Diwrnodau gwych i'r teulu

Boed haul neu hindda gallwch fwynhau diwrnod gwych i'r teulu yn ein coetiroedd a Gwarchodfeydd Natur Cenedlaethol

Diweddariad coronafeirws

 

Mae Llywodraeth Cymru yn gweithredu cyfnod atal byr (‘toriad tân’) cenedlaethol o ran y coronafeirws o 6pm ddydd Gwener 23 Hydref tan ddydd Llun 9 Tachwedd.

 

Mae cyfyngiadau’r cyfnod atal byr yn cymryd lle’r cyfyngiadau lleol a oedd mewn grym mewn rhai rhannau o'r wlad. Maent yn berthnasol i bawb sy'n byw neu'n teithio yng Nghymru.

 

Mae ein safleoedd a mwyafrif ein cyfleusterau ymwelwyr yn dal ar agor yn ystod y cyfnod atal hwn, ond cynghorir pobl i aros gartref ac ymweld â safleoedd yn yr ardal leol yn unig i wneud ymarfer corff.

 

Mynd ar antur!

Mae gan bob coetir a Gwarchodfa Natur Genedlaethol le i'r ymwelwyr iau ddefnyddio eu hegni a mynd yn agosach at natur.

Mae gan rai llefydd gyfleusterau i deuluoedd megis ardaloedd chwarae, llwybrau beicio hawdd a llwybrau cerdded sy'n addas i fygis.

Mae caffis a thoiledau ar gael hefyd pan fyddwch chi eu hangen.

Darllenwch mwy i gael rhagor o awgrymiadau gwych am ddyddiau allan i'r teulu yn yr awyr agored gwych.

Llwybrau cerdded i goesau bach a rhieni â bygis

Mae coesau bach yn blino'n hawdd, felly mae llawer o lwybrau byrrach i'w cael sy'n berffaith i goesau bach ynghyd â llwybrau â phosau i helpu i gadw diddordeb y cerddwyr iau ar hyd y ffordd.

Mae rhai o'n llwybrau cerdded yn dilyn llwybrau llydan a gwastad sy'n addas i fygis.

Llefydd gyda llwybrau cerdded i deuluoedd

Teulu yn cerdded

Dyma ein dewis o lefydd gyda llwybrau cerdded i deuluoedd.

Cae'n y Coed, ger Betws-y-Coed

Canolfan Ymwelwyr Bwlch Nant yr Arian, ger Aberystwyth

Canolfan Ymwelwyr Garwnant, ger Merthyr Tudful

Canolfan Ymwelwyr Coed y Brenin, ger Dolgellau

Coed Moel Famau Forest, ger Yr Wyddgrug

Coedwig a Gwarchodfa Natur Genedlaethol Niwbwrch, Ynys Môn

Coedwig Clocaenog, ger Ruthin

Coedwig Dyfi – Coed Tan y Coed, ger Machynlleth

Gwarchodfa Natur Genedlaethol Cadair Idris, ger Dolgellau (gwarchodfa ar agor drwy'r blwyddyn; canolfan ymwelwyr ar agor yn dymhorol)

Gwarchodfa Natur Genedlaethol Cors Caron, ger Tregaron

Gwarchodfa Natur Genedlaethol Gwlyptir Casnewydd

Llyn Crafnant, ger Llanwrst

Parc Coedwig Afan, ger Port Talbot

Pont y Pair, Betws-y-Coed

Chwarae yn yr awyr agored

O dasgu mewn pyllau i chwilio am chwilod, does dim byd tebyg i'r rhyddid wrth chwarae yn yr awyr agored.

Mae digon o hwyl i'w gael yn yr awyr agored yn y llefydd yr ydym yn gofalu amdanynt ac mae gan rai o'n coedwigoedd ardaloedd chwarae, hefyd.

Llefydd gydag ardaloedd chwarae

Ardal chwarae

Mae'r ardaloedd chwarae yn y coetiroedd hyn yn manteisio ar eu lleoliad naturiol ac yn lle gwych i'r rhai bach ddefnyddio'u hegni.

Canolfan Ymwelwyr Bwlch Nant yr Arian, ger Aberystwyth

Canolfan Ymwelwyr Garwnant, ger Merthyr Tudful

Canolfan Ymwelwyr Coed y Brenin, ger Dolgellau

Coed Moel Famau Forest, ger Yr Wyddgrug

Whitestone, ger Cas-gwent

Gwarchodfa Natur Genedlaethol Gwlyptir Casnewydd

Antur ar ddwy olwyn

Mae'n hawdd mynd â'r plant ar gefn beic yn un o'n coedwigoedd diolch i lwybrau beicio addas i'r teulu sydd â chyfeirbwyntiau.

Cadwch olwg am lwybrau beicio mynydd gradd werdd neu glas sydd wedi'u hanelu at ddechreuwyr ac yn ddiwrnod allan perffaith i blant hŷn.

Mae gan rai o'n canolfannau i ymwelwyr lwybrau beicio mynydd byrrach wedi'u hadeiladu yn benodol i feicwyr ifanc ac ardaloedd sgiliau wedi'u hadeiladu i'r diben er mwyn ymarfer technegau beicio cyn dechrau ar lwybr.

Mae rhai yn llogi beiciau a chanddynt gyfleusterau golchi felly nid yn unig y gallwch chi logi dwy olwyn, fe allwch eu golchi hefyd!

Dysgu mwy am feicio mynydd.

Llefydd gyda beicio i'r teulu

Teulu yn beicio

Ewch i grwydro'r awyr agored ar ddwy olwyn yn un o'r llefydd hyn sydd â'r llwybrau beicio gorau i deuluoedd.

Canolfan Ymwelwyr Garwnant, ger Merthyr Tudful

Canolfan Ymwelwyr Coed y Brenin, ger Dolgellau

Coedwig a Gwarchodfa Natur Genedlaethol Niwbwrch, Ynys Môn

Cronfa Dwr Alwen, ger Dinbych

Parc Coedwig Afan, ger Port Talbot

Trowch yn deulu o chwilotwyr bywyd gwyllt

Mae ein coetiroedd a Gwarchodfeydd Natur Cenedlaethol yn llefydd gwych i ddianc o brysurdeb bywyd a mynd yn agos at natur.

Mae llawer ohonynt yn hygyrch i'r teulu cyfan ac yn llefydd gwych i fwynhau treulio amser gyda'ch gilydd a darganfod ychydig o fywyd gwyllt rhyfeddol Cymru.

Llefydd i weld bywyd gwyllt

Plant

Byddwch chi allan yng nghanol y bywyd gwyllt pa bryd bynnag y byddwch chi'n ymweld ag un o'n llefydd ni, ond mae yna rai sydd â chyfleusterau i'r teulu ynghyd â chyfle gwych i weld pob math o wahanol fywyd gwyllt.

Canolfan Ymwelwyr Bwlch Nant yr Arian, ger Aberystwyth

Coedwig a Gwarchodfa Natur Genedlaethol Niwbwrch, Ynys Môn

Gwarchodfa Natur Genedlaethol Cadair Idris, ger Dolgellau (gwarchodfa ar agor drwy'r blwyddyn; canolfan ymwelwyr ar agor yn dymhorol)

Gwarchodfa Natur Genedlaethol Cors Caron, ger Tregaron

Gwarchodfa Natur Genedlaethol Dyfi: Ynyslas a Chanolfan Ymwelwyr, ger Aberystwyth (gwarchodfa ar agor drwy'r blwyddyn; canolfan ymwelwyr ar agor yn dymhorol)

Gwarchodfa Natur Genedlaethol Gwlyptir Casnewydd

Gwarchodfa Natur Genedlaethol Morfa Dyffryn, ger Abermaw

Canolfannau i Ymwelwyr

Weithiau'r cyfan yr ydych chi eisiau yw diwrnod allan yn rhywle gydag ychydig o gysur.

Mae gan ein canolfannau i ymwelwyr bopeth y mae ei angen arnoch i wneud ymweliad gyda chwilotwyr ifanc yn un hawdd.

O siopau yn gwerthu hufen iâ a nwyddau i blant wario eu harian poced i ganolfannau i ymwelwyr gyda chaffis a thoiledau; popeth y mae ei angen arnoch chi.

Llefydd gyda chanolfannau i ymwelwyr

Canolfan Ymwelwyr Cadair Idris

Canolfan Ymwelwyr Bwlch Nant yr Arian, ger Aberystwyth

Canolfan Ymwelwyr Garwnant, ger Merthyr Tudful

Canolfan Ymwelwyr Coed y Brenin, ger Dolgellau

Gwarchodfa Natur Genedlaethol Dyfi a Chanolfan Ymwelwyr, ger Aberystwyth (gwarchodfa ar agor drwy'r blwyddyn; canolfan ymwelwyr ar agor yn dymhorol)

Gwarchodfa Natur Genedlaethol a Chanolfan Ymwelwyr Cadair Idris, ger Dolgellau (gwarchodfa ar agor drwy'r blwyddyn; canolfan ymwelwyr ar agor yn dymhorol)

Gwarchodfa Natur Genedlaethol Gwlyptir Casnewydd (canolfan i ymwelwyr a redir gan RSPB)

Parc Coedwig Afan, ger Port Talbot (canolfan i ymwelwyr a redir gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot)

Pecyn darganfod

Pechyn darganfod

Gallwch logi pecyn darganfod rhad ac am ddim mewn tair o’n canolfannau ymwelwyr.

Mae pob pecyn yn cynnwys offer defnyddiol fel binocwlars, chwyddwydr, potyn chwilod a chardiau adnabod natur, ynghyd ag arweiniad yn esbonio sut i’w defnyddio.

Canfod ble y gallwch logi pecyn darganfod.