Isod, ceir rhestrau o geisiadau a gyflwynwyd a cheisiadau y penderfynwyd arnynt gan y Tîm Trwyddedu Morol. Os hoffech ragor o wybodaeth ynglŷn ag unrhyw un o’r ceisiadau a dderbyniwyd ac a benderfynwyd, cysylltwch permittingconsultations@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Yn y rhan fwyaf o achosion gofynnir i ymgeiswyr roi hysbysiad cyhoeddus o’u cynigion mewn papur newydd lleol. Bydd yr hysbysiad hwn yn cyfeirio aelodau o’r cyhoedd sydd â diddordeb i adeilad cyhoeddus lle bydd rhaid i’r ymgeisydd drefnu fod copïau o’r cais a dogfennau ategol ar gael. Bydd yr hysbysiad hefyd yn rhoi manylion cyswllt i’r cyhoedd er mwyn caniatáu iddynt anfon unrhyw sylwadau cysylltiedig â’r cais inni. Yn ystod y cyfnod hwn o hysbysu’r cyhoedd gellir gwneud cais am ddogfennau ac anfon sylwadau i permittingconsultations@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Hefyd, byddwch yn gallu dod o hyd i ddogfennau cysylltiedig â cheisiadau yr ymgynghorir yn eu cylch ar hyn o bryd ac sy’n gofyn am Asesiad Effaith Amgylcheddol (EIA) neu sy’n cael eu hystyried o ddiddordeb cyhoeddus sylweddol. 

Ceisiadau am Drwyddedau Morol a Dderbyniwyd

Rhif y Drwydded Enw Ymgeisydd Lleoliad y Safle Math o Gais

CML1940

Walters (UK) Ltd on behalf of Cardiff County Council

Drilio cyfeiriadol o dan aber Afon Rhymney

Band 2

SC1904

Mr Richard Workman

 

Bar Nearshore (Bar Newydd)

Sgrinio a Chwmpasu

SP1912

Simec Ports (UK) Limited

Dulliau Porthladd Adar

Cais Cynllun Sampl

ORML1938

Menter Mon Cyf

Prosiect Morlais

Band 3

Ceisiadau Trwyddedau Morol a Benderfynwyd arnynt

Rhif y Drwydded Enw Deilydd y Drwydded Lleoliad y Safle Math o Gais Penderfyniad

DML1930

Cardiff Harbour Authority

Cynnal a chadw carthu a chael gwared ar waddod o fynyddoedd Bae Caerdydd, cloeon a'r Harbwr allanol

Band 2

Cyhoeddwyd

SP1911

The Port of Mostyn Ltd

Porthladd Harbwr Mostyn a Sianel Llywio

Cais Cynllun Sampl

Cyhoeddwyd

RML1928

City and County of Swansea

Cynllun Arfordirol y Mwmbwls - Ymchwiliad i'r Tir i'r Blaendraeth

Band 2

Cyhoeddwyd

CML1933

Amalgamated Construction Ltd

MWC0183N - Traphont Barmouth

Band 2

Cyhoeddwyd

CML1926

Mr Gerry Jewson

Morglawdd Ynys y Crud Pontŵn a Chychod newydd

Band 2

Cyhoeddwyd

Diweddarwyd ddiwethaf