Trwyddedu rhywogaethau planhigion a warchodir gan Ewrop

Gwybodaeth am y coronafirws

 

Ni ddylid gwneud unrhyw waith arolygu a gynlluniwyd gennych fel rhan o gais am drwydded rhywogaeth oni bai fod hynny'n gwbl angenrheidiol yn dilyn y canllawiau diweddaraf a gafwyd gan y llywodraeth ar gyfer ymbellhau cymdeithasol.

 

 • Os na allwch weithio o’ch cartref dylech ddarllen y canllawiau diweddaraf a ddarparwyd gan fusnesau amgylcheddol megis Ymddiriedolaeth Adara Prydain (BTO), RSPB neu Sefydliad Siartredig Ecoleg a Rheolaeth Amgylcheddol (CIEEM).
 • Gan na fydd efallai’n bosibl diweddaru eich arolygon y tymor hwn, eleni byddwn yn ymestyn hyn ac yn derbyn arolygon o'r tair blynedd diwethaf.
 • Dylech gwblhau eich arolwg cyn gynted ag y cewch gyfle a phan fo’n briodol unwaith y bydd y cyfyngiadau wedi eu codi.

 

Os oes gennych gwestiynau pellach gallwch gysylltu â’n tîm rhywogaethau drwy e-bost trwyddedrhywogaeth@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk.

 

Er mwyn cael rhagor o wybodaeth gweler ein prif dudalen ar y coronafirws.


Mae rhai rhywogaethau o blanhigion wedi dirywio i’r fath raddau ledled Ewrop fel eu bod yn cael eu gwarchod gan y gyfraith erbyn hyn. Mae Rheoliadau Gwarchod Cynefinoedd a Rhywogaethau 2017 (a elwir yn ‘Rheoliadau Cynefinoedd’) yn gweithredu Cyfarwyddeb Cynefinoedd y CE 1992 fel rhan o gyfraith y DU, sef y gyfarwyddeb sy’n rhestru’r rhywogaethau hyn.

Nid yw’r dudalen hon yn rhoi sylw i bob agwedd ar y gyfraith, ond mae’n gyflwyniad i sut y gallwch chi helpu i warchod rhywogaethau prin hyn.

Rhywogaethau planhigion

Mae’r rhywogaethau canlynol sydd i’w gweld yng Nghymru yn Rhywogaethau a Warchodir gan Ewrop ac wedi’u rhestru ar Atodlen 5 Rheoliadau Gwarchod Cynefinoedd a Rhywogaethau 2017:

 • Tegeirian y Fign, Liparis loeselii
 • Llyriad-y-dŵr arnofiol, Luronium natans
 • Rhedynen wrychog, Trichomanes speciosum
 • Tafolen y Traeth, Rumex rupestris

O dan y Rheoliadau Cynefinoedd, mae’n drosedd tynnu, casglu, torri, dadwreiddio neu ddinistrio planhigyn gwyllt sy’n rhywogaeth a warchodir gan Ewrop.

Mae yna droseddau eraill yn ymwneud â meddu, cludo a gwerthu. Gweler ‘Meddu ar a Gwerthu Rhywogaethau a Warchodir’ am ragor o wybodaeth.

Trwyddedu

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn rhoi trwyddedau o dan Reoliad 55 Rheoliadau Cynefinoedd er mwyn galluogi gweithgareddau sy’n ymwneud â rhywogaethau a warchodir gan Ewrop, a fyddai’n droseddau fel arall. Rydym yn eu rhoi at ddibenion penodol a nodir yn y Rheoliadau, os bodlonir y tri phrawf canlynol:

 • Mae diben y gwaith yn cyd-fynd ag un o'r dibenion sydd wedi'u rhestru yn y Rheoliadau Cynefinoedd
 • Nid oes dewis boddhaol arall yn lle'r gwaith arfaethedig ac
 • Ni fydd y gweithgarwch arfaethedig yn cael effaith andwyol ar y gwaith o gynnal poblogaeth y rhywogaeth ar statws cadwraethol ffafriol yn eu hystod naturiol

Dibenion trwyddedu

O dan y Rheoliadau Cynefinoedd, gellir rhoi trwyddedau ar gyfer cyfres benodol o ddibenion yn cynnwys:

 • diogelu iechyd y cyhoedd neu ddiogelwch y cyhoedd neu unrhyw reswm hanfodol arall sydd o fudd cyhoeddus tra phwysig eraill yn cynnwys rhesymau cymdeithasol neu economaidd eu natur a chanlyniadau buddiol sy’n bwysig iawn i’r amgylchedd
 • dibenion gwyddonol ac addysgol
 • gwarchod planhigion gwyllt neu eu cyflwyno i ardaloedd penodol

I gael rhagor o wybodaeth am drwyddedau planhigion gweler ‘Planhigion - ffurflen gais ar gyfer datblygiad’, ‘Planhigion - ffurflen gais’ a ‘Gwybodaeth gyffredinol am wneud cais am drwydded gan Cyfoeth Naturiol Cymru’.

Diweddarwyd ddiwethaf