Croeso

Rydym yn darparu amrywiaeth o lwybrau ar gyfer beicwyr o bob lefel a gallu yn y coetiroedd yr ydym yn gofalu amdanynt.

Mae'r llwybrau wedi'u harwyddo o'r dechrau i'r diwedda ac yn cychwyn o faes parcio fel arfer.

Mae'r llwybrau oddi ar y ffordd yn bennaf ond gall graddiannau fod yn serth neu’n amrywiol a gall arwynebau fod yn anwastad, yn rhydd neu’n dyllog.

Mae panel gwybodaeth yn y maes parcio yn nodi pa arwyddion (saeth wedi’i lliwio neu symbol arall) i'w dilyn ac mae ganddo wybodaeth am radd y llwybr, faint o amser y gall ei gymryd i'w gwblhau.

Mae ein llwybrau yn cynnwys:

  • llwybrau beicio
  • llwybrau beicio graean
  • llwybrau'n addas ar gyfer beiciau addasol
  • llwybrau beicio mynydd

Daliwch ati i ddarllen i ddysgu mwy am ein llwybrau a ble arall gallwch feicio yng Nghymru.

Llwybrau beicio

Mae yna lwybrau beicio yn y llefydd hyn:

Rhagor o wybodaeth

Dilynwch y ddolen i’r dudalen am bob un o’r llefydd sydd wedi’u rhestru yn yr adran hon

Dewch o hyd i lwybr beicio ar y map o’n llefydd i ymweld â nhw

Llwybr beicio graean

Mae yna saith llwybr beicio graean ym Mharc Coedwig Coed y Brenin.

Mae'r llwybrau hyn yn cynnig ffordd i archwilio'r parc coedwig heb fynd ar y llwybrau beicio mynydd technegol ac mae yna opsiynau i amrywiaeth o sgiliau a galluoedd.

Mae’r llwybrau wedi’u harwyddo o Ganolfan Ymwelwyr Coed y Brenin ac maent yn dilyn ffyrdd coedwig a lonydd tarmac yn bennaf.

Rhagor o wybodaeth

I gael rhagor o wybodaeth am y llwybrau beicio graean, gan gynnwys cardiau llwybr y gellir eu lawrlwytho, ewch i Ganolfan Ymwelwyr Coed y Brenin

Llwybrau'n addas ar gyfer beiciau addasol

Mae rhai o'n llwybrau'n addas ar gyfer pobl sy'n defnyddio beiciau addasol.

Rydym wedi cynhyrchu cyfres o ffilmiau i'ch helpu i ganfod pa mor addas i chi y gallai rhai o'r llwybrau hyn fod cyn i chi ymweld.

Person anabl sy’n siarad ar bob ffilm wrth deithio ar hyd y llwybr gan ddefnyddio offer personol.

Rhagor o wybodaeth

I wylio’r ffilmiau ewch i Llwybrau ar gyfer defnyddwyr offer addasol

Llwybrau beicio mynydd

Yn y coetiroedd a’r coedwigoedd sy’n cael eu rheoli gan Cyfoeth Naturiol Cymru y mae rhai o’r llwybrau beicio mynydd enwocaf yng Nghymru.

Ceir llwybrau sy’n addas i ddechreuwyr hyd at feicwyr profiadol ac mae pob un wedi ei raddio fel y gallwch chi ddewis llwybr sy’n iawn i chi.

Os hoffech chi ddatblygu a gwella eich sgiliau beicio ewch draw i un o’n hardaloedd sgiliau neu barciau beicio.

Mae gan ein canolfannau ymwelwyr gyfleusterau sy’n amrywio o gawodydd a mannau golchi beiciau i gaffis a mannau llogi beiciau.

Rhagor o wybodaeth

Edrychwch ar ein tudalen beicio mynydd i gael mwy o wybodaeth.

Dewch o hyd i lwybr beicio mynydd ar y map o’n llefydd i ymweld â nhw

Cau a dargyfeirio llwybrau beicio

Weithiau bydd angen i ni gau neu ddargyfeirio llwybrau er diogelwch i chi tra byddwn yn gwneud gwaith cynnal a chadw neu weithrediadau eraill.

Gwiriwch y dudalen am y coetir neu warchodfa ar y wefan hon am unrhyw newidiadau cyn i chi ymweld, yn enwedig os ydych am ddilyn llwybr penodol, a dilynwch unrhyw arwyddion dros dro a chyfarwyddiadau gan staff.

Rydyn ni hefyd yn gosod arwyddion sy’n sôn am gau neu ddargyfeirio ar ddechrau pob llwybr.

Hawliau tramwy cyhoeddus

Mae hawliau tramwy cyhoeddus mewn llawer o'n coetiroedd a'n gwarchodfeydd.

Gallwch feicio ar y categori hyn o hawl tramwy cyhoeddus:

  • Llwybrau ceffyl cyhoeddus
  • Cilffyrdd cyfyngedig
  • Cilffyrdd sy’n agored i bob math o draffig

Dysgwch fwy am hawliau tramwy cyhoeddus.

Ffyrdd coedwig

Gallwch feicio ar unrhyw ffyrdd coedwig o fewn coetiroedd a reolir gan Cyfoeth Naturiol Cymru.

Sylwch nad oes arwyddbyst ar y ffyrdd hyn ac efallai y cânt eu defnyddio gan gerbydau ar gyfer gwaith coedwigaeth.

Gall graddiannau fod yn serth neu’n amrywiol a gall arwynebau fod yn anwastad, yn rhydd neu’n dyllog.

Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol

Mae’r Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol yn rhwydwaith ar draws y DU o lwybrau ag arwyddion i’w harchwilio ar droed, ar olwynion neu ar feic.

Gweler gwefan Sustrans am fwy o wybodaeth.

Llwybrau Cenedlaethol

Mae tri Llwybr Cenedlaethol yng Nghymru ac mae rhai adrannau yn agored i feicwyr.

Mae rhagor o wybodaeth ar wefan y Llwybrau Cenedlaethol.

Llwybr Arfordir Cymru

Mae Llwybr Arfordir Cymru yn darparu llwybr cerdded di-dor o amgylch arfordir Cymru acvmae rhai adrannau yn agored i feicwyr.

Mae rhagor o wybodaeth ar wefan Llwybr Arfordir Cymru.

Codau Cefn Gwlad

Mae'r Codau Cefn Gwlad yn darparu cyngor i gynllunio ymweliad â'r awyr agored ac i helpu i'ch cadw chi a phobl eraill yn ddiogel.

Dysgwch fwy am y Codau Cefn Gwlad

Mae gan Cyfoeth Naturiol Cymru hefyd god ymddygiad ar gyfer beicio mewn coedwigoedd. Gallwch weld y cod ar ein tudalen beicio mynydd.

Caniatâd ar gyfer digwyddiadau beicio

Efallai y bydd angen i chi wneud cais am ganiatâd cyn trefnu gweithgareddau ar y tir a reolir gan Cyfoeth Naturiol Cymru.

Diweddarwyd ddiwethaf