Coedwig Cwm Carn, ger Casnewydd

Llwybrau cerdded a beicio mynydd yng nghanol y cymoedd

Beth sydd yma

Mae’r safle hwn a’r llwybrau ar agor - ceir rhagor o fanylion ar y dudalen we hon.

 

Mae gwaith yn mynd rhagddo i ailddatblygu ac ailagor ffordd y goedwig – dilynwch yr hysbysiadau diogelwch ac unrhyw ddargyfeiriadau dros dro, os gwelwch yn dda.

 

Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili sy’n rheoli’r maes parcio, y ganolfan ymwelwyr, y toiledau a’r ardal chwarae – ewch i wefan Coedwig Cwm Carn i gael y wybodaeth ddiweddaraf ynghylch y cyfleusterau hyn.

 

Diweddariad coronafeirws

 

Mae Llywodraeth Cymru yn gweithredu cyfnod atal byr (‘toriad tân’) cenedlaethol o ran y coronafeirws o 6pm ddydd Gwener 23 Hydref tan ddydd Llun 9 Tachwedd.

 

Mae cyfyngiadau’r cyfnod atal byr yn cymryd lle’r cyfyngiadau lleol a oedd mewn grym mewn rhai rhannau o'r wlad. Maent yn berthnasol i bawb sy'n byw neu'n teithio yng Nghymru.

 

Mae ein safleoedd a mwyafrif ein cyfleusterau ymwelwyr yn dal ar agor yn ystod y cyfnod atal hwn, ond cynghorir pobl i aros gartref ac ymweld â safleoedd yn yr ardal leol yn unig i wneud ymarfer corff.

 

Ymweld â'ch safle lleol yn ddiogel

 

Rydym wedi newid ychydig ar rai o’n llwybrau arferol er mwyn eich helpu i allu cadw at ymbellhau cymdeithasol - dilynwch arwyddion ar y safle.

 

Mae angen ichi wisgo masg wrth fynd i mewn i un o'n hadeiladau.

 

Gallwch gofrestru drwy ap y GIG wrth fynd i mewn i un o'n hadeiladau – sganio'r cod QR ar boster Covid-19 y GIG ar y safle.

 

Croeso

Dechreuodd y Comisiwn Coedwigaeth blannu coed yng Nghwm Carn yn 1922. Ers hynny, mae bryniau'r hen ardal gloddio hon wedi cael eu trawsnewid yn goedwigoedd heddychlon â golygfeydd trawiadol.

Gyda dau lwybr beicio mynydd trawsgwlad a dau lwybr beicio mynydd i lawr, mae Cwm Carn yn boblogaidd gyda beicwyr mynydd. Mae darparwr lifft i fyny ar y safle ar gyfer y llwybrau i lawr a llwybr pwmp.

Hefyd, ceir llwybrau cerdded a llyn bysgota ac, os hoffech aros am fwy o amser, mae maes gwersylla ar lan yr afon.

Llwybrau cerdded

Ceir arwyddbyst ar hyd yr holl lwybrau cerdded ac maent yn dechrau o'r ganolfan ymwelwyr.

Llwybr Cerdded Nant Carn

0.9 milltir, 1.5 cilomedr

Llwybr byr yw hwn lle gallwch fwynhau golygfeydd a synau'r nant a'r llyn.

Llwybr Cerdded Blodau'r Gog

1.2 milltir, 1.8 cilomedr

Mae'r llwybr hamddenol hwn yn mynd heibio i goetiroedd, pyllau a nentydd. Ar hyd y ffordd, ceir golygfeydd godidog o'r dyffryn a chofeb olwyn y pwll.

Llwybrau beicio mynydd

Ceir arwyddbyst ar hyd y ddau lwybr beicio mynydd trawsgwlad ac maent yn dechrau o'r maes parcio.

Darperir gwasanaeth lifft i fyny ar y safle ar gyfer y ddau lwybr i lawr.

Lleolir y llwybr pwmp ger y maes parcio.

Ewch i'n tudalen beicio mynydd am restr o'n holl lwybrau beicio mynydd a gwybodaeth am raddau er mwyn sicrhau eich bod yn dewis y llwybr sy'n iawn i chi.

Hefyd, darllenwch y wybodaeth berthnasol ar y safle cyn dechrau ar eich taith.

Llwybr Twrch

13.4 cilomedr, gradd coch

Wedi'i raddio'n goch (defnyddwyr medrus yn unig), mae Llwybr Twrch o ansawdd uchel a gellir ei ddefnyddio boed glaw neu hindda. Mae'r llwybr bron i gyd ar un trac pwrpasol drwy gymysgedd o goetiroedd a chefnennau agored gyda golygfeydd trawiadol o Fôr Hafren a'r bryniau o gwmpas.

Llwybr Cafall

15 cilomedr, gradd coch

Gan ddringo i uchder o fwy na 600 metr, mae Llwybr Cafall wedi'i raddio'n goch (beicwyr medrus yn unig). Ymhlith yr uchafbwyntiau mae rhywfaint o ddringo anodd, rhannau un trac tynn wedi'u hadeiladu â llaw a rhai disgyniadau technegol gwych.

Beicio Gwared y Mynydd

1.72 cilomedr, gradd oren, parc beiciau eithafol

Beicio Gwared y Mynydd yw un o lwybrau beicio mynydd i lawr gwreiddiol y DU. Mae'r llwybr yn disgyn 250 metr drwy lechweddau serth Cwmcarn ac mae ar gyfer beicwyr profiadol yn unig. Ymhlith y nodweddion mae llawer o ysgafellau, ambell i igam ogam, dwbledi, twnnel, grisiau cerrig, y bont, naid uchel a naid gofod dros chwarel. Gellir cael tocyn lifft i fyny gan Cwmdown www.cwmdown.co.uk.

Beicio Gwared Pedalhounds

1.4 cilomedr, gradd oren, parc beiciau eithafol

Agorodd Beicio Gwared Pedalhounds yn 2014. Mae'n dilyn llinell yr hen "drac clwb" i lawr dyffryn serth yn y goedwig. Mae'n dechrau gyda rhan wreiddiog a wnaed â llaw drwy'r coed ac yn fuan mae'n cyflymu wrth iddo fynd i mewn ac allan o'r rhannau coediog. Gellir cael mynediad i'r llwybr hwn drwy lwybr Cavall XC neu'r gwasanaeth lifft i fyny. Gellir cael tocyn lifft i fyny gan Cwmdown www.cwmdown.co.uk.

Cyfleusterau ymwelwyr

Mae cyfleusterau ymwelwyr sy’n cael eu gweithredu gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn cynnwys:

  • Canolfan Ymwelwyr Coedwig Cwm Carn lle ceir siop anrhegion ac ardal wybodaeth gyda thaflenni llwybrau cerdded, mapiau a gwybodaeth am yr ardal leol
  • caffi lle ceir ardal eistedd awyr agored
  • maes gwersylla ger yr afon gyda lleiniau carafanau teithio a chabanau glampio i’w llogi
  • man chwarae
  • toiledau

Er mwyn cael amseroedd agor a rhagor o wybodaeth am y cyfleusterau hyn, ewch i wefan Canolfan Ymwelwyr Coedwig Cwm Carn.

Gwybodaeth hygyrchedd

Mae Canolfan Ymwelwyr Coedwig Cwm Carn yn cydymffurfio â'r Ddeddf Gwahaniaethu ar Sail Anabledd yn llawn ac mae seddi sy'n hygyrch i gadeiriau olwyn i'w cael ar y dec cefn.

Ymhlith y cyfleusterau mae:

  • parcio anabl
  • mynediad cadeiriau olwyn i'r ganolfan ymwelwyr a'r caffi
  • toiledau anabl

Cau a dargyfeirio

Mae llawer o'r coed yng Nghoedwig Cwm Carn wedi cael eu heintio â chlefyd y llarwydd (Phytophthora ramorum). Mae'r coed sydd wedi'u heintio yn cael eu torri i lawr a'u symud.

Mae'r Gyrfa Goedwig Cwm Carn wedi cael ei chau fel bod modd torri'r coed i lawr yn ddiogel.

Efallai bydd rhaid ini gau rhai o’r llwybrau troed a llwybrau beicio mynydd.

I gael y wybodaeth ddiweddaraf am lwybrau sydd wedi’u cau a’u dargyfeirio, gweler:

Cofiwch ddilyn unrhyw gyfarwyddiadau a welwch ar y safle, a gwnewch yn siŵr eich bod yn dilyn unrhyw arwyddion dargyfeirio dros dro sydd mewn grym.

Rhagor o wybodaeth

Sut i gyrraedd

Lleoliad

Mae Coedwig Cwm Carn ar yr A467, saith milltir o Gyffordd 28 ar yr M4.

Y cod post yw NP11 7FA.

Mae'r safle hon yn ymestyn ar draws ffiniau Sir Caerffili a Bwrdeistref Sirol Torfaen.

Codir tâl am y maes parcio a gaiff ei redeg gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili.

Lawrlwythwch fap o’r lleoliad.

Cyfarwyddiadau

Gadewch yr M4 at gyffordd 28 a dilynwch arwyddion brown "Forest Drive" i fynedfa'r goedwig ar yr A467.

Map Arolwg Ordnans

Mae Coedwig Cwm Carn ar fap Arolwg Ordnans (AR) 152.

Cyfeirnod grid yr AO yw ST 228 936.

Trafnidiaeth gyhoeddus

Yr orsaf drên agosaf yw Casnewydd.

Am fanylion trafnidiaeth gyhoeddus ewch i wefan Traveline Cymru.

Manylion cyswllt

Canolfan Gyswllt Cyfoeth Naturiol Cymru
0300 065 3000
ymholiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Canolfan Ymwelwyr Coedwig Cwm Carn (a gaiff ei redeg gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili)
01495 272001
cwmcarn-vc@caerphilly.gov.uk

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Llwybr Cafall Dargyfeiriad Cyhoeddwyd ar 15/01/2018 PDF [3.4 MB]
Canllaw Llwybr Cafall PDF [3.7 MB]
Canllaw Llwybr Twrch PDF [3.0 MB]

Mannau eraill yng De Ddwyrain Cymru