Coedwig Cwmcarn, ger Casnewydd

Llwybrau cerdded a beicio mynydd yng nghanol y cymoedd

Beth sydd yma

Diweddariad Coronafeirws

 

Bydd cyfyngiadau Covid-19 lleol newydd yn dod i rym ym Mwrdeistref Caerffili o 18: 00 ar ddydd Mawrth 8 Medi.

 

Bydd ein llwybrau beicio mynydd yng Nghoedwig Cwmcarn yn aros ar agor ond ni ddylai ymwelwyr deithio o du allan i'r Fwrdeistref i'w ddefnyddio.

 

Byddwn yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf ar y dudalen hon, felly cofiwch gadw golwg arni’n rheolaidd.

 

 

Cyfleusterau ymwelwyr

 

Mae’r maes parcio, y ganolfan ymwelwyr, y toiledau a'r man chware yn cael eu rheoli gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili – gweler gwefan Fforest Cwmcarn am y wybodaeth ddiweddaraf am y cyfleusterau hyn.

 

Ymweld â'n safleoedd yn ddiogel

 

Cymerwch gyfrifoldeb personol am eich diogelwch, os gwelwch yn dda, gan wneud paratoadau ychwanegol cyn eich ymweliad a chadw at y mesurau diogelwch sydd ar waith.

 

Rydym wedi newid trywydd arferol rhai o'n llwybrau er mwyn eich helpu i gadw pellter cymdeithasol – dilynwch yr arwyddion ar y safle, os gwelwch yn dda.

 

Gweld ein cynghorion ar sut i gynllunio ar gyfer ymweliad diogel.

 

Gwybodaeth arall

 

Mae contractwyr bellach wedi dechrau cam nesaf y gwaith i ailddatblygu ac ailagor ffordd y goedwig yng Nghoedwig Cwmcarn.

 

Bydd peiriannau trwm yn gweithio yn y goedwig – byddwch yn ofalus a dilynwch yr arwyddion diogelwch a’r gwyriadau dros dro.

Croeso

Dechreuodd y Comisiwn Coedwigaeth blannu coed yng Nghwmcarn yn 1922. Ers hynny, mae bryniau'r hen ardal gloddio hon wedi cael eu trawsnewid yn goedwigoedd heddychlon â golygfeydd trawiadol.

Gyda dau lwybr beicio mynydd trawsgwlad a dau lwybr beicio mynydd i lawr, mae Cwmcarn yn boblogaidd gyda beicwyr mynydd. Mae darparwr lifft i fyny ar y safle ar gyfer y llwybrau i lawr a llwybr pwmp.

Hefyd, ceir llwybrau cerdded a llyn bysgota ac, os hoffech aros am fwy o amser, mae maes gwersylla ar lan yr afon.

Llwybrau cerdded

Ceir arwyddbyst ar hyd yr holl lwybrau cerdded ac maent yn dechrau o'r ganolfan ymwelwyr.

Llwybr Cerdded Nant Carn

0.9 milltir, 1.5 cilomedr

Llwybr byr yw hwn lle gallwch fwynhau golygfeydd a synau'r nant a'r llyn.

Llwybr Cerdded Blodau'r Gog

1.2 milltir, 1.8 cilomedr

Mae'r llwybr hamddenol hwn yn mynd heibio i goetiroedd, pyllau a nentydd. Ar hyd y ffordd, ceir golygfeydd godidog o'r dyffryn a chofeb olwyn y pwll.

Llwybrau beicio mynydd

Ceir arwyddbyst ar hyd y ddau lwybr beicio mynydd trawsgwlad ac maent yn dechrau o'r maes parcio.

Darperir gwasanaeth lifft i fyny ar y safle ar gyfer y ddau lwybr i lawr.

Lleolir y llwybr pwmp ger y maes parcio.

Ewch i'n tudalen beicio mynydd am restr o'n holl lwybrau beicio mynydd a gwybodaeth am raddau er mwyn sicrhau eich bod yn dewis y llwybr sy'n iawn i chi.

Hefyd, darllenwch y wybodaeth berthnasol ar y safle cyn dechrau ar eich taith.

Llwybr Twrch

13.4 cilomedr, gradd coch

Wedi'i raddio'n goch (defnyddwyr medrus yn unig), mae Llwybr Twrch o ansawdd uchel a gellir ei ddefnyddio boed glaw neu hindda. Mae'r llwybr bron i gyd ar un trac pwrpasol drwy gymysgedd o goetiroedd a chefnennau agored gyda golygfeydd trawiadol o Fôr Hafren a'r bryniau o gwmpas.

Llwybr Cafall

15 cilomedr, gradd coch

Gan ddringo i uchder o fwy na 600 metr, mae Llwybr Cafall wedi'i raddio'n goch (beicwyr medrus yn unig). Ymhlith yr uchafbwyntiau mae rhywfaint o ddringo anodd, rhannau un trac tynn wedi'u hadeiladu â llaw a rhai disgyniadau technegol gwych.

Beicio Gwared y Mynydd

1.72 cilomedr, gradd oren, parc beiciau eithafol

Beicio Gwared y Mynydd yw un o lwybrau beicio mynydd i lawr gwreiddiol y DU. Mae'r llwybr yn disgyn 250 metr drwy lechweddau serth Cwmcarn ac mae ar gyfer beicwyr profiadol yn unig. Ymhlith y nodweddion mae llawer o ysgafellau, ambell i igam ogam, dwbledi, twnnel, grisiau cerrig, y bont, naid uchel a naid gofod dros chwarel. Gellir cael tocyn lifft i fyny gan Cwmdown www.cwmdown.co.uk.

Beicio Gwared Pedalhounds

1.4 cilomedr, gradd oren, parc beiciau eithafol

Agorodd Beicio Gwared Pedalhounds yn 2014. Mae'n dilyn llinell yr hen "drac clwb" i lawr dyffryn serth yn y goedwig. Mae'n dechrau gyda rhan wreiddiog a wnaed â llaw drwy'r coed ac yn fuan mae'n cyflymu wrth iddo fynd i mewn ac allan o'r rhannau coediog. Gellir cael mynediad i'r llwybr hwn drwy lwybr Cavall XC neu'r gwasanaeth lifft i fyny. Gellir cael tocyn lifft i fyny gan Cwmdown www.cwmdown.co.uk.

Cau a dargyfeirio

Mae llawer o'r coed yng Nghoedwig Cwmcarn wedi cael eu heintio â chlefyd y llarwydd (Phytophthora ramorum). Mae'r coed sydd wedi'u heintio yn cael eu torri i lawr a'u symud.

Mae'r ffordd drwy Goedwig Cwmcarn wedi cael ei chau fel bod modd torri'r coed i lawr yn ddiogel.

Efallai bydd rhaid ini gau rhai o’r llwybrau troed a llwybrau beicio mynydd.

I gael y wybodaeth ddiweddaraf am lwybrau sydd wedi’u cau a’u dargyfeirio, gweler:

Cofiwch ddilyn unrhyw gyfarwyddiadau a welwch ar y safle, a gwnewch yn siŵr eich bod yn dilyn unrhyw arwyddion dargyfeirio dros dro sydd mewn grym.

Rhagor o wybodaeth

Gwybodaeth hygyrchedd

Mae Canolfan Ymwelwyr Coedwig Cwmcarn yn cydymffurfio â'r Ddeddf Gwahaniaethu ar Sail Anabledd yn llawn ac mae seddi sy'n hygyrch i gadeiriau olwyn i'w cael ar y dec cefn.

Ymhlith y cyfleusterau mae:

  • parcio anabl
  • mynediad cadeiriau olwyn i'r ganolfan ymwelwyr a'r caffi
  • toiledau anabl

Oriau agor

Caiff Canolfan Ymwelwyr Coedwig Cwmcarn a'r caffi eu rhedeg gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili. Ewch i wefan y Cyngor am oriau agor ac amseroedd gweini bwyd.

Canolfan Ymwelwyr Cwmcarn a maes gwersylla

Mae gan Ganolfan Ymwelwyr Coedwig Cwmcarn, a gaiff ei rhedeg gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili, ardal wybodaeth fawr lle gellir cael canllawiau cerdded, mapiau a gwybodaeth am yr ardal gyfagos.

Ceir dewis gwych o anrhegion yn y siop sy'n cynnwys crefftau lleol a nwyddau Cymreig.

Mae'r caffi yn gweini amrywiaeth da o fyrbrydau a chacennau ac mae ganddo ardal eistedd awyr agored o amgylch y ganolfan yn edrych dros afon Nantcarn.

Mae’r maes gwersylla ger yr afon ac mae’n cynnwys lleiniau carafanau teithio a phodiau glampio i’w llogi.

I gael rhagor o wybodaeth ac i gadw llain wersylla, ewch i wefan Canolfan Ymwelwyr Coedwig Cwmcarn.

Sut i gyrraedd

Mae Coedwig Cwmcarn ar yr A467, saith milltir o Gyffordd 28 ar yr M4.

Y cod post yw NP11 7FA.

Codir tâl am y maes parcio a gaiff ei redeg gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili.

Lawrlwythwch fap o’r lleoliad.

Cyfarwyddiadau

Gadewch yr M4 at gyffordd 28 a dilynwch arwyddion brown "Forest Drive" i fynedfa'r goedwig ar yr A467.

Map Arolwg Ordnans

Mae Coedwig Cwmcarn ar fap Arolwg Ordnans (AR) 152.

Cyfeirnod grid yr AO yw ST 228 936.

Trafnidiaeth gyhoeddus

Yr orsaf drên agosaf yw Casnewydd.

Am fanylion trafnidiaeth gyhoeddus ewch i wefan Traveline Cymru.

Manylion cyswllt

Canolfan Gyswllt Cyfoeth Naturiol Cymru
0300 065 3000
ymholiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Canolfan Ymwelwyr Coedwig Cwmcarn (a gaiff ei redeg gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili)
01495 272001
cwmcarn-vc@caerphilly.gov.uk

Lawrlwythiadau

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Llwybr Cafall Dargyfeiriad Cyhoeddwyd ar 15/01/2018 PDF [3.4 MB]
Canllaw Llwybr Cafall PDF [3.7 MB]
Canllaw Llwybr Twrch PDF [3.0 MB]

Mannau eraill yng De Ddwyrain Cymru