Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Coetir Ysbryd Llynfi, ger Pen-y-bont ar Ogwr

Dewiswch o amrywiaeth o weithgareddau neu ymlaciwch mewn coetir tawel

View of Bridgend with the sign The Spirit of Llynfi Woodland on display

Trosolwg

Lleolir Coetir Ysbryd Llynfi ar lethrau dwyreiniol Cwm Llynfi Uchaf, naw milltir i’r gogledd o Ben-y-bont ar Ogwr a phum milltir i’r de ddwyrain o Barc Coedwig Afan.

Cafodd y coetir ei sefydlu’n ddiweddar ar hen safle diwydiannol ac mae’r coetir cymunedol hwn yn cynnig man gwyrdd i bobl leol ar garreg eu drws yn ogystal ag amrywiaeth o gyfleusterau y gall pawb eu mwynhau.

Mae’r dirwedd amrywiol yn cynnwys pyllau, corstir a rhostir.

Plannwyd dros 60,000 o goed yma gan gynnwys cymysgedd o goed llydanddail, ffrwythau a choed addurniadol.

Cafodd y coedwig ei gynllunio a’i ddatblygu ar y cyd â’r gymuned, ar gyfer y gymuned a’i noddi gan Gronfa Natur Llywodraeth Cymru a Chronfa Fyd-eang Cwmni Moduron Ford.

Darllenwch mwy am ddatblygiad y coetir.

Ymweld â Choetir Ysbryd Llynfi

Merch yn cerdded yng Nghoedwig LlynfiMae’r cyfleusterau’n cynnwys:

 • llwybrau troed
 • llwybrau rhedeg (gweler isod)
 • llwybr beicio
 • llwybr marchogaeth
 • ardaloedd eistedd
 • geogelciau

Llwybrau rhedeg

Mae’r llwybrau rhedeg yma, sydd wedi eu nodi ag arwyddbyst, yn gyflwyniad gwych i redeg llwybrau.

Mae’r llwybrau ar gymysgedd o ffyrdd coedwig, arwynebau tarmac a rhan fechan ar ffordd gul lle ceir mwd a chreigiau’n achlysurol.

Yn ddibynnol ar ba mor anodd yw’r llwybr, ceir disgyniadau ac esgyniadau serth a rhannau pantiog.

Gweler y wybodaeth isod am ragor o fanylion am y llwybr, ei hyd a’r lefel ffitrwydd sy’n ofynnol.

Gwybodaeth hygyrchedd

Mae Llwybr Cwm Llynfi yn llwybr Sustrans sy’n rhedeg drwy ran isaf y safle ac mae’n addas ar gyfer pob gallu.

Mae llwybr hygyrch yn cysylltu’r llwybr Sustrans â’r llwybr marchogaeth er mwyn caniatáu gwell mynediad i rannau uchaf y safle.

Am ragor o wybodaeth ynghylch Llwybr Cwm Llynfi, ewch i wefan Sustrans.

Cerflun Ceidwad y Pyllau Glo

CerflunMae Coetir Ysbryd Llynfi ar safle hen Bwll Glo Coegnant a Golchfa Maesteg.

Mae cerflun Ceidwad y Pyllau Glo yn gerflun derw sy’n dathlu bywydau’r cannoedd o lowyr a fu’n gweithio, ar un adeg, ledled Cwm Llynfi.

Comisiynwyd cerdd ar gyfer seremoni dadorchuddio’r cerflun.

Mae’r gerdd yn seiliedig ar orffennol diwydiannol yr ardal a’i hadfywiad drwy brosiect Ysbryd Llynfi.

Gwrandewch ar gerdd Ceidwad y Pyllau Glo yn ein fideo.

Ysgrifennwyd y gerdd gan Dan Lock, ac adroddwyd gan breswyliwr lleol Sian Teisar.

Sut i gyrraedd

Wrth ddod o gyfeiriad Pen-y-bont ar Ogwr, ewch ar hyd yr A4063 i Faesteg.

Wrth ddod o gyfeiriad Cwm Afan, ewch ar hyd yr A4107 i Bontycymer ac yna ar hyd yr A4073 i Faesteg.

Gallwch fynd ar y safle ar droed o amryw leoliadau:

 1. Ystad dai Cwrt y Mwnws: CF34 0AL
 2. Mynedfa Heol Coegnant ger llwybr BMX Maesteg: CF34 0TW
 3. Ysgol Gyfun Maesteg: CF34 0LQ
 4. Pont droed Heol Coegnant wrth ymyl Anne’s Enterprises gynt: CF34 0HU
 5. Y bont droed y tu ôl i hen Feddygfa Nantyffyllon: CF34 0BT

Cau a dargyfeirio

Sylwch:

 • Weithiau, rhaid inni gau neu ddargyfeirio llwybrau er eich diogelwch tra byddwn yn mynd i’r afael â gwaith cynnal a chadw neu weithrediadau coedwig
 • O dro i dro, efallai y bydd yn rhaid inni gau safle mewn tywydd eithafol, fel gwyntoedd cryfion neu eira a rhew, oherwydd y perygl posibl i ymwelwyr a staff
 • Cofiwch ddilyn unrhyw gyfarwyddiadau a welwch ar y safle, a gwnewch yn siŵr eich bod yn dilyn unrhyw arwyddion dargyfeirio dros dro sydd mewn grym

Darganfod mwy

Manylion cyswllt

Ffôn: 0300 065 3000

E-bost: ymholiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Ewch i dudalen Facebook Grŵp Coetir Llynfi.

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Mannau eraill yng De Ddwyrain Cymru

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.