Coetir Cymunedol Coed y Bont, ger Tregaron

Coetir cymunedol gyda chyfleusterau i ymwelwyr y gall pawb eu mwynhau

Beth sydd yma

Mae’r safle hwn a’r cyfleusterau ymwelwyr ar agor - rhagor o fanylion ar gael ar y we-dudalen hon.

 

Diweddariad Coronafeirws

 

Mae cyfyngiadau cornonafeirws lleol mewn grym mewn rhai rhannau o Gymru.

 

Mae ein safleoedd yn parhau i fod ar agor mewn ardaloedd lle ceir cyfyngiadau lleol ond ni ddylech deithio o'r tu allan i'r ardal i ymweld â nhw - mae’r safle hwn yn Sir Ceredigion.

 

Rydym wedi newid ychydig ar rai o’n llwybrau arferol er mwyn eich helpu i allu cadw at ymbellhau cymdeithasol - dilynwch arwyddion ar y safle.

 

Mae angen ichi wisgo masg wrth fynd i mewn i un o'n hadeiladau. Gallwch gofrestru drwy ap y GIG wrth fynd i mewn i un o'n hadeiladau – sganio'r cod QR ar boster Covid-19 y GIG ar y safle.

 

Croeso

Mae Coed y Bont yn goetir cymunedol wedi’i leoli ar gyrion pentref Pontrhydfendigaid yng Ngheredigion.

Mae’n cynnwys dwy goedwig gyffiniol, Coed Dolgoed a Choed Cnwch.

Mae Coed Dolgoed yn goetir isel, fflat, yn llawn o goed llydanddail brodorol, yn bennaf helyg a bedw llwyd gyda chriafol, cyll, aethnenni a derw.

Mae Coed Cnwch yn goetir hynafol wedi’i leoli ar y llethr cyfagos, yn cynnwys hen goed derw ac ardaloedd o goed cyll a rhai coed conwydd.

Mae amrywiaeth o gyfleusterau ar gael i ymwelwyr yng Nghoed y Bont, gan gynnwys dau lwybr cerdded trwy Goed Dolgoed sy’n wastad ac yn hygyrch.

Cymdeithas Coetir Cymunedol

Picnic gyda'r teuluMae Cymdeithas Coetir Cymunedol Coed y Bont yn helpu i ofalu am y coetiroedd, mewn partneriaeth gyda Cyfoeth Naturiol Cymru, o fewn termau’r cytundeb rheoli.

Mae gwirfoddolwyr o’r gymdeithas yn ymgymryd â nifer o dasgau cynnal a chadw, megis adnewyddu a gwella llwybrau, gosod seddi a chadw’r llystyfiant dan reolaeth.

Mae eu gwaith wedi arwain at gynnydd yn yr amrywiaeth o gynefinoedd a rhywogaethau sydd yma, ynghyd â gwella mynediad i’r coetir i bobl leol ac ymwelwyr.

Mae’r gymdeithas hefyd yn trefnu digwyddiadau yn y coetir gan gynnwys diwrnodau cadwraeth a theithiau cerdded tymhorol wedi’u harwain.

Edrychwch ar dudalen Facebook Coed y Bont am fanylion y digwyddiadau.

Cyfleusterau i ymwelwyr

Cyfleusterau i ymwelwyrMae’r gymdeithas gymunedol wedi datblygu amrywiaeth o gyfleusterau ar gyfer pobl leol ac ymwelwyr.

Mae’r rhain yn cynnwys:

 • llwybrau cerdded (gweler isod)
 • meinciau ar hyd y llwybrau trwy Goed Dolgoed, gyda rhai wedi’u lleoli o amgylch y pwll
 • mainc ar ben Coed Cnwch gyda golygfeydd da
 • pyst adnabod bywyd gwyllt gyda gwybodaeth am ychydig o’r rhywogaethau sydd yma
 • llwybr geocache (am fwy o wybodaeth, ewch i wefan Geocaching)
 • ardal bicnic a chysgodfan bren ger y maes parcio
 • byrddau gwybodaeth yn y maes parcio

Llwybrau cerdded

Teulu yn cerdded mewn goedwigMae dau lwybr coed wedi’u creu’n bwrpasol yng nghoetir is a gwastad Coed Dolgoed.

Mae’r ddau lwybr yn addas ar gyfer cadeiriau olwyn a chadeiriau gwthio.

Llwybr Coed Aethnen

¼ milltir, 0.4 cilomedr, hawdd

Mae’r llwybr byr hwn yn eich arwain drwy goetir ifanc ac yn mynd heibio pwll lle ceir ynys fechan.

Mae’r pwll yn sychu yn yr haf ond mae’n rhywle tawel lle gallwch eistedd ar un o’r meinciau.

Chwiliwch am yr aethnenni ‘crynedig’ – a’u dail sy’n ysgwyd yn yr awel ac yn troi’n aur yn yr hydref.

Llwybr Coed Bedw

½ milltir, 0.9 cilomedr, hawdd

Beth am grwydro’n hamddenol drwy’r coed bedw a dilyn y llwybr sy’n mynd rhwng y ddau bwll bychan.

Mae hon yn rhan gorslyd iawn o’r coetir felly chwiliwch am weision y neidr ddiwedd yr haf.

Mae’r llwybr yn dychwelyd i’r man cychwyn ar hyd ffordd y goedwig o ble ceir golygfeydd o Ben-y-Bannau, bryn trawiadol tua’r gogledd.

Llwybrau troed eraill

Mae rhwydwaith o lwybrau mwy garw a mwy serth trwy goetir hynafol Coed Cnwch, sydd wedi’i leoli ar lethr y bryn.

Abaty Ystrad Fflur

Roedd coetiroedd Coed y Bont unwaith o fewn tiroedd abaty Sistersaidd Ystrad Fflur, un o’r abatai mwyaf ym Mhrydain.

Mae Coed y Bont ar Lwybr Ystrad Fflur ac mae byrddau gwybodaeth am hanes yr abaty yn y maes parcio.

Mae adfeilion yr Abaty gerllaw, ac maent ar agor i’r cyhoedd.

Ewch i wefan Cadw am fwy o wybodaeth.

Bywyd gwyllt 

PwllMae cofnod o lygod pengrwn y dŵr ac iyrchod yng Nghoed y Bont, ac mae’r pryfaid niferus yn bwydo nifer o adar sy’n bridio.

Mae oddeutu 80 o wahanol rywogaethau o adar wedi’u gweld neu’u clywed yn y coetir gan gynnwys y titw tomos las, titw mawr, delor y cnau, gwybedog brith, gwybedog mannog, tingoch, titw’r wern a’r dylluan frech. Mae’r barcud coch yn nythu yma.

Mae’r coed collddail a’r pyllau yng Nghoed Dolgoed yn ffefryn gan loÿnnod byw, gwyfynod a gweision neidr.

Mae coetir hynafol Coed Cnwch ar y llethr yn cynnwys coed derw a choed cyll sydd ganrifoedd oed, ynghyd ag ardaloedd gwlypach o goed bedw a gwern.

Mae’r brithwaith o goed aeddfed yn llawn cennau a ffyngau, gan gynnwys y menyg cyll prin, ac mae’r coetir yn ofnadwy o brydferth yn y gwanwyn, wedi’i orchuddio â charped o glychau’r gog.

Mae peth darnau o larwydd a ffynidwydden Douglas yn parhau i fod yma ers i’r Comisiwn Coedwigaeth eu plannu yn y 1970au. Bydd y coed conwydd yn cael eu gwaredu’n raddol, fel rhan o raglen i adfer coetir hynafol. 

Safle Darganfod Awyr Dywyll

Coed y Bont yn y nos gan Dafydd Wyn MorganMae Coed y Bont wedi’i leoli ym Mynyddoedd Cambria, lle mae’r awyr dros nos ymhlith y rhai mwyaf tywyll yn Ewrop.

Coed y Bont yw un o’r lleoedd gorau yn lleol i weld y sêr ac mae wedi’i ddynodi’n Safle Darganfod Awyr Dywyll.

Mae Safleoedd Darganfod Awyr Dywyll:

 • i ffwrdd o’r gwaethaf o unrhyw lygredd golau lleol
 • yn fannau lle gellir gweld yr awyr yn glir
 • yn hygyrch i’r cyhoedd, gan gynnwys daear gadarn i gadeiriau olwyn, ac yn gyffredinol gellir mynd atynt drwy’r amser.

Darllenwch syniadau ynglŷn â rhyfeddu at yr awyr yn y nos ar wefan Partneriaeth Darganfod Awyr Dywyll y DU

Gwybodaeth mynediad

Mainc ar y llwybrMae’r llwybrau o amgylch y coetir is (Coed Dolgoed) yn llwybrau mynediad hawdd sy’n addas ar gyfer cadeiriau olwyn a chadeiriau gwthio.

Mae nifer o feinciau ar hyd y llwybrau.

Cau a dargyfeirio

Sylwch:

 • Weithiau, rhaid inni gau neu ddargyfeirio llwybrau er eich diogelwch tra byddwn yn mynd i’r afael â gwaith cynnal a chadw neu weithrediadau coedwig
 • O dro i dro, efallai y bydd yn rhaid inni gau safle mewn tywydd eithafol, fel gwyntoedd cryfion neu eira a rhew, oherwydd y perygl posibl i ymwelwyr a staff
 • Cofiwch ddilyn unrhyw gyfarwyddiadau a welwch ar y safle, a gwnewch yn siŵr eich bod yn dilyn unrhyw arwyddion dargyfeirio dros dro sydd mewn grym

Sut i gyrraedd yma

Mae coetir cymunedol Coed y Bont 6 milltir i’r gogledd o Dregaron.

Mae parcio’n rhad ac am ddim.

Cyfarwyddiadau

Dilynwch y B4343 o Dregaron tuag at Bontrhydfendigaid. Ar ôl cyrraedd Pontrhydfendigaid, trowch i’r dde ar Ffordd yr Abaty, gan ddilyn yr arwydd brown a gwyn ar gyfer Abaty Ystrad Fflur. Ar ôl hanner milltir, mae maes parcio Coed y Bont ar y dde.

Map Arolwg Ordnans

Mae Coed y Bont ar fap Arolwg Ordnans (AR) 187.

Y cyfeirnod grid OS yw SN 737 659.

Trafnidiaeth gyhoeddus

Mae gwasanaeth bws yn rhedeg i Bontrhydfendigaid

Am fanylion trafnidiaeth gyhoeddus, ewch i wefan Traveline Cymru.

Manylion cyswllt

Cyfoeth Naturiol Cymru

Ffôn: 0300 065 3000

E-bost: enquiries@naturalresourceswales.gov.uk

Cymdeithas Gymunedol Coetir Coed y Bont

Tudalen Facebook

Gwefan

Mannau eraill yng Canolbarth Cymru