Whitestone, ger Cas-gwent

Beth sydd yma

Croeso

Mae dewis o ddau lwybr cerdded o'r maes parcio Whitestone ond mae dau ohonynt yn mynd heibio i dri golygfan hanesyddol, sy’n edrych dros geunant ac afon ddramatig Gwy.

Ysgrifennodd y bardd Wordsworth “Lines Composed a Few Miles above Tintern Abbey” ger yr olygfan uchaf.

Mae’r ardal archwilio a chwarae naturiol ac ambell fainc bicnic drws nesaf i’r maes parcio uchaf.

Mae Llwybr Cerdded Dyffryn Gwy, llwybr pellter hir, yn mynd drwy Whitestone.

Llwybrau cerdded

Mae arwyddbyst ar y llwybrau cerdded o’r dechrau i’r diwedd.

Chwiliwch am y panel gwybodaeth ar ddechrau’r llwybrau.

Dysgwch beth yw ystyr graddau’r llwybrau cerdded.

Rhyfeddodau Whitestone

 • Gradd: Hawdd
 • Pellter: 1¼ milltir/2 cilomedr
 • Amser: 1¼ awr
 • Gwybodaeth am y llwybr: Tir gwastad yn bennaf, un darn caregog. Mae pob golygfan â mainc.

Mae Rhyfeddodau Whitestone yn cynnwys tair golygfan sy’n edrych dros Dyffryn Gwy.

Mae’r llwybr cylchol hwn yn dychwelyd drwy gymysgedd hyfryd o goetiroedd.

Llwybr Golygfan Duchess Ride

 • Gradd: Hawdd
 • Pellter: 3 milltir/5 cilomedr (yna ac yn ôl)
 • Amser: 2 awr
 • Gwybodaeth am y llwybr: Tir gwastad yn bennaf. Mae mainc â olygfan Duchess Ride.

Mae rhan gyntaf y llwybr yn mynd â chi heibio i dair golygfan ar hyd Llwybr Rhyfeddodau Whitestone.

Yna mae’n parhau ar hyd Llwybr Cerdded Dyffryn Gwy, trwy lôn o goed pinwydd yr Alban, i olygfan Duchess Ride.

Mae’r fainc yma yn lleoliad gwych ar gyfer cael picnic cyn i chi ddychwelyd yn ôl i faes parcio Whitestone.

Ardal archwilio a chwarae naturiol

Mae’r ardal archwilio a chwarae naturiol yn rhoi rhyddid i blant ymgolli ym myd chwarae a chysylltu â byd natur.

Mae yna gerrig camu a boncyffion sy’n arwain at wahanol leoliadau, yn cynnwys twneli, cylchoedd boncyffion cudd a boncyffion cydbwyso.

Mae yna dwmpath gyda chaer ar ei ben, y gellir ei ddringo ar hyd llwybr troellog sy’n hygyrch i bawb.

Mae’r ardal archwilio a chwarae naturiol drws nesaf i’r maes parcio uchaf ac mae’n cynnwys meinciau picnic.

Llwybr Dyffryn Gwy

Mae Llwybr Dyffryn Gwy yn mynd drwy Whitestone.

Aiff y llwybr cerdded 136 milltir hir hwn ar hyd afon Gwy rhwng Cas-gwent a Choedwig Hafren.

Gallwch ymuno â'r llwybr o faes parcio.

Am fwy o wybodaeth am Lwybr Dyffryn Gwy ewch i wefan Lwybr Dyffryn Gwy.

Coetiroedd Dyffryn Gwy

Mae coetiroedd rhannau isaf Dyffryn Gwy yn rhai o'r coetiroedd harddaf ym Mhrydain.

Mae’r golygfeydd naturiol ysblennydd yma wedi swyno ymwelwyr ers canrifoedd, gan gynnwys arlunwyr a beirdd o Turner i Wordsworth.

Mae golygfannau hanesyddol yn cynnig golygfeydd trawiadol dros geunant ac afon Gwy, tuag at Fôr Hafren a Phontydd Hafren.

Daw pob tymor â rhywbeth arbennig i’w ganlyn; clychau'r gog yn y gwanwyn, dail iraidd yr haf, lliwiau llachar yr hydref, a harddwch silwetau’r coed yn y gaeaf.

Mae yna lwybrau cerdded mewn tair o'n coetiroedd Dyffryn Gwy eraill - Coed Manor, Coed Wyndcliff a Golygfa Ban.

Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Dyffryn Gwy

Lleolir y Coetiroedd Dyffryn Gwy yn yr Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol (AHNE) Dyffryn Gwy.

Mae'r AHNE yn dirwedd warchodedig rhyngwladol bwysig sydd ar y ffin rhwng Cymru a Lloegr.

Mae'n cwmpasu darn 58 milltir o Afon Gwy a gydnabyddir am ei golygfeydd trawiadol o’r ceunant, coetiroedd yr hafnau a thir fferm.

Dysgwch fwy am Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Dyffryn Gwy

Coedwig Genedlaethol Cymru

Mae Coetiroedd Dyffryn Gwy yn rhan o Goedwig Genedlaethol Cymru.

Bydd y Goedwig Genedlaethol yn:

 • creu ardaloedd o goetir newydd
 • gwella coetiroedd presennol
 • adfer coetiroedd hynafol unigryw Cymru

Bydd yn ffurfio rhwydwaith ecolegol cydgysylltiedig a fydd yn rhedeg ledled Cymru, gan gynnig buddion cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol.

Bydd rhannau o’r rhwydwaith yn y pen draw yn ffurfio llwybr a fydd yn rhedeg ar hyd a lled Cymru, felly bydd modd i unrhyw un ei gyrraedd ble bynnag maen nhw’n byw.

I gael rhagor o wybodaeth ewch i wefan Coedwig Genedlaethol Cymru.

Ymweld yn ddiogel

Rydyn ni eich eisiau chi i ddychwelyd adref yn ddiogel ar ôl eich ymweliad yma.

Rydych yn gyfrifol am eich diogelwch eich hun yn ogystal â diogelwch unrhyw blant ac anifeiliaid sydd gyda chi yn ystod eich ymweliad.

Am gyngor ac awgrymiadau i'ch helpu i gynllunio'ch ymweliad, ewch i dudalen Ymweld â'n lleoedd yn ddiogel.

Newidiadau i gyfleusterau ymwelwyr

Gweler brig y dudalen we hon i gael manylion unrhyw gynlluniau i gau cyfleusterau neu unrhyw newidiadau eraill i gyfleusterau ymwelwyr yma.

Er mwyn eich diogelwch, dilynwch gyfarwyddiadau'r staff ac arwyddion bob amser gan gynnwys y rhai ar gyfer dargyfeirio neu gau llwybrau.

Mae'n bosibl y bydd angen i ni ddargyfeirio neu gau llwybrau wrth i ni wneud gwaith cynnal a chadw neu gynnal gweithrediadau eraill ac mae'n bosibl y bydd angen i ni gau cyfleusterau ymwelwyr eraill dros dro.

Mewn tywydd eithafol, mae'n bosibl y byddwn yn cau cyfleusterau ar fyr rybudd oherwydd y risg o anafiadau i ymwelwyr a staff.

Sut i gyrraedd yma

Mae Whitestone 10 milltir i'r gogledd o Gas-gwent.

Cod post

Y cod post yw NP25 4PN.

Sylwer: efallai na fydd y cod post hwn yn eich arwain at y maes parcio os byddwch yn defnyddio sat nav neu ap llywio.

Rydym yn awgrymu eich bod yn dilyn y cyfarwyddiadau isod neu’n defnyddio’r Google map ar y dudalen hon lle ceir pin ar safle’r maes parcio.

Cyfarwyddiadau

Dilynwch ffordd A466 o Gas-gwent i gyfeiriad Tyndyrn.

Dilynwch yr arwyddion am Catbrook ar y cyffordd ger Gwesty’r Wye Valley, Tyndyrn.

Ar ôl 1½ milltir, byddwch yn cyrraedd cyffordd ac mae'r maes parcio isaf gyferbyn.

Mae'r maes parcio uchaf mwyaf trwy'r atalfa ac ar hyd ffordd y goedwig.

What3Words

Edrychwch ar y lle hwn ar wefan What3Words.

Arolwg Ordnans

Y cyfeirnod grid Arolwg Ordnans ar gyfer y maes parcio yw SO 525 029 (Explorer Map OL 14).

Cludiant cyhoeddus

Y prif orsaf reilffordd agosaf yw Cas-gwent.

Er mwyn cael manylion ynghylch cludiant cyhoeddus, ewch i wefan Traveline Cymru.

Parcio

Mae’r maes parcio yn rhad ac am ddim.

Mae dau faes parcio yma.

Rydych yn mynd i mewn i’r maes parcio isaf yn union ar ôl yr arwydd mynediad.

Er mwyn cyrraedd y maes parcio uchaf sy’n fwy, gyrrwch drwy’r rhwystr ym mhen uchaf y maes parcio isaf ac ar hyd ffordd y goedwig.

Ni chaniateir parcio dros nos.

Manylion cyswllt

Nid oes staff yn y lleoliad hwn.

Cysylltwch â’n tîm cwsmeriaid gydag unrhyw ymholiadau cyffredinol yn ystod oriau swyddfa o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Mannau eraill yng De Ddwyrain Cymru

Diweddarwyd ddiwethaf