Blaen y Glyn, ger Aberhonddu

Beth sydd yma

Croeso

Mae rhaeadr Blaen y Glyn yng Nghoedwig Talybont ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog.

Gallwch gerdded i raeadr Blaen y Glyn o ddau o'n meysydd parcio, sef Blaen y Glyn Isaf a Blaen y Glyn Uchaf.

Mae mainc bicnic yn y ddau faes parcio.

""

Llwybrau cerdded

Gallwch gerdded i raeadr Blaen y Glyn o Flaen y Glyn Isaf neu Flaen y Glyn Uchaf.

Mae'r llwybr o'r maes parcio isaf yn fyrrach ac mae ganddo lai o esgyniad na'r llwybr o'r maes parcio uchaf.

Dysgwch beth yw ystyr graddau’r llwybrau cerdded.

Llwybr Rhaeadr Blaen y Glyn Isaf

 • Gradd: Cymedrol
 • Pellter: 0.8 milltir/1.2 cilomedr (yno ac yn ôl)
 • Amser: 45 munud
 • Gwybodaeth am y llwybr: Mae'r llwybr cerdded llinol hwn i raeadr Blaen y Glyn yn cychwyn o Flaen y Glyn Isaf. Nid oes arwyddbyst arno - gweler y panel gwybodaeth yn y maes parcio am y llwybr a awgrymir.

""

Llwybr Rhaeadr Blaen y Glyn Uchaf

 • Gradd: Anodd
 • Pellter: 1 filltir/1.6 cilomedr (yno ac yn ôl)
 • Amser: 1-1½ awr
 • Gwybodaeth am y llwybr: Mae'r llwybr cerdded llinol hwn i raeadr Blaen y Glyn yn cychwyn o Flaen y Glyn Uchaf. Nid oes arwyddbyst arno - gweler y panel gwybodaeth yn y maes parcio am y llwybr a awgrymir.

""

Ffordd y Bannau

Gallwch ymuno â llwybr pellter hir Ffordd y Bannau o'n maes parcio ym Mlaen y Glyn Uchaf.

Er mwyn cael rhagor o wybodaeth am Ffordd y Bannau ewch i wefan Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog.

Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog

Mae Blaen y Glyn yng nghanol Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog.

Mae'r Parc Cenedlaethol yn cwmpasu tua 520 milltir sgwâr o fynyddoedd a rhostiroedd yn y De a’r Canolbarth.

Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog sy’n gofalu amdano.

I gael rhagor o wybodaeth am ymweld â Bannau Brycheiniog, ewch i wefan Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog.

Coedwig Genedlaethol Cymru

Mae Blaen y Glyn yn rhan o Goedwig Genedlaethol Cymru.

Bydd y Goedwig Genedlaethol yn:

 • creu ardaloedd o goetir newydd
 • gwella coetiroedd presennol
 • adfer coetiroedd hynafol unigryw Cymru

Bydd yn ffurfio rhwydwaith ecolegol cydgysylltiedig a fydd yn rhedeg ledled Cymru, gan gynnig buddion cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol.

Bydd rhannau o’r rhwydwaith yn y pen draw yn ffurfio llwybr a fydd yn rhedeg ar hyd a lled Cymru, felly bydd modd i unrhyw un ei gyrraedd ble bynnag maen nhw’n byw.

I gael rhagor o wybodaeth ewch i wefan Coedwig Genedlaethol Cymru.

Ymweld yn ddiogel

Rydyn ni eich eisiau chi i ddychwelyd adref yn ddiogel ar ôl eich ymweliad yma.

Rydych yn gyfrifol am eich diogelwch eich hun yn ogystal â diogelwch unrhyw blant ac anifeiliaid sydd gyda chi yn ystod eich ymweliad.

Am gyngor ac awgrymiadau i'ch helpu i gynllunio'ch ymweliad, ewch i dudalen Ymweld â'n lleoedd yn ddiogel.

Newidiadau i gyfleusterau ymwelwyr

Gweler brig y dudalen we hon i gael manylion unrhyw gynlluniau i gau cyfleusterau neu unrhyw newidiadau eraill i gyfleusterau ymwelwyr yma.

Er mwyn eich diogelwch, dilynwch gyfarwyddiadau'r staff ac arwyddion bob amser gan gynnwys y rhai ar gyfer dargyfeirio neu gau llwybrau.

Mae'n bosibl y bydd angen i ni ddargyfeirio neu gau llwybrau wrth i ni wneud gwaith cynnal a chadw neu gynnal gweithrediadau eraill ac mae'n bosibl y bydd angen i ni gau cyfleusterau ymwelwyr eraill dros dro.

Mewn tywydd eithafol, mae'n bosibl y byddwn yn cau cyfleusterau ar fyr rybudd oherwydd y risg o anafiadau i ymwelwyr a staff.

Sut i gyrraedd yma

Lleoliad

Mae meysydd parcio Blaen y Glyn Isaf a Blaen y Glyn Uchaf 11½ milltir i'r de o Aberhonddu.

Mae yn Sir Powys.

Map Arolwg Ordnans (AO)

Mae Blaen y Glyn ar fap Arolwg Ordnans (AO) OL 12.

Y cyfeirnod grid AO ar gyfer y meysydd parcio yw:

 • Blaen y Glyn Isaf: SO 063 170
 • Blaen y Glyn Uchaf: SO 056 176

Cyfarwyddiadau

Cymerwch yr A40 o Aberhonddu tuag at y Fenni.

Ar ôl 5 milltir, trowch i'r dde gan ddilyn yr arwydd tuag at Dal-y-bont ar Wysg.

Wrth y gyffordd-T, trowch i'r dde tuag at Bencelli.

Yn y pentref, trowch i'r chwith gan ddilyn yr arwyddion tuag at Gronfa Ddŵr Tal-y-bont.

Ewch yn eich blaen am 5¼ milltir ac mae maes parcio Blaen y Glyn Isaf ychydig ar ôl pont garreg ar y dde.

Ar gyfer maes parcio Blaen y Glyn Uchaf ewch ymlaen am ¾ milltir arall ac mae'r maes parcio ar y dde.

Trafnidiaeth gyhoeddus

Yr orsaf agosaf â phrif reilffordd yw Merthyr Tudfil.

Am fanylion trafnidiaeth gyhoeddus ewch i wefan Traveline Cymru.

Maes parcio

Mae parcio’n ddi-dâl.

​Ni chaniateir parcio dros nos.​

Manylion cyswllt

Nid oes staff yn y lleoliad hwn.

Cysylltwch â’n tîm cwsmeriaid gydag unrhyw ymholiadau cyffredinol yn ystod oriau swyddfa o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Mannau eraill yng De Ddwyrain Cymru

Diweddarwyd ddiwethaf