Datblygiad mewn ardal perygl o lifogydd

Datblygiad o fewn ardal sydd mewn perygl o lifogydd

Cyn datblygu mewn ardal sydd mewn perygl o lifogydd bydd angen i chi ddangos y gellir rheoli peryglon a chanlyniadau llifogydd yn dderbyniol yn unol â pholisi cynllunio cenedlaethol cyfredol.

Edrychwch ar y map cyngor datblygu i weld a yw'r ardal mewn perygl o lifogydd.

Asesiadau o Ganlyniadau Llifogydd (FCA)

Holwch eich awdurdod cynllunio lleol a oes angen i chi ddarparu Asesiad o Ganlyniadau Llifogydd (FCA) fel rhan o'ch cais cynllunio.

Efallai y bydd hefyd yn ofynnol cael FCA i ategu cais am drwydded gweithgaredd perygl llifogydd, neu brosiectau/cynlluniau eraill sydd wedi'u lleoli mewn ardaloedd sydd mewn perygl o lifogydd.

Dylid defnyddio'r asesiad i ddeall y peryglon llifogydd i'r datblygiad ac yn sgil y datblygiad a llywio'r dyluniad terfynol ac unrhyw fesurau lliniaru sydd eu hangen. Dylai gael ei wneud gan berson â chymwysterau addas, er enghraifft ymgynghorydd rheoli llifogydd.

Dylai ddangos:

 • y peryglon llifogydd i'ch datblygiad
 • asesiad o ganlyniadau llifogydd y datblygiad
 • nad yw'r datblygiad yn cynyddu'r perygl o lifogydd mewn mannau eraill
 • sut y byddwch yn rheoli neu'n lliniaru yn erbyn perygl llifogydd i'ch datblygiad, neu a achosir gan eich datblygiad
 • ystyriaeth o newid yn yr hinsawdd yn unol â chanllawiau cyfredol y llywodraeth

Rydym hefyd yn argymell:

Cael mwy o help gyda'ch FCA

Galwch gael cyngor cyn ymgeisio gan ein gwasanaeth cynghori cynllunio dewisol i:

 • roi cyngor ar gwmpas yr asesiad sy'n debygol o fod yn ofynnol
 • darparu gwybodaeth, data a chyngor lleol ar ein modelau hydrolig
 • trafod sut i gynnal asesiad pan fydd datblygiad wedi'i leoli mewn ardal o berygl llifogydd afonol ynghyd â pherygl llifogydd arfordirol/llanwol

Paratoi model perygl llifogydd

Mae cyngor o ran arferion da ar gyfer paratoi model perygl llifogydd, gan gynnwys pa wybodaeth sydd ei hangen a pham, i'w gael yn ein hadran modelu canllaw ar gyfer asesiadau o ganlyniadau llifogydd.

Os ydych yn cynnwys model perygl llifogydd gyda'ch FCA bydd angen i chi hefyd gynnwys rhestr wirio model llifogydd

Gofyn am ddata modelu hydrolig

Cysylltwch â datadistribution@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk i gael gwybod a oes gennym ddata modelu hydrolig ar gyfer yr ardal rydych chi'n bwriadu ei datblygu. Mae data crai ar gael ar Borth-Daear Lle.

Os yw'r data sydd ei angen arnoch eisoes yn bodoli, gallwn ddarparu'r model llinell sylfaen (o dan drwydded os oes angen) a rhoi cyngor ar gwmpas unrhyw waith y gallai fod ei angen i sicrhau ei fod yn addas i'r diben a chyflawni amcanion y gwaith modelu hydrolig.

Efallai y bydd rhaid talu am y gwasanaeth hwn.

Modelu ar gyfer bylchau a rhwystrau

Dylai eich FCA ystyried y posibilrwydd o lifogydd a achosir gan rwystrau sy’n ffurfio ar strwythurau yn y sianel (pontydd, cwlferi, coredau ac ati) a bylchau/methiant amddiffynfeydd.

Darllenwch ein canllawiau ar fodelu ar gyfer senarios bylchau a rhwystrau.

Amcangyfrif o lif llifogydd

Gofynnwch am y canllawiau diweddaraf ar gyfer amcangyfrif amlder llifogydd (diweddarwyd ddiwethaf ym mis Rhagfyr 2017). Mae hyn yn cynnwys argymhellion ar fethodoleg briodol ar gyfer amcangyfrif amlder llifogydd yng Nghymru, yn enwedig mewn perthynas â pherygl llifogydd sy'n gysylltiedig â chynigion datblygu a chyfrifo hydroleg llifogydd ar gyfer mapio/modelu perygl llifogydd.

Mae hefyd yn cynnwys templed cyfrifo model llifogydd i helpu i ddrafftio eich adroddiad.

Ein rôl yn y broses gynllunio

Rydym yn ymgynghorai statudol yn y broses ceisiadau cynllunio.

Rydym yn asesu asesiadau llifogydd ac unrhyw ddogfennau ategol eraill i benderfynu a ydych wedi bodloni gofynion Polisi Cynllunio Cymru a TAN15. Rydym hefyd yn rhoi sylwadau ar dderbynioldeb canlyniadau llifogydd a chadernid technegol yr asesiad.

Nid ydym yn rhoi cyngor ar:

 • berygl llifogydd dŵr wyneb a draenio
 • cynlluniau argyfwng
 • gweithdrefnau a mesurau i fynd i'r afael â difrod strwythurol a allai ddeillio o lifogydd

Darllenwch fwy am ein rôl wrth gynllunio a datblygu.

Trwyddedau a chaniatadau eraill y gallai fod eu hangen

Efallai y bydd angen trwydded gweithgaredd perygl llifogydd, a elwid yn flaenorol yn ganiatâd amddiffyn rhag llifogydd, os ydych am wneud gwaith:

 • ar neu ger prif afon
 • ar neu ger strwythur amddiffyn rhag llifogydd
 • ar neu ger amddiffynfa forol
 • mewn gorlifdir

Mae angen caniatâd hefyd i sicrhau na fydd y gwaith yn ymyrryd â'n hasedau rheoli perygl llifogydd nac yn cael effaith niweidiol ar yr amgylchedd, pysgodfeydd na bywyd gwyllt lleol.

Efallai y bydd angen i chi hefyd gael trwyddedau, caniatadau neu gymeradwyaethau eraill i fodloni gofynion, dyletswyddau neu gyfrifoldebau cyfreithiol eraill ar gyfer gwarchod neu ddiogelu'r amgylchedd.

Gallech fod yn torri'r gyfraith os byddwch yn dechrau gweithio heb gael y trwyddedau a'r caniatadau angenrheidiol sydd eu hangen arnoch.

Herio ein map llifogydd

Rydym yn diweddaru ein mapiau perygl llifogydd hirdymor gyda data o brosiect Asesiad Perygl Llifogydd Cymru 2019. Disgwylir i'r newidiadau gael eu cyhoeddi yng Ngwanwyn 2021.

Ni allwn dderbyn unrhyw heriau ar gyfer y map llifogydd nes ein bod wedi cwblhau'r gwaith hwn.