Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Rhedeg

Darganfod ble gallwch chi redeg yng Nghymru a pha wybodaeth y gallwch ei chael er mwyn cynllunio eich ymweliad

Grŵp o fenywod yn rhedeg trwy Goed y Brenin

Run Coed y Brenin

Ble galla i redeg yng Nghymru?

Beth bynnag rydych chi’n ei fwynhau, mynd am jog hamddenol neu baratoi ar gyfer digwyddiad pellter hir, mae rhedeg yn ffordd dda iawn o gadw’n ffit a mwynhau’r awyr agored.

Gallwch redeg mewn trefi a dinasoedd yng Nghymru, ac mewn llawer iawn o leoedd eraill hefyd.

Darllenwch ymlaen i ddarganfod ble gallwch chi redeg.

 • Tir mynediad agored: Gallwch redeg ble bynnag y mynnwch chi ar dir sydd wedi cael ei ddynodi’n dir “mynediad agored”. Gall cyfyngiadau fod ar waith ar dir mynediad o dro i dro – oherwydd rhesymau’n ymwneud â rheoli’r tir neu ddiogelwch y cyhoedd
 • Llwybrau cyhoeddus: Mae llwybrau cyhoeddus ym mhob cwr o Gymru.  Maen nhw’n cael eu cynnal gan sefydliadau amrywiol, fel awdurdodau lleol, y Parciau Cenedlaethol, yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol a llawer o berchnogion tir eraill
 • Hawliau tramwy cyhoeddus eraill: Gallwch redeg ar lwybrau ceffylau a chilffyrdd.  Mae’r rhain yn agored i ddefnyddwyr eraill hefyd, fel beicwyr a phobl ar gefn ceffylau
 • Llwybrau hir: Mae gan Gymru lawer o lwybrau hir, gan gynnwys tri Llwybr Cenedlaethol a Llwybr Arfordir Cymru, llwybr 870 milltir o hyd o amgylch Cymru
 • Coetiroedd a gwarchodfeydd natur cenedlaethol: Gallwch redeg ar lwybrau a ffyrdd yn y rhan fwyaf o’r coetiroedd a’r gwarchodfeydd natur cenedlaethol sy’n cael eu rheoli gan Cyfoeth Naturiol Cymru. Mae yna hefyd lwybrau rhedeg wedi’u nodi ag arwyddbyst ym Mharc Coedwig Coed y Brenin ac ym Mharc Coedwig Bwlch Nantyrarian

I gael mwy o wybodaeth am dir mynediad agored a hawliau tramwy cyhoeddus, ewch i’r dudalen rheoli mynediad.

Llwybrau Cenedlaethol yng Nghymru

Mae Llwybrau Cenedlaethol yn llwybrau pell ar gyfer cerdded, beicio a marchogaeth ceffylau drwy rai o’r tirweddau gorau yng Nghymru a Lloegr.

Mae tri Llwybr Cenedlaethol yng Nghymru:

 • Llwybr Glyndŵr
 • Llwybr Clawdd Offa
 • Llwybr Arfordir Sir Benfro

Er mwyn cael gwybodaeth am bob llwybr a chynllunio eich taith, edrychwch ar wefan y Llwybrau Cenedlaethol.

Llwybr Arfordir Cymru

O gyrion Caer yn y gogledd i Gas-gwent yn y de, mae Llwybr Arfordir Cymru’n darparu llwybr cerdded di-dor o amgylch Cymru.

I gael mwy o wybodaeth, edrychwch ar wefan Llwybr Arfordir Cymru.

Coetiroedd a gwarchodfeydd natur cenedlaethol sy’n cael eu rheoli gan Cyfoeth Naturiol Cymru

Mae yna lwybrau rhedeg ag arwyddbyst ym Mharc Coedwig Coed y Brenin, ym Mharc Coedwig Bwlch Nantyrarian (gweler yr adran isod) ac yn Nhan y Coed yng nghoedwig Dyfi.

Gallwch hefyd redeg ar unrhyw rai o’r ffyrdd neu’r llwybrau cerdded ag arwyddbyst sydd yn y gwarchodfeydd natur cenedlaethol a’r coetiroedd eraill sy’n cael eu rheoli gan Cyfoeth Naturiol Cymru. Edrychwch ar y dudalen lleoedd i fynd iddyn nhw i gael mwy o wybodaeth am y llwybrau hyn.

Os oes gennych chi ffôn clyfar, gallwch lawrlwytho’r ap PlacesToGo yn rhad ac am ddim. Mae’n cynnwys pob un o’r llwybrau rhedeg hyn a gwybodaeth am gyfleusterau hamdden.

Llwybrau rhedeg ag arwyddbyst ym Mharc Coedwig Coed y Brenin a Pharc Coedwig Bwlch Nantyrarian

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi ychwanegu at y dewis o lwybrau i redwyr drwy greu llwybrau rhedeg ag arwyddbyst ym Mharc Coedwig Coed y Brenin ac ym Mharc Coedwig Bwlch Nantyrarian.

Mae yna ganolfan ymwelwyr, caffi a chyfleusterau eraill i ymwelwyr yn y ddwy goedwig yma.

Bydd angen i chi wisgo dillad ac esgidiau addas gan fod rhai rhannau o’r llwybrau hir yn dilyn llwybrau cerdded mwdlyd. Byddem yn argymell eich bod yn gwisgo esgidiau addas i redeg ar lwybrau.

Rhedeg ym Mharc Coedwig Coed y Brenin

Mae pedwar llwybr ag arwyddbyst sy’n addas ar gyfer rhedwyr yn cychwyn o Ganolfan Ymwelwyr Parc Coedwig Coed y Brenin.

 • Maen nhw’n amrywio o ran hyd o ychydig filltiroedd i hanner marathon llawn, ac maen nhw wedi cael eu cynllunio ar gyfer dechreuwyr a rhedwyr mwy profiadol
 • Mae’r llwybrau’n cynnwys cyfuniad diddorol o ffyrdd coedwig a hawliau tramwy cyhoeddus anwastad heb eu tarmacio, sydd â gwreiddiau, mwd a chreigiau yma ac acw arnyn nhw. Mae yna elltydd serth hefyd, ar i fyny ac ar i lawr, ond mae yna ambell ddarn o ffordd sydd wedi’i tharmacio
 • Gallwch gael golwg sydyn ar y llwybrau rhedeg drwy wylio fideo Coed y Brenin – cychwynnwch ar eich antur
 • Mae siop redeg yng Nghanolfan Ymwelwyr Coed y Brenin

Darganfod mwy am redeg ym Mharc Coedwig Coed y Brenin.

Rhedeg yng Nghoedwig Bwlch Nantyrarian

Mae dau lwybr rhedeg sydd wedi’u nodi ag arwyddbyst yn cychwyn o Ganolfan Ymwelwyr Coedwig Bwlch Nantyrarian.

 • Mae un llwybr rhedeg yn bum cilometr o hyd ac mae’r llall yn 10 cilometr
 • Mae’r ddau lwybr yn cynnwys rhannau gwastad, dringfeydd ac arwynebau amrywiol

Darganfod mwy am redeg ym Mharc Coedwig Bwlch Nantyrarian.

Rhedeg yn Nhan y Coed yng Nghoedwig y Dyfi

Mae dau lwybr rhedeg wedi'i nodi ag arwyddbyst yn cychwyn o faes parcio Tan y Coed.

Mae'r ddau lwybr yn tua 5 milltir/8cilometr o hyd, a'n cynnwys chyfnodau hir o ddringo a llethrau serth ar hyd ffyrdd coedwig a llwybrau garw.

Darganfod mwy am redeg yn Nhan y Coed.

Sut alla i gael gwybodaeth am lwybrau sydd wedi cael eu cau neu eu gwyro?

Weithiau mae’n rhaid cau neu wyro hawl dramwy gyhoeddus.

Dylai arwyddion ar y safle ddweud wrthych chi ydy hawl dramwy gyhoeddus ar agor neu wedi cau.

I gael mwy o wybodaeth ynglŷn â sut y mae gwaharddiadau neu gyfyngiadau’n cael eu defnyddio ar dir mynediad agored, ewch i’r dudalen rheoli mynediad.

Sut alla i gael caniatâd ar gyfer digwyddiad rhedeg mewn coetir sy’n cael ei reoli gan Cyfoeth Naturiol Cymru?

Ewch i Coetiroedd a Chi i ddarganfod sut i gael caniatâd i drefnu digwyddiad rhedeg yn un o’r coetiroedd sy’n cael eu rheoli gan Cyfoeth Naturiol Cymru.

Y Cod Cefn Gwlad

Mae’r Cod Cefn Gwlad yn berthnasol i bob ardal yng nghefn gwlad Cymru a Lloegr.

Ei nod yw helpu pawb i barchu, gwarchod a mwynhau cefn gwlad.

Gallwch lawrlwytho copi o’r Cod Cefn Gwlad cyn eich ymweliad.

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.