Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Gwarchodfa Natur Genedlaethol Coed y Cerrig, ger Y Fenni

Coetir bychan gydag amrywiaeth mawr a llwybr bordiau hygyrch

Beth sydd yma

Llwybr hygrych
Cŵn
Parcio (am ddim)
Llwybr cerdded

Diweddariad Coronafeirws

 

Mae'r maes parcio a'r holl lwybrau ar agor yma.

 

Ymweld â’n safleoedd yn ddiogel

 

Rydym yn gweithio'n galed i ddarparu profiad diogel a chroesawgar wrth i'n safleoedd ailagor.

 

Cymerwch gyfrifoldeb personol am eich diogelwch, gan gymryd camau ychwanegol i baratoi cyn eich ymweliad a chan gadw at y mesurau diogelwch sydd ar waith.

 

Rydym wedi newid y llwybr arferol yn achos rhai o'n llwybrau er mwyn eich helpu i gynnal y pellter priodol oddi wrth eraill - dilynwch yr arwyddion ar y safle.

 

Gweler ein cyngor ar sut i gynllunio ymweliad diogel a’i fwynhau.

Croeso

Yn gorwedd mewn dyffryn bach dwfn sydd wedi’i lunio gan rewlifoedd, mae Gwarchodfa Natur Genedlaethol Coed y Cerrig yn llechu yn rhan ddeheuol y Mynyddoedd Duon ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog.

Mae llwybr bordiau sy’n addas ar gyfer cadeiriau olwyn yn mynd â chi drwy goetir gwlyb, ar draws y ffordd o’r maes parcio bychan, a llwybr cylchol serth trwy’r coetir ar ochr y dyffryn.

Ar un adeg, rheilffordd brysur oedd y ffordd sy’n pasio’r warchodfa, yn cario dyn a deunyddiau i adeiladu cronfa ddŵr Grwyne Fawr, naw milltir i ffwrdd.

Coetir bychan gydag amrywiaeth mawr

Mae tri math gwahanol o goetir yma:

  • Mae coetir gwern, gwlyb yn gorchuddio llawr llaith y dyffryn. Arferai’r gwern gael eu prysgoedio (eu torri bron at lefel y ddaear ac yna’u gadael i aildyfu) er mwyn gwneud siarcol a gwadnau ar gyfer clocsiau
  • Mae coetir cymysg o fedw, ynn a chyll yn glynu wrth ochrau serth, sychach y dyffryn
  • Mae coetir o dderw a ffawydd yn tyfu ar y tir mwy gwastad gyda phridd dyfnach a sychach ym mhen uchaf y warchodfa

Uchafbwyntiau tymhorol

Gwanwyn

Cadwch lygad am gold y gors lliwgar yng ngwaelod gwlyb y dyffryn ac ‘ymbarelau’ eiddil pinc y triaglog sy’n tyfu ar hyd y llwybr bordiau.

Edrychwch am flodau pyramidaidd pinc trawiadol tegeirian coch y gwanwyn a phlanhigyn rhyfedd a di-liw'r deintlys sy’n byw mew modd parasitig ar wreiddiau planhigion eraill fel y collen a’r llwyfen.

Mwynhewch arogl persawrus clychau’r gog ar hyd y llwybr trwy’r coetir uchaf.

Haf

Chwiliwch am y tegeirian nyth aderyn rhyfedd ond hyfryd ar ddechrau’r haf a’r clychlys dail danadl cain.

Gwyliwch am fursennod a gweision neidr yn hofran ac am y gwerilöynod brych yn gwibio trwy’r heulwen.

Hydref

Wrth i’r haf droi’n hydref, chwiliwch am ffyngau fel y siantrel, yn enwedig mewn tywydd llaith.

Gwarchodfa Natur Genedlaethol

Gwarchodfa Natur Genedlaethol yw Twyni Merthyr Mawr.

Mae Gwarchodfeydd Natur Cenedlaethol yn lleoedd sydd â rhai o'r enghreifftiau gorau o gynefinoedd bywyd gwyllt a nodweddion daearegol.

Mae mwy na 70 o Warchodfeydd Natur Cenedlaethol yng Nghymru.

Dysgwch fwy am Warchodfeydd Natur Cenedlaethol.

Llwybrau cerdded

BoardwalkMae’r ddau lwybr cerdded wedi’u cyfeirbwyntio o’r maes parcio.

Llwybr Pren y Gwern

½ milltir/0.8 cilomedr, hygyrch

Mae’r llwybr bordiau llydan a gwastad, gyda lleoedd pasio a meinciau pren, yn eich galluogi i fwynhau’r coetir yng ngwaelod gwlyb y dyffryn. Gallwch naill ai ddychwelyd ar hyd y llwybr bordiau neu ddilyn llwybr cylchol trwy ddilyn y llwybr heb bordiau a ddangosir ar y panel map yn y maes parcio.

Dringfa’r Coetir

milltir/0.6 cilomedr, anodd

Mae’r llwybr cylchol byr hwn yn dringo’n serth i fyny cyfres o risiau cerrig garw, cyn parhau trwy’r goedwig a disgyn i lawr llethr i’r maes parcio.

Cau a dargyfeirio

Sylwch:

  • Weithiau, rhaid inni gau neu ddargyfeirio llwybrau er eich diogelwch tra byddwn yn mynd i’r afael â gwaith cynnal a chadw neu weithrediadau coedwig
  • O dro i dro, efallai y bydd yn rhaid inni gau safle mewn tywydd eithafol, fel gwyntoedd cryfion neu eira a rhew, oherwydd y perygl posibl i ymwelwyr a staff
  • Cofiwch ddilyn unrhyw gyfarwyddiadau a welwch ar y safle, a gwnewch yn siŵr eich bod yn dilyn unrhyw arwyddion dargyfeirio dros dro sydd mewn grym

Sut i gyrraedd yma

Mae Gwarchodfa Natur Genedlaethol Coed y Cerrig 4 milltir i’r gogledd o’r Fenni

Cyfarwyddiadau

Dilynwch yr A465 o’r Fenni i gyfeiriad Henffordd. Ar ôl 4 milltir, trowch i’r chwith i bentref Llanfihangel Crucornau. Ymhen 500 metr, trowch i’r chwith ar isffordd i Landdewi Nant Hodni. Ar ôl 1¼ milltir cymerwch y fforch chwith, a dilynwch yr arwyddion hwyaid brown a gwyn. Mae’r maes parcio ar y dde ymhen 1¼ milltir.

Map Arolwg Ordnans

Mae Gwarchodfa Natur Genedlaethol Coed y Cerrig ar fap Arolwg Ordnans (AR) OL 13.

Y cyfeirnod grid OS yw SO 293 211.

Trafnidiaeth gyhoeddus

Am fanylion trafnidiaeth gyhoeddus ewch i wefan Traveline Cymru.

Manylion cyswllt

Ffôn: 0300 065 3000

E-bost: ymholiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Lawrlwythiadau

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.