Gwarchodfa Natur Genedlaethol Dyfi - Cors Fochno, ger Aberystwyth

Beth sydd yma

Croeso

Mae Cors Fochno yn rhan o Warchodfa Natur Genedlaethol Dyfi sydd wedi’i lleoli hanner ffordd rhwng Aberystwyth a Machynlleth.

Cors Fochno yw un o'r enghreifftiau mwyaf a gorau o blith y cyforgorsydd mawn sydd ar ôl ym Mhrydain - mae mawn wedi bod yn cronni yma’n raddol ac yn barhaus ers dros 6,000 o flynyddoedd ac erbyn hyn mae wedi cyrraedd dyfnder o dros 6 metr.

Mae'r daith fer o'r lle parcio bychan yn cynnwys llwybr pren cylchol o amgylch cyrion y gors.

Llwybr cerdded

Mae arwyddbyst ar y llwybr cerdded o’r dechrau i’r diwedd.

Chwiliwch am y panel gwybodaeth ar ddechrau’r llwybr.

Dysgwch beth yw ystyr graddau’r llwybrau cerdded.

Llwybr Cors Fochno

 • Gradd: Hawdd
 • Peller: 1 milltir/1.4 cilomedr
 • Amser: 1 awr
 • Gwybodaeth am y llwybr: Ni chaniateir cŵn ar y llwybr hwn. Cadwch at y llwybr pren gan fod tir gwlyb peryglus yno.

Mwynhewch olygfeydd dros y fawnog enfawr ar y llwybr pren cylchol.

Beth i'w weld ar y Warchodfa Natur Genedlaethol

Mae Cors Fochno yn rhan o Warchodfa Natur Genedlaethol Dyfi.

Mae'r warchodfa 2,000 hectar hon hefyd yn cynnwys aber Afon Dyfi a thwyni tywod Ynyslas.

Canolfan Ymwelwyr Ynyslas yw'r prif bwynt mynediad i Warchodfa Natur Genedlaethol Dyfi.

Mae Gwarchodfeydd Natur Cenedlaethol yn lleoedd sydd â rhai o'r enghreifftiau gorau o gynefinoedd bywyd gwyllt a nodweddion daearegol.

Mae’r tirlun a’r bywyd gwyllt yn amrywio yn ôl yr adeg o’r flwyddyn – cadwch olwg am y rhain.

Y gors

Dechreuodd y gors ffurfio tua 5500 CC pan oedd coedwig yn gorchuddio rhan o orlifdir yr aber, ond wrth i lefelau'r môr godi, disodlwyd y goedwig gan gorsle ac yna gan fawnog.

Mae'r rhan fwyaf gorllewinol ohoni bellach wedi’i herydu gan y môr, ond ar lanw isel mae bonion coed sydd wedi marw ers canrifoedd yn dal yn weladwy ar y traeth ger y Borth.

Heddiw, tapestri gwyrdd, aur a choch o fwsoglau migwyn sydd fwyaf amlwg ar wyneb y gors ac mae llawer o rywogaethau prin ac anghyffredin yn byw yma ac yn eu plith blanhigion sy’n bwyta pryfed fel gwlithlys, gwrid y gors a’r fursen fach goch.

Mae'r dirwedd a’r bywyd gwyllt yn amrywio yng Nghors Fochno, yn dibynnu ar ba adeg o'r flwyddyn y byddwch yn ymweld – darllenwch ymlaen i gael gwybod beth y dylech gadw llygad amdano.

Chwilod

Mae sawl creadur di-asgwrn-cefn prin ac arbenigol yn goroesi yma.

Yn eu plith mae:

 • gwrid y gors
 • gweirlöyn mawr y waun
 • criciedyn hirgorn y gors,
 • y fursen fach goch
 • corryn rafft y gors

Planhigion

Mae arwyneb dirlawn y gors yn lle anghyfeillgar i'r rhan fwyaf o blanhigion ac mae gan y rhai sy’n ffynnu yma, fel plu’r gweunydd, llafn y bladur a’r gwyrddling, i gyd addasiadau arbennig.

Mae planhigion cigysol hefyd yn llwyddo fan hyn ac yn eu plith mae pob un o dair rhywogaeth frodorol y gwlithlys.

Mwsoglau

Y planhigion arbenigol pwysicaf mewn corsydd (a'r prif ffurfwyr mawn) yw mwsogl y gors neu'r migwyn, sy'n creu carpedi lliwgar ar y gors agored ac yn codi ei harwyneb yn gromen fas wrth i'w gweddillion grynhoi.

Mae pymtheg rhywogaeth o fwsogl y gors i'w gweld yma gan gynnwys tair rhywogaeth sy’n brin yn genedlaethol.

Gwarchodfeydd Natur Cenedlaethol yng Nghymru

Mae dros 70 o Warchodfeydd Natur Cenedlaethol yng Nghymru.

Dysgwch fwy am Warchodfeydd Natur Cenedlaethol.

Prosiect Adfywio Cyforgorsydd Cymru

Mae Cors Fochno yn un o saith safle ym Mhrosiect Adfywio Cyforgorsydd Cymru.

Y prosiect hwn yw’r rhaglen adfer genedlaethol gyntaf ar gyfer cyforgorsydd Cymru.

Cors Fochno yw un o’r cyforgorsydd mawn mwyaf sy’n dal i dyfu yn iseldir Prydain, gyda mawn hyd at 8 metr o dan yr wyneb.

Mae cyforgorsydd yn un o gynefinoedd prinnaf a phwysicaf Cymru, ac maen nhw’n gartref i blanhigion a bywyd gwyllt prin.

Daeth enw cyforgorsydd o’u siâp cromennog (un o ystyron cyfor yw ‘ymchwydd’, fel yn llanw’r môr). Maen nhw’n ardaloedd o fawn sydd wedi cronni dros 12,000 o flynyddoedd a gallant fod mor ddwfn â 12 metr. 

I ddysgu mwy am y gwaith adfer, cofrestru i gael e-gylchlythyron, a darllen ein newyddion diweddaraf ewch i dudalen we prosiect Adfywio Cyforgorsydd Cymru.

Prosiect Adfywio Cyforgorsydd Cymru

Mae Cors Fochno yn un o saith cors ym mhrosiect Adfywio Cyforgorsydd Cymru LIFE.

Bydd y prosiect yn helpu rhai o'r cyforgorsydd pwysicaf yng Nghymru i ddod yn lleoedd gwell fyth ar gyfer bywyd gwyllt.

Bydd y gwaith adfer sy'n digwydd yng Nghors Fochno yn:

 • gwella cyflwr y mawndir
 • cael gwared ar rywogaethau goresgynnol a phrysgwydd
 • cyflwyno pori ysgafn

I gael mwy o wybodaeth, ewch i wefan prosiect Adfywio Cyforgorsydd Cymru LIFE.

Llwybr Arfordir Cymru

Mae Llwybr Arfordir Cymru yn rhedeg ar hyd ymyl ddeheuol a dwyreiniol Cors Fochno rhwng y Borth a Thre Taliesin.

Mae Llwybr Arfordir Cymru yn darparu llwybr cerdded parhaus o amgylch arfordir Cymru.

Am fwy o wybodaeth ewch i wefan Llwybr Arfordir Cymru.

Biosffer Dyfi

Mae Cors Fochno ym Miosffer UNESCO Dyfi.

Mae biosfferau yn ysbrydoli cymunedau i weithio gyda'i gilydd i greu dyfodol y gallwn ni i gyd fod yn falch ohono, gan gysylltu pobl â natur a threftadaeth ddiwylliannol a chryfhau'r economi leol ar yr un pryd.

Am fwy o wybodaeth ewch i wefan Biosffer Dyfi.

Ymweld yn ddiogel

Rydyn ni eich eisiau chi i ddychwelyd adref yn ddiogel ar ôl eich ymweliad yma.

Rydych yn gyfrifol am eich diogelwch eich hun yn ogystal â diogelwch unrhyw blant ac anifeiliaid sydd gyda chi yn ystod eich ymweliad.

Sylwer:

 • Cadwch at y llwybr pren gan fod tir gwlyb peryglus yno.

Am gyngor ac awgrymiadau i'ch helpu i gynllunio'ch ymweliad, ewch i dudalen Ymweld â'n lleoedd yn ddiogel.

Newidiadau i gyfleusterau ymwelwyr

Gweler brig y dudalen we hon i gael manylion unrhyw gynlluniau i gau cyfleusterau neu unrhyw newidiadau eraill i gyfleusterau ymwelwyr yma.

Er mwyn eich diogelwch, dilynwch gyfarwyddiadau'r staff ac arwyddion bob amser gan gynnwys y rhai ar gyfer dargyfeirio neu gau llwybrau.

Mae'n bosibl y bydd angen i ni ddargyfeirio neu gau llwybrau wrth i ni wneud gwaith cynnal a chadw neu gynnal gweithrediadau eraill ac mae'n bosibl y bydd angen i ni gau cyfleusterau ymwelwyr eraill dros dro.

Mewn tywydd eithafol, mae'n bosibl y byddwn yn cau cyfleusterau ar fyr rybudd oherwydd y risg o anafiadau i ymwelwyr a staff.

Sut i gyrraedd yma

Mae Cors Fochno 11 milltir i'r gogledd o Aberystwyth.

Cod post

Y cod post yw SY24 5LB.

Sylwer: efallai na fydd y cod post hwn yn eich arwain at y maes parcio os byddwch yn defnyddio sat nav neu ap llywio.

Rydym yn awgrymu eich bod yn dilyn y cyfarwyddiadau isod neu’n defnyddio’r Google map ar y dudalen hon lle ceir pin ar y trac sy'n arwain at y maes parcio.

Cyfarwyddiadau

O Aberystwyth, ewch ar hyd yr A487 tuag at Fachynlleth.

Ar ôl tua 9 milltir, yn Nhre’r-ddôl, trowch i'r chwith tuag at Ynyslas ar y B4353.

Ewch ymlaen am oddeutu 1½ milltir a throwch i'r chwith i drac bach sydd â mynedfa â giât.

Gyrrwch i lawr y trac hwn, gan gau'r giât ar ôl gyrru drwyddi, i'r man parcio bychan (tua 600 metr ar hyd y trac).

What3Words

Edrychwch ar y lle hwn ar wefan What3Words.

Arolwg Ordnans

Y cyfeirnod grid Arolwg Ordnans ar gyfer y maes parcio yw SN 633 922 (Explorer Map OL 23).

Cludiant cyhoeddus

Y prif orsaf reilffordd agosaf yw Borth.

Er mwyn cael manylion ynghylch cludiant cyhoeddus, ewch i wefan Traveline Cymru.

Parcio

Mae’r maes parcio yn rhad ac am ddim.

Gellir cyrraedd y man parcio bychan trwy yrru i lawr trac cul sydd â giât wrth y fynedfa.

Ni chaniateir parcio dros nos.

Manylion cyswllt

Nid oes staff yn y lleoliad hwn.

Cysylltwch â’n tîm cwsmeriaid gydag unrhyw ymholiadau cyffredinol yn ystod oriau swyddfa o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Diweddarwyd ddiwethaf