Gwasanaeth cyngor cyn gwneud cais ar gyfer trwyddedau tynnu a chronni dŵr

Rydym ni’n bwriadu diweddaru ein ffioedd ar gyfer rhai o’n caniatadau a thrwyddedau.

 

Gallwch ddod o hyd i fanylion y ffioedd arfaethedig ar ein hwb ymgynghori ar wefan Citizen Space, lle mae cyfle hefyd i chi ymateb.

 

Bydd yr ymgynghoriad yn cau ar 7 Ionawr 2023, a bydd yr holl ymatebion yn cael eu hystyried wedi hynny. Ein nod yw cyflwyno unrhyw ffioedd wedi hynny ym mis Ebrill 2023, yn ddibynnol ar gymeradwyaeth gweinidogol.

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn darparu gwasanaeth cyngor personol i'ch cynorthwyo gyda'r broses ymgeisio ac i’ch helpu i ddeall gofynion cyfreithiol wrth gynnal gweithgareddau penodol.

Ni chodir tâl am y ddwy awr gyntaf o gyngor. Rhoddir unrhyw gyngor dilynol ar gyfradd o £125 yr awr yn ogystal â TAW. 

Rydym yn cynnig cyngor rhad ac am ddim ar:

 • argaeledd dŵr
 • gofynion llif annibynnol
 • cadarnhad o'r math o drwydded sydd ei hangen
 • meintiau sgrin pysgod/llyswennod sydd eu hangen
 • cadarnhad o ofynion llwybrau pysgod/llyswennod (gan gynnwys nodi'r math ond heb gynnwys
  adolygu cynlluniau)

Nid yw’r gwasanaeth yn orfodol, ac mae ffynonellau eraill o gyngor, gan gynnwys cwmnïau ymgynghori yn y sector preifat, cyhoeddus neu academaidd, ar gael.

Sut i gael mynediad at y gwasanaeth

Er mwyn gofyn am ein gwasanaeth cyn gwneud cais, cwblhewch y ffurflen ar-lein i ofyn am adnoddau dŵr cyn gwneud cais.


Ar ôl i chi gyflwyno'r ffurflen gofyn am gyngor, bydd cyswllt yn cael ei neilltuo ar eich cyfer i drafod eich gweithgaredd arfaethedig.

Yr hyn y gallwch chi ei ddisgwyl oddi wrth y gwasanaeth cyngor cyn gwneud cais

Gallwn ddarparu cyngor ar eich gweithgaredd a safle penodol, i'ch helpu i wneud y canlynol:

 • deall a oes arnoch angen unrhyw ganiatadau (trwyddedau, awdurdodiadau ac ati) gennym ar gyfer eich gweithgaredd
 • paratoi cais neu gyflwyniad o ansawdd ar gyfer y caniatadau sydd eu hangen

Ni fyddwn yn darparu unrhyw gyngor neu wasanaeth a allai 'ragderfynu' neu ragfarnu penderfyniad cais cyn y caiff ei gyflwyno. Golygai hyn na allwn wneud y canlynol:

 • paratoi adroddiadau ar gyfer ymgeiswyr, neu
 • gynnal cyn-asesiadau o wybodaeth a ddylai ffurfio rhan o'r cais ffurfiol

Mae'n rhaid gwneud hyn fel rhan o'r penderfyniad technegol ar y cais. Gallwn ond penderfynu ar gais unwaith ein bod yn fodlon fod yr holl wybodaeth angenrheidiol wedi'i chyflwyno, ac ein bod yn derbyn y cais yn ffurfiol.

A oes rhaid i chi ddilyn y cyngor a ddarperir?

Diben ein gwasanaeth cyngor cyn gwneud cais yw rhoi cyngor yn unig.

Nid yw cyflwyno cais yn seiliedig ar ein cyngor yn gwarantu y bydd trwydded neu awdurdodiad yn cael ei gymeradwyo.

Ni allwn gymryd cyfrifoldeb dros benderfyniadau a wneir gan gyrff eraill a fydd â ffactorau eraill i'w hystyried ynghyd â'n cyngor.

Cewch wybod a oes angen trwydded arnoch i dynnu dŵr

 

Diweddarwyd ddiwethaf