Coedwig Clocaenog - Bod Petryal, ger Rhuthun

Lle picnic heddychion ar lan y llyn gyda llwybr cerdded byr a llwybr beicio

Beth sydd yma

Diweddariad coronafeirws

 

Mae ein safleoedd a’r rhan helaeth o’n cyfleusterau i ymwelwyr ar agor.

 

Rydym wedi newid ychydig ar rai o’n llwybrau arferol er mwyn eich helpu i allu cadw at ymbellhau cymdeithasol - dilynwch arwyddion ar y safle.

 

Croeso

Mae Bod Petryal yn un o blith sawl safle parcio a phicnic yng Nghoedwig Clocaenog.

Mae’n fan cychwyn delfrydol er mwyn cael blas ar yr ardal enfawr hon o goetir, gweundir agored, ac afonydd.

Arferai’r ardal hon fod yn rhan o Ystad Pool Park ac mae Bod Petryal wedi’i enwi ar ôl hen fwthyn y ciper. 

Mae llwybr cerdded Tro’r Ciper yn mynd drwy goed conwydd hynaf y goedwig a heibio bwthyn y ciper.

Oherwydd ei milltiroedd lawer o ffyrdd coedwig tawel, mae Coedwig Clocaenog yn lleoliad delfrydol ar gyfer beicio gyda’r teulu, ac mae llwybr beicio byr â nodwyr llwybr arno yn cychwyn o Fod Petryal.

Mae Coedwig Clocaenog yn gartref i wiwerod coch. Mae’r anifeiliaid dirgel hyn yn symud ar hyd ardaloedd eang iawn, felly rhaid ichi graffu – a chroesi eich bysedd – yn y gobaith o weld un!

Yn y safle picnic mae meinciau o amgylch llyn mawr.

Llwybrau cerdded

Mae'r llwybrau wedi'u cyfeirnodi ac maen nhw’n cychwyn o'r maes parcio.

Tro’r Ciper

 • Gradd: Hawdd
 • Pellter: ½ milltir/1 cilomedr
 • Amser: 20 munud

Mae’r daith gerdded fer hon yn mynd heibio coed enfawr, hen fwthyn y ciper, a’r llyn hardd.

Llwybr Darganfod Anifeilaid

 • Gradd: Hawdd
 • Pellter: ½ milltir/1 cilomedr
 • Amser: 30 munud

Mae’r Llwybr Darganfod Anifeiliaid yn cychwyn ar yr un llwybr â Thaith Gerdded y Ceidwad.

Bwthyn y ciper

Trot Bod Petryal

 • Gradd: Hawdd
 • Pellter: 2 filltir/3.3 cilomedr
 • Amser: 1 awr ar gefn geffyl, 1¼ awr o gerdded, 20 munud seiclo

Mae’r ffordd hon yn crwydro trwy’r goedwig ar ffyrdd y goedwig ac mae'n addas ar gyfer y teulu i gyd.

Gall cerddwyr, beicwyr a marchogion ei ddefnyddio.

Chwiliwch am gnocell y coed wrth fwynhau picnic ar ymyl y llyn. 

Cau a dargyfeirio

 • Weithiau, rhaid inni gau neu ddargyfeirio llwybrau er eich diogelwch tra byddwn yn mynd i’r afael â gwaith cynnal a chadw neu weithrediadau coedwig
 • O dro i dro, efallai y bydd yn rhaid inni gau safle mewn tywydd eithafol, fel gwyntoedd cryfion neu eira a rhew, oherwydd y perygl posibl i ymwelwyr a staff
 • Cofiwch ddilyn unrhyw gyfarwyddiadau a welwch ar y safle, a gwnewch yn siŵr eich bod yn dilyn unrhyw arwyddion dargyfeirio dros dro sydd mewn grym

Sut i gyrraedd yma

Lleoliad

Mae Bod Petryal 8 milltir i’r de-orllewin o Ruthun.

Mae yn Sir Ddinbych.

Mae parcio’n ddi-dâl yn y maes parcio hwn.

© Hawlfraint y Goron a hawliau cronfa ddata 2020 Arolwg Ordnans 100019741

Cyfarwyddiadau

Cymerwch ffordd y B5105 o Ruthun i Gerrigydrudion.

Ewch drwy bentref Clawddnewydd ac, yn fuan ar ôl pasio maes parcio Boncyn Foel Bach, mae maes parcio Bod Petryal ar y chwith.

Map Arolwg Ordnans

Mae Bod Petryal ar fap Arolwg Ordnans (AR) 264.

Cyfeirnod grid yr Arolwg Ordnans yw SJ 036 512.

Trafnidiaeth gyhoeddus

Am mwy o wybodaeth am drafnidiaeth gyhoeddus ewch i wefan Traveline Cymru.

Manylion cyswllt

0300 065 3000

ymholiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk