Rhoi gwybod am dipio anghyfreithlon

Rhagor o wybodaeth am beth i’w wneud gyda sbwriel sydd wedi’i daflu’n anghyfreithlon ar dir preifat a chyhoeddus, a beth sy’n cael ei wneud i fynd i’r afael â’r broblem yn ein gwlad

Sut i roi gwybod am achos o dipio anghyfreithlon

Sbwriel sy’n cael ei daflu’n anghyfreithlon – dyna yw tipio anghyfreithlon. Gall amrywio o fagiau bin, oergelloedd a matresi gwelyau i domen o wastraff o gefn lori. Gall lanio yn unrhyw le – ar ochrau ffyrdd, mewn cilfannau neu ar dir preifat.

Awdurdodau lleol sy’n gyfrifol am fynd i’r afael ag achosion o dipio anghyfreithlon ar raddfa fach ar dir cyhoeddus, gan gynnwys ffyrdd a chilfannau.

Cysylltwch â’ch awdurdod lleol neu drwy wefan Taclo Tipio Cymru

Rhoi gwybod am achos difrifol o dipio anghyfreithlon

Rydym ni’n ymchwilio i achosion o dipio anghyfreithlon ar raddfa fawr (hynny yw, rhai sy’n golygu mwy na llwyth lori yn unig), achosion o daflu gwastraff peryglus a gangiau sy’n tipio’n anghyfreithlon – a all fod yn beryglus i iechyd pobl a niweidio’r amgylchedd.

Os gwelwch chi achos llawer mwy difrifol o dipio anghyfreithlon, ewch i'n tudalen Rhowch Wybod i ddarganfod sut.

Ffeithiau am dipio anghyfreithlon

  • Bob blwyddyn, mae 42,000 tunnell o sbwriel sy’n cael ei daflu’n anghyfreithlon yn cael ei gofnodi yng Nghymru
  • Bob blwyddyn, mae’r gwaith clirio’n costio £2.1 miliwn a mwy i drethdalwyr Cymru 
  • Mae tipio anghyfreithlon yn drosedd. Os cewch eich dal, gallech gael dirwy o hyd at £50,000 neu garchar
  • Mae tipio anghyfreithlon yn bygwth pobl a bywyd gwyllt
  • Mae tipio anghyfreithlon yn difetha ein trefi a’n cefn gwlad

Beth sy’n cael ei wneud i fynd i’r afael â’r broblem yng Nghymru?

Mae Taclo Tipio Cymru, menter wedi’i hariannu gan Lywodraeth Cymru a’i chydlynu gan Gyfoeth Naturiol Cymru, yn mynd i’r afael â thipio anghyfreithlon. Mae’n cynnwys hanner cant o bartneriaid gan gynnwys y 22 awdurdod lleol, yr heddlu a’r gwasanaethau tân cenedlaethol, undeb yr NFU a llawer mwy.

I wybod sut i gael gwared ar sbwriel yn ddiogel, yn gyfreithlon a chyfrifol, ewch i wefan Taclo Tipio Cymru.