Coed Gogerddan, ger Aberystwyth

Taith gerdded coetir gyda charpedi o glychau’r gog yn y gwanwyn

Beth sydd yma

Diweddariad coronafeirws

 

Mae ein safleoedd a’r rhan helaeth o’n cyfleusterau i ymwelwyr ar agor.

 

Rydym wedi newid ychydig ar rai o’n llwybrau arferol er mwyn eich helpu i allu cadw at ymbellhau cymdeithasol - dilynwch arwyddion ar y safle.

 

Croeso

Yn daith fer yn y car o Aberystwyth, mae Gogerddan yn safle picnic sy’n hawdd i’w ganfod ac sydd â thaith gerdded goedwigol.

Mae’r maes parcio a’r ardal bicnic yn agos at goetir hynafol a fu unwaith yn rhan o ystâd Gogerddan, oedd yn adnabyddus am ei gwaith plwm.

Roedd y coetir hynafol hwn unwaith yn rhan o ystâd mwyngloddio ariannog Gogerddan.

Mae’r coetir yn gartref i hen goed hardd, gan gynnwys derw, castanwydd pêr a phisgwydd, sy’n dangos amrywiaeth o liwiau tymhorol yn yr hydref.

Yn ystod y gwanwyn gwelwch arddangosfa drawiadol o gylchau’r gog a blodau tymhorol eraill.

Mae’r safle picnic mewn lleoliad cysgodol wrth ochr Nant Clarach, ac mae’r daith gerdded gylchol yn dechrau yn y maes parcio.

Mae hon yn daith gerdded gymharol fyr, ond caiff y dringfeydd serth drwy’r coed eu gwobrwyo â rhai golygfeydd hyfryd.

Llwybr cerdded

Ceir arwyddbyst ar y llwybr cerdded sy’n cychwyn o’r maes parcio.

Llwybr Gogerddan

1½ milltir/2.4 cilomedr, cymedrol

Llwybr Gogerddan yn yr hydref

Mae Llwybr Gogerddan yn dringo drwy’r coetir.

Mae’r llwybr yn mynd heibio i hen goed hardd, ac yn y gwanwyn mae’r coetir wedi’i orchuddio â chlychau’r gog.

Mae nifer o ddringfeydd a disgyniadau serth ar hyd y ffordd, ynghyd â mainc bren yn yr olygfan sy’n edrych dros y caeau a’r bryniau.

Cau a dargyfeirio

  • Weithiau, rhaid inni gau neu ddargyfeirio llwybrau er eich diogelwch tra byddwn yn mynd i’r afael â gwaith cynnal a chadw neu weithrediadau coedwig
  • O dro i dro, efallai y bydd yn rhaid inni gau safle mewn tywydd eithafol, fel gwyntoedd cryfion neu eira a rhew, oherwydd y perygl posibl i ymwelwyr a staff
  • Cofiwch ddilyn unrhyw gyfarwyddiadau a welwch ar y safle, a gwnewch yn siŵr eich bod yn dilyn unrhyw arwyddion dargyfeirio dros dro sydd mewn grym

Sut i gyrraedd yma

Lleoliad

Mae Coetir Gogerddan 3 milltir i’r gogledd ddwyrain o Aberystwyth.

Mae yn Sir Ceredigion.

Cyfarwyddiadau

Dilynwch ffordd A487 o Aberystwyth i gyfeiriad Machynlleth. Ar ôl 2½ milltir, trowch i'r dde am Benrhyncoch ac ewch yn syth ymlaen pan ddewch at y
groesffordd. Mae'r maes parcio ar y chwith mewn ½ milltir, ar ôl mynd heibio’r tai gwydr mawr.

Map Arolwg Ordnans

Mae Coetir Gogerddan ar fap Arolwg Ordnans (AR) 213.

Y cyfeirnod grid AR ar gyfer y maes parcio yw SN 633 836.

Trafnidiaeth gyhoeddus

Mae’r orsaf drenau agosaf yn Aberystwyth.

Mae’r gwasanaeth bws o Aberystwyth i Penrhyncoch yn stopio yn fynedfa Prifysgol Aberystwyth, yn agos iawn i faes parcio coetir Gogerddan.

Am mwy o wybodaeth am drafnidiaeth gyhoeddus ewch i wefan Traveline Cymru

Maes parcio

Gellid parcio yn rhad ac am ddim yn y maes parcio hwn.

Manylion cyswllt

0300 065 3000

ymholiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Mannau eraill yng Canolbarth Cymru