Grogwynion, ger Aberystwyth

Ardal picnic glan yr afon a llwybrau cerdded drwy’r goedwig ddistaw

Beth sydd yma

Mae cerbydau wrthi’n cludo pren ar y ffyrdd coedwig – byddwch yn wyliadwrus a dilynwch unrhyw gyfarwyddiadau ar y safle.

 

Diweddariad coronafeirws

 

Mae ein safleoedd a’r rhan helaeth o’n cyfleusterau i ymwelwyr ar agor.

 

Rydym wedi newid ychydig ar rai o’n llwybrau arferol er mwyn eich helpu i allu cadw at ymbellhau cymdeithasol - dilynwch arwyddion ar y safle.

 

Croeso

Mae maes parcio bach Grogwynion a’r safle picnic glan yr afon wedi cael eu henwi ar ôl hen gloddfa blwm yng Nghwm Ystwyth.

Cloddiwyd arian, plwm a sinc ers canrifoedd yn y dyffryn serth hwn ac mae olion mwyngloddiau a gweithfeydd diwydiannol eraill yma ac acw ar hyd yr ardal hon.

Mae’r safle picnic mewn llannerch o goed helyg a bedw ger glannau’r Afon Ystwyth ac mae Grogwynion yn fan tawel ar gyfer diwrnod allan gyda’r teulu.

Ceir yna dau lwybr cerdded gydag arwyddbyst yng Nghoetir Ty’n y Bedw sydd ar ochr arall y ffordd i’r maes parcio.

Llwybrau cerdded

Dwy fenyw yn cerdded heibio arwyddMae’r llwybrau cerdded yn y coetir cyfagos ac wedi’u cyfeirbwyntio – edrychwch allan am arwyddbyst pren mawr gyferbyn â’r maes parcio sy’n nodi’r man cychwyn.

Llwybr Craig yr Ogof

1 milltir, 1.7 cilomedr, hawdd

Mae’r llwybr byr hwn yn arwain ar hyd ochr cwm Ystwyth, ac mae ganddo rai golygfeydd hyfryd ar hyd llechweddi coedwigol serth.

Mae yno ddringfa fer ar y dechrau, ac mae mainc ar hyd y ffordd y gallwch fwynhau’r golygfeydd ohoni.

Llwybr Ty’n y Bedw

3 milltir, 4.6 cilomedr, cymedrol

Mae’r llwybr hirach hwn yn dechrau wrth ddringo trwy goed ffynidwydd enfawr, cyn ymdroelli o amgylch y llechwedd, a chyfnewid rhwng ffyrdd coedwig llydan a llwybrau byr ar hyd nant.

Mae golygfeydd dros gwm Ystwyth, a thros hen weithfeydd plwm.

Mae nifer o ddringfeydd hir, a rhai disgyniadau serth ar hyd y ffordd.

Sut i gyrraedd

Lleoliad

Mae safle picnic Grogwynion 14 milltir i'r de-dwyrain o Aberystwyth.

Mae yn Sir Ceredigion.

Mae'r maes parcio am ddim.

Lawrlwythwch fap lleoliad.

Cyfarwyddiadau

Cymerwch y B4340 o Aberystwyth i Drawsgoed. Dilynwch y ffordd hon drwy Drawsgoed, tan iddi groesi Afon Ystwyth, ac yna trowch i’r chwith yn syth, a dilyn yr afon. Ar ôl mynd heibio’r felin, mae’r maes parcio a’r safle picnic ychydig gannoedd o fetrau ymhellach ar y chwith.

Map Arolwg Ordnans

Mae Grogwynion ar fap Arolwg Ordnans (AR) 213.

Cyfeirnod grid yr AO yw SN 694 715.

Trafnidiaeth gyhoeddus

Yr orsaf drên agosaf yw Aberystwyth.

Am fanylion trafnidiaeth gyhoeddus ewch i wefan Traveline Cymru.

Cau a dargyfeirio

Sylwch:

  • Weithiau, rhaid inni gau neu ddargyfeirio llwybrau er eich diogelwch tra byddwn yn mynd i’r afael â gwaith cynnal a chadw neu weithrediadau coedwig
  • O dro i dro, efallai y bydd yn rhaid inni gau safle mewn tywydd eithafol, fel gwyntoedd cryfion neu eira a rhew, oherwydd y perygl posibl i ymwelwyr a staff
  • Cofiwch ddilyn unrhyw gyfarwyddiadau a welwch ar y safle, a gwnewch yn siŵr eich bod yn dilyn unrhyw arwyddion dargyfeirio dros dro sydd mewn grym

Manylion cyswllt

Ffôn: 0300 065 3000

E-bost: ymholiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Map lleoliad PDF [163.7 KB]

Mannau eraill yng Canolbarth Cymru