Llai o gofnodi, adrodd a thaliadau i dderbynwyr

O ran symud peth gwastraff penodol, fe dderbyniwn ni lai o gofnodi ac adrodd - a llai o dâl hefyd. Mae hyn yn berthnasol i’r canlynol yn unig:

 • gwastraff sydd â llai o ofynion adrodd
 • symud gwastraff peryglus - y tro cyntaf - o'r fangre lle cafodd ei gynhyrchu i dderbyniwr a ganiateir neu sy’n destun esemptiad
 • lle cydymffurfiwyd yn llawn â gofynion eraill y rheoliadau gwastraff peryglus, megis drwy ddefnyddio nodyn llwyth
 • lle mae'r safon codio nodyn llwyth wedi'i defnyddio. AAAnnn/QxYYD lle:
  • AAAnnn yw eich rhif cofrestru gwastraff peryglus (cod safle)
  • Qx yw rhif y chwarter perthnasol (defnyddiwch Q1 ar gyfer Ionawr i Fawrth, Q2 ar gyfer Ebrill i Fehefin, Q3 ar gyfer Gorffennaf i Fedi, Q4 ar gyfer Hydref i Ragfyr
  • YY yw’r flwyddyn (er enghraifft 22 ar gyfer 2022)
  • Mae D ar gyfer Rhanddirymiad
 • lle mae unrhyw amodau ychwanegol a nodir isod hefyd yn cael eu bodloni

Gwastraff gyda llai o ofynion adrodd

Côd:

 • 16 05 04* ffresnydd aer aerosol o ystafelloedd ymolchi
 • 20 01 33* batris symudol cell sych
 • 20 01 21* 16 02 13* 16 02 15* 20 01 35* tiwbiau fflwroleuol ac offer goleuo arall
 • 16 06 01* batris cerbydau modur asid plwm – yn berthnasol i lwyth o 5 batri neu lai yn unig
 • 20 01 19* plaladdwyr (trefol) – yn berthnasol i symud gwastraff am y tro cyntaf yn unig, o safle’r cwsmer lle cynhyrchwyd y gwastraff
 • 14 06 01* nwyon oergell wedi'u hadfer
 • 16 01 04* cerbydau diwedd oes heb eu dadlygru – yn berthnasol dim ond pan fydd symud y gwastraff am y tro cyntaf yn uniongyrchol i gyfleuster trin awdurdodedig
 • 15 01 10* deunydd pacio aflan gwag y bwriedir ei atgyweirio, ei ailweithgynhyrchu neu ei ailbotelu o dan drwydded amgylcheddol (nid eithriadau) – ar gyfer y sefyllfa hon, dim ond prosesau lle caiff cydrannau craidd gwreiddiol y pecyn eu hailddefnyddio y mae ailweithgynhyrchu yn golygu
 • unrhyw samplau bach o wastraff sy’n cael eu hanfon i labordai i'w dadansoddi
  • y ‘symudiad cyntaf’ yw'r man lle cafodd y sampl ei gymryd neu ei gynhyrchu
  • yn berthnasol i samplau a gynhyrchir fel rhan o gynllun sicrhau ansawdd cydnabyddedig
 • 20 01 35* gyda 20 01 36 o offer trydanol ac electronig gwastraff cymysg bach (WEEE) o gartrefi domestig
  • ac eithrio eitemau WEEE eraill a gesglir ar wahân, megis tiwbiau pelydrau catod, monitorau a setiau teledu sgrin fflat, offer rheweiddio, offer domestig mawr, batris a lampau fflworoleuol
  • man cynhyrchu yw man casglu WEEE y cartref, fel safle amwynder dinesig, banc gwastraff, neu siop sy’n cynnig nwyddau i’w dychwelyd
  • rhaid dosbarthu llwythi heb eu didoli fel 20 01 35* a 20 01 36 oni bai bod eitemau a chydrannau peryglus wedi'u nodi a'u tynnu

Nid yw'r gostyngiad hwn yn berthnasol i wastraff o seilwaith rhwydwaith gwasgaredig. Gweler y canllawiau nodyn llwyth a'r Datganiad Cyfarwyddyd ar gyfer hysbysu mangre am ragor o gyngor.

Sut i lenwi ffurflen nodyn llwyth ar gyfer gwastraff gyda llai o ofynion adrodd

 1. Cynhyrchu cod nodyn llwyth newydd gan ddefnyddio fformat AAAnnn/QxYYD fel yr eglurir uchod.
 2. Rhowch y cod nodyn llwyth hwnnw yn y datganiad derbyniwr a:
 • nodi'r math o lwyth fel 'sengl'
 • nodwch y dyddiad derbyn fel diwrnod olaf y chwarter, yn y fformat DD/MM/BBBB
 • defnyddio'r cod post ar gyfer safle'r derbyniwr
 1. Rhowch god y Rhestr Wastraff ar gyfer pob gwastraff a gawsoch gyda llai o ofynion adrodd (er enghraifft defnyddiwch 20 01 21* ar gyfer tiwbiau fflwroleuol) ac yna rhowch:
 • y cyfanswm (cilogramau) pob cod Rhestr Gwastraff a dderbyniwyd yn ystod y chwarter hwnnw
 • cod adennill neu waredu ar gyfer y gweithgaredd y gwnaethoch ei roi i’r gwastraff
 • ffurf ffisegol y gwastraff
 • priodweddau peryglus ar gyfer y gwastraff – HP1 i HP15 a llygrydd organig parhaus (POP)

Ni fyddwn fel arfer yn cymryd camau gorfodi am fethu rhoi gwybod am y symudiadau gwastraff hyn yn llawn, oni bai:

 • na chydymffurfir â gofynion gwastraff peryglus eraill
 • gweithgaredd wedi achosi, neu'n debygol o achosi llygredd neu niwed i iechyd
Diweddarwyd ddiwethaf