Pysgota â rhwydi a thrapiau

Dysgwch pa drwyddedau sydd eu hangen arnoch chi i bysgota am lysywod a llysywod ifanc, neu i rwydo eogiaid a siwin â rhwydi neu drapiau

Pysgodfeydd rhwydi a thrapiau

Mae amrywiaeth o bysgodfeydd rhwydi a thrapiau ar gael ledled Cymru. Mae eogiaid, siwin a llysywod yn cael eu targedu mewn aberoedd ac o amgylch yr arfordir. 

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cyfuniad o drwyddedau pysgota, Gorchmynion Cyfyngu ar Rwydi, awdurdodiadau ac is-ddeddfau i reoleiddio pysgota â rhwydi a thrapiau am bysgod mudol a physgod dŵr croyw. 

Pysgota am lysywod a llysywod ifanc

Mae tua 50 o bysgotwyr llysywod a llysywod ifanc yng Nghymru ar hyn o bryd. Oherwydd pryder am y boblogaeth llysywod, dim ond pobl sydd eisoes yn bysgotwyr ac sydd â thrwydded/awdurdodiad er 2008 sydd â hawl i’w pysgota.

Bydd Asiantaeth yr Amgylchedd yn dal i roi awdurdodiadau i bysgota am lysywod a llysywod ifanc ar ôl 1 Ebrill 2013 ar ran Cyfoeth Naturiol Cymru.
Cewch ragor o wybodaeth a ffurflenni cais ar wefan Asiantaeth yr Amgylchedd

Trwyddedau rhwydi eogiaid a siwin

Mae rhwydi a thrapiau o bob math yn cael eu defnyddio i ddal eogiaid a siwin. Mae’r rhain yn cynnwys rhwydi cwmpas, rhwydi sân, rhwydi llaw, rhwydi bracso (gan gynnwys rhwydi gafl) a rhwydi cyryglau.

Rydyn ni’n defnyddio cyfuniad o drwyddedau pysgota, Gorchmynion Cyfyngu ar Rwydi, ac is-ddeddfau pysgodfeydd i reoleiddio’r pysgodfeydd hyn.

Gwaredu cimwch yr afon anfrodorol a brodorol

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn gyfrifol am awdurdodi gwaredu cimychiaid yr afon anfrodorol a thrwyddedu gwaredu cimychiaid yr afon brodorol. Mae cimychiaid yr afon crafanc wen brodorol yn rhywogaeth a warchodir.

Nid ydym ni'n awdurdodi pysgota cimychiaid yr afon anfrodorol, ond rydym ni'n awdurdodi eu dal mewn trapiau at ddibenion ymchwil o bryd i'w gilydd. Dylech drafod eich cynigion gyda ni cyn gwneud cais am awdurdodiad drwy lenwi ffurflen gais. 

Rhagor o wybodaeth

Os hoffech chi gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â ni ar 0300 065 3000 neu anfonwch ebost i ymholiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Ffurflen CR1: Cais dal cimychiaid afon, neu’u symud ymaith, neu’r ddau beth Cais dal cimychiaid afon, neu’u symud ymaith, neu’r ddau beth PDF [104.1 KB]