen gan Dŵr Cymru.

Rhaid talu £2.50 am barcio.

Mae angen ichi dalu ffi'r maes parcio â’r arian cywir.

Manylion cysylltu

Nid oes staff yn y lleoliad hwn.

Cysylltwch â’n tîm cwsmeriaid gydag unrhyw ymholiadau cyffredinol yn ystod oriau swyddfa o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Taflen Alwen - Brenig PDF [6.0 MB]
Diweddarwyd ddiwethaf