Coed Manor, ger Trefynwy

Beth sydd yma

Croeso

Mae Coed Manor ar gyrion pentref tawel ar ochr ddwyreiniol Dyffryn Gwy.

Arferai fod yn goetir gweithredol prysur, yn gartref i felinau papur, melin ŷd a melin seidr.

Mae gweddillion pyllau llifio a siarcol ac arwyddion eraill o ddiwydiant yn gorwedd ynghudd yn y goedwig.

Mae'r ddau lwybr cerdded yn fyr ond yn heriol, gan fod angen i chi groesi'r nant mewn sawl man.

Wrth ochr y man parcio mae safle picnic, ardal chwarae i blant ac ardal laswelltog fawr.

Llwybrau cerdded

Mae arwyddbyst ar y llwybrau cerdded o’r dechrau i’r diwedd.

Chwiliwch am y panel gwybodaeth ar ddechrau’r llwybrau.

Dysgwch beth yw ystyr graddau’r llwybrau cerdded.

Naid Manor Brook

 • Gradd: Anodd
 • Pellter: 1 milltir/ 1.3 cilomedr
 • Amser: 45 muned
 • Gwybodaeth am y llwybr: Mae'r llwybr cylchol hwn yn dilyn rhywfaint o hynt Nant Manor ac mae’n croesi'r nant mewn sawl man. Mae'r tir yn anwastad, mae rhannau creigiog ac mae'n cynnwys cyfres o gerrig camu.

Mae rheswm da dros alw’r llwybr yn Naid Nant Manor - mae'n croesi'r nant mewn sawl man felly byddwch yn barod am greigiau, dŵr ac ambell naid!

Llwybr Coed Manor

 • Gradd: Anodd
 • Pellter: 2 milltir/3.1 cilomedr
 • Amser: 1½ awr
 • Gwybodaeth am y llwybr: Mae'r llwybr cylchol hwn yn croesi'r nant mewn sawl man ac mae'n serth ar adegau. Byddwch yn barod am greigiau a thir anwastad. Mae pont droed gul a grisiau ar y llwybr hwn.

Uchafbwynt y llwybr hwn drwy'r coetir yw golygfan dyffryn Gwenffrwd, sydd â mainc lle gallwch fwynhau’r olygfa.

Ardal chwarae i blant

Mae ardal chwarae i blant ac ardal laswelltog fawr wrth ochr y man parcio.

Yn ardal chwarae'r plant mae ffrâm ddringo, pont sigledig, trawstiau cydbwyso, a siglenni.

Coetiroedd Dyffryn Gwy

Mae coetiroedd rhannau isaf Dyffryn Gwy yn rhai o'r coetiroedd harddaf ym Mhrydain.

Mae’r golygfeydd naturiol ysblennydd yma wedi swyno ymwelwyr ers canrifoedd, gan gynnwys arlunwyr a beirdd o Turner i Wordsworth.

Mae golygfannau hanesyddol yn cynnig golygfeydd trawiadol dros geunant ac afon Gwy, tuag at Fôr Hafren a Phontydd Hafren.

Daw pob tymor â rhywbeth arbennig i’w ganlyn; clychau'r gog yn y gwanwyn, dail iraidd yr haf, lliwiau llachar yr hydref, a harddwch silwetau’r coed yn y gaeaf.

Mae yna lwybrau cerdded mewn tair o'n coetiroedd Dyffryn Gwy eraill - Coed Manor, Coed Wyndcliff a Golygfa Ban.

Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Dyffryn Gwy

Lleolir y Coetiroedd Dyffryn Gwy yn yr Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol (AHNE) Dyffryn Gwy.

Mae'r AHNE yn dirwedd warchodedig rhyngwladol bwysig sydd ar y ffin rhwng Cymru a Lloegr.

Mae'n cwmpasu darn 58 milltir o Afon Gwy a gydnabyddir am ei golygfeydd trawiadol o’r ceunant, coetiroedd yr hafnau a thir fferm.

Dysgwch fwy am Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Dyffryn Gwy

Coedwig Genedlaethol Cymru

Mae Coetiroedd Dyffryn Gwy yn rhan o Goedwig Genedlaethol Cymru.

Bydd y Goedwig Genedlaethol yn:

 • creu ardaloedd o goetir newydd
 • gwella coetiroedd presennol
 • adfer coetiroedd hynafol unigryw Cymru

Bydd yn ffurfio rhwydwaith ecolegol cydgysylltiedig a fydd yn rhedeg ledled Cymru, gan gynnig buddion cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol.

Bydd rhannau o’r rhwydwaith yn y pen draw yn ffurfio llwybr a fydd yn rhedeg ar hyd a lled Cymru, felly bydd modd i unrhyw un ei gyrraedd ble bynnag maen nhw’n byw.

I gael rhagor o wybodaeth ewch i wefan Coedwig Genedlaethol Cymru.

Ymweld yn ddiogel

Rydyn ni eich eisiau chi i ddychwelyd adref yn ddiogel ar ôl eich ymweliad yma.

Rydych yn gyfrifol am eich diogelwch eich hun yn ogystal â diogelwch unrhyw blant ac anifeiliaid sydd gyda chi yn ystod eich ymweliad.

Am gyngor ac awgrymiadau i'ch helpu i gynllunio'ch ymweliad, ewch i dudalen Ymweld â'n lleoedd yn ddiogel.

Newidiadau i gyfleusterau ymwelwyr

Gweler brig y dudalen we hon i gael manylion unrhyw gynlluniau i gau cyfleusterau neu unrhyw newidiadau eraill i gyfleusterau ymwelwyr yma.

Er mwyn eich diogelwch, dilynwch gyfarwyddiadau'r staff ac arwyddion bob amser gan gynnwys y rhai ar gyfer dargyfeirio neu gau llwybrau.

Mae'n bosibl y bydd angen i ni ddargyfeirio neu gau llwybrau wrth i ni wneud gwaith cynnal a chadw neu gynnal gweithrediadau eraill ac mae'n bosibl y bydd angen i ni gau cyfleusterau ymwelwyr eraill dros dro.

Mewn tywydd eithafol, mae'n bosibl y byddwn yn cau cyfleusterau ar fyr rybudd oherwydd y risg o anafiadau i ymwelwyr a staff.

Sut i gyrraedd yma

Mae Coed Manor 6 milltir i'r de o Drefynwy.

Cod post

Y cod post yw NP25 4QN.

Sylwer: efallai na fydd y cod post hwn yn eich arwain at y maes parcio os byddwch yn defnyddio sat nav neu ap llywio.

Rydym yn awgrymu eich bod yn dilyn y cyfarwyddiadau isod neu’n defnyddio’r Google map ar y dudalen hon lle ceir pin ar safle’r maes parcio.

Cyfarwyddiadau

Cymerwch ffordd y B4293 o Drefynwy i gyfeiriad Cas-gwent.

Ar ôl 3 milltir, trowch i’r chwith, lle mae arwydd ar gyfer Pennarth (The Narth).

Ewch yn eich blaen ar hyd y ffordd hon a throwch i'r dde yn y groesffordd.

Dilynwch y ffordd hon am 1½ filltir i mewn i'r pentref ac mae'r man parcio ar y chwith, gyferbyn â neuadd pentref Pennarth.

What3Words

Edrychwch ar y lle hwn ar wefan What3Words.

Arolwg Ordnans

Y cyfeirnod grid Arolwg Ordnans ar gyfer y maes parcio yw S0 522 062 (Explorer Map OL 14).

Cludiant cyhoeddus

Y prif orsaf reilffordd agosaf yw Cas-gwent.

Er mwyn cael manylion ynghylch cludiant cyhoeddus, ewch i wefan Traveline Cymru.

Parcio

Mae’r maes parcio yn rhad ac am ddim.

Ni chaniateir parcio dros nos.

Manylion cyswllt

Nid oes staff yn y lleoliad hwn.

Cysylltwch â’n tîm cwsmeriaid gydag unrhyw ymholiadau cyffredinol yn ystod oriau swyddfa o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Mannau eraill yng De Ddwyrain Cymru

Diweddarwyd ddiwethaf