Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Canolfan Ymwelwyr Coedwig Bwlch Nant yr Arian, ger Aberystwyth

Bwydo'r barcudiaid, hwyl i'r teulu a llwybrau ar gyfer cerdded, rhedeg a beicio mynydd

Golygfa o'r llyn yng Nghoedwig Bwlch Nant yr Arian

Beth sydd yma

Cyfleusterau hygyrch
Newid babanod
Caffi
Cŵn
Marchogaeth
Beicio mynydd
Cyfeiriannu
Parcio (hygyrch)
Parcio (codir tâl)
Picnic
Ardal Chwarae
Rhedeg
Siop
Toiledau
Canolfan ymwelwyr
Llwybr cerdded

Croeso

Mae Canolfan Ymwelwyr Bwlch Nant yr Arian wedi’i lleoli ar ben uchaf cwm dramatig ac mae'n safle y mae modd gweld ymhell ohono dros Fae Ceredigion a Mynyddoedd Cambria.

Mae’n enwog am ei thraddodiad hir o fwydo barcudiaid cochion, Aderyn Ysglyfaethus Cenedlaethol Cymru, bob dydd.

Mae’r ganolfan ymwelwyr yn fan cychwyn ar gyfer amryw o lwybrau ag arwyddbyst arnyn nhw ar gyfer cerddwyr, beicwyr mynydd, rhedwyr a marchogion ceffylau.

Mae parc sgiliau gyda trac pwrpasol fel y gall feicwyr mynydd ymarfer eu techneg a llwybr cylchol ag arwyddbyst ar gyfer marchogion ceffylau ar hyd traciau coedwig, llwybrau a ffyrdd tawel wedi’u tarmacio.

Mae Canolfan Ymwelwyr Bwlch Nant yr Arian wedi ennill gwobr aur. Dyfarnwyd y wobr gan Croeso Cymru am atyniadau sy’n gwneud ymdrech fawr i roi profiad pleserus a chofiadwy i’w hymwelwyr.

Llwybrau cerdded

CerddwyrMae arwyddbyst ar yr holl lwybrau cerdded ac mae pob un yn dechrau o'r ganolfan ymwelwyr.

Llwybr y Barcud (yn cynnwys Pos Anifeiliaid a Llwybr Elenydd) 

⅔ milltir, 1.2 cilometr, hygyrch

Mae Llwybr y Barcud yn eich arwain o amgylch ymyl y llyn, lle caiff y barcudiaid cochion eu bwydo bob dydd. Mae’n addas ar gyfer cadeiriau olwyn.

Ar hyd y llwybr mae anifeiliaid pren i’w gweld – cymerwch daflen Pos Anifeiliaid o’r teclyn taflenni neu yn y ganolfan ymwelwyr – tybed faint o anifeiliaid y gallwch ddod o hyd iddynt?

Chwiliwch am gerfluniau a barddoniaeth ar hyd y llwybr sy'n dod â llên gwerin a hanes lleol yn fyw – codwch daflen Llwybr Elenydd yn y ganolfan ymwelwyr.

BNyrA Barcud Trail

Llwybr y Mwynwyr

1½ milltir, 2.4 cilometr, cymedrol

Mae Llwybr y Mwynwyr yn troelli ar hyd pen y cwm, gan ddilyn ffrwd a arferai gludo dŵr i bweru mwyngloddiau plwm. Mae’n dringo llechwedd fer ond serth at Gadair y Cawr sy’n lle gwych i edrych ar yr olygfa. O’r fan yma ewch i lawr i mewn i ardal sydd wedi cael ei phlannu’n ddiweddar â 12,000 o goed brodorol. Ewch i lawr yn ôl i’r ganolfan ymwelwyr.

Llwybr y Grib

3 milltir, 5 cilometr, cymedrol

Dilynwch yr arwyddion i fyny at y grib sydd wedi ei orchuddio â grug a  mwynhewch y golygfeydd o Fae Ceredigion a Mynyddoedd Cambria. Ewch heibio i’r arsyllfa garreg cyn cerdded i lawr trwy’r coed. Ymunwch â’r llwybr ffrwd main a ddaw â chi’n ôl at y maes parcio.

Llawrlwythwch y panel gwybodaeth isod i gael gwybodaeth am Llwybr y Mwynwyr a Llwybr y Grib.

Llwybr y Mwynwyr a Llwybr y Grib

Llwybrau beicio mynydd

Llwybr beicio mynyddMae arwyddbyst ar yr holl lwybrau beicio mynydd ac mae pob un yn dechrau o'r ganolfan ymwelwyr. 

Am fwy o wybodaeth:
 • darllenwch y wybodaeth berthnasol ar y safle cyn cychwyn ar eich taith
 • dewiswch lwybr sy'n iawn i chi drwy edrych ar raddau'r llwybrau beicio mynydd
 • ewch i'r dudalen beicio mynydd am restr o'n holl lwybrau beicio mynydd

Llwybr Pendam

5.6 milltir, 9 cilometer Gradd Coch/Anodd

Mae Llwybr Pendam yn cyfuno rhannau o Lwybrau Summit a Syfydrin ac yn cynnig profiad o’r beicio anhygoel a’r golygfeydd rhagorol sydd yma. Er mai hwn yw’r llwybr byrraf yn Nant yr Arian mae’n cynnwys sawl rhan trac sengl dymunol ac ambell ddringfa galed. Mae rhai rhannau yn dechnegol iawn.

Llawrlwythwch y panel gwybodaeth isod i gael gwybodaeth am fathau o arwynebau, graddiant a nodweddion llwybrau technegol ynghyd â chyngor ar ba lwybr sy’n addas ar eich cyfer.

BNyrA MTB Pendam Trail

Llwybr Summit

11 milltir, 18 cilometr, Gradd Goch/Anodd

Mae Llwybr Summit yn cynnig beicio tonnog a chyflym ar lôn sengl bwrpasol, anhygoel sy’n addas i’w defnyddio mewn unrhyw dywydd. Mae’n gwau ei ffordd drwy goedwigoedd conwydd, i lawr llethrau serth a thrwy gymoedd dyfnion.

Llawrlwythwch y panel gwybodaeth isod i gael gwybodaeth am fathau o arwynebau, graddiant a nodweddion llwybrau technegol ynghyd â chyngor ar ba lwybr sy’n addas ar eich cyfer.

BNyrA MB Summit Trail

Llwybr Syfydrin

22 milltir, 35 cilometr, Gradd Du/Caled

Mae llwybr Syfydrin yn cynnwys Llwybr Summit gyda’i drac sengl ffantastig sy’n llifo a phlymio – ac yn ychwanegu ato trwy eich arwain allan i’r bryniau agored lle ceir golygfeydd anhygoel.

Llawrlwythwch y panel gwybodaeth isod i gael gwybodaeth am fathau o arwynebau, graddiant a nodweddion llwybrau technegol ynghyd â chyngor ar ba lwybr sy’n addas ar eich cyfer.

NyrA Syfydrin MTB trail

Parc Sgiliau

Parc SgiliauMae’r parc sgiliau yn drac pwrpasol fel y gall feicwyr mynydd ymarfer eu techneg neu hyd yn oed ar gyfer cynhesu cyn mynd i’r afael â’r llwybrau hwy sy’n cychwyn o’r ganolfan ymwelwyr.

Mae’r nodweddion yn cynnwys roleri, grisiau, ysgafellau, pennau bwrdd, ‘cluniau’ a dysglau.

Cafodd y parc sgiliau ei gynllunio a’i adeiladu gan Trailcraft.

Cafodd y safle ei ddewis yn ofalus fel nad yw’r llwybr yn effeithio ar lwybrau eraill nac ar yr olygfa o’r llyn.

Llwybrau rhedeg

Arwydd llwybr rhedegMae'r llwybrau rhedeg ag arwyddbyst arnyn nhw yn dechrau o'r maes parcio.

Cafodd llwybrau Y Fuwch a’r Llo eu henwi ar ôl pâr o feini hirion trawiadol yn yr ardal sy’n dyddio’n ôl i’r Oes Efydd. 

Sylwch:

 • Mae'r ddau lwybr yma yn gofyn am lefel resymol o ffitrwydd.
 • Byddwch yn barod am gyfuniad diddorol o ffyrdd agored drwy’r goedwig a llwybrau trac sengl lle bydd gwreiddiau, mwd a cherrig dan draed yn achlysurol.
 • Mae rhannau o’r llwybrau yn serth a cheir rhan fechan o ffordd darmac ar Y Fuwch.
 • Bydd arnoch angen esgidiau a dillad addas.
 • Cofiwch fod yn ymwybodol fod pobl eraill yn defnyddio’r llwybrau.

Y Llo

3.1 milltir, 5 cilometer, cymedrol

Cyflwyniad hamddenol i redeg llwybrau, mae’r llwybr 5km hwn yn cychwyn ar y gwastad am oddeutu 2km cyn dringo’r grib a mynd i lawr eto i’r maes parcio.

Y Fuwch

6.5 milltir, 10.4 cilometr, anodd

Mae’r llwybr heriol hwn yn dilyn Y Llo cyn croesi’r ffordd a rhedeg ar hyd adfeilion hen fferm. Ymunwch â ffordd y goedwig a fydd yn mynd â chi heibio Llyn Syfydrin, yna ewch yn ôl heibio’r adfeilion cyn dringo’n ôl ar hyd y grib i’r maes parcio.

Llawrlwythwch y panel gwybodaeth isod i gael gwybodaeth am y Llo and Y Fuwch.

BNyrA Running Trail Y Fuwch Y Llo

Llwybr marchogaeth

Llwybr Mynydd March

6.5 milltir 10.5 cilometr

Mae’r llwybr hwn sydd wedi ei arwyddo ac sydd wedi ei enwi ar ôl bryn lleol (Mynydd March). Mae golygfeydd godidog o Fae Ceredigion a Phumlumon Fawr, mynydd uchaf canolbarth Cymru.

Mae'r llwybr yn dechrau ar ffordd y goedwig (cyfeirnod grid SN 717 814) ac mae'n dilyn llwybr cylchol sy'n cynnwys cyfuniad o ffyrdd coedwig, ffyrdd cyhoeddus a llwybrau. Ceir rhannau byrion sy’n serth a byddwch yn barod am amrywiaeth o arwynebeddau.

Sylwch:

 • Parciwch y cerbydau cario ceffylau ar hyd ffordd y goedwig y tu hwnt i'r prif faes parcio. Os yw’r giât wedi ei chloi, gofynnwch am allwedd yn y ganolfan ymwelwyr.
 • Mae digon o le ar gyfer troi cerbydau mawr a chorlan.
 • Mae coedwig Bwlch Nant yr Arian yn croesawu sawl math o ddefnyddwyr hamdden felly byddwch yn ymwybodol y gallech ddod ar draws beicwyr mynydd, cerddwyr a rhedwyr.

Llawrlwythwch y panel gwybodaeth isod i gael gwybodaeth am y Llwybr Mynydd March.

NyrA Mynydd March Horse Trail

Cyfeiriannu

Mae pedwar cwrs cyfeiriannu parhaol yma (cyfres o byst y mae'n rhaid i chi eu darganfod yn eu trefn).

Mae'r rhain yn cynnwys cwrs haws ar gyfer dechreuwyr, sy'n cael ei ddefnyddio gan deuluoedd yn aml, a chwrs mwy anodd ar gyfer cyfeirianwyr profiadol.

Ewch i gael y map arbennig o'r ganolfan ymwelwyr, ac yna defnyddiwch eich sgiliau cyfeiriannu i geisio dod o hyd i byst nodi cyfeiriannu (sy'n cael eu galw'n rheolyddion) yn y drefn gywir.

Bwydo barcudiaid cochion

Barcud cochMae Bwlch Nant yr Arian yn enwog am ei farcutiaid

Ym 1999, daeth Bwlch Nant yr Arian yn orsaf bwydo barcudiaid cochion fel rhan o raglen i warchod y nifer bach o farcudiaid cochion a oedd yn yr ardal bryd hynny.

Erbyn heddiw, caiff y barcudiaid cochion eu bwydo bob dydd am 2pm yn y gaeaf (GMT) a 3pm yn yr haf (BST).

Mae Llwybr y Barcud (llwybr mynediad hawdd o amgylch y llyn) a'r caffi yn cynnig golygfeydd gwych o hyn hefyd.

Gallwch hefyd wylio’r barcudiaid cochion o'r guddfan gwylio adar sy’n edrych dros yr ardal fwydo.

Gallwch ddisgwyl gweld cynifer â 150 o farcudiaid yn dod i mewn i gael eu bwydo ‒ mae mwy ohonyn nhw yn ystod misoedd y gaeaf fel arfer.

Adar lleol yw'r rhain yn bennaf, ac maen nhw'n dod o radiws o 10 milltir i fwydo.

Mannau chwarae

Plant yn fan chwaraeMae dau fan chwarae i’w cael, un ar gyfer plant bach ac un ar gyfer plant hŷn.

 • Mae’r man chwarae i blant bach ar gyfer plant rhwng tair a chwech oed. Mae ganddo barth chwarae ag arwyneb diogel a mynediad hawdd i rieni, cadeiriau gwthio a phlant bach. Mae'r offer yn cynnwys dwy siglen i blant bach ac uned bwrpasol gyda llithren, wal ddringo, rhwyd ddringo ac ysgol
 • Mae Man Chwarae Dizzy Heights ar gyfer plant chwech oed a hŷn. Mae ganddo arwyneb sglodion pren, dwy siglen fasged fawr, ffrâm ddringo orangwtan ac ardal bwrpasol sydd â llithren, wal ddringo, ysgol raffau, polyn diffoddwyr tân a rhwyd ddringo

Mae’r holl offer chwarae wedi'u gwneud o adeiladwaith pren cadarn sy’n gweddu i amgylchiadau’r goedwig.

Pecyn darganfod

Pecyn darganfodGallwch logi pecyn darganfod rhad ac am ddim yn y ganolfan ymwelwyr.

Mae pob pecyn yn cynnwys offer defnyddiol fel binocwlars, chwyddwydr, potyn chwilod a chardiau adnabod natur, ynghyd ag arweiniad yn esbonio sut i’w defnyddio.

Canfod mwy am y pecynnau darganfod.

Caffi

Mae bwydlen y caffi yn cynnwys byrbrydau poeth ac oer a dewis o gacennau danteithiol.

Mae ar agor saith diwrnod yr wythnos rhwng 10am a 5pm (caiff bwyd poeth ei weini rhwng 10am a 3pm).

Sylwer caiff bwyd poeth ei weini rhwng 10am a 3pm yn unig.

Mwy o wybodaeth

Siop

Mae’r siop yn gwerthu crefftau pren, jamiau a siytinis, poteli o gwrw Cymreig, llyfrau ac amrywiaeth o anrhegion sy’n newid yn gyson.

Gwybodaeth hygyrchedd

Teulu ar Lwybr BarcudMae Llwybr y Barcud, sy'n mynd o amgylch ymyl y llyn, yn addas ar gyfer cadeiriau olwyn. Nid oes grisiau na chamfeydd ac mae'r graddiant yn 10% neu'n llai gyda mannau gorffwys ar y rhannau ar i fyny.

Mae cyfleusterau eraill yn cynnwys:

 • parcio anabl
 • mynediad i gadeiriau olwyn i'r ganolfan ymwelwyr a'r caffi
 • toiledau anabl
 • cyfleusterau yn y caffi ar gyfer pobl â nam ar eu clyw
 • cadair olwyn cwrteisi

Defnyddio dronau

Fel arfer nid ydym yn caniatáu dronau hamdden ym Mwlch Nant yr Arian oherwydd y posibilrwydd y gallent amharu ar neu niweidio’r Barcutiaid sy’n byw ac yn bwydo yma.

Fodd bynnag, os hoffech hedfan drôn ym Mwlch Nant yr Arian, gallwch wneud cais am ganiatâd i wneud hynny.

Defnyddiwch y ffurflen digwyddiadau ar ein tudalen Defnyddio a Mwynhau Coetiroedd.

Cau a dargyfeirio

Sylwch:

 • Weithiau, rhaid inni gau neu ddargyfeirio llwybrau er eich diogelwch tra byddwn yn mynd i’r afael â gwaith cynnal a chadw neu weithrediadau coedwig
 • O dro i dro, efallai y bydd yn rhaid inni gau safle mewn tywydd eithafol, fel gwyntoedd cryfion neu eira a rhew, oherwydd y perygl posibl i ymwelwyr a staff
 • Cofiwch ddilyn unrhyw gyfarwyddiadau a welwch ar y safle, a gwnewch yn siŵr eich bod yn dilyn unrhyw arwyddion dargyfeirio dros dro sydd mewn grym

Oriau agor

 • Mae'r ganolfan ymwelwyr ar agor rhwng 10am a 5pm saith diwrnod yr wythnos (ac eithrio Dydd Nadolig, Gŵyl San Steffan a Dydd Calan).
 • Mae'r caffi ar agor rhwng 10am a 5pm saith diwrnod yr wythnos (ac eithrio Dydd Nadolig, Gŵyl San Steffan a Dydd Calan). Caiff bwyd poeth ei weini rhwng 10am a 3pm bob dydd.
 • Mae'r siop ar agor rhwng 11am at 4.30pm saith diwrnod yr wythnos (ac eithrio Dydd Nadolig, Gŵyl San Steffan a Dydd Calan). Mae ar gau yn ystod cyfnodau bwydo barcudiaid cochion.
 • Caiff y barcudiaid cochion eu bwydo bob dydd am 2pm yn y gaeaf (GMT) a 3pm yn yr haf (BST). Mae'r amseroedd yn amrywio o'r gaeaf i'r haf yn seiliedig ar Amser Haf Prydain.

Sut i gyrraedd yma

Mae Canolfan Ymwelwyr Bwlch Nant yr Arian naw milltir i'r dwyrain o Aberystwyth ar yr A44.

Y cyfeirnod grid OS yw SN 717 813.

Mae parcio ar y safle yn costio £1.50 am hyd at ddwy awr a £3.00 am dros ddwy awr. Mae tocyn tymor ar gael.

Location map

Parcio ceir

Ar ôl cyrraedd prynwch docyn o’r peiriant tocynnau yn y maes parcio.

Costau parcio ceir:

 • £1.50 am 1 awr
 • £3 am hyd at 3 awr
 • £5 am 24 awr

Gallwch brynu tocyn parcio blynyddol am £30 o'r ganolfan ymwelwyr neu'r caffi.

Cludiant cyhoeddus

Mae'r orsaf reilffordd agosaf yn Aberystwyth.

Mae'r bws 525 o Aberystwyth - Ponterwyd/Llanidloes yn stopio ar gais wrth y fynedfa i'r maes parcio.

Am fanylion ynghylch cludiant cyhoeddus, ewch i wefan Traveline Cymru.

Darganfod mwy

Manylion cyswllt

Bwlch Nant yr Arian Visitor Centre, Ponterwyd, Aberystwyth SY23 3AB

Ffôn: 01970 890453

E-bost: bnya@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Facebook: https://www.facebook.com/bwlchnantyrarian

Twitter: https://twitter.com/BNYArian

Lawrlwythiadau

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Bwlch Nant yr Arian Map o'r Lleoliad PDF [732.4 KB]
Llwybr y Mwynwyr a Llwybr y Grib Llwybrau Cerdded PDF [661.6 KB]
Llwybr Pendam Beicio Mynydd PDF [889.5 KB]
Llwybr Summit Beicio Mynydd PDF [594.1 KB]
Llwybr Syfydrin Beicio Mynydd PDF [1.0 MB]
Y Fuwch a'r Llo Lwybrau rhedeg PDF [637.2 KB]
Llwybr Mynydd March LLwybr y Ceffylau PDF [412.6 KB]
Bwydlen gaffi PDF [392.9 KB]
Bwydlen lysieuol PDF [284.4 KB]

Mannau eraill yng Canolbarth Cymru

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.