Dewch o hyd i fanylion y taliadau arfaethedig ar ein safle ymgynghori ar wefan ‘Citizen Space’.

Mae'r ymgynghoriad yma bellach wedi cau. Bydd CNC yn defnyddio'r adborth i lywio ein cynlluniau codi tâl newydd. Bwriadwn weithredu’r cynlluniau hyn o 1 Ebrill 2023 ymlaen, yn amodol ar gael cymeradwyaeth Gweinidogion.

Os nad oes modd cofrestru eich gollyngiad carthion domestig fel esemptiad, byddwch angen Trwydded Amgylcheddol.

Beth yw carthion domestig?

Mae carthion domestig yn cynnwys dŵr gwastraff sy’n deillio o’r canlynol:

 • toiledau
 • ymolchi, cawodydd a baddonau
 • golchi dillad yr aelwyd gan ddefnyddio glanedyddion domestig
 • coginio gartref ar gyfer teulu a chyfeillion
 • coginio masnachol lle gwerthir y bwyd yn uniongyrchol i gwsmeriaid, megis bwyty neu stondin frechdanau – pan gaiff y bwyd ei fwyta ar y safle ac oddi ar y safle
 • golchi llestri ac offer coginio, ar raddfa y gellir ei chymharu â choginio domestig, ar ôl eu defnyddio ar y safle
 • pyllau nofio mewn cartrefi a gwestai lle cânt eu darparu’n rhad ac am ddim i’r preswylwyr a phan gaiff yr elifion eu trin a’u gollwng gydag elifion carthion domestig eraill

Ni chaiff elifion o ffynonellau eraill eu hystyried yn garthion domestig, er enghraifft:

 • toiledau cemegol – ar safleoedd preswyl neu safleoedd masnachol
 • golchi eitemau penodol ar safleoedd masnachol, sef eitemau a gludir yno o rywle arall – er enghraifft golchdai sydd ar agor i bobl nad ydynt yn breswylwyr, golchdai ar y stryd fawr, tai golchi canolog ar gyfer cadwynau gwestai
 • coginio masnachol – prosesu bwyd neu goginio a phecynnu bwyd i’w werthu oddi ar y safle
 • pyllau nofio’r cyngor neu byllau nofio masnachol

A ydych mewn ardal sydd â charthffos?

Cyn gwneud cais am drwydded, rhaid ichi wirio nad ydych mewn ardal sydd â charthffos gyhoeddus. Dim ond pan fo hi’n anymarferol cysylltu â charthffos gyhoeddus y caniateir trin carthion domestig yn breifat.

I gael rhagor o wybodaeth, gweler ein tudalen we ‘Trin carthion yn breifat mewn ardal sydd â charthffos gyhoeddus’.

Gwneud cais am Drwydded Amgylcheddol i waredu carthion domestig

Os yw’r gollyngiad ar gyfer:

 • llai na 15 o fetrau ciwbig y dydd (15,000 litr) i’r ddaear trwy faes draenio
 • llai nag 20 o fetrau ciwbig y dydd i ddŵr wyneb

bydd angen ichi lenwi ein ffurflen gais B6.5 ar-lein.


Os yw’r gollyngiad ar gyfer mwy na 15 o fetrau ciwbig y dydd (15,000 litr) i’r ddaear neu ar gyfer mwy nag 20 o fetrau ciwbig y dydd i ddŵr wyneb, bydd angen ichi lenwi ein ffurflen gais B6 ar-lein. 


Os byddwch angen cyngor cyn ichi wneud cais am drwydded, defnyddiwch ein gwasanaeth cyngor cyn ymgeisio.

Ffioedd a thaliadau

Bydd angen ichi dalu ffi ymgeisio ar gyfer y Drwydded Amgylcheddol hon, a hefyd codir tâl blynyddol parhaus i dalu ein costau o gynnal ac adolygu eich trwydded, er mwyn inni allu sicrhau eich bod yn cydymffurfio ag amodau’r drwydded ac er mwyn inni allu monitro’r corff dŵr rydych yn gollwng iddo.

Cewch ragor o wybodaeth am ffioedd a thaliadau yn ein cynllun codi tâl am drwyddedau amgylcheddol.

Diweddarwyd ddiwethaf