Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Ein taliadau

Manylion am ein taliadau – am beth rydym ni’n codi tâl, pam a sut - a sut i gysylltu â ni am wybodaeth neu os oes gennych ymholiadau perthnasol

Newidiadau ar gyfer 2018-19

Rydym yn gweithio i sicrhau bod ein prosesau yn effeithlon ac rydym yn ceisio lleihau'r ffioedd a thaliadau cymaint â phosibl. O ganlyniad i'n hymgynghoriad diweddar ar y cynllun taliadau rydym wedi cadw'r taliadau ar y lefelau presennol ac eithrio'r newidiadau canlynol y mae angen eu cyflwyno:

  • Rydym yn cyflwyno haen uchaf newydd ar gyfer cynlluniau ynni dŵr mawr dros 250kW
  • Rydym yn cynyddu ein cyfradd am bob awr ar gyfer Adennill Costau Digwyddiadau Llygredd i £125

Mae gwybodaeth am ein hymgynghoriad ar gael ar ein gwefan.

Taliadau ar gyfer gweithfeydd hylosgi canolig a generaduron penodol 

Mae taliadau ar gyfer ceisiadau newydd a thaliadau parhau blynyddol ar gyfer y trwyddedau hyn yn cael eu nodi yn y tabl isod.

Os ydych yn dymuno newid (amrywio), trosglwyddo neu ildio eich trwydded gwaith hylosgi canolig neu eneradur penodol cyn 1 Ebrill 2019, cysylltwch â ni trwy anfon e-bost at mcpd.queries@naturalresourceswales.gov.uk er mwyn cadarnhau'r taliad perthnasol.

Math o drwydded

Ffi ymgeisio

Ffi barhau flynyddol

Generaduron penodedig pwrpasol

 

£4,056

(â modelu ansawdd aer)

£385

£1,924

(heb fodelu ansawdd aer)

£385

Gwaith hylosgi canolig pwrpasol

£1,196

Amherthnasol

Gwaith hylosgi canolig risg isel

£676

£104

Gwaith hylosgi canolig ategol

£156

£34.67

Gwaith hylosgi canolig wrth gefn

£104

£17.33

SR2018 Rhif 1 i Rif 6 a Rhif 8

£156

£34.67

SR2018 Rhif 7

£676

£104

 

Rheoleiddio niwclear yng Nghymru

Mae Asiantaeth yr Amgylchedd yn cynnal rhywfaint o waith rheoleiddio niwclear ar safleoedd yng Nghymru ar ran Cyfoeth Naturiol Cymru. Mae'r taliadau yn rhan o ffioedd a thaliadau Cyfoeth Naturiol Cymru ond mae cynllun taliadau Asiantaeth yr Amgylchedd yn effeithio arnynt. Mae Asiantaeth yr Amgylchedd wedi ymgynghori ar wahân am eu ffioedd a thaliadau hwythau, ac maent wedi cyhoeddi eu cynllun taliadau ar gyfer 2018 ar eu gwefan.

Adennill costau digwyddiadau llygredd (PICR)

Rydym yn adennill costau archwilio digwyddiadau llygredd. Rydym yn cynyddu ein taliadau adennill costau digwyddiadau llygredd i £125 am bob awr yn unol â'n cyfradd safonol am bob awr. Y gyfradd am bob awr ar hyn o bryd yr ydym yn seilio ein costau adennill arni yw £84 ac mae wedi parhau ar y lefel hon ers blynyddoedd lawer (cyn 2010) tra bod ein costau cyffredinol wedi cynyddu.

Band uwch ynni dŵr

Rydym yn cyflwyno band uwch ar gyfer cynlluniau ynni dŵr mawr dros 250kW er mwyn sicrhau bod costau'n cael eu hadennill yn llawn. Mae'r cynlluniau mwy yn dueddol o fod yn fwy cymhleth ac ar raddfa sy'n gofyn am fwy o fewnbwn technegol gan Cyfoeth Naturiol Cymru.

O ran cynlluniau yn y band uwch, byddwn yn gosod taliad sylfaenol o £1500 ac amser adennill costau (gan ddefnyddio ein cyfradd safonol o £125 am bob awr) a deunyddiau lle yr eir y tu hwnt i hyn.

Ein cynlluniau taliadau presennol

Mae ein cynlluniau taliadau ar gyfer 2018-19 ar waith o 1 Ebrill 2018 hyd 31 Mawrth 2019 ac maent yn cwmpasu'r gweithgareddau gwahanol a reoleiddiwn o dan ddarnau amrywiol o ddeddfwriaeth.  Mae ein taliadau yn cael eu hadolygu'n rheolaidd ac ymgynghorir am unrhyw newidiadau. 

Taliadau trwyddedu amgylcheddol

Mae'r cynllun taliadau hwn yn cwmpasu'r gwahanol fathau o weithrediadau y mae angen trwydded neu ganiatâd ar eu cyfer o dan y Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol, gan gynnwys cyfleusterau gwastraff, gosodiadau, gweithrediadau gwastraff mwyngloddio, esemptiadau gwastraff, offer symudol, ansawdd dŵr (gollyngiadau i ddŵr a dŵr daear), sylweddau ymbelydrol a gweithgareddau perygl llifogydd.  Mae hefyd yn cwmpasu taliadau amrywiol eraill megis cludwyr gwastraff, broceriaid a delwyr, symudiadau rhyngwladol gwastraff a chyfrifoldeb cynhyrchwyr.

Rydym yn defnyddio OPRA i asesu'r perygl i'r amgylchedd o safleoedd a reoleiddiwn gyda thrwyddedau amgylcheddol. Os ydych yn gwneud cais am drwydded bwrpasol newydd neu newidiadau i drwydded bwrpasol sydd gennych eisoes, bydd eich ffi’n seiliedig ar sgôr OPRA eich safle. Mae’r daenlen/taenlenni OPRA perthnasol y bydd angen i chi eu llenwi i'w gweld isod. Hefyd ar waelod y dudalen mae dolen a fydd yn eich arwain i ganllawiau perthnasol Asiantaeth yr Amgylchedd ar sut i gwblhau taenlen OPRA - canllawiau yr ydym yn parhau i’w dilyn.

Taliadau tynnu dŵr

Mae taliadau am drwyddedau tynnu dŵr yn cael eu pennu i dalu am y costau sy'n gysylltiedig â sicrhau bod adnoddau dŵr yn cael eu rheoli'n effeithiol. Mae hyn hefyd yn cynnwys manylion y Tâl Uned Gwella Amgylcheddol, sef sero ar gyfer 2018/19.

Rydym yn cadw'r Tâl Uned Safonol ar y gyfradd bresennol yn 2018-19. Er hynny, byddwn yn parhau i adolygu'r costau buddsoddi a'r opsiynau codi tâl ar gyfer blynyddoedd y dyfodol er mwyn sicrhau bod asedau yn cael eu cynnal yn briodol. Mae'r gost hon yn cael ei hadennill drwy'r Tâl Uned Safonol a bydd diweddariadau cyfalaf dros yr ychydig flynyddoedd nesaf yn rhoi pwysau ar y tâl hwn.

Taliadau eraill

Taliadau Rheoli Peryglon Damweiniau Mawr (COMAH)

Mae'r taliadau hyn yn talu costau ein gwaith rheoleiddio fel rhan o Awdurdod Cymwys Rheoli Peryglon Damweiniau Mawr sy'n gyfrifol am reoli Peryglon Damweiniau Mawr. Cyfoeth Naturiol Cymru, ynghyd â'r Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch a'r Swyddfa Rheoleiddio Niwclear, sy’n ffurfio Awdurdod Cymwys COMAH yng Nghymru. Rydym yn sicrhau bod deiliaid dyletswydd yn cymryd yr holl gamau angenrheidiol i atal damweiniau mawr a chyfyngu ar eu canlyniadau ar gyfer iechyd pobl a'r amgylchedd.

Rydym yn codi tâl i adennill costau cyflawni swyddogaethau Rheoliadau COMAH 2015, yn seiliedig ar ddull amser a deunyddiau. Rydym yn paratoi anfonebau o fewn 30 diwrnod ar ôl 31 Mawrth a 30 Medi bob blwyddyn ar gyfradd o £125 am bob awr arolygu oni nodir yn wahanol.

Nodir y ffioedd sy'n daladwy gan weithredwyr i’r Awdurdod Cymwys yn Rheoliad 28 o Reoliadau COMAH 2015. Golyga hyn y gall yr Awdurdod Cymwys COMAH godi tâl am gyflawni unrhyw swyddogaeth a nodir gan Reoliadau COMAH 2015 ac eithrio:

  1. unrhyw ymchwiliad troseddol neu erlyniad a gafwyd, yn y naill achos neu’r llall, o'r dyddiad y ceir unrhyw wŷs oddi wrth Lys Ynadon;
  2. swyddogaethau'r awdurdod cymwys sy'n gysylltiedig â pharatoi Cynlluniau Argyfwng Allanol dan Reoliad 13

Cynllun effeithlonrwydd ynni’r ymrwymiad lleihau carbon

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn gyfrifol am archwilio, cydymffurfiad a gorfodaeth cyfranogwyr CRC yng Nghymru. Rydym yn codi taliadau i adennill costau'r gwaith hwn, sy'n cynnwys cyfrannu at gynnal a chadw systemau'r DU gyfan, megis cofrestrfa’r CRC.

Taliadau system masnachu allyriadau yr UE (EU ETS)

Cyfoeth Naturiol Cymru sy’n cyflawni holl weithgareddau rheoleiddio cydymffurfiaeth, gorfodi, archwilio a thrwyddedu’r EU ETS (gan gynnwys trwyddedau newydd, amrywiadau, ildiadau, gorchmynion dirymu, hysbysiadau, newidiadau i weithgaredd/capasiti a’r gronfa newydd-ddyfodiaid), ar gyfer safleoedd yng Nghymru. Rydym yn codi taliadau er mwyn adennill costau'r gwaith hwn, sy'n cynnwys cyfrannu at gynnal a chadw systemau DU gyfan, megis Cofrestrfa’r DU a ETSWAP.

Diogelwch cronfeydd dŵr

Nod Deddf Cronfeydd Dŵr 1975 yw amddiffyn pobl, eiddo a’r isadeiledd trwy leihau'r perygl o lifogydd a achosir oherwydd methiant argaeau neu gronfeydd dŵr. Mae'n ddyletswydd arnom i sicrhau bod perchnogion a gweithredwyr y cronfeydd dŵr uwch mawr yn eu rheoli’n briodol.

Rydym yn adennill cyfran o'n costau drwy ffioedd cofrestru cychwynnol sy’n cynnwys cost pennu lefel risg y gronfa ddŵr. Mae cost y gwaith ychwanegol o fonitro cronfeydd risg uchel yn cael ei hadennill drwy daliadau blynyddol sy’n cael eu codi ar berchnogion neu weithredwyr cronfeydd dŵr. Am ragor o wybodaeth gweler ein gwefan.

Codi tâl am wybodaeth

Pa wybodaeth sydd ar gael am ddim a pha wybodaeth mae’n rhaid talu amdani.

Taliadau pysgodfeydd

Rhagor o wybodaeth am ein taliadau am;

Newidiadau pwysig i daliadau electronig

Os ydych am dalu am eich trwydded neu am eich cais am drwydded trwy drosglwyddiad electronig defnyddiwch y wybodaeth isod os gwelwch yn dda.

Enw’r cwmni:            Cyfoeth Naturiol Cymru          
Cyfeiriad y cwmni:     Adran Incwm, PO BOX 663, Caerdydd, CF24 0TP
Banc:                       RBS    
Cyfeiriad:                 National Westminster Bank Plc, 2½ Devonshire Square, Llundain, EC2M 4BA
Cod didoli:                60-70-80          
Rhif cyfrif:                10014438

Gall fod y manylion a roddwyd ar eich ffurflen gais am drwydded wedi newid ers i chi ei derbyn. Byddwn yn diweddaru ein ffurflenni cyn gynted ag y bo modd, ond defnyddiwch y wybodaeth isod wrth wneud taliadau electronig o hyn ymlaen os gwelwch yn dda.

Gwneud taliadau o'r tu allan i'r DU
Mae'r manylion hyn wedi newid. Os ydych yn talu o'r tu allan i'r Deyrnas Unedig (mae'n rhaid i ni dderbyn eich taliad mewn sterling), ein rhif IBAN yw GB70 NWBK6070 8010 014438 a’n rhif SWIFT/BIC yw NWBKGB2L.

Anfonwch eich manylion talu i ni drwy e-bost
E-bostiwch eich manylion talu a manylion y math o daliad (megis 'Amrywiad Gwastraff' neu 'Ansawdd Dŵr Newydd') i online@naturalresourceswales.gov.uk neu online@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Mae'n rhaid i chi gynnwys enw’ch cwmni a rhif anfoneb. Os oes modd, dylech anfon hysbysiad talu hefyd. Bydd hyn yn sicrhau bod eich taliad yn cael ei brosesu’n gywir.

Dylech ddal i gynnwys eich cyfeirnod taliad BACS ar y ffurflen gais ei hun.
Os na fyddwch yn nodi cyfeirnod y taliad, efallai y bydd oedi wrth brosesu’ch taliad a’ch cais.

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.