Coedwig Maesyfed (Fishpools), ger Trefyclo

Llwybr cerdded drwy goetir â golygfeydd dros y dyffryn

Beth sydd yma

Mae’r safle hwn a’r cyfleusterau ymwelwyr ar agor - rhagor o fanylion ar gael ar y we-dudalen hon.

 

Diweddariad coronafeirws

 

Mae Llywodraeth Cymru yn gweithredu cyfnod atal byr (‘toriad tân’) cenedlaethol o ran y coronafeirws o 6pm ddydd Gwener 23 Hydref tan ddydd Llun 9 Tachwedd.

 

Mae cyfyngiadau’r cyfnod atal byr yn cymryd lle’r cyfyngiadau lleol a oedd mewn grym mewn rhai rhannau o'r wlad. Maent yn berthnasol i bawb sy'n byw neu'n teithio yng Nghymru.

 

Mae ein safleoedd a mwyafrif ein cyfleusterau ymwelwyr yn dal ar agor yn ystod y cyfnod atal hwn, ond cynghorir pobl i aros gartref ac ymweld â safleoedd yn yr ardal leol yn unig i wneud ymarfer corff.

 

Ymweld â'ch safle lleol yn ddiogel

 

Rydym wedi newid ychydig ar rai o’n llwybrau arferol er mwyn eich helpu i allu cadw at ymbellhau cymdeithasol - dilynwch arwyddion ar y safle.

 

Mae angen ichi wisgo masg wrth fynd i mewn i un o'n hadeiladau.

 

Gallwch gofrestru drwy ap y GIG wrth fynd i mewn i un o'n hadeiladau – sganio'r cod QR ar boster Covid-19 y GIG ar y safle.

 

Croeso

Mae Fishpools wedi’i leoli yn yr ardal elwir yn Goedwig Maesyfed a ddefnyddiwyd fel tir hela brenhinol am ganrifoedd.

Yn yr oesoedd canol, nid coedwig ydoedd ond ardal heb fod yn gaeedig a ddefnyddiwyd i hela ceirw.

Heddiw, mae’n dir ffermio mynydd gyda gweundir, dyffrynnoedd culion a serth a bryniau.

Mae’r llwybr cerdded gydag arwyddbyst o faes parcio Fishpools yn arwain at olygfan dros bentref Bleddfa a’r wlad gyfagos.

Ystyr Bleddfa yw “lle’r blaidd” ac yn ôl y traddodiad, gyrrwyd y bleiddiaid olaf yng Nghymru allan o Goedwig Maesyfed i’r dyffryn yma a’u lladd.

Llwybr cerdded

Dwy fenyw gyda dau gi ar Lwybr FishpoolsMae gan y llwybr cerdded arwyddbyst ac mae’n cychwyn o faes parcio.

Llwybr Fishpools

2¾ milltir, 4.3 cilomedr, cymedrol

Yn gyntaf mae’r llwybr yn mynd heibio hen dŵr canfod dŵr a ddefnyddid i arolygu’r biblinell sy’n ymestyn o Ddyffryn Elan i gronfa ddŵr yng Nghanolbarth Lloegr.

Ym mhellach ymlaen, ceir golygfeydd prydferth i’r gorllewin, allan ar hyd y dyffryn a’r bryniau o amgylch Abaty Cwm Hir.

Mae’r llwybr dolen opsiynol yn mynd o amgylch y rhostir lle’r oedd gan bobl leol ar un adeg yr hawl i dorri mawn ar gyfer tanwydd (hawl hynafol o’r enw “mawnog”).

Ymweld â Choedwig Maesyfed

Golygfa o Lwybr FishpoolsMae Fishpools wedi’i leoli yn yr ardal elwir yng Nghoedwig Maesyfed.

Ceir llwybrau cerdded mewn dau goetir a reolir gan Cyfoeth Naturiol Cymru o fewn Coedwig Maesyfed.

Ewch i goed Nash a choed Cwningar am fwy o wybodaeth. 

Cau a dargyfeirio

Sylwch:

  • Weithiau, rhaid inni gau neu ddargyfeirio llwybrau er eich diogelwch tra byddwn yn mynd i’r afael â gwaith cynnal a chadw neu weithrediadau coedwig
  • O dro i dro, efallai y bydd yn rhaid inni gau safle mewn tywydd eithafol, fel gwyntoedd cryfion neu eira a rhew, oherwydd y perygl posibl i ymwelwyr a staff
  • Cofiwch ddilyn unrhyw gyfarwyddiadau a welwch ar y safle, a gwnewch yn siŵr eich bod yn dilyn unrhyw arwyddion dargyfeirio dros dro sydd mewn grym

Sut i gyrraedd yma

Lleoliad

Mae maes parcio Fishpools 7 milltir i’r gorllewin o Drefyclo.

Mae yn Sir Powys.

Gallwch barcio am ddim yn y maes parcio.

Lawrlwythwch fap lleoliad.

Cyfarwyddiadau

Dilynwch ffordd A488 o Drefyclo i bentref bach Bleddfa. Arhoswch ar y ffordd hon am ychydig mwy na 1 milltir a bydd maes parcio Fishpools ar yr ochr chwith.

Map Arolwg Ordnans

Mae Fishpools ar fap Arolwg Ordnans (AR) 200.

Y cyfeirnod grid OS yw SO 188 681.

Trafnidiaeth gyhoeddus

Mae’r orsaf drên agosaf yn Nhrefyclo.

Am fanylion trafnidiaeth gyhoeddus ewch i wefan Traveline Cymru.

Manylion cyswllt

Ffôn: 0300 065 3000

E-bost: ymholiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Lawrlwythiadau

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Mannau eraill yng Canolbarth Cymru