Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Coedwig Cwmcarn, ger Casnewydd

Profiad coedwig yng nghanol y cymoedd gyda llwybrau cerdded a llwybrau i feicwyr mynydd medrus

Cyclists on Twrch Trail, Cwmcarn

Beth sydd yma

Cyfleusterau hygyrch
Newid babanod
Barbeciw
Lle golchi beiciau
Caffi
Cŵn
Mynediad i’r mynydd
Beicio mynydd
Parcio (hygyrch)
Parcio (codir tâl)
Picnic
Ardal Chwarae
Siop
Toiledau
Canolfan ymwelwyr
Llwybr cerdded
***Mae tân wedi dinistrio rhan helaeth o Goedwig Cwmcarn. Mae rhai llwybrau beicio a llwybrau troed penodol ar gau. Gweler y gwyriadau diweddaraf sydd yn eu lle yn nogfen Diweddariad Llwybrau Cwmcarn yn yr adran lawrlwytho ar waelod y dudalen. ***Mae llawer o'r coed yng Nghoedwig Cwmcarn wedi cael eu heintio â chlefyd y llarwydd (Phytophthora ramorum). Mae'r ffordd drwy Goedwig Cwmcarn wedi cael ei chau fel bod modd torri'r coed i lawr yn ddiogel. Efallai bydd rhaid ini gau rhai o’r llwybrau troed a llwybrau beicio mynydd. Gweler isod am y gwyboaeth diweddaraf.

Trosolwg

Dechreuodd y Comisiwn Coedwigaeth blannu coed yng Nghwmcarn yn 1922. Ers hynny, mae bryniau'r hen ardal gloddio hon wedi cael eu trawsnewid yn goedwigoedd heddychlon â golygfeydd trawiadol.

Gyda dau lwybr beicio mynydd trawsgwlad a dau lwybr beicio mynydd i lawr, mae Cwmcarn yn boblogaidd gyda beicwyr mynydd. Mae darparwr lifft i fyny ar y safle ar gyfer y llwybrau i lawr a llwybr pwmp.

Hefyd, ceir llwybrau cerdded a llyn bysgota ac, os hoffech aros am fwy o amser, mae'r gwersyll ar lan yr afon yn croesawu carafannau a phebyll (archebwch drwy Ganolfan Ymwelwyr Cwmcarn). Hefyd gellir llogi chwe phod gwersylla ffrâm pren.

Canolfan Ymwelwyr Cwmcarn

Mae gan Ganolfan Ymwelwyr Coedwig Cwmcarn, a gaiff ei rhedeg gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili, ardal wybodaeth fawr lle gellir cael canllawiau cerdded, mapiau a gwybodaeth am yr ardal gyfagos.

Ceir dewis gwych o anrhegion yn y siop sy'n cynnwys crefftau lleol a nwyddau Cymreig.

Mae'r caffi yn gweini amrywiaeth da o fyrbrydau a chacennau ac mae ganddo ardal eistedd awyr agored o amgylch y ganolfan yn edrych dros afon Nantcarn.

Cau a dargyfeirio

Sylwch:

  • Weithiau, rhaid inni gau neu ddargyfeirio llwybrau er eich diogelwch tra byddwn yn mynd i’r afael â gwaith cynnal a chadw neu weithrediadau coedwig
  • O dro i dro, efallai y bydd yn rhaid inni gau safle mewn tywydd eithafol, fel gwyntoedd cryfion neu eira a rhew, oherwydd y perygl posibl i ymwelwyr a staff
  • Cofiwch ddilyn unrhyw gyfarwyddiadau a welwch ar y safle, a gwnewch yn siŵr eich bod yn dilyn unrhyw arwyddion dargyfeirio dros dro sydd mewn grym

Achosion presennol o gau a dargyfeirio

Mae llawer o'r coed yng Nghoedwig Cwmcarn wedi cael eu heintio â chlefyd y llarwydd (Phytophthora ramorum). Mae'r coed sydd wedi'u heintio yn cael eu torri i lawr a'u symud.

Bydd y ganolfan ymwelwyr ac ardaloedd chwarae yn aros ar agor wrth i'r gwaith hwn fynd rhagddo ond efallai bydd rhaid ini gau rhai o’r llwybrau troed a llwybrau beicio mynydd.

Llwybrau cerdded

Ceir arwyddbyst ar hyd yr holl lwybrau cerdded ac maent yn dechrau o'r ganolfan ymwelwyr.

Llwybr Cerdded Nant Carn

0.9 milltir, 1.5 cilomedr

Llwybr byr yw hwn lle gallwch fwynhau golygfeydd a synau'r nant a'r llyn.

Llwybr Cerdded Blodau'r Gog

1.2 milltir, 1.8 cilomedr

Mae'r llwybr hamddenol hwn yn mynd heibio i goetiroedd, pyllau a nentydd. Ar hyd y ffordd, ceir golygfeydd godidog o'r dyffryn a chofeb olwyn y pwll.

Llwybrau beicio mynydd

Ceir arwyddbyst ar hyd y ddau lwybr beicio mynydd trawsgwlad ac maent yn dechrau o'r maes parcio.

Darperir gwasanaeth lifft i fyny ar y safle ar gyfer y ddau lwybr i lawr.

Lleolir y llwybr pwmp ger y maes parcio.

Ewch i'n tudalen beicio mynydd am restr o'n holl lwybrau beicio mynydd a gwybodaeth am raddau er mwyn sicrhau eich bod yn dewis y llwybr sy'n iawn i chi.

Hefyd, darllenwch y wybodaeth berthnasol ar y safle cyn dechrau ar eich taith.

Llwybr Twrch

15.5 cilomedr, gradd coch

Wedi'i raddio'n goch (defnyddwyr medrus yn unig), mae Llwybr Twrch o ansawdd uchel a gellir ei ddefnyddio boed glaw neu hindda. Mae'r llwybr bron i gyd ar un trac pwrpasol drwy gymysgedd o goetiroedd a chefnennau agored gyda golygfeydd trawiadol o Fôr Hafren a'r bryniau o gwmpas.

Twrch mtb trail leaflet

Llwybr Cafall

15 cilomedr, gradd coch

Gan ddringo i uchder o fwy na 600 metr, mae Llwybr Cafall wedi'i raddio'n goch (beicwyr medrus yn unig). Ymhlith yr uchafbwyntiau mae rhywfaint o ddringo anodd, rhannau un trac tynn wedi'u hadeiladu â llaw a rhai disgyniadau technegol gwych.

Cafall mtb trail leaflet

Y Mynydd i Lawr

1.9 cilomedr, 250 metr, disgyniad fertigol, gradd oren, parc beiciau eithafol

Y Mynydd i Lawr yw un o lwybrau beicio mynydd i lawr gwreiddiol y DU. Mae'r llwybr yn disgyn 250 metr drwy lechweddau serth Cwmcarn ac mae ar gyfer beicwyr profiadol yn unig. Ymhlith y nodweddion mae llawer o ysgafellau, ambell i igam ogam, dwbledi, twnnel, grisiau cerrig, y bont, naid uchel a naid gofod dros chwarel. Gellir cael tocyn lifft i fyny gan Cwmdown www.cwmdown.co.uk.

Y Mynydd trail leaflet

Pedalhounds

1.4 cilomedr, 203 metr, disgyniad fertigol, gradd oren, parc beiciau eithafol

Agorodd cwrs i lawr Pedalhounds yn 2014. Mae'n dilyn llinell yr hen "drac clwb" i lawr dyffryn serth yn y goedwig. Mae'n dechrau gyda rhan wreiddiog a wnaed â llaw drwy'r coed ac yn fuan mae'n cyflymu wrth iddo fynd i mewn ac allan o'r rhannau coediog. Gellir cael mynediad i'r llwybr hwn drwy lwybr Cavall XC neu'r gwasanaeth lifft i fyny. Gellir cael tocyn lifft i fyny gan Cwmdown www.cwmdown.co.uk.

Pedalhounds mtb trail leaflet

Gwybodaeth hygyrchedd

Mae Canolfan Ymwelwyr Coedwig Cwmcarn yn cydymffurfio â'r Ddeddf Gwahaniaethu ar Sail Anabledd yn llawn ac mae seddi sy'n hygyrch i gadeiriau olwyn i'w cael ar y dec cefn.

Ymhlith y cyfleusterau mae:

  • parcio anabl
  • mynediad cadeiriau olwyn i'r ganolfan ymwelwyr a'r caffi
  • toiledau anabl

Oriau agor

Caiff Canolfan Ymwelwyr Coedwig Cwmcarn a'r caffi eu rhedeg gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili. Ewch i wefan y Cyngor am oriau agor ac amseroedd gweini bwyd.

Sut i gyrraedd

Mae Coedwig Cwmcarn ar yr A467, saith milltir o Gyffordd 28 ar yr M4.

Cyfeirnod grid yr AO yw ST 235 940.

Y cod post yw NP11 7FA.

Codir tâl am y maes parcio a gaiff ei redeg gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili.

Lawrlwythwch fap o’r lleoliad.

Cyfarwyddiadau

Dilynwch arwyddion "Forest Drive" o'r M4 i fynedfa'r goedwig ar yr A467.

Trafnidiaeth gyhoeddus

Yr orsaf drên agosaf yw Casnewydd.

Am fanylion trafnidiaeth gyhoeddus ewch i www.cymraeg.traveline.cymru

Rhagor o wybodaeth

Manylion cyswllt

Ffôn: 0300 065 3000 (Canolfan Gyswllt Cyfoeth Naturiol Cymru) neu 01495 272001 (Canolfan Ymwelwyr Coedwig Cwmcarn, a gaiff ei redeg gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili)

E-bost: ymholiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk neu cwmcarn-vc@caerphilly.gov.uk

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Coedwig Cwmcarn Map lleoliad PDF [1.2 MB]
Llwybr Cafall Dargyfeiriad Cyhoeddwyd ar 15/01/2018 PDF [3.4 MB]
Llwybr beicio mynydd diweddariad Cyhoeddwyd ar 12/10/2018 PDF [135.2 KB]

Mannau eraill yng De Ddwyrain Cymru

Archwilio mwy

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.