Coedwig Cwm Carn, ger Casnewydd

Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili

Beth sydd yma

Bydd y ffordd fynediad i Ganolfan Ymwelwyr Cwm Carn ar gau ar gyfer gwneud gwaith atgyweirio rhwng 1 a 5 Gorffennaf. Fodd bynnag, bydd y Ganolfan, y Maes Parcio a Ffordd y Goedwig ar agor fel yr arfer – bydd dargyfeiriad ar waith.

Croeso

Mae Coedwig Cwm Carn, sydd yng nghanol cymoedd De Cymru, yn hawdd i'w chyrraedd o'r M4 ac mae rhodfa goedwig, llwybrau cerdded a beicio mynydd.

Dechreuodd y Comisiwn Coedwigaeth blannu coed ar y bryniau o amgylch pentref Cwmcarn yn y 1920.

Bellach mae'r hen ardal lofaol hon yn gartref i amrywiaeth o gyfleusterau i ymwelwyr.

Ymweld â Choedwig Cwm Carn

Mae’r cyfleusterau i ymwelwyr yn cynnwys:

 • Rhodfa’r goedwig (ail-agorodd yn 2021)
 • Llwybrau cerdded
 • Llwybrau beicio mynydd
 • Caffi
 • Canolfan ymwelwyr
 • Gwersylla

Mae’r ganolfan ymwelwyr, rhodfa’r goedwig a’r rhan fwyaf o gyfleusterau i ymwelwyr yn cael eu rheoli gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili.

Er mwyn cael gwybodaeth am ymweld â Choedwig Cwm Carn ewch i ganolfan ymwelwyr neu wefan Coedwig Cwm Carn.

Rhodfa Goedwig Cwm Carn

Yn dilyn buddsoddiad a gwaith ailddatblygu sylweddol gan Cyfoeth Naturiol Cymru ail-agorodd rhodfa’r goedwig ym mis Mehefin 2021.

Mae’r rhodfa sy’n ymestyn am saith milltir yn cynnwys wyth o arosfannau lle ceir amrywiaeth o gyfleusterau newydd i ymwelwyr gan gynnwys ardaloedd chwarae, llwybrau hygyrch, twneli synhwyraidd a llwybr cerfluniau pren.

Hefyd ceir ardaloedd picnic, cyfleusterau barbeciw a thoiledau mewn rhai o’r arosfannau.

Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili sy’n gofalu am rodfa’r goedwig drwy gytundeb partneriaeth â Cyfoeth Naturiol Cymru.

Er mwyn cael gwybodaeth am ymweld â Rhodfa Goedwig Cwm Carn ewch i wefan Coedwig Cwm Carn.

Llwybrau beicio mynydd

Mae pum llwybr beicio mynydd yng Nghwm Carn:

 • Pwca: gradd glas (cymedrol)
 • Cafall: gradd coch (anodd)
 • Twrch: gradd coch (anodd)
 • Pedalhounds: gradd du (anodd iawn)
 • Y Mynydd: gradd du dwbl (eithafol)

Mae nodwyr llwybr arnynt o'r panel gwybodaeth ym maes parcio'r ganolfan ymwelwyr.

Rhagor o wybodaeth am feicio mynydd yng Ngwm Carn

Coedwig Genedlaethol Cymru

Mae’r ardal o Goedwig Cwm Carn sydd o fewn Ystad Goetir Llywodraeth Cymru yn rhan o Goedwig Genedlaethol Cymru.

Bydd y Goedwig Genedlaethol yn:

 • creu ardaloedd o goetir newydd
 • gwella coetiroedd presennol
 • adfer coetiroedd hynafol unigryw Cymru

Bydd yn ffurfio rhwydwaith ecolegol cydgysylltiedig a fydd yn rhedeg ledled Cymru, gan gynnig buddion cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol.

Bydd rhannau o’r rhwydwaith yn y pen draw yn ffurfio llwybr a fydd yn rhedeg ar hyd a lled Cymru, felly bydd modd i unrhyw un ei gyrraedd ble bynnag maen nhw’n byw.

I gael rhagor o wybodaeth ewch i wefan Coedwig Genedlaethol Cymru.

Ymweld yn ddiogel

Rydyn ni eich eisiau chi i ddychwelyd adref yn ddiogel ar ôl eich ymweliad yma.

Rydych yn gyfrifol am eich diogelwch eich hun yn ogystal â diogelwch unrhyw blant ac anifeiliaid sydd gyda chi yn ystod eich ymweliad.

Am gyngor ac awgrymiadau i'ch helpu i gynllunio'ch ymweliad, ewch i dudalen Ymweld â'n lleoedd yn ddiogel.

Newidiadau i lwybrau

Gweler brig y dudalen we hon i gael manylion unrhyw gynlluniau i gau'r llwybrau neu unrhyw newidiadau eraill iddynt yma.

Er mwyn eich diogelwch, dilynwch gyfarwyddiadau'r staff ac arwyddion bob amser gan gynnwys y rhai ar gyfer dargyfeirio neu gau llwybrau.

Mae'n bosibl y bydd angen i ni ddargyfeirio neu gau llwybrau wrth i ni wneud gwaith cynnal a chadw neu gynnal gweithrediadau eraill ac mae'n bosibl y bydd angen i ni gau cyfleusterau ymwelwyr eraill dros dro.

Mewn tywydd eithafol, mae'n bosibl y byddwn yn cau cyfleusterau ar fyr rybudd oherwydd y risg o anafiadau i ymwelwyr a staff.

Sut i gyrraedd yma

Mae Coedwig Cwm Carn ar yr A467, 8 milltir o gyffordd 28 ar yr M4.

Mae Coedwig Cwm Carn ar Explorer Map Arolwg Ordnans (AO) 152 a’r cyfeirnod grid AO ar gyfer y maes parcio yw ST 229 935.

Caiff y maes parcio ei redeg gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili.

Am gyfarwyddiadau a gwybodaeth am barcio a chludiant cyhoeddus ewch i wefan Coedwig Cwm Carn.

Mannau eraill yng De Ddwyrain Cymru

Diweddarwyd ddiwethaf