Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Coedwig Hiraethog, ger Dinbych

Cerdded neu feicio o amgylch dau lyn hardd ar dir uchel

Cwpwl â chi yn cerdded ar hyd llwybr yng Nghoedwig Hiraethog

Beth sydd yma

Caffi
Cŵn
Beicio mynydd
Parcio
Parcio (codir tâl)
Picnic
Toiledau
Canolfan ymwelwyr
Llwybr cerdded

Trosolwg

Mae Coedwig Hiraethog i’r de-orllewin o dref Rhuthun. Mae’n ymestyn dros 6000 hectar (15000 o aceri) ac mae’n cynnwys cyfuniad o goed sbriws Norwy, pinwydd a llarwydd.

Mae’n goedwig fasnachol, ac mae rhai o’r coed yn cael eu torri er mwyn cyflenwi pren. Er hyn, mae digon o le i ymwelwyr fwynhau gweithgareddau hamdden amrywiol.

Mae Coedwig Hiraethog ar Fynydd Hiraethog, ardal helaeth o dir uchel â thirwedd fryniog eang.

Mae milltiroedd o ffyrdd tawel yng Nghoedwig Hiraethog, a digonedd o feysydd parcio a llwybrau ag arwyddbyst, felly mae’n lle delfrydol i gerdded, beicio a marchogaeth ceffylau.

Mae tair ardal ymwelwyr yng Nghoedwig Hiraethog:

 • Coedwig Clocaenog – coedwig â dewis eang o lwybrau cerdded; gweler y dudalen ar wahân ar gyfer Coedwig Clocaenog
 • Llyn Brenig – cronfa ddŵr a chanolfan ymwelwyr sy’n cael eu rheoli gan Dŵr Cymru (gweler isod)
 • Llyn Alwen – cronfa ddŵr â llwybrau cerdded a beicio sy’n cael eu rheoli gan Cyfoeth Naturiol Cymru (gweler isod)

Llyn Brenig

Mae’r llyn hardd hwn – cronfa ddŵr mewn gwirionedd – yn un o’r llynnoedd mwyaf yng Nghymru, â’r pellter o’i amgylch yn 9.5 milltir (15 cilometr).

Cafodd ei adeiladu rhwng 1973 ac 1976 ac mae’n helpu i reoli llif y dŵr i afon Dyfrdwy.

Mae Llyn Brenig yn cael ei reoli gan Dŵr Cymru.

Mae’r cyfleusterau i ymwelwyr yn cynnwys:

 • canolfan ymwelwyr
 • caffi
 • llwybrau beiciau
 • llogi beiciau
 • maes chwarae antur
 • pysgota â phlu
 • hwylio

Mae arwyddbost Canolfan Ymwelwyr Llyn Brenig i’w weld ar y B4501 rhwng Dinbych a Cherrigydrudion. Y cyfeirnod grid OS yw SH 968 548.

I gael rhagor o wybodaeth edrychwch ar wefan Dŵr Cymru Llyn Brenig.

Llyn Alwen

Cyfoeth Naturiol Cymru sy’n rheoli’r 1500 hectar o dir uchel wedi’i orchuddio â choed conwydd sy’n amgylchynu Llyn Alwen ac sy’n rhan o Goedwig Hiraethog.

Adeiladwyd y gronfa ddŵr a’r argae rhwng 1909 a 1921 i gyflenwi dŵr i dref Penbedw.

Erbyn heddiw mae’r llyn yn cyflenwi dŵr i gartrefi yng ngogledd-ddwyrain Cymru ac mae’n cynhyrchu tua 5 miliwn o alwyni o ddŵr bob dydd.

Ymweld â Llyn Alwen

Mae Llwybr Alwen yn amgylchynu Llyn Alwen. Mae’r llwybr ag arwyddbyst yn saith milltir (15 cilometr) o hyd ac mae’n addas i gerddwyr a beicwyr. Ni chaiff pobl ar gefn ceffylau ddefnyddio rhannau untrac Llwybr Alwen na mynd ar y rhostir agored, ond gallant farchogaeth ar hyd y rhwydwaith o ffyrdd sy’n mynd drwy’r goedwig.

Gall beicwyr ddilyn Llwybr y Cylch sy’n mynd o Lyn Alwen i Lyn Brenig. Mae'n cael ei reoli gan Dŵr Cymru, a gallwch gychwyn o faes parcio Llyn Alwen neu o faes parcio Llyn Brenig.

Mae Llwybr y Ddau Lyn yn llwybr cerdded ag arwyddbyst o Lyn Alwen i Lyn Brenig, lle mae canolfan ymwelwyr â chaffi a thoiledau sy’n cael eu rheoli gan Dŵr Cymru.

Cau a dargyfeirio

Sylwch:

 • Weithiau, rhaid inni gau neu ddargyfeirio llwybrau er eich diogelwch tra byddwn yn mynd i’r afael â gwaith cynnal a chadw neu weithrediadau coedwig
 • O dro i dro, efallai y bydd yn rhaid inni gau safle mewn tywydd eithafol, fel gwyntoedd cryfion neu eira a rhew, oherwydd y perygl posibl i ymwelwyr a staff
 • Cofiwch ddilyn unrhyw gyfarwyddiadau a welwch ar y safle, a gwnewch yn siŵr eich bod yn dilyn unrhyw arwyddion dargyfeirio dros dro sydd mewn grym

Llwybrau cerdded

Mae arwyddbyst ar bob un o’r llwybrau cerdded ac maen nhw’n cychwyn ym maes parcio Llyn Alwen.

Llwybr Alwen

7 milltir, 11.2 cilometr

Mae Llwybr Alwen yn llwybr braf a dymunol drwy gynefinoedd coediog amrywiol o amgylch Llyn Alwen. Mae’n llwybr sy’n cael ei ddefnyddio gan gerddwyr, pobl ar gefn ceffylau a beicwyr.

Llwybr y Ddau Lyn

14 milltir, 22.5 cilometr

Mae Llwybr y Ddau Lyn yn llwybr o amgylch Llyn Brenig a Llyn Alwen. Mae’n cynnig golygfeydd gwych ac amrywiol o’r ddau lyn a gallwch gychwyn eich taith wrth y naill lyn neu’r llall.

Llwybr beiciau mynydd

Mae arwyddbyst ar y llwybr beiciau mynydd ac mae e'n cychwyn o faes parcio Llyn Alwen.

Sylwer: Mae’r llwybr hwn ar gyfer cerddwyr, beicwyr a phobl ar gefn ceffylau, a rhaid i feicwyr ildio i geffylau a cherddwyr.

Edrychwch ar ein tudalen beicio mynydd i weld rhestr o’n holl lwybrau beiciau mynydd a chael gwybodaeth am raddfeydd er mwyn gwneud yn siŵr eich bod yn dewis llwybr sy’n addas i chi.

Dylech hefyd ddarllen yr wybodaeth berthnasol ar y safle cyn cychwyn ar eich taith.

Llwybr MTB Alwen

11.5 cilometr, graddfa las

Mae Llwybr MTB Alwen yn cysylltu ffyrdd coedwig â rhannau sy’n aml iawn yn llwybr untrac. Mae’r rhannau yma wedi cael eu hadeiladu’n bwrpasol, ac maen nhw’n dolennu i mewn ac allan o’r goedwig o amgylch y llyn. Mae’r llwybr yn cynnig digon o amrywiaeth, â choedwigoedd cysgodol a rhostir agored, ac mae ychydig o dynnu i fyny o’r bont sy’n croesi’r llyn. Rhaid i feicwyr ddilyn y llwybr hwn yn groes i’r cloc.

Amseroedd agor

Dŵr Cymru sy’n rheoli’r Ganolfan Ymwelwyr (â thoiledau a chaffi) yn Llyn Brenig. Mae’r amseroedd agor i’w gweld ar wefan Dŵr Cymru.

Sut i gyrraedd yma

Mae Llyn Alwen 10 milltir i’r de-orllewin o Ddinbych ar y B4501.

Y cyfeirnod grid OS yw SH 956 529.

Cewch barcio am ddim ym maes parcio Llyn Alwen.

Cyfarwyddiadau

O’r de: dilynwch yr A5 i bentref Cerrigydrudion, yna’r B4501 i’r gogledd i gyfeiriad Dinbych. Bydd maes parcio Llyn Alwen, sy’n cael ei reoli gan Cyfoeth Naturiol Cymru, i’w weld ar y chwith ychydig ar ôl i chi fynd heibio cyffordd Pont yr Alwen.

O’r gogledd: dilynwch y B4501 o Ddinbych. Mae’r troad i faes parcio Llyn Alwen, sy’n cael ei reoli gan Cyfoeth Naturiol Cymru, i’w weld ar y dde ar ôl i chi fynd heibio Canolfan Ymwelwyr Llyn Brenig, sy’n cael ei rheoli gan Dŵr Cymru.

Map Arolwg Ordnans

Mae Coedwig Hiraethog ar fap Arolwg Ordnans (AR) 264.

Y cyfeirnod grid OS yw SH 955 530.

Cludiant cyhoeddus

Mae’r orsaf reilffordd agosaf yn y Rhyl. I gael manylion am gludiant cyhoeddus ewch i www.cymraeg.traveline.cymru

Darganfod mwy

Manylion cysylltu

Ffôn: 0300 065 3000

Ebost: ymholiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Rhif ffôn Canolfan Ymwelwyr Llyn Brenig, sy’n cael ei rheoli gan Dŵr Cymru, yw 01490 420463.

Lawrlwythiadau

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Taflen Alwen - Brenig PDF [6.0 MB]

Archwilio mwy

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.