Coedwig Irfon (Pont Wen), ger Llanwrtyd

Dau lwybr byr ar lan afon gyda man picnic glaswelltog

Beth sydd yma

Mae’r safle hwn a’r cyfleusterau ymwelwyr ar agor - rhagor o fanylion ar gael ar y we-dudalen hon.

 

Diweddariad coronafeirws

 

Mae Llywodraeth Cymru yn gweithredu cyfnod atal byr (‘toriad tân’) cenedlaethol o ran y coronafeirws o 6pm ddydd Gwener 23 Hydref tan ddydd Llun 9 Tachwedd.

 

Mae cyfyngiadau’r cyfnod atal byr yn cymryd lle’r cyfyngiadau lleol a oedd mewn grym mewn rhai rhannau o'r wlad. Maent yn berthnasol i bawb sy'n byw neu'n teithio yng Nghymru.

 

Mae ein safleoedd a mwyafrif ein cyfleusterau ymwelwyr yn dal ar agor yn ystod y cyfnod atal hwn, ond cynghorir pobl i aros gartref ac ymweld â safleoedd yn yr ardal leol yn unig i wneud ymarfer corff.

 

Ymweld â'ch safle lleol yn ddiogel

 

Rydym wedi newid ychydig ar rai o’n llwybrau arferol er mwyn eich helpu i allu cadw at ymbellhau cymdeithasol - dilynwch arwyddion ar y safle.

 

Mae angen ichi wisgo masg wrth fynd i mewn i un o'n hadeiladau.

 

Gallwch gofrestru drwy ap y GIG wrth fynd i mewn i un o'n hadeiladau – sganio'r cod QR ar boster Covid-19 y GIG ar y safle.

 

Croeso

Mewn rhan ddiarffordd o ganolbarth Cymru sydd, serch hynny’n hawdd dod o hyd iddo, mae maes parcio a’r ardal bicnic Pont Wen yn fan cychwyn ar gyfer dau lwybr byr yng Nghoedwig Irfon.

Ceir arwyddbyst ar y ddau lwybr sy’n dilyn Afon Irfon ar ei thaith i lawr o Fynyddoedd y Cambria i ymuno ag Afon Gwy yn Llanfair-ym-muallt.

Mae Pont Wen ychydig filltiroedd o Lanwrtyd, sy’n honni mai hi yw’r dref leiaf ym Mhrydain.

Peidiwch ag anghofio am y Pwll Golchi i lawr y ­ordd, tuag at Lanwrtyd, ble roedd y ­ermwyr yn arfer golchi eu defaid cyn eu cneifio.

Mae’r rhaeadrau uwchben y pwll yn gallu bod yn ddramatig, yn enwedig ar ôl llawer o law.

Llwybrau cerdded

Menyw gyda phlentyn ar lwybrMae gan y llwybrau cerdded i gyd arwyddbyst ac yn cychwyn o faes parcio Pont Wen.

Llwybr Afon Irfon

1¼ milltir/1.9 cilometr, hawdd (yno ac yn ôl)

Mae Llwybr Afon Irfon yn dro bach hawdd, gwastad sy’n addas i bawb.

Mae’n dilyn llwybr ar lan Afon Irfon a thrwy amrywiaeth o goetiroedd cyn dychwelyd ar hyd yr un llwybr yn ôl i’r maes parcio.

Mae nifer o feini mawr wedi’u gosod ar hyd y llwybr er mwyn i chi eistedd a gor­wys am ychydig a mwynhau golygfeydd a synau’r afon.

Peidiwch â cholli’r coed sbriws Sitca gyda’u rhisgl plât crystiog.

Llwybr Cwm Irfon

1⅓ milltir/2.2 cilometr, cymedrol

Llwybr cylch yw Llwybr Cwm Irfon.  

Mae’n dilyn yr un llwybr glan yr afon â Thaith Afon Irfon ond mae’n troi draw o’r afon pan ddaw’r wyneb caled i ben ac yn ymuno â ffordd goedwig dawel.

Mae’r ffordd goedwigaeth yn rhoi golygfeydd o’r cwm a’r gwahanol fathau o goetir cyn dychwelyd wedyn i’r maes parcio.

Gwybodaeth am hygyrchedd

Mae dau lwybyr yn addas i deuluoedd, heb ddim grisiau.

Cau a dargyfeirio

Sylwch:

  • Weithiau, rhaid inni gau neu ddargyfeirio llwybrau er eich diogelwch tra byddwn yn mynd i’r afael â gwaith cynnal a chadw neu weithrediadau coedwig
  • O dro i dro, efallai y bydd yn rhaid inni gau safle mewn tywydd eithafol, fel gwyntoedd cryfion neu eira a rhew, oherwydd y perygl posibl i ymwelwyr a staff
  • Cofiwch ddilyn unrhyw gyfarwyddiadau a welwch ar y safle, a gwnewch yn siŵr eich bod yn dilyn unrhyw arwyddion dargyfeirio dros dro sydd mewn grym

Sut i gyrraedd yma

Lleoliad

Mae Pont Wen yn dair milltir i’r gogledd-orllewin o Lanwrtyd oddi ar yr A483.

Mae yn Sir Powys.

Lawrlwythwch fap lleoliad.

Cyfarwyddiadau

O’r A483 yn Llanwrtyd, dilynwch yr arwyddion am Abergwesyn. Ar ôl 3½ milltir, mae maes parcio Pont Wen ar y dde, cyn cyrraedd pentref Abergwesyn.

Gallwch barcio yno am ddim.

Map Arolwg Ordnans

Mae Pont Wen ar fap Arolwg Ordnans (AR) 187.

Y cyfeirnod grid OS yw SN 856 507.

Trafnidiaeth gyhoeddus

Mae’r orsaf drên agosaf yn Llanwrtyd.

Am fanylion trafnidiaeth gyhoeddus ewch i wefan Traveline Cymru.

Manylion cyswllt

Ffôn: 0300 065 3000

E-bost: ymholiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Lawrlwythiadau

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Map lleoliad PDF [935.0 KB]

Mannau eraill yng Canolbarth Cymru